Geen geld voor nieuwe school van falend bestuur

Beperk falende onderwijsbesturen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Dat adviseert de Onderwijsraad.

De aanbeveling moet voorkomen dat schoolbesturen die aantoonbaar en langdurig tekort zijn geschoten opnieuw een school of nevenvestiging oprichten die door de overheid moet worden gefinancierd.

Het advies Voorkomen draaideurconstructie is op verzoek van staatssecretaris Sander Dekker van OCW geschreven naar aanleiding van verschillende kwesties, waaruit bleek dat falende schoolbesturen na sluiting van een school ongehinderd weer hun gang konden gaan.

Directe meting
‘Om de levensvatbaarheid van nieuwe scholen te bepalen en herhaald sluiten wegens te lage leerlingenaantallen te voorkomen, dient tevens het aantal te verwachten leerlingen in het vervolg via directe meting te worden vastgesteld’, zo adviseert de Onderwijsraad ook.

Met het laatste punt, de directe meting, neemt de Onderwijsraad een lang gekoesterde wens van VOS/ABB over. De directe meting, die de actuele situatie in een gebied weergeeft, is altijd beter dan de tot nu toe vaak gehanteerde indirecte meting, die vooral behoeften uit het verleden weerspiegelt.

Juist beeld
Uit indirecte metingen is vaak ten onrechte afgeleid dat er bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk behoefte was aan bijzonder onderwijs, omdat die behoefte er historisch gezien was in bestaande wijken.

In bestaande wijken woonden relatief veel mensen die zich al of niet actief gebonden voelden aan een kerk en daarom een school op religieuze grondslag wilden. De praktijk wijst uit dat in een nieuwbouwwijk de bevolking zich over het algemeen meer aangetrokken voelt tot het openbaar onderwijs, dat op een moderne wijze en op basis van respect en gelijkwaardigheid aandacht besteedt aan verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl