Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel Behandeling Tweede Kamer Behandeling Eerste Kamer Aangenomen Eerste Kamer Staatsblad

 

Datum Inwerkingtreding
34.520 Initiatiefvoorstel-Albert de Vries Wet bestrijding krimpproblematiek

 

Samenvatting

 

12-7-2016

Wetsvoorstel

 

12-7-2016

Memorie van toelichting

       
34.699

Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

 

Samenvatting

20.03.2017

Wetsvoorstel

 

20-03-2017
Memorie van toelichting

 

20-3-2017

Advies Raad van State

 

18-4-2017 Tweede Kamer verklaart wetsvoorstel controversieel. Dit betekent dat het wetsvoorstel in ieder geval niet verder wordt behandeld totdat er een nieuw kabinet is.

 

Wetsvoorstel is op 5 juli 2018 als hamerstuk aangenomen.

10.07.2018 Op 10 juli 2018 is het voorstel aangenomen als hamerstuk. Stb. 2018 234 Deels 1-1-2020

 

Deels 1-4-2021

34.967

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

 

19-2-2018 Internetconsultatie

 

19-3-2018

Sluiting internetconsultatie

13-06-2018

Voorstel van wet

 

Memorie van toelichting

 

Advies Raad van State

 

Het wetsvoorstel is op 2 oktober 2018 aangenomen.

  Wetsvoorstel is op 13 november 2018 als hamerstuk aangenomen. Stb. 2018 451  

Deels 1 januari 2019

 

Deels 1 juli 2020

32.550

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

 

Samenvatting

 

 

 

 

35.073 Aanpassingswet Wnra

08-11-2010 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

 

08.11.2010 Memorie van toelichting

 

20-1-2017

Brief inzake het in te zetten tijdpad met betrekking tot de implementatie van de wet.

 

13-10-2017

Brief inzake tussentijdse stand van zaken.

 

28-03-2019

Aanpassingswet WNRA aangenomen.

 

22-9-2015
De behandeling van het wetsvoorstel

 

08-11-2016

Wetsvoorstel aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 16 april 2019 is het wetsvoorstel aangenomen

 

St. 2019, 173

Stb.2017.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wetsvoorstel treedt, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving met ingang van 1 januari 2020 in werking.

 

 

 

 

 

 

 

Treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

35.074

Initiatiefvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

 

Open voor consultatie van 9 april 2018 tot en met 5 mei 2018

 

Samenvatting

 

 

6 -11-2018

Wetsvoorstel

 

6 -11-2018

Memorie van toelichting

 

6 -11-2018

Advies Raad van State

 

Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen

 

15-2-2019

Brief regering: Ontwerpbesluit adequaat pensioen Payroll

 

Deskundigenbijeenkomst 12 maart 2019.

 

 

4 – 4 -2019

Verslag van de Deskundigenbijeenkomst

 

5 – 4 – 2019

Memorie van antwoord

 

 

 

Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel aangenomen Stb. 2019 – 219 Treedt deels in werking met ingang van 1 januari 2020.
35.104

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets voor het PO en het VO

 

29-06-2018

Internetconsultatie gestart

 

06-08-2018

Internetconsultatie gesloten

 

 

3-12-2018

Wetsvoorstel

 

3-12-2018

Memorie van toelichting

 

14-2-2019

Verslag

 

15-7-2019

Nota naar aanleiding van verslag

 

10-09-2019

Gewijzigd voorstel van wet

 

13-12-2019

Memorie van antwoord

 

25-02-2020

Nadere memorie van antwoord

 

4-3-2020

Eindverslag

       
35.195

Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom VMBO-HAVO

 

02-03-2018

Internetconsultatie gestart

 

14-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State

 

Wetsvoorstel ingediend op 19 april 2019

 

17 – 4 – 2019

Memorie van Toelichting

 

17 – 4 – 2019

Advies Afdeling advisering Raad van State

 

5-6-2019

Verslag

 

Februari-maart 2020

Diverse moties, amandementen en gewijzigd voorstel ingediend

       
35.354

Vereenvoudiging grondslagen vo-bekostiging

 

16-08-2018 internetconsultatie gestart

 

28-09-2018

Internetconsultatie gesloten

5-12-2019

Wetsvoorstel

 

5-12-2019

Memorie van toelichting

 

23-3-2020

Verslag

       
35.050

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuw scholen

 

Samenvatting

 

Voorstel van wet

03-10-2018 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

 

04-10-2018

Memorie van Toelichting

 

2 -10-2018

Advies Raad van State

 

 

20-12-2018

Verslag

 

04-06-2019

Nota naar aanleiding van het verslag

 

01-10-2019

Wetsvoorstel aangenomen

 

28-2-2020

Memorie van antwoord

 

4-3-2020

Eindverslag

 

       
34.878

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers(Wet register onderwijsdeelnemers)

 

07-02-2018

Voorstel van wet

 

07-02-2018

Memorie van Toelichting

 

04-10-2018

Gewijzigd voorstel van wet

 

03-06-2019

Besluit register onderwijsdeelnemers

 

25-09-2018

Aangenomen door de Tweede Kamer

 

 

  19-02-2019

Aangenomen zonder stemming.

Stb. 2019 119.  
35.145

Wetsvoorstel afschaffing lerarenregister

 

23-11-2018

Internetconsultatie gestart

 

1-1-2019

Internetconsultatie gesloten.

18-2-2019

Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

 

18-2-2019

Memorie van toelichting

 

3-7-2019

Verslag

 

27-01-2020

Amendement professioneel statuut

       
35.063

Initiatiefvoorstel Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

 

Samenvatting

30-10-2018

Wetsvoorstel

 

30-10-2018

Memorie van toelichting

 

12-03-2019

Advies Raad van State

 

10 – 4 – 2019

Verslag

 

12-03-2019

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State.

 

25-9-2019

Verslag

 

17-1-2020

Gewijzigd voorstel van wet

 

19-1-2020

Voorlopig verslag

 

18-3-2020

Memorie van antwoord

       
35.102

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

30-11-2018

Wetsvoorstel

 

30-11-2018

Memorie van toelichting

 

30-11-2018

Advies Raad van State

 

11-06-2019

Nota naar aanleiding van verslag

 

14-2-2020

Gewijzigd voorstel van wet

 

11-3-2020

Voorlopig verslag

 

 

       
Wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vf en beëindiging Pf

 

Internetconsultatie gestart op 11 april 2019 en geëindigd op 13 mei 2019

 

Concept regeling

         
35.357

Wet afschaffing rekentoets vo

 

28-06-2019

Wet in voorbereiding

10-12-2019

Wetsvoorstel

 

10-12-2019

Memorie van toelichting

 

27-1-2020

Verslag

 

11-2-2020

Nota van wijziging

 

22-4-2020

Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer

24-4-2020

Gewijzigd voorstel van wet

     
Voorstel ruimere mogelijkheid om scholingskosten af te trekken van transitievergoeding

 

Internetconsultatie gesloten.

 

21-11-2019

Advies Raad van State uitgebracht

         
Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

 

Internetconsultatie gesloten

 

         
Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po

 

Internetconsultatie gesloten

 

 

         
Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van de minister in het onderwijs

 

Internetconsultatie gesloten

         
35.195

Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

18-4-2019

Voorstel van wet

 

18-4-2019

Memorie van toelichting

 

25-2-2020

Gewijzigd voorstel van wet

 

21-4-2020

Stemming wetsvoorstel, voorstel aangenomen in Tweede Kamer