Onderwijssubsidies HRM

Onderstaand overzicht van onderwijssubsidies is samengesteld door beleidsmedewerker Ivo Israel. Ze hebben allemaal direct of indirect betrekking op human resource management (HRM).
Als u één of meer subsidiemogelijkheden kent die hieronder niet worden genoemd, kunt u die aan hem doorgeven via iisrael@vosabb.nl.  

Klik op de pijltjes voor meer informatie.

[expand title=”Subsidie regionale aanpak lerarentekort PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Lerarentekort.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: Per plan van aanpak maximaal 250.000 euro per regio. Als het mbo samenwerkt met het voortgezet onderwijs is daarbovenop maximaal 75.000 euro subsidie mogelijk.
Voor sectoroverstijgende aanvragen van het primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk is maximaal 500.000 euro per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid van een extra subsidie van maximaal 75.000 euro als ook het mbo deelneemt.

Start/eind: Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019.

Toelichting: Het doel van de regeling is dat schoolbesturen samen in hun regio het lerarentekort aanpakken.

Voorwaarden: De aanvrager is bereid om op verzoek mee te werken aan kennisdelingsactiviteiten.

Administratieve lasten: Gemiddeld.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Subsidie opleiding onderwijsassistent > leraar PO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Bevoegdheid leraar primair onderwijs.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: Maximaal 20.000 euro per onderwijsassistent.

Start/eind: Deze regeling loopt tot 1 januari 2024.

Toelichting: Het doel van de regeling is om meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar primair onderwijs te laten volgen. Dit in verband met het terugdringen van het lerarentekort.

Voorwaarden: Het bevoegd gezag informeert jaarlijks of de onderwijsassistent de opleiding nog volgt en in welk studiejaar de onderwijsassistent zit. Het bevoegd gezag meldt wanneer de onderwijsassistent het diploma heeft behaald. een andere voorwaarde is dat het bevoegd gezag meewerkt aan evaluatie of monitoring van deze subsidie.

Administratieve lasten: Gemiddeld.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Subsidie bevoegdheid bewegingsonderwijs PO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Bevoegdheid bewegingsonderwijs.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: Maximaal 4200 euro per groepsleerkracht primair onderwijs.

Start/eind: Deze regeling loopt tot 31 juli 2022.

Toelichting: Het doel van de regeling is om groepsleerkrachten in het primair onderwijs de bevoegdheid bewegingsonderwijs te laten behalen, zodat zij aan alle groepen bewegingsonderwijs kunnen geven.

Voorwaarde: De groepsleerkracht behaalt in de daarvoor staande studieperiode met een uitloop van een halfjaar zijn certificaat.

Administratieve lasten: Laag.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Tegemoetkoming herintreders PO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Lerarentekort.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: 2500 euro per herintreder.

Start/eind: 1 november 2017 – 1 januari 2020.

Toelichting: Het doel van de regeling is om de terugkeer van herintreders naar het primair onderwijs aantrekkelijk te maken door schoolbesturen een tegemoetkoming te geven in de kosten voor begeleiding en ondersteuning.

Voorwaarden: De herintreder is niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2017 benoemd of aangesteld. De duur van de aanstelling of benoeming is ten minste 6 maanden en de herintreder is gedurende ten minste 12 aaneengesloten maanden direct voorafgaand aan het moment van benoeming of aanstelling niet werkzaam geweest als leraar in het primair onderwijs.

Administratieve lasten: Laag.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Duurzame inzetbaarheid PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Gezond en veilig werken, professionalisering van leer- en werkcultuur en mobiliteit.

Bekostigd door: Europees Sociaal Fonds (ESF).

Maximaal bedrag: 50% van de kosten.

Start/eind: 2013-2020 (doorlopend in bepaalde tijdvakken).

Toelichting: De thema’s kunnen breed worden ingevuld. Voorbeelden: tegengaan van werkstress, invoeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid, herverdelen van verantwoordelijkheden.

Voorwaarden: Einddeclaratie met daarin een eindverslag, een weergave van de organisatie en een overzicht van facturen en betaalbewijzen.

Administratieve lasten: Zwaar.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Ontwikkeladvies 45-plussers PO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Ontwikkeladvies voor werknemers van 45 jaar of ouder.

Bekostigd door: Ministerie van OCW.

Maximaal bedrag: 300 euro voor een individueel traject, 600 euro voor een ontwikkeltraject, 900 euro voor 3 tot 10 leidinggevenden.

Start/eind: 2017-2019 (voor 2018 is de aanvraag gesloten).

Toelichting: Deze subsidie is bedoeld voor loopbaanadvies en -trainingen voor alle werkenden in het primair onderwijs.

Voorwaarden: Er geldt een subsidieplafond van 1.500.000 euro.

Administratieve lasten: Laag.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Subsidie Lerend Werken PO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Professionalisering van schoolleiders.

Bekostigd door: Vervangingsfonds.

Maximaal bedrag: 80% van de kosten van coaching met maximum van 2.500 euro per schoolleider.

Start/eind: Tot en met augustus 2019

Toelichting: Deze subsidie is bedoeld om schoolleiders in hun eigen werkomgeving te ondersteunen in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak. De subsidie kan worden aangevraagd voor een persoonlijk coaching on the job-traject.

Voorwaarden: De gecoachte is een schoolleider in dienst van de werkgever. Het uurtarief van de coach bedraagt maximaal 200 euro (ex. btw). Het coaching on the job-traject start in 2017 of 2018 binnen 2 maanden na verlening van de subsidie en wordt binnen 8 maanden afgerond, met als absolute einddatum 31 augustus 2018.

Administratieve lasten: Licht

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Subsidie Sluitende Aanpak PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Terugdringen arbeidsongeschiktheid

Bekostigd door: Participatiefonds.

Maximaal bedrag: Kosten voor het pre-advies, aanvullende begeleiding en loonkostensuppletie.

Start/eind: Niet genoemd.

Toelichting: Sinds de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en niet minstens 50% verdient van wat hij volgens UWV zou kunnen verdienen, er na verloop van tijd vaak fors in inkomen op achteruit. Om dat te voorkomen hebben de minister van OCW en de vakbonden, met instemming van de werkgevers, de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld. Afhankelijk van de doelgroep biedt de subsidie de volgende instrumenten: pre-advies, aanvullende intensieve trajectbegeleiding en loonkostensuppletie.

Voorwaarden: Als een werkgever in aanmerking wil komen voor de loonkostensubsidie, moet hij de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA 35-80%) een dienstverband aanbieden voor ten minste 12 maanden en voor te nminste 50% van zijn restverdiencapaciteit. De loonkostensubsidie wordt toegekend voor een periode van minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”LerarenOntwikkelFonds PO/VO/SO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Innovatie en professionalisering.

Bekostigd door: Onderwijscoöperatie.

Maximaal bedrag: Uren ter waarde van 4.000 euro tot maximum van 75.000 euro.

Start/eind: Doorlopend, meerdere aanvraagrondes.

Toelichting: Subsidie is bestemd voor de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de professionalisering van leraren en/of het versterken van de beroepsgroep.

Voorwaarden: Drie verplichte deelnames aan het LerarenLab. Minimale aanstelling: 8 uur per week. Er moet een ‘duurzaam effect’ zijn.

Administratieve lasten: Middelzwaar (via jaarrekening bevoegd gezag).

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Erasmus+ PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Een leven lang leren.

Bekostigd door: Europese Unie

Maximaal bedrag: Uiteenlopend per subsidielijn.

Start/eind: Jaarlijkse deadline.

Toelichting: Deze Europese subsidiemogelijkheid is bedoeld voor de bevordering van mobiliteit van personeel op basis van strategische partnerschappen tussen scholen, tussen lokale/regionale onderwijsautoriteiten.

Voorwaarden: Per subsidielijn zijn er verschillende voorwaarden, die vermeld staan in een grant agreement.

Administratieve lasten: Zwaar.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Promotiebeurs PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Promotieonderzoek.

Bekostigd door: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Maximaal bedrag: 4.500 euro voor 25 tot 30 beurzen per jaar.

Start/eind: elk jaar in september.

Toelichting: De Promotiebeurs beoogt het aantal gepromoveerde leraren voor de klas te vergroten.

Voorwaarden: De leraar moet kunnen aantonen wat voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin het belang is van het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd. Alleen leraren kunnen deze beurs aanvragen. De minimale aanstelling is 0,4 fte.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Teambeurs PO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Opleiding

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS)

Maximaal bedrag: 7700 euro (of 480 uur).

Start/eind: Tot en met 2019.

Toelichting: Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor het volgen van een masteropleiding in teamverband of het ontwikkelen van een opleiding die gericht is op teams.

Voorwaarden: Nog niet bekend.

Administratieve lasten: Niet bekend.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Regeling zij-instroom PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Verwerven bevoegdheid zij-instromers.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maximaal bedrag: 20.000 euro per persoon.

Start/eind: Nader te bepalen.

Toelichting: Deze regeling is bestemd voor zij-instroomtrajecten voor mensen van buiten het onderwijs die als leraar aan de slag willen. Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te volgen. Het betreft een maatwerktraject, afgestemd op reeds gevolgde opleidingen en werkervaring. Het leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid.

Voorwaarden: De zij-instromer heeft geen bevoegdheid en mag bij het begin van de scholing niet ingeschreven staan of hebben gestaan als student.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Actieplan Gelijke Kansen PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS).

Maximaal bedrag: Maximaal 124.000 euro per aanvraag.

Start/eind: Jaarlijks tot en met 2020.

Toelichting: Doel van deze subsidie is het verbeteren van de overgangen in het onderwijs, zodat leerlingen op een passend niveau kunnen starten en dat niveau kunnen vasthouden.

Voorwaarden: Het programma wordt door ten minste één basisschool en één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Een vestiging van een school kan per aanvraagronde aan één doorstroomprogramma tegelijkertijd deelnemen. Er is sprake van ten minste 100 klokuren die zijn verdeeld over het laatste halfjaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Het programma zet in op ouderbetrokkenheid. Het doorstroomprogramma bevat ten minste twee van de drie inhoudelijke lijnen:

  • Versterken van cognitieve vaardigheden.
  • Versterken van metacognitieve vaardigheden
  • Inzetten op omgevingsfactoren en thuissituatie.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

[/expand]

[expand title=”Schoolleiderstegemoetkoming PO/VO” trigclass=”collapse-subsidies”]

Thema: Vervanging van schoolleider tijdens opleiding.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS)

Maximaal bedrag: Maximaal 47.040 euro in het primair onderwijs en maximaal 50.880 euro in het voortgezet onderwijs.

Start/eind: Jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober.

Toelichting: Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school een subsidie aanvragen voor de kosten van vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding.

Voorwaarden: Het bevoegd gezag moet studieverlof verstrekken.

Administratieve lasten: Licht (via de jaarrekening).

Meer informatie

[/expand]