Zorgplicht en onderwijstijd

De invoering van de zorgplicht en de onderwijstijd zijn onderwerpen waarover de ledencommissie VO in april heeft gediscussieerd. Lees verder

De commissie is er voorstander van om het zorgbudget onder te brengen in de lumpsumvergoeding. Daarbij tekende zij aan dat een deel van het budget van bepaalde groepen (zwaardere) zorgleerlingen geoormerkt moet worden om strategisch gedrag van scholen te voorkomen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat sommige scholen uitsluitend ‘lichte’ zorgleerlingen opvangen, terwijl andere – met name het openbaar onderwijs – vervolgens relatief veel leerlingen met een gestapelde problematiek binnen krijgen. Dat zou een ongewenste ontwikkeling zijn, die met geoormerkte budgetten waarschijnlijk voorkomen kan worden.

De discussie ging ook over de reikwijdte van de zorgplicht van de school waar de aanmelding van een zorgleerling plaatsvindt. VOS/ABB vindt dat de verantwoordelijkheid van de school eindigt als de aangemelde leerling op de juiste school is geplaatst. Deze laatste school is dan verder verantwoordelijk voor de zorg aan de leerling. De commissie voegde daar aan toe dat ook de ouders een inspanningsverplichting hebben. Zij moeten wel meewerken aan een adequate plek voor hun kind. VOS/ABB heeft toegezegd dit aspect mee te nemen in het overleg.

Onderwijstijd
Ander discussiepunt was de onderwijstijd. De Tweede Kamer heeft onlangs uitgesproken dat de minimale onderwijstijd in het vo 39 weken per schooljaar omvat. Scholen zouden het onderwijsproces liever autonoom willen invullen. Zij vinden de 39 weken in de praktijk bijna onhaalbaar. Afgesproken is dat scholen elkaar informeren over de manier waarop de norm gehaald kan worden.