Besturenraad herdoopt zich tot Verus

De Besturenraad voor christelijk onderwijs heeft zijn naam veranderd in Verus.

Verus is de vereniging voor christelijk onderwijs in Nederland. ‘Het christelijk geloof is de inspiratiebron in ons dagelijks denken en doen. Daardoor zijn we in staat scholen te inspireren en professioneel te begeleiden in een veranderende maatschappij’, zo staat op de nieuwe website www.verus.nl.

Lees meer…

Pleidooi voor behoud maatschappelijke stages

Een ruime meerderheid van de schoolleiders in het christelijk voortgezet onderwijs vindt dat de overheid de financiering van de maatschappelijke stage moet handhaven. Dat blijkt uit een peiling van de Besturenraad.

De maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is sinds het schooljaar 2011/2012 verplicht. Het was het geesteskind van voormalig CDA-minister Marja van Bijsterveldt. De instelling van de verplichte maatschappelijke stages maakte deel uit van het normen-en-waardenbeleid onder de christendemocratische oud-premier Jan-Peter Balkenende.

VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil deze verplichting met ingang van het schooljaar 2014/2015 weer intrekken. Dekker is niet tegen de maatschappelijke stage, maar in het licht van de overheidsbezuinigingen wil hij de stages niet meer verplicht stellen. Scholen kunnen maatschappelijke stages blijven organiseren, maar ze krijgen er vanaf 2014/2015 van de overheid geen geld meer voor.

De Besturenrad meldt op basis van een peiling onder 124 schoolleiders dat dit in het christelijk voortgezet onderwijs wordt ervaren als ‘zwabberbeleid’. Van de respondenten vindt 72 procent dat scholen verplicht moeten blijven een maatschappelijke stage aan te bieden. Hoewel de organisatie van de stages volgens hen veel inspanning vergt, hechten ze er erg veel waarde aan. Leerlingen leren iets voor een ander te doen zonder er iets voor terug te krijgen. Ze vinden zo de weg naar vrijwilligerswerk en ontwikkelen maatschappelijke betrokkenheid, is de gedachte.

Als de financiering van structureel 55 miljoen euro en de verplichting wegvallen, blijkt dat 32 procent van de gepeilde christelijke vo-scholen geen maatschappelijke stages meer zal aanbieden.  Andere christelijke scholen voor voortgezet onderwijs zouden met de maatschappelijke stages doorgaan, maar dan in afgeslankte vorm.

Besturenraad belicht samenwerkingsscholen

In het ledenblad SBM van de Besturenraad staat een artikel over samenwerkingsscholen. Het gaat over de verschillende manieren waarop gestalte kan worden gegeven aan de samenwerking tussen openbaar en christelijk onderwijs.

In het artikel komen vier modellen aan bod, die zijn opgesteld door de ledencommissie Onderwijs en Zingeving van de Besturenraad.

  1. Het onderwijs wordt integraal aan alle leerlingen aangeboden. Het levensbeschouwelijk onderwijs heeft het karakter van algemeen menselijke vorming. De school is gericht op humaniteit (met religie als mogelijk onderdeel daarvan) en op respect voor verscheidenheid. De leerling is uniek. De leraren staan open voor levensbeschouwelijke diversiteit.
  2. De samenwerkingsschool is feitelijk een openbare school. Er is ruimte (facultatief) voor levensbeschouwelijke vorming vanuit de eigen identiteit. Leraren zijn terughoudend in het uiten van hun persoonlijke overtuiging.
  3. Als ontmoetingsschool profileert de school verschillen en laat de leerlingen kennismaken met een veelheid van levensbeschouwingen. De levensbeschouwelijke vorming kan gedeeltelijk in heterogene groepen gebeuren. Leraren met verschillende levensbeschouwelijke profielen kunnen uiting geven aan hun levensovertuiging.
  4. De christelijke school neemt ‘het openbare’ in zich op. Er is dan sprake van een open christelijke school, waarbij het christelijk karakter zo zal worden vormgeven dat iedereen zich erkend weet.

Bij het artikel worden drie voorbeelden van samenwerkingsscholen genoemd: basisschool Mandegoud in Kloosterburen (Groningen, valt onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Lauwers & Eems), praktijkschool De Diken in Sneek (werkt samen met de Praktijkschool Sneek van Odyssee Openbaar Onderwijs Sneek) en basisschool De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland (Zeeland, valt onder het VOS/ABB-lid Archipel Scholen).

Besturenraad groot voorstander openbaar onderwijs

Voorzitter Wim Kuiper van de protestants-christelijke Besturenraad betoont zich in zijn blog een enthousiast pleitbezorger voor openbaar onderwijs. VOS/ABB is blij dat door een leidende figuur in het christelijk onderwijs zo wordt benadrukt dat juist de openbare school onmisbaar is voor in alle opzichten gezonde samenleving op basis van waarden en normen en wederzijds respect.

Bij wet is geregeld dat de openbare basisschool de mogelijkheid tot specifiek godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs biedt als ouders daarom vragen. VOS/ABB wijst erop dat scholen ouders hierover moeten informeren, zoals ook in de wet is vastgelegd. Uit recent onderzoek blijkt dat nog niet alle openbare basisscholen hier even helder over zijn. Kuiper vindt dit net als VOS/ABB jammer, omdat leerlingen ook op het vlak van levensbeschouwing en godsdienst goed moeten worden toegerust. Dat is dan ook de reden waarom VOS/ABB pleit voor bredere aandacht in het openbaar onderwijs voor diverse levensbeschouwingen en godsdiensten.

Het bijzondere van het openbaar onderwijs is juist dat levensbeschouwing en godsdienst er op basis van de gelijkwaardigheid aan bod komen. Dit staat in het teken van de kernwaarden van openbaar onderwijs, waarin staat dat de openbare en algemeen toegankelijke school op basis van wederzijds respect en waarden en normen openstaat voor elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond. Uit de blog van protestants-christelijke Kuiper blijkt dat hij juist dit zo waardeert in het openbaar onderwijs.

Openbare en algemeen toegankelijke scholen die ondersteuning willen voor een waarde(n)volle implementatie van levensbeschouwelijke en godsdienstig onderwijs, kunnen hiervoor contact opnemen met senior-beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl