Wat is VOS/ABB?

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Bij VOS/ABB zijn ook 21 gemeenten en 39 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aangesloten. De leden, bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs, bepalen het beleid. Leden kunnen elkaar tijdens regiobijeenkomsten ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

De afkorting VOS/ABB is ontstaan toen in 1998 de Vereniging Openbare Scholen en de Algemene Besturen Bond fuseerden.

Onze kernopdracht
Wij staan voor goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving. De school is een ontmoetingsplaats waar verhalen vanuit meerdere perspectieven samenkomen. In die ‘samenleving in het klein’ maken we ons sterk om de kernwaarden Gelijkwaardigheid, Vrijheid en Ontmoeting betekenis en inhoud te geven.

Meer informatie:
Openbare scholen – waar verhalen samenkomen

Wat we willen bereiken?

1. Versterking van identiteit, kernwaarden en profilering van openbare scholen
2. Optimale bedrijfsvoering, governance en kwaliteitszorg
3. Hoogwaardige functiewaardering, werving en selectie, duurzame inzetbaarheid en verzuimbeleid
4. Optimale aansluiting po-vo
5. Actieve ontmoeting, inclusie en diversiteit o.a. door lessen burgerschap, filosofie en levensbeschouwing 

Wat doet VOS/ABB?

VOS/ABB behartigt de belangen van circa 255 besturen met in totaal ongeveer 1900 scholen. Op deze scholen zitten in totaal ruim 575.000 leerlingen. VOS/ABB vervult drie belangrijke professionele rollen ten behoeve van haar leden.

  1. Thuishonk van openbaar onderwijs in Nederland
  2. Expertisecentrum en klankbord voor bestuurders, directies en onderwijsprofessionals
  3. Belangenbehartiger voor openbaar onderwijs 

Onze rollen

A. Thuisbasis van openbaar onderwijs in Nederland

VOS/ABB ondersteunt scholen en besturen bij het betekenisvol maken van de openbare waarden en het versterken van het onderwijs in Nederland. We hebben de overtuiging dat onderwijs een vitale schakel is in de samenleving en dat dialoog, medezeggenschap en verdraagzaamheid in scholen gemeengoed zou moeten zijn. Wat ons betreft is elke leerling en elke leraar welkom, ongeacht levensovertuiging, gezindheid, afkomst, geslacht of geaardheid. VOS/ABB ondersteunt de ontwikkeling van scholen op basis van de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. Daarbij leggen we de nadruk op persoonsvorming, levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming. Meer informatie: www.openbaaronderwijs.nu

B. Expertisecentrum en klankbord voor bestuurders, directies en onderwijsprofessionals

Sinds 1998 zijn we een vertrouwde gesprekspartner voor bestuur en management. Vraagbaak voor bestuurlijke, onderwijskundige en juridische zaken, financiën, ICT en on- derwijshuisvesting. En daarnaast ook toegewijd belangenbehartiger voor onze leden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Wij zijn uw verlengd bestuursbureau.
Bij ons vindt u de kennis en kunde die u zoekt van juridisch tot ideologisch en van organisatorisch tot financieel. Onze adviseurs bieden u persoonlijke begeleiding op maat. En natuurlijk behartigen wij uw belangen bij zowel de lokale als de landelijke politiek. Naar onze expertisegebieden

C. Belangenbehartiger voor openbaar onderwijs

VOS/ABB behartigt uw belangen bij zowel de lokale als de landelijke politiek. Dat doen we door voortdurende analyse van actuele ontwikkelingen en beleidsplannen, door af te stemmen met relevante onderwijskoepels en deskundigen in het veld en door uw stem te vertegenwoordigen in politieke besluitvorming. Met onze ervaring en expertise blijven we ons sterk maken voor verbinding en samenwerking en zijn we in staat om invloed uit te oefenen op het onderwijs van de toekomst.