Belangenbehartiging

Het fundament van de belangenbehartiging van VOS/ABB is de visie dat de kernwaarden van het openbaar onderwijs het beste aansluiten bij de wat hedendaagse samenleving nodig heeft: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting vormen de sleutel om kansengelijkheid te bevorderen en segregatie tegen te gaan.

Politieke lobby en coalities
Voor onze politieke lobby hebben we structureel contact met de leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW. Verbreding van draagvlak vergroot immers de kans op succes. VOS/ABB werkt actief aan het vormen van coalities om zo de belangen van de vereniging en haar leden te behartigen bij de gemeentelijke, regionale en landelijke politiek en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

Belangenbehartiging en beleidsontwikkeling
VOS/ABB behartigt de belangen van de openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen. Dat doen wij bijvoorbeeld bij het ministerie van OCW en de Tweede Kamer in de verschillende fases van beleidsontwikkeling en totstandkoming van wetten en wetswijzigingen. Daarbij maakt VOS/ABB gebruik van een groot netwerk. Ook participeert VOS/ABB in verschillende landelijke overlegstructuren, onder andere met de Inspectie van het Onderwijs en de sectorraden.

Stem van de leden
VOS/ABB laat haar stem horen als het gaat over bijvoorbeeld onderwijskwaliteit, burgerschap en de toegankelijkheid van het primair en voortgezet onderwijs. De positie van de openbare scholen is daarbij leidend. VOS/ABB richt haar belangenbehartiging tevens op passend onderwijs, bekostiging en onderwijsachterstandenbeleid. De basis is altijd: goed onderwijs voor ieder kind – niet apart, maar samen naar school! Met de belangenbehartiging focust VOS/ABB ook nadrukkelijk op individuele trajecten. Hierbij kunt u denken aan trajecten met gemeenten of provincies die invloed hebben op de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen.

Stel uw vraag

via email: onderwijs@vosabb.nl of bel met onze adviseurs onderwijs:

Ronald Bloemers

Ronald Bloemers

Senior adviseur financiën en public affairs

06 51 91 46 94

Margriet van Toledo MSc

Margriet van Toledo MSc

Adviseur public affairs

06 20 01 04 18