Modelprotocol Sociale Media

Zowel leerlingen als personeel gebruiken sociale media. Het is daarom van belang dat scholen beleid formuleren dat aangeeft hoe leerlingen en personeel op school dienen om te gaan met sociale media.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiervoor gebruikmaken van een modelprotocol (bron: Verus).

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Geschillencommissie passend onderwijs: De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school.

Een leerling uit het speciaal onderwijs zit langere tijd thuis. De school en de ouders zoeken voor hem een herstartmogelijkheid. Over deze hulpvraag voeren zij gesprekken met een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Deze gesprekken ontwikkelen zich tot een aanmelding. Na onderzoek weigert de sbo-school de leerling. Daarna zoekt de so-school waar de leerling nog stond ingeschreven in het kader van de zorgplicht andere scholen. Verzoekster gaat in verweer tegen de weigering van de tot toelating tot sbo.

Het bevoegd gezag van de sbo-school, die de leerling weigerde toe te laten, had met verzoekster in overleg moeten gaan over een andere passende school. Het bevoegd gezag had regie moeten houden over de uitvoering van de zorgplicht. Dit is nagelaten. De uitvoering van de zorgplicht kan niet stilzwijgend worden overgenomen door het bestuur van de school waar de leerling nog staat ingeschreven.

Het verzoek is gegrond.

De gehele uitspraak is hier te vinden.

Model klokkenluidersregeling primair onderwijs

Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een klokkenluidersregeling op te stellen. De VO-raad heeft een model klokkenluidersregeling gepubliceerd, welke aansluit op deze nieuwe wetgeving.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft aan de hand van het voorbeeld van het voortgezet onderwijs ook een model klokkenluidersregeling ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze modelregeling is gebaseerd op het model van de VO-raad. Het betreft nadrukkelijk een concept. Besturen in het primair onderwijs kunnen er hun eigen inkleuring aan geven.

De model klokkenluidersregeling downloaden (alleen voor leden VOS/ABB)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Model procedure meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 zijn schoolbesturen verplicht om een ernstige datalek, ten aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt door het schoolbestuur en vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens, te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De helpdesk van VOS/ABB heeft een model procedure ontwikkeld die schoolbesturen kunnen gebruiken om te constateren of er een datalek is en of er vervolgens melding van dient te worden gemaakt.

De Model procedure meldplicht datalekken kun u onder ‘bijlage(n)’ inzien of downloaden. Zie het rode blok rechts van dit bericht.

Dit jaar nog geen boeken via school

Reden van het nieuwe uitstel is dat het Europees aanbesteden van de boekenaanschaf te lang gaat duren. Daarom heeft het kabinet besloten de gratis schoolboeken in twee stappen in te voeren. Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld direct naar de scholen, die daarmee de boeken inkopen en gratis aan de ouders verstrekken.

Nu  het bedrag dit jaar rechtstreeks naar de ouders gaat, zullen de boeken voor hen niet helemaal gratis worden. In de praktijk verschillen de boekenkosten per schoolsoort en volgens scholen en uitgeverijen is 308 euro vaak te weinig voor een boekenpakket. Ook VOS/ABB heeft steeds gezegd dat 308 euro per leerling niet toereikend is. De regeringsparijen stelden zich echter op het standpunt dat de scholen door de grote inkoop forse kortingen zouden kunnen bedingen. 

Nu de scholen dit jaar niet centraal gaan inkopen en het bedrag naar de ouders gaat, vervalt dit argument. Pas volgend jaar zullen de ouders echt gratis boeken krijgen als ze kunnen profiteren van de voorziene kortingen.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft inmiddels brieven opgesteld aan de scholen en de ouders.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur

helpdesk@vosabb.nl.