Gemeentefonds uitkering onderwijshuisvesting 2011 t/m 2014 vs 17 sept 2013

Met dit instrument is het mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de onderwijshuisvesting. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP).

Algemene uitkering

Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds, waaronder ook middelen die genormeerd worden toegekend voor de cluster educatie, dat bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Deze normering is niet bepalend voor de besteding, in die zin is er sprake van een raming van de beschikbare huisvestingsmiddelen. Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenaamde algemene uitkering is, is een gemeentebestuur in principe vrij in de wijze waarop deze middelen worden besteed.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met dit rekenmodel kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar) bijgesteld. Het is met dit instrument slechts onze bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.
Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor:

  • het voortgezet onderwijs;
  • het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs;
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs);
  • het basisonderwijs.

Toelichting instrument

Het instrument is als volgt toe te passen: Bij opgave van de naam van de gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige educatie nader gespecificeerd. Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt gevraagd om een nadere opgave van deze leerlingaantallen.

Overigens, de VNG verwijst naar dit instrument voor de verantwoording van de ontvangen middelen voor de huisvesting. Zie verder de toelichting bij het rekenmodel, in het eerste tabblad van het Excelbestand.