Onderwijssubsidies HRM

Onderstaand overzicht van onderwijssubsidies is samengesteld door HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB. De subsidies hebben allemaal direct of indirect betrekking op human resource management (HRM).

Diverse bedrijven kunnen scholen begeleiden bij het verwerven van subsidiegelden. Mocht u overwegen dit proces uit te besteden, let u dan op de volgende zaken:

  • Breng goed uw behoeften in kaart. Zoekt u alleen een partij die uitsluitend de aanvraag voor u schrijft, die namens u de communicatie verzorgt met de subsidieverstrekker of die de complete projectadministratie gaat bijhouden?
  • Hoe ziet de tariefstelling eruit? Een afspraak op basis van no-cure-no-pay lijkt gunstig, maar als een aanvraag slechts een geringe inspanning vergt en succes tot een hoog fee leidt, is het maar de vraag of dit de gunstigste constructie is.
  • In hoeverre heeft een externe partij ervaring met de gevraagde subsidies en ervaring in het onderwijs? Partijen die dit kunnen aantonen, hebben een (grote) pre. Zij spreken de juiste taal, kunnen zich gemakkelijker verplaatsen in de specifieke context van uw school en zouden in staat moeten zijn vooraf een reële inschatting te maken van de kans op succes.

VOS/ABB kan u adviseren bij het zoeken naar een goede externe partij. U kunt daarvoor contact opnemen met Ivo Israel: iisrael@vosabb.nl.
Hebt u goede ervaringen met een externe partij? Dan hoort hij dat graag van u!

Als u één of meer subsidiemogelijkheden kent die niet worden genoemd of als hieronder informatie staat die volgens u beker kan of niet juist is, dan verneemt Ivo Israel dat graag van u!

Klik op de pijltjes voor meer informatie.

Thema: Lerarentekort.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: Per plan van aanpak maximaal 250.000 euro per regio. Als het mbo samenwerkt met het voortgezet onderwijs is daarbovenop maximaal 75.000 euro subsidie mogelijk.
Voor sectoroverstijgende aanvragen van het primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk is maximaal 500.000 euro per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid van een extra subsidie van maximaal 75.000 euro als ook het mbo deelneemt.

Start/eind: Mogelijk kunnen er in 2020 weer aanvragen worden ingediend.

Toelichting: Het doel van de regeling is dat schoolbesturen samen in hun regio het lerarentekort aanpakken.

Voorwaarden: De aanvrager is bereid om op verzoek mee te werken aan kennisdelingsactiviteiten.

Administratieve lasten: Gemiddeld.

Meer informatie

Thema: Bevoegdheid leraar primair onderwijs.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: Maximaal 20.000 euro per onderwijsassistent.

Start/eind: Deze regeling loopt tot 1 januari 2024. Voor 2019 konden aanvragen worden ingediend tot 15 oktober 2019.

Toelichting: Het doel van de regeling is om meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar primair onderwijs te laten volgen. Dit in verband met het terugdringen van het lerarentekort.

Voorwaarden: Het bevoegd gezag informeert jaarlijks of de onderwijsassistent de opleiding nog volgt en in welk studiejaar de onderwijsassistent zit. Het bevoegd gezag meldt wanneer de onderwijsassistent het diploma heeft behaald. een andere voorwaarde is dat het bevoegd gezag meewerkt aan evaluatie of monitoring van deze subsidie.

Administratieve lasten: Gemiddeld.

Meer informatie

Thema: Bevoegdheid bewegingsonderwijs.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: Maximaal 4200 euro per groepsleerkracht primair onderwijs.

Start/eind: Deze regeling loopt tot en met 2020.

Toelichting: Het doel van de regeling is om groepsleerkrachten in het primair onderwijs de bevoegdheid bewegingsonderwijs te laten behalen, zodat zij aan alle groepen bewegingsonderwijs kunnen geven.

Voorwaarde: De groepsleerkracht behaalt in de daarvoor staande studieperiode met een uitloop van een halfjaar zijn certificaat.

Administratieve lasten: Laag.

Meer informatie

Thema: Lerarentekort.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: 2500 euro per herintreder.

Start/eind: Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 november 2020.

Toelichting: Het doel van de regeling is om de terugkeer van herintreders naar het primair onderwijs aantrekkelijk te maken door schoolbesturen een tegemoetkoming te geven in de kosten voor begeleiding en ondersteuning.

Voorwaarden: De herintreder is minstens 12 maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs. Daarnaast geldt dat hij/zij is benoemd/aangesteld tussen 1 augustus 2017 en 1 november 2020 voor ten minste 6 maanden.

Administratieve lasten: Laag.

Meer informatie

Thema: Gezond en veilig werken, professionalisering van leer- en werkcultuur en mobiliteit.

Bekostigd door: Europees Sociaal Fonds (ESF).

Maximaal bedrag: 50% van de kosten.

Start/eind: 2013-2020 (doorlopend in bepaalde tijdvakken).

Toelichting: De thema’s kunnen breed worden ingevuld. Voorbeelden: tegengaan van werkstress, invoeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid, herverdelen van verantwoordelijkheden.

Voorwaarden: Einddeclaratie met daarin een eindverslag, een weergave van de organisatie en een overzicht van facturen en betaalbewijzen.

Administratieve lasten: Zwaar.

Meer informatie

Thema: Ontwikkeladvies voor werknemers van 45 jaar of ouder.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: 300 euro voor een individueel traject, 600 euro voor een ontwikkeltraject, 900 euro voor 3 tot 10 leidinggevenden.

Start/eind: 2017-2019.

Toelichting: Deze subsidie is bedoeld voor loopbaanadvies en -trainingen voor alle werkenden in het primair onderwijs.

Voorwaarden: Er geldt een subsidieplafond van 1.500.000 euro.

Administratieve lasten: Laag.

Meer informatie

Thema: Professionalisering van schoolleiders.

Bekostigd door: Vervangingsfonds.

Maximaal bedrag: 80% van de kosten van coaching met maximum van 2.500 euro per schoolleider.

Start/eind: Tot en met 31 december 2022.

Toelichting: Deze subsidie is bedoeld om schoolleiders in hun eigen werkomgeving te ondersteunen in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak. De subsidie kan worden aangevraagd voor een persoonlijk coaching on the job-traject.

Voorwaarden: De gecoachte is een schoolleider in dienst van de werkgever.

Administratieve lasten: Licht

Meer informatie

Thema: Terugdringen arbeidsongeschiktheid

Bekostigd door: Participatiefonds.

Maximaal bedrag: Kosten voor het pre-advies, aanvullende begeleiding en loonkostensuppletie.

Start/eind: Niet genoemd.

Toelichting: Sinds de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en niet minstens 50% verdient van wat hij volgens UWV zou kunnen verdienen, er na verloop van tijd vaak fors in inkomen op achteruit. Om dat te voorkomen hebben de minister van OCW en de vakbonden, met instemming van de werkgevers, de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld. Afhankelijk van de doelgroep biedt de subsidie de volgende instrumenten: pre-advies, aanvullende intensieve trajectbegeleiding en loonkostensuppletie.

Voorwaarden: Als een werkgever in aanmerking wil komen voor de loonkostensubsidie, moet hij de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA 35-80%) een dienstverband aanbieden voor ten minste 12 maanden en voor ten minste 50% van zijn restverdiencapaciteit. De loonkostensubsidie wordt toegekend voor een periode van minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

Thema: Een leven lang leren.

Bekostigd door: Europese Unie

Maximaal bedrag: Uiteenlopend per subsidielijn.

Start/eind: Twee keer per jaar.

Toelichting: Deze Europese subsidiemogelijkheid is bedoeld voor de bevordering van mobiliteit van personeel op basis van strategische partnerschappen tussen scholen, tussen lokale/regionale onderwijsautoriteiten.

Voorwaarden: Per subsidielijn zijn er verschillende voorwaarden, die vermeld staan in een grant agreement.

Administratieve lasten: Zwaar.

Meer informatie

Thema: Promotieonderzoek.

Bekostigd door: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Maximaal bedrag: 4.500 euro voor 25 tot 30 beurzen per jaar.

Start/eind: elk jaar in januari en september.

Toelichting: De Promotiebeurs beoogt het aantal gepromoveerde leraren voor de klas te vergroten.

Voorwaarden: De leraar moet kunnen aantonen wat voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin het belang is van het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd. Alleen leraren kunnen deze beurs aanvragen. De minimale aanstelling is 0,4 fte.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

Thema: Opleiding

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS)

Maximaal bedrag: 7700 euro (of 480 uur).

Start/eind: Tot en met 2019.

Toelichting: Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor het volgen van een masteropleiding in teamverband of het ontwikkelen van een opleiding die gericht is op teams.

Voorwaarden: Nog niet bekend.

Administratieve lasten: Niet bekend.

Meer informatie

Thema: Verwerven bevoegdheid zij-instromers.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maximaal bedrag: 20.000 euro per persoon.

Start/eind: In 2019 kon tot 15 oktober een aanvraag worden ingediend.

Toelichting: Deze regeling is bestemd voor zij-instroomtrajecten voor mensen van buiten het onderwijs die als leraar aan de slag willen. Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te volgen. Het betreft een maatwerktraject, afgestemd op reeds gevolgde opleidingen en werkervaring. Het leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid.

Voorwaarden: De zij-instromer heeft geen bevoegdheid en mag bij het begin van de scholing niet ingeschreven staan of hebben gestaan als student.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

Thema: Doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS).

Maximaal bedrag: Maximaal 140.000 euro per aanvraag.

Start/eind: Jaarlijks tot en met 2020.

Toelichting: Doel van deze subsidie is het verbeteren van de overgangen in het onderwijs, zodat leerlingen op een passend niveau kunnen starten en dat niveau kunnen vasthouden.

Voorwaarden: Het programma wordt door ten minste één basisschool en één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Een vestiging van een school kan per aanvraagronde aan één doorstroomprogramma tegelijkertijd deelnemen. Er is sprake van ten minste 100 klokuren die zijn verdeeld over het laatste halfjaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Het programma zet in op ouderbetrokkenheid. Het doorstroomprogramma bevat ten minste twee van de drie inhoudelijke lijnen:

  • Versterken van cognitieve vaardigheden.
  • Versterken van metacognitieve vaardigheden
  • Inzetten op omgevingsfactoren en thuissituatie.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

Thema: Vervanging van schoolleider tijdens opleiding.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS)

Maximaal bedrag: Maximaal 47.040 euro in het primair onderwijs en maximaal 50.880 euro in het voortgezet onderwijs.

Start/eind: Jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober.

Toelichting: Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school een subsidie aanvragen voor de kosten van vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding.

Voorwaarden: Het bevoegd gezag moet studieverlof verstrekken.

Administratieve lasten: Licht (via de jaarrekening).

Meer informatie