Cao-akkoord: minder werkdruk en 1,2% meer loon

In het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs staat onder andere dat de nullijn verdwijnt.

De lonen in het voortgezet onderwijs worden structureel verhoogd met 1,2 procent vanaf augustus 2014. Als het kabinet meer dan 1,2 procent loonruimte biedt, dan zal dit volledig worden ingezet voor een verdere loonsverhoging. Het entreerecht, het bevorderen van leraren naar hogere salarisschalen, blijft voorlopig bestaan. De regeling vervalt weliswaar eind juli 2015, maar niet voor leraren die net zijn begonnen aan een opleiding.

In het akkoord staat verder dat elke docent één uur minder les kan geven. Dit maakt een lestaak van 23 uur per week mogelijk. Hiermee zou de werkdruk die veel leraren als hoog ervaren omlaag moeten.

Seniorenregeling
Een deel van het geld voor werkdrukverlaging komt vrij doordat de huidige BAPO wordt vervangen door een regeling waarin verschillende mogelijkheden voor alle medewerkers zijn opgenomen. Op basis van die regeling kunnen werknemers keuzes maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie passen.

In de nieuwe situatie krijgt iedere werknemer jaarlijks de beschikking over 50 klokuren die aangewend kunnen worden voor verlof, werkdrukvermindering of bepaalde doelbestedingen in geld. Voor werknemers die op 1 augustus 2014 de leeftijd van 52 jaar of ouder hebben bereikt (de BAPO-leeftijd), is een overgangsregeling opgenomen.

Starters
Voor jonge leraren is afgesproken, dat die bij hun eerste aanstelling voor minimaal 0,5 fte in dienst komen. Dat moet tegengaan dat starters veel kleine contractjes bij verschillende scholen hebben. De praktijk wijst namelijk uit dat dit tot onnodig hoge werkdruk kan leiden.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de (verdere) professionalisering van docenten. Alle leraren krijgen een basisrecht op 83 uur en 600 euro voor nascholing. Ondersteuners krijgen 40 uur en 500 euro. Afgesproken is dat scholen 10 procent van het personeelsbudget gaan besteden aan professionalisering.

De vijf dagen minder zomervakantie als gevolg van de Wet onderwijstijd worden gecompenseerd met vijf dagen extra verlof met volledige bezoldiging.

Professioneel statuut
De sociale partners achten aandacht voor zeggenschap en medezeggenschap van groot belang voor goede verhoudingen binnen de schoolorganisatie. Daarom is afgesproken dat er een professioneel statuut komt dat aansluit bij de praktijk van het voortgezet onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CNV-leden steunen Nationaal Onderwijsakkoord

De leden van CNV Onderwijs zijn akkoord gegaan met het Nationaal Onderwijsakkoord. In het primair onderwijs stemde 92 procent voor, terwijl in het voortgezet onderwijs 81 procent zijn steun uitsprak. 

Terwijl de meeste leden van CNV Onderwijs voor het akkoord zijn, staat de handtekening van de Algemene Onderwijsbond (AOb) er niet onder. De AOb liep als grootste onderwijsvakbond uit onvrede over de ingezette koers weg uit de onderhandelingen.

Hoewel de overgrote meerderheid van de leden van CNV Onderwijs het akkoord steunt, plaatst een aantal van hen ook kritische kanttekeningen. Die betreffen vooral de seniorenregeling. De Bapo wordt afgeschaft en nieuwe afspraken moeten nog worden uitonderhandeld. Kritische CNV-leden dringen aan op een fatsoenlijke regeling.

Voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs is blij met de steun voor het onderwijsakkoord, zo meldt ze op de website van haar organisatie: ‘Het is mooi dat een zeer grote meerderheid het akkoord steunt. Onze kaderleden hebben goed aangevoeld wat op de werkvloer leeft en dat heeft mij enorm geholpen.’

PO-Raad ook akkoord
Het algemeen bestuur van de PO-Raad heeft ook ingestemd met het Nationaal Onderwijsakkoord. De afspraken geven het primair onderwijs vooral iets meer financiële ruimte, constateert de PO-Raad. Leraren gaan vanaf 2015 jaarlijks weer meer verdienen.

De sectororganisatie merkt verder op dat het primair en voortgezet onderwijs samen 150 miljoen euro krijgen voor behoud van werkgelegenheid. De PO-Raad vindt het ook positief dat er aandacht is voor de aantrekkelijkheid van het onderwijsvak, de werkdruk van leerkrachten en de versterking van de bestuurlijke kwaliteit.

De komende tijd werkt de PO-Raad aan een sectoraal bestuursakkoord met het ministerie van OCW en aan een nieuwe cao met de vakorganisaties. Daarin zullen de afspraken van het Nationaal Onderwijsakkoord worden uitgewerkt.