Privacy Statement, Disclaimer en Copyright

Privacy Statement

VOS/ABB verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van VOS/ABB en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Autoriteit Persoonsgegevens
VOS/ABB verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
VOS/ABB behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VOS/ABB kan Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de VOS/ABB-website en de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB alsmede bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van VOS/ABB.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Mail, Facebook, Twitter en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder een meer een cookie (zie hieronder).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies
De website van VOS/ABB maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, notebook, tablet, mobiele telefoon of andere digitale apparatuur worden geplaatst.
Deze cookies worden gebruikt om de website van VOS/ABB beter te laten functioneren, de gebruiker een verbeterde gebruikservaring te geven en het webbezoek te monitoren. VOS/ABB kan door middel van cookies nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
VOS/ABB kan deze gegevens niet herleiden tot een computer, mobiele telefoon of andere apparatuur of individu.
Cookies geven VOS/ABB in géén enkel geval toegang tot uw computer! U kunt cookies accepteren of weigeren. Wanneer u cookies weigert, kan het zijn dat u niet alle functionaliteiten van de VOS/ABB-website optimaal kunt gebruiken.

Beveiliging
VOS/ABB heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van VOS/ABB zijn links naar andere websites te vinden. VOS/ABB kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de organisaties van wie deze websites zijn. Het wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VOS/ABB? U kunt contact opnemen met VOS/ABB, Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden, 0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

VOS/ABB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. VOS/ABB adviseert u dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer

Hoewel VOS/ABB bij de totstandkoming van de content op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. VOS/ABB is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan VOS/ABB of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOS/ABB.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

VOS/ABB
Secretariaat Vereniging
Houttuinlaan 8
3447 GM Woerden
welkom@vosabb.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover VOS/ABB geen controle heeft. VOS/ABB draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.