VOS/ABB kritisch over SGP-wetsvoorstel

VOS/ABB ziet weinig in een initiatiefwetsvoorstel van de SGP voor een wijziging van het onderwijstoezicht. Dat heeft VOS/ABB in een brief aan Tweede Kamerlid Roelof Bisschop laten weten. De SGP’er had VOS/ABB om een reactie gevraagd.

Bisschop vindt dat de overheid de scholen meer professionele ruimte moet bieden om goed onderwijs te geven. De rol van de inspectie is voor veel scholen verwarrend, zo constateert hij in de memorie van toelichting bij het initiatiefwetsvoorstel.

Om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, zou wat hem betreft de overheid de taak van de inspectie beter moeten afbakenen. ‘Naast toezicht houden op de naleving van de wettelijke eisen, moet de inspectie natuurlijk ook stimulerende kritiek geven. Het is alleen niet de bedoeling dat zij haar visie oplegt. Zij moet geen sta-in-de-weg zijn, maar een kritische vriend’, aldus het SGP-Kamerlid.

Dat klinkt op zich positief, maar op basis van de input van juristen en beleidsmedewerkers van VOS/ABB en van panelleden uit het primair respectievelijk voortgezet onderwijs die het voorstel van de SGP hebben bestudeerd, komt VOS/ABB bovenal tot de conclusie dat de Inspectie van het Onderwijs veel onduidelijkheid bij de scholen kan wegnemen door goed met hen te communiceren.

De noodzaak van het initiatiefwetsvoorstel van de SGP is er volgens VOS/ABB niet: ‘Daarvoor zou in feite het gehele systeem fundamenteel tegen het licht moeten worden gehouden. Dat wordt bij ons niet wenselijk geacht.’ In de brief aan Bisschop staat ook: ‘Het is wel zo dat de inspectie bij het toekennen van een oordeel meer rekening zou kunnen houden met de context van een school en met de onderwijskundige processen. Het mag echter nooit zo zijn dat de context bepalend is voor de kwaliteit van de school.’

Toegevoegde waarde
In de reactie benadrukt VOS/ABB verder dat kwaliteit niet besloten ligt in de cito-resultaten. Een school heeft toegevoegde waarde wanneer die aantoonbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van een leerling op alle gebieden. Het bepalen van de toegevoegde waarde van een school vertaalt zich dus ook in de aandacht voor sociale competenties en voor goed burgerschap.

In het verlengde hiervan merkt VOS/ABB in de brief aan Bisschop op dat het weghalen van de kwaliteitsaspecten uit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en de pedagogische en didactische vrijheid waaraan hij refereert, kunnen worden geïnterpreteerd als een poging van de SGP om zich ‘niets meer aan te trekken van essentiële aspecten voor goed onderwijs, zoals seksuele educatie op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid en lesmethodes die de evolutietheorie behandelen’.

Acceptatie
‘Bovendien zien wij de bovengenoemde poging van uw partij in het licht van de staande praktijk dat leraren en leerlingen met een andere seksuele geaardheid dan die volgens uw partij op Bijbelse gronden zou zijn geaccepteerd, in bepaalde christelijke scholen niet ten volle als persoon worden gewaardeerd’, zo vermeldt de brief.

VOS/ABB pleit voor volledige acceptatie van álle leerlingen en personeelsleden, ongeacht hun seksuele geaardheid. Hierbij betrekt VOS/ABB op basis van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ook hun levenswijze.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl