Carnaval: eerst verzekering checken, dan pas feesten

Vooral in het zuiden van het land, maar ook in andere traditionele carnavalsgebieden, komt het voor dat scholen met een praalwagen meerijden in een optocht.

Dergelijke wagens worden meestal getrokken door een tractor. Landbouwvoertuigen zijn vaak alleen maar verzekerd voor agrarisch gebruik. Het trekken van een praalwagen met feestende carnavalvierders valt daar niet onder. Dit brengt voor deelnemers aan een optocht risico’s met zich mee.

Indien er een ongeluk gebeurt, zal een verzekeraar weliswaar gehouden zijn de schade aan derden te vergoeden, maar zal de schade in de meeste situaties wel worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.

Als u als school overweegt mee te doen aan een optocht, is het raadzaam om in verband met de risico’s hierover eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Senaat akkoord met maximering beloning bestuurders

De 130 procent in de Wet normering topinkomens komt neer op bruto 179.000 euro per jaar. Komt het salaris boven deze grens, dan wordt dit door OCW teruggevorderd.

Het nieuwe kabinet Rutte heeft aangekondigd de grens verder te willen terugbrengen naar 100 procent van een ministersalaris.

Op de website van de VO-raad staat een uitgebreider bericht.

Ouders na dood zoon: verplicht incidentenregistratie

De 20-jarige Tim liet een briefje achter. Daarin schreef hij onder de aanhef 'Lieve pap en mam' dat hij het niet meer zag zitten, omdat hij zijn hele leven al werd 'bespot, getreiterd en buitengesloten'. De ouders besloten de tekst op te nemen in de rouwadvertentie, wat veel emoties en media-aandacht losmaakte.

In een verklaring die pastor en rouwbegeleider Marinus van den Berg tijdens een persconferentie namens de ouders voorlas, komt onder meer het wetsvoorstel aan de orde voor een verplichte incidentenregistratie in het onderwijs: 'Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten. Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is', zo staat in de verklaring.

De ouders willen dat de incidentenregistratie verplicht wordt in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ze richten hun oproep aan het nieuwe kabinet en de Eerste en Tweede Kamer. In de loop van dit schooljaar moet duidelijk worden of de verplichte incidentenregistratie er komt.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben er onlangs in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW op aangedrongen niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel. De sectororganisaties zeggen dat verplichte registratie tot onnodige bureaucratie leidt, die het onderwijs alleen maar tijd en geld kost. De meeste scholen hebben volgens de briefschrijvers voldoende aandacht voor veiligheid en houden al bij welke incidenten er plaatsvinden.

VOS/ABB benadrukt op grond van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin respect en normen en waarden centraal staan, dat aandacht voor de negatieve gevolgen van pesten essentieel is voor een gezonde ontwikkelingen van leerlingen. Een verplichte incidentenregistratie kan hierbij helpen, mits de registratie geen doel op zich wordt. Het is bovendien belangrijk dat scholen inhoudelijk en financieel worden ondersteund om een goede registratie mogelijk te maken en in het onderwijs te sturen op positief gedrag.

NOS op 3 besteedde dinsdagavond naar aanleiding van de dood van Tim aandacht aan pesten op school. 

Leraar ontslaan als sprake is van relatie met leerling

Het Algemeen Dagblad benaderde VOS/ABB naar aanleiding van twee recente gevallen, waarin leraren hun boekje te buiten zijn gegaan. In Schiedam zoende een gymleraar van de rk-scholengemeenschap Spieringshoek met een 18-jarig meisje. In Den Haag bleek een docent Frans van het openbare Segbroek College een relatie te hebben met een minderjarige leerlinge.

Strafbaar en/of niet professioneel
Bloemers legt in het AD uit dat het schoolbestuur in beide gevallen de leerkracht zou moeten ontslaan. 'Bij het geval in Den Haag is sprake van een strafbaar feit. En bij de zaak in Schiedam heeft een leraar zich niet professioneel gedragen. Op beide punten wordt een docent ontslagen.'

'Als de leerlinge nog minderjarig is, moet er aan gifte gedaan worden door de school of de leerling. Als dat niet vanuit de scholier zelf gaat, dan kan het Openbaar Ministerie onderzoek doen, want er is sprake van een strafbaar feit.' Bloemers wijst erop dat een school die in een dergelijk geval geen aangifte doet, de wet overtreedt (zie artikel 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en artikel 4a van de Wet op het primair onderwijs (WPO)).

Hij benadrukt dat de leraar ook fout zit als de leerling 18 jaar of ouder is. 'Een leraar behoort zich professioneel te gedragen en daarbij komt dat de gezagsverhouding tussen leraren en leerlingen geldt. Een relatie is ongewenst.' Bloemers baseert zijn uitleg op jurisprudentie (zie rechterkolom).

Getrouwd en vijf kinderen
In het artikel in het Algemeen Dagblad komt ook Wim de Haan aan het woord, die in de jaren 70 als 42-jarige leraar een relatie aanging met een meisje van 18 jaar. Maar het raakte volgens hem pas aan nadat zij eindexamen had gedaan. Hoewel in die tijd de seksuele moraal losser was dan nu, benadrukt De Haan dat het niet goed is als een leraar een relatie aangaat met een leerling. 

Inmiddels zijn de nu 73-jarige De Haan en zijn 24 jaar jongere vrouw 36 jaar samen, waarvan 31 jaar getrouwd. Ze hebben vijf kinderen. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

Schoolbestuur zegt zoenende leraar ontslag aan

Het resoluut handelen van het bestuur van de Schiedamse vo-school volgt op een in 2010 verloren zaak over ontoelaatbaar gedrag van een andere leraar. Deze man had zich 10 jaar daarvoor, toen hij nog werkte voor de Christelijke Scholengemeenschap Penta College in Spijkenisse, schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met een leerlinge. Hij werd daarvoor veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 40 uur. Bovendien moest hij zich vanwege gemiddeld recidiverisico onder behandeling laten stellen.

Eerst geen schorsing
Het bestuur wilde deze leraar ontslaan op basis van ‘gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden als bedoeld in artikel 7:685 BW’. De kantonrechter wees er echter op dat de leraar al voor zijn veroordeling aan de schoolleiding kenbaar had gemaakt, dat hij in zijn eerdere werkkring ontuchtige handelingen met een leerlinge had verricht. Het bestuur schorste hem toen niet en bleef hem zelfs op alle mogelijke manieren ondersteunen. 

De enige verandering die de kantonrechter zag, was dat de leraar was veroordeeld. Maar dat, zo stond in de beschikking, 'verandert op zichzelf niets aan de feiten noch aan de ernst van die feiten’. De kantonrechter bepaalde dan ook dat er geen sprake was van gewichtige redenen, zoals bepaald in artikel 7:685 BW, en dat het stichtingsbestuur de leraar niet mocht ontslaan. De man in kwestie werkt nu nog steeds voor Spieringshoek, mede als gevolg van het niet consequent juridisch handelen van het schoolbestuur.

Geleerd?
Het Schiedamse rk-schoolbestuur lijkt hiervan te hebben geleerd. In de nieuwe kwestie over de zoenende gymleraar handelt het bestuur resoluut en consequent. Rector Rob van Oevelen laat in de media weten dat hij geschokt is. De leraar is per direct geschorst en hem is ontslag aangezegd. Omdat de betrokken leerling 18 jaar en dus meerderjarig is, kan er op grond daarvan geen sprake zijn van een strafrechtelijke zaak. Wel zou de school de man kunnen aanspreken op de gevolgen van het doorbreken van de  gezagsverhouding die tussen leraren en leerlingen geldt. Bovendien geldt voor personeelsleden dat zij zich ook buiten de klassensituatie professioneel dienen te gedragen en garant moeten staan voor een in alle opzichten veilige leeromgeving.

Juridisch advies Helpdesk
De kwestie benadrukt dat het voor een schoolbestuur, in de rol van werkgever, van groot belang is om in dergelijke kwesties resoluut en consequent te handelen. Schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen ook voor dergelijke zaken altijd gratis advies krijgen van de juristen van de Helpdesk. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verdwijnt enkele-feitconstructie wel uit de wet?

De enkele-feitconstructie komt er kort gezegd op neer dat een niet-openbare school een homo- of biseksuele leerling of leerkracht niet mag weigeren of verwijderen/ontslaan op grond van zijn of haar geaardheid. Die mogelijkheid heeft de school echter wel als de betreffende leerling of leerkracht uiting geeft aan zijn geaardheid. Met andere woorden: homo zijn mag, maar als homo leven niet.

Moeizame acceptatie
Deze kwestie speelt met name nog in bepaalde christelijke en islamitische scholen, waar op grond van religieuze uitgangspunten de acceptatie van niet-heteroseksuele leerlingen en leerkrachten die uit de kast zijn, uitermate moeizaam kan verlopen. De discussie over de enkele-feitconstructie loopt al jaren. De VVD is er in principe voorstander van om deze constructie uit de wet te halen, maar in de afgelopen kabinetsperiode maakten de liberalen daar geen werk van.

Dat had te maken met de opportunistische politiek van premier Mark Rutte. Hij had de steun van de orthodox-christelijke SGP nodig, die naast de PVV van Geert Wilders als gedoger van de minderheidscoalitie met het CDA functioneerde. De staatkundig gereformeerden kunnen naar eigen zeggen op bijbelse gronden niet het liberale beginsel accepteren dat homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders op grond van hun geaardheid het leven leiden dat zij willen. Ook het feit dat de VVD met het CDA regeerde, bemoeilijkte het schrappen van de enkele-feitconstructie.

Bevrijd van SGP-juk
Nu de VVD in de meerderheidscoalitie met de PvdA verlost is van het juk van de SGP en niet meer met het CDA regeert, is het logisch te veronderstellen dat de enkele-feitconstructie in de komende regeerperiode uit de wet kan worden gehaald. Dat staat dan ook letterlijk in het akkoord vermeld: 'De algemene wet gelijke behandeling wordt aangepast naar Europees model. De enkele-feitconstructie verdwijnt uit de wet.'

Maar in de zin daarna staat het volgende: 'Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur.' Deze zin geeft vreemd genoeg exact de essentie weer van de enkele-feitconstructie waarvan het nieuwe kabinet zegt dat die moet verdwijnen. Alleen de seksuele voorkeur is in de huidige situatie ook al geen wettelijke grond voor het wegsturen van leraren of leerlingen. In bovenstaande zin staat dus nog steeds niet expliciet vermeld dat het erom gaat dat leraren en leerlingen ook uiting mogen geven aan hun geaardheid en aldus het leven mogen leiden dat ze willen.

Onbewuste omissie?
Op grond van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is de acceptatie van de geaardheid én de levenswijze van homo- en biseksuele en transgender personeelsleden en leerlingen een principieel punt. VOS/ABB hecht daar veel waarde aan en gaat er daarom van uit dat er wat betreft de gewraakte zin over de enkele-feitconstructie sprake is van een onbewuste omissie in het regeerakkoord.

Waarschuwing: pas op voor acquisitiefraude!

Bij acquisitiefraude gaat het bijvoorbeeld om telefoontjes van niet-bestaande bedrijven die met mooie aanbiedingen komen die in de praktijk niets waard zijn. Of u krijgt een rekening toegestuurd voor diensten of producten die niet zijn geleverd. Met het lukraak zetten van een handtekening kunt u veel geld verliezen of vastzitten aan contracten die u voor uw school of scholen helemaal niet wilt.

Meer informatie over de verschillende vormen van acquisitiefraude staat op de overkoepelende website van de Kamers van Koophandel. U kunt hierover natuurlijk ook  contact opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Bezwaarschriftenprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht voor PO en VO

Besturen van openbare scholen krijgen dan wellicht te maken met bezwaar-en beroepsprocedures. Voor besturen van openbare scholen geldt, ongeacht hun bestuursvorm, de Algemene Wet Bestuursrecht, AWB.
In dit eerste katern in de reeks over juridische zaken, leest u alles over de vraag wie bij u bezwaar mag maken, wat u moet vermelden als u een besluit neemt, hoe de hoorzitting wordt geregeld en wat u verder te doen staat.

U kunt het katern “Bezwaarschriftenprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht voor PO en VO” downloaden onder publicatie info.

Wat betaalt u voor kijken naar dvd/tv in school?

Voor het gebruik van dvd- en tv-beelden in de les is geen auteursrechtelijke toestemming nodig, maar voor vertoning in het kader van ontspanning en amusement wel. Te denken valt aan het vertonen van een populaire film op de dag voor de vakantie, waarbij het overigens niet uitmaakt op dat via een dvd-speler of een digibord gebeurt, of het gezamenlijk bekijken van een belangrijk sportevenement op tv.

Voor de vertoning van dvd- en tv-beelden is op grond van de Auteurswet voorafgaand toestemming vereist van de film- of televisiemakers. Deze rechthebbenden hebben Videma aangewezen hun belangen te vertegenwoordigen, waardoor vertoners met één licentie de auteursrechtelijke toestemming kunnen regelen.

U kunt de maatwerklicentie aanvragen via www.videma.nl/acties met de inlogcode die u per brief van Videma hebt ontvangen. U kunt contact opnemen met Videma via het online contactformulier.

Meer informatie staat op de tarievenkaart, die u kunt downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Bijlagen

Dag van de Integriteit: bijeenkomst op 8 november

Tijdens de bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is aandacht voor actuele onderwerpen. Er worden op het gebied van integriteit onderzoeksgegevens bekendgemaakt en vertegenwoordigers van het nieuwe Adviespunt Klokkenluiders vertellen over hun toekomstige rol en wat dit gaat betekenen voor Nederland.

Ook wordt het Jaarboek Integriteit 2012 gepresenteerd. Deze uitgave van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) en de Nyenrode Business Universiteit belicht integriteit vanuit verschillende invalshoeken.

Naast een plenair programma kunnen deelnemers interactieve workshops en lezingen volgen, onder meer over de werking van meldingsprocedures, het instrument Integrity testing en ethiek binnen de organisatie.

Deelname aan de bijeenkomst kost 125 euro per persoon. Klik hier om u online aan te melden of ga naar meer informatie over de Dag van de Integriteit.

MR krijgt inspraak bij invulling onderwijstijd

Aanleiding voor de wijziging van de WMS is de inwerkingtreding van de wetswijziging met betrekking tot onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties per 28 juni 2012. De nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat de urennorm in het derde leerjaar havo/vwo wordt verlaagd van 1040 naar 1000 uur.

In de eerste twee leerjaren vmbo, havo en vwo blijft de urennorm 1040 jaar, waarvan maximaal 60 uur kan worden besteed aan ‘maatwerkactiviteiten’ voor leerlingen. De wet regelt verder het aantal feest- en roostervrije dagen voor leerlingen en docenten. 

In vervolg hierop krijgt de MR in de nieuwe WMS het recht om mee te praten bij de planning en invulling van roostervrije dagen, het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt ingepland en het lesuitvalbeleid. Ook moet de MR geïnformeerd worden over de realisatie van de onderwijstijd in het afgelopen schooljaar, zodat de raad de voorstellen voor het volgende schooljaar goed kan beoordelen.

Lees hier de toelichting van demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) op het wetsvoorstel.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

 

Wie verzekert laptop of tablet: school of ouders?

Situatie 1: de school schaft de laptops/tablets aan, regelt zelf de verzekering en stelt ze aan de leerlingen ter beschikking.

 • De school moet beleid opstellen ten aanzien van het gebruik van deze apparatuur. Hoe dient de leerling met de apparatuur om te gaan? Wat te doen bij schade als gevolg van ondeskundig gebruik?
 • De school dient een administratie bij te houden: wie zijn gebruikers en welke schades zijn er?
 • De school moet vastleggen wat er in de schoolvakanties met de laptops/tablets gebeurt. Als de school de apparatuur tijdens de vakanties inneemt, dan geldt er een aanvullend opslagrisico op de school. Waar en hoe wordt de apparatuur opgeslagen en hoe is die ruimte beveiligd?
 • De school is eigenaar en kan ervoor kiezen de apparatuur te verzekeren. Op basis van het aantal wordt jaarlijks een premie in rekening gebracht.
 • De school zal de afweging moeten maken of het verzekeren van de apparatuur wenselijk is. Van de te betalen premie kan de school mogelijk ook een aantal extra reservelaptops/tablets aanschaffen, zodat die in geval van schade kunnen worden gebruikt.

Situatie 2: de school schaft de laptops/tablets aan en regelt de verzekering via de leverancier.

 • Bij aanschaf van de apparatuur biedt de leverancier meestal een driejarig verzekeringscontract aan. De premie dient direct bij aanschaf te worden betaald. Voordeel van deze optie is dat de school dan deel uit maakt van het grote collectief van de leverancier. Maar als hier veel schades op worden geclaimd, wordt verzekeren steeds lastiger.

Situatie 3: de leerling schaft de laptop/tablet aan en regelt ook zelf de verzekering.

 • Groot voordeel hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. De ervaring leert dat leerlingen dan zorgzamer met apparatuur omgaan.
 • Voor (de ouders van) de leerlingen is er de mogelijkheid de apparatuur via www.leerlingenverzekeringen.nl te verzekeren. Dat kan vanaf 26 euro per schooljaar. Schade aan kleding en overige eigendommen (exclusief geld en geldswaardige papieren) is dan direct meeverzekerd. De verzekering vergoedt maximaal 500 euro per gebeurtenis. Voor rijwielen is dit 250 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. Of direct bij Aon Verzekeringen: Henri Damen, 06-13817417 of Ruud van Houten, 06-14875425.

Helpdesk: gratis cursussen lopen snel vol!

Als u interesse hebt, is het verstandig om u snel aan te melden! Let op: de cursus over de CAO VO op 6 november en die over de CAO PO op 20 november zijn inmiddels vol. Bij voldoende belangstelling organiseert de Helpdesk een extra cursus over de CAO PO op 4 december en over de CAO VO op 7 november.

Met de gratis cursussen die door de juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk worden gegeven, speelt VOS/ABB in op de vele vragen die over de onderwerpen binnenkomen. De cursussen worden op onderstaande data van 13.30 tot 16.30 uur gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

6 November 2012: CAO VO
In deze basiscursus worden de arbeidsvoorwaarden in de cao voor het voortgezet onderwijs besproken. Voorbeelden hiervan zijn de voorwaarden voor het geven van een dienstverband voor bepaalde tijd, uitleg van de verschillende verlofvormen en de bespreking van ontslaggronden. Deze gratis cursus is vooral voor P&O’ers interessant.

Let op: deze cursus op 6 november is inmiddels VOL! Bij voldoende belangstelling wordt op 7 november een extra cursus georganiseerd.

20 November 2012: CAO PO

In deze basiscursus worden de arbeidsvoorwaarden in de CAO PO besproken. Voorbeelden hiervan zijn de voorwaarden voor het geven van een dienstverband voor bepaalde tijd, uitleg van de verschillende verlofvormen en de bespreking van ontslaggronden. Deze gratis cursus is vooral voor P&O’ers interessant.

Let op: deze cursus op 20 november is inmiddels VOL! Bij voldoende belangstelling wordt er een extra cursus georganiseerd op 4 december. 

15 Januari 2013: Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Deze cursus gaat in op het toelatingsbeleid, mogelijkheden om leerlingen te weigeren, de schorsing van leerlingen en de gronden en procedure om leerlingen te verwijderen.

12 Maart 2013: Klachtrecht
In deze cursus komt de interne klachtenregeling en procedure bij de Landelijke Klachtencommissie aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling en aan de regeling ‘Melden van een vermoeden van een misstand in de sector voorgezet onderwijs’.

11 Juni 2013: Aansprakelijkheid
In deze cursus komt de vraag aan de orde welke aansprakelijke partijen er zijn en wat de grondslag voor aansprakelijkheid is. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag in het kader van pesten, misbruik en geweld alsmede de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van het bevoegd gezag bij gymongevallen.

Online aanmelden
Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich voor één of meer van deze gratis cursussen aanmelden. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen aan het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl.

Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Vermeld ook de cursus(sen) waaraan u wilt deelnemen.

Als u wilt deelnemen aan de gratis cursus over de CAO PO op 4 december, kunt u dat ook aangeven!

Let op: de gratis cursussen zijn exclusief bestemd voor leden van VOS/ABB. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, moeten wij u helaas teleurstellen.

Lid worden van VOS/ABB?
Als uw organisatie zich nu bij VOS/ABB aansluit, hoeft er voor het lopende kalenderjaar nog niets te worden betaald, terwijl u al wel gebruik kunt maken van alle voordelen van het VOS/ABB-lidmaatschap, waaronder de gratis eerste- en tweedelijnsadvisering en dossierbehandeling door onze Helpdesk.

VOS/ABB is veruit de goedkoopste belangenorganisatie voor bestuur en management in het funderend onderwijs. Uw organisatie kan met de aantrekkelijke voordelen de kosten van het lidmaatschap van VOS/ABB ruim terugverdienen!

Klik hier voor alle informatie over het VOS/ABB-lidmaatschap.

Klik hier voor de diverse ledenvoordelen van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Mag loting in het openbaar onderwijs?

De Helpdesk krijgt geregeld de vraag of loting de wettelijk vastgelegde algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs aantast. Deze kwestie was eerder dit jaar aanleiding voor politieke discussie in Almere, waar een openbare vo-school loting wilde instellen als er zich te veel leerlingen zouden aanmelden. In 2008 speelde de kwestie in Haarlem, waar het Stedelijk Gymnasium loting instelde, omdat het aantal aangemelde leerlingen de capaciteit van de school overschreed. De school in Haarlem is destijds juridisch bijgestaan door VOS/ABB.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt het antwoord op de vraag downloaden.

Let op: u moet daarvoor met de codes van uw organisatie zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB. Als u de inlogcodes niet (meer) weet, kunt ze opvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Loonschade verhalen kan veel geld opleveren!

Wanneer een werknemer een ongeluk krijgt en hierdoor voor langere tijd niet inzetbaar is, moet de werkgever het loon doorbetalen, mogelijk zelfs voor een periode van 104 weken. Echter, wanneer het ongeluk is veroorzaakt door een aansprakelijke derde, kan de werkgever gebruikmaken van het regresrecht om de nettoloonschade op die veroorzaker verhalen, ook wanneer het ongeluk buiten werktijd heeft plaatsgevonden. 

Sinds 13 juni 2008 is het tevens mogelijk om de re-integratiekosten, voor bijvoorbeeld omscholing of aanpassing van de werkplek, te verhalen op de veroorzaker. Er moet ten aanzien van de mogelijkheid tot verhaal bij arbeidsongeschiktheid wel rekening worden gehouden met het volgende:

 • Er mag geen sprake zijn van bijzonderheden in de voorgeschiedenis (van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer);
 • Het dient niet aannemelijk te zijn dat klachten ook zouden zijn ontstaan zonder het ongeval;
 • Huidige klachten moeten door het ongeval zijn ontstaan;
 • Alhoewel klachten subjectief van aard zijn, dienen ze objectief vastgesteld te kunnen worden;
 • Klachten dienen aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven te zijn.

Het is belangrijk op tijd actie te ondernemen, omdat het regresrecht (het recht op verhaal) een verjaringstermijn van vijf jaar heeft. Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid gaat die termijn lopen.

Het is voor werkgevers dan ook zaak om nu te kijken of er oudere arbeidsongeschiktheidszaken zijn waarvan de kosten nog kunnen worden verhaald op de veroorzakers van de schade. Het nagaan of er re-integratiekosten zijn gemaakt in zaken die nog voor verhaal vatbaar zijn, kan ook lonend zijn.

VOS/ABB-korting bij BSA Schaderegeling
BSA Schaderegeling verhaalt voor werkgevers schade die samenhangt met arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is. Het kan gaan om een verkeersongeval, maar ook om molest, mishandeling, medische fouten en andere ongevallen.

VOS/ABB biedt de kortingsmogelijkheid bij BSA Schaderegeling aan als ledenservice. Het voordeel komt geheel ten goede aan de leden. VOS/ABB zelf heeft er geen financieel voordeel bij.

Het voordeel op de al gunstige tarieven van BSA bedraagt in de meeste gevallen 300 euro per zaak. Omdat BSA Schaderegeling een loonconvenant met de meeste verzekeraars heeft, kan het voordeel vooral bij forse bedragen stevig oplopen!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Actuele overzichten wetsvoorstellen en jurisprudentie

De Helpdesk houdt voor leden van VOS/ABB maandelijks relevante jurisprudentie en wetsvoorstellen bij. De meest recente overzichten kunt u downloaden als u met uw lidmaatschapscodes bent ingelogd via Mijn VOS/ABB.

Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u ze aanvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Online scholierenongevallenverzekering: brede dekking

De verzekering dekt niet alleen schade door ongevallen, maar ook schade aan persoonlijke eigendommen, zoals fiets, kleding, mobiele telefoon en laptop. De dekking voor ongevallen geldt ook buiten schooltijd, zeven dagen per week en 24 uur per dag. De dekking voor persoonlijke eigendommen is alleen van kracht onder schooltijd en tijdens het vervoer tussen huis en school.

Afhankelijk van de keuze voor het verzekerde bedrag, varieert de premie van 26 tot 38,50 euro per leerling. De verzekering is online af te sluiten via www.leerlingenverzekeringen.nl. De bevestigingsmail is tevens het polisblad.

Het grote voordeel van de online werkwijze is dat de ouders de verzekering helemaal zelf kunnen afsluiten en dat de school niet meer als tussenpersoon hoeft te funtioneren.

Controle van registratie uitzendorganisatie verplicht

Als schoolbesturen bij het inlenen van uitzendkrachten de verplichte controle achterwege laten, kunnen zij per individueel geval een boete krijgen van 12.000 tot 76.000 euro. De controle is wettelijk verplicht om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te voorkomen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden. Let op: u moet daarvoor ingelogd zijn via Mijn VOS/ABB.

Als u de inloggegevens van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u ze aanvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

VOS/ABB vertrouwt erop dat leden hun inloggegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Actuele checklist ontbinding samenwerkingsverbanden

De checklist bevat drie onderdelen. Klaas te Bos van VOS/ABB stelde het gedeelte over de bestuurlijke en juridische aandachtspunten samen. Zijn VOS/ABB-collega Silvia Schouten verzorgde het onderdeel over personeel en organisatie. Oud-VOS/ABB'er Bé Keizer werd ingeschakeld voor het deel over de financiële aandachtspunten.

Besturen en directies kunnen de checklist gebruiken voor de beëindiging van de bestaande samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs als gevolg van de toekomstige invoering van de Wet passend onderwijs.

U kunt de checklist downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

Almere: verplichte ouderbijdrage hoogbegaafden mag niet

De Almeerse Scholen Groep (ASG) voor openbaar onderwijs wil een ouderbijdrage van 1100 euro instellen voor hoogbegaafdenonderwijs. PvdA-raadslid El Makdouri vindt dat in het licht van de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs niet kunnen.

Het Almeerse college van burgemeester en wethouders geef hem gelijk: 'Buiten het feit dat een ouderbijdrage niet verplicht gesteld kan worden, zijn wij van mening dat de ontwikkeling van een vorm van separaat gefinancierd onderwijs binnen het openbaar onderwijs niet wenselijk is. Wij achten dit in strijd met de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs voor alle kinderen, ongeacht hun specifieke behoefte', aldus B&W.

ASG heeft het plan voor de verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de aangesloten scholen voor primair onderwijs. De GMR spreekt zich er waarschijnlijk in september over uit. ASG zegt een regeling te willen treffen voor minder draagkrachtige ouders.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toelichting: opbouw vakantierechten tijdens ziekte

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat zieke werknemers die door hun arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) geen arbeid hebben verricht, volledig recht hebben op het jaarlijkse minimum van vier weken vakantie. Het primair onderwijs kent echter geen eenduidig systeem van opbouw van vakantiedagen. Daarnaast is er ook geen onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke wijzigingen zoals deze, dwingen de sociale partners tot aanpassing van de huidige cao vakantieregelgeving. Voor het primair onderwijs wordt dit daarom meegenomen in de volgende onderhandelingsronde voor de CAO PO.

Tot die tijd dienen scholen erop toe te zien dat zij een zorgvuldige vakantieregistratie bijhouden van werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Daarbij is het wenselijk om het opnemen van vakantie tijdens ziekte te stimuleren. Dat kan onderdeel zijn van de reïntegratie (recuperatie) van de zieke werknemer en dient bij het overleg met de arbodienst te worden besproken.

In de rechterkolom staat een publicatie van de PO-Raad over de opbouw van vakantierechten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

Besturenraad doet alles voor behoud artikel 23

'Wij zijn tegen de acceptatieplicht voor leerlingen en het schrappen van de enkele-feitconstructie, die een inperking vormen van de onderwijsvrijheid', zo meldt de Besturenraad op zijn website. Algemene acceptatieplicht is voor VOS/ABB juist een belangrijk beleidspunt in de lobby naar de politiek, in het kader van diversiteit, ontmoeting en het ideaal dat goed onderwijs van en voor iedereen is. 

In het licht van algemene benoembaarheid pleit VOS/ABB, in tegenstelling tot de protestants-christelijke besturenorganisatie, voor het schrappen van de enkele-feitconstructie. Deze wettelijke constructie bepaalt dat besturen voor bijzonder onderwijs leerkrachten niet kunnen weigeren op basis van het enkele feit dat zij homoseksueel zijn, maar wel als ze naar hun geaardheid handelen.

Dit betekent dat onder meer christelijke scholen docenten kunnen weigeren of ontslaan als blijkt dat zij samenleven met een partner van hetzelfde geslacht. De Besturenraad schaart het behoud van de enkele-feitconstructie onder de noemer 'vrij personeelsbeleid'. VOS/ABB ziet dit als discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

De Besturenraad noemt de vrijheid van onderwijs ook in het kader van segregatie. Het is volgens de protestants-christelijke koepel niet zo dat het bestaan van witte en zwarte scholen samenhangt met het bestaan van artikel 23.

VOS/ABB ziet die link wel degelijk, omdat er helaas nog altijd scholen voor bijzonder onderwijs zijn die op grond van religieuze argumenten allochtone leerlingen weigeren. Dit staat de ontmoeting van leerlingen met diverse achtergronden in de weg.

Op de homepage van de Besturenraad kunt u meer berichten lezen die in het teken staan van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Katern Algemene wet bestuursrecht geactualiseerd

Het herziene katern gaat specifiek in op de bezwaar- en beroepsprocedure binnen de Awb. In de bijlagen zitten handige voorbeeldbrieven.

Met de actualisering, die onder meer ingaat op de zogenoemde bestuurlijke lus die sinds 2010 mogelijk is, is het katern weer helemaal up-to-date.

De herziene versie van het katern is alleen digitaal beschikbaar. Leden van VOS/ABB kunnen de pdf gratis downloaden van het besloten gedeelte van deze website. Daarvoor dient u met de lidmaatschapscodes van uw organisatie te zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB.

Kent u uw inlogcodes niet (meer)? U kunt ze opvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl Vermeld ter verificatie in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

VOS/ABB vertrouwt erop dat leden hun inlogcodes niet aan derden doorgeven!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Minister vindt WMS prima: aanpassingen niet nodig

Minister Van Bijsterveldt liet weten dat als er verbeteringen nodig zijn, het een zaak van de betrokken partijen is om daar in goed overleg uit te komen.

Onder andere de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) had erop aangedrongen de WMS aan te passen. Zo zou er een aanscherping van de faciliteitenregeling nodig zijn, met name gericht op het recht op bekostiging van externe deskundigen en rechtsbijstand.

Ook wilde de VOO dat de er wijzigingen zouden worden aangebracht om de naleving van de WMS beter te regelen. Nu is het voor een (G)MR in het uiterste geval nodig om de Ondernemingskamer in Amsterdam in te schakelen. Voorgesteld was om zaken rond de naleving van de WMS voortaan neer te leggen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG), maar dat is afgewezen.

Ook wilde de VOO dat de (G)MR het recht zou krijgen de nietigheid in te roepen van een besluit, indien het bevoegd gezag het instemmingsrecht van de (G)MR heeft genegeerd. Ook dat wijzigingsvoorstel is niet overgenomen.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Zomernummer School! met boodschap aan de politiek

Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en zijn collega Bert Jan Kollmer van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) dringen aan op een modernisering van artikel 23 van de Grondwet. Het recente advies van de Onderwijsraad over dit artikel over de vrijheid van onderwijs is te slap, vinden ze. Kollmer gaat hier ook in zijn column in School! op in.

Hij spreekt in het kader van dit advies van een ‘welhaast historische vergissing’, omdat met de richtingvrije scholenplanning zoals de Onderwijsraad die propageert, een verdere verzuiling van het onderwijsbestel mogelijk wordt. Van der Veen ziet dit gevaar ook en is bang dat er nieuwe scholen kunnen ontstaan waarbinnen kinderen van een bepaalde levensbeschouwelijke of religieuze stroming geen andersdenkenden meer ontmoeten.

Ook op andere punten adviseren VOS/ABB en VOO de lijsttrekkers. Zo wil Kollmer dat er ruimte komt om met het concept ‘school’ te experimenteren. Dit concept gaat uit van een ontzuild onderwijsbestel op basis van algemene toegankelijkheid en diversiteit, waarin geen sprake meer is van openbaar en bijzonder onderwijs. De politiek moet ook aandacht hebben voor onder andere de specifieke positie van het openbaar onderwijs in krimpgebieden, passend onderwijs en segregatie.

Friesland
Demografische krimp en de gevolgen voor het onderwijs komen aan bod in een artikel over het openbare schoolbestuur De Gearhing met 29 basisscholen in Zuidwest-Friesland. Het antwoord op deze problematiek bestaat uit zeven onderwijsteams, elk met een directeur, een adjunct-directeur en een manager bedrijfsvoering. Op die manier bespaart De Gearhing veel geld.

School! nam ook elders in Friesland een kijkje, in de Master Vriesskoalle in het dorpje Sumar. Deze openbare basisschool is gecertificeerd voor drietalig onderwijs: Nederlands, Engels én Fries. ‘Dat gaat prima, omdat we die talen duidelijk gescheiden aanbieden’, zegt directeur Ids Krol.

Profielwerkstukken
Achttien veelbelovende leerlingen uit het voortgezet onderwijs kregen onlangs voor hun profielwerkstukken de KNAW Onderwijsprijs. School! sprak met Robin van Doorn van het openbare Stedelijk Gymnasium in Leiden. Haar profielwerkstuk gaat over het beruchte jappenkamp Tjideng, waar haar oma destijds gevangen zat. Ook Daan Walter van het openbare Vossius Gymnasium in Amsterdam komt aan het woord. Zijn profielwerkstuk gaat over atoomwetenschap.

Onder de kop ‘Debat op hoog niveau’ staat een verslag van de sprankelende bijeenkomst die VOS/ABB en het jongereninitiatief HOPE XXL op 25 mei op de Euromast organiseerden. Bijna 100 kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen uit het hele land kwamen naar Rotterdam om ideeën met elkaar uit te wisselen voor een betere toekomst.

In de rubriek Vijf Vragen komt Gerard Samson aan het woord. Hij is directeur van openbare basisschool De Meenthe in Bovensmilde, de opvolger van de openbare lagere school in het Drentse dorp die 35 jaar geleden door Molukkers werd gegijzeld. Samson heeft een Molukse achtergrond en vertelt hoe hij destijds het nieuws over de gijzeling heeft ervaren. Ook vertelt hij dat hij het feit dat hij directeur in Bovensmilde is geworden ‘een toevalligheid is die de cirkel rond maakt’.

Levensbeschouwing geïntegreerd
De TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) die in het zomernummer wordt belicht, is openbare basisschool ’t Vierschip in Arnemuiden. Deze Zeeuwse school integreert de aandacht voor levensbeschouwing in het gehele curriculum. Directeur Hans Keijmel vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

Directeur Paul van Hees van openbare basisschool De Bienekebolders in Moergestel komt aan het woord in een artikel naar aanleiding van een poll in het Brabants Dagblad. Uit die poll bleek dat een meerderheid van de mensen af wil van religieus onderwijs. Van Hees stemde daar ook voor, omdat het volgens hem in het onderwijs behoort te gaan om de meerwaarde van pluriformiteit.

Beleidsmedewerker Janine Eshuis gaat in op de brochure over de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten, die zij samen met de VNG heeft samengesteld. Deze online brochure is voor leden van VOS/ABB gratis te downloaden van het besloten gedeelte van deze website.

Onder één dak
Passend onderwijs komt ook aan bod in het zomernummer van School!. Hoewel de invoering hiervan met een jaar is uitgesteld, worden in het nieuwe schooljaar de eerste leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs verwelkomd. Openbare basisschool het Zwanenbos in Zoetermeer biedt al sinds de jaren 80 regulier en speciaal onderwijs aan onder één dak.

In een tweede artikel over passend onderwijs laat de VOO zien hoe ouders hier invloed op willen hebben. De wettelijk geregelde inspraak staat volgens veel ouders nog ver van hen af, zo bleek tijdens informatiebijeenkomsten die de VOO verspreid over het land organiseerde. Deze bijeenkomsten gingen onder andere over de ondersteuningsplanraden.

Verder in School!:

 • Kort nieuws, met onder andere aandacht voor social media en onderwijs, de VOS/ABB-korting op taaltrainingen van Onze Taal en de actualisering van de katernenreeks van VOS/ABB.
 • Aan het woord: coach Hélène van Oudheusden over verbindende waarden in het onderwijs, zoals respect, inlevingsvermogen, samenwerking en vertrouwen.
 • Vraag en antwoord: de adviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB en van de infolijn 8010 gaan in op diverse kwesties die het (openbaar) onderwijs raken.
 • School! en excursie: met leerlingen de media van toen en nu beleven in Beeld en Geluid Experience in Hilversum.
 • School! en recht: instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad bij de fusie-effectrapportage.
 • Opmerkelijk!: de cartoon van de Maarten Wolterink over de haringsmaaklessen van het Visbureau en andere opmerkelijke nieuwtjes.

Het zomernummer van magazine School! is aan alle leden van VOS/ABB en de VOO en de overige abonnees verstuurd.

Wilt u het blad ook ontvangen? Een jaarabonnement van zeven nummers kost slechts 24,50 euro. U kunt zich online aanmelden bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam en het adres waarop u het blad wilt ontvangen.

De pdf van het zomernummer kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen