Minister denkt in lijn met openbare kernwaarden

Minister Jet Bussemaker van OCW benadrukt het grote belang van waardenontwikkeling en waardencommunicatie op school. Het is volgens haar cruciaal dat kinderen en jongeren goed worden toegerust om richting aan hun leven te kunnen geven. Dat zei ze bij het afscheid van Kees Waagmeester als secretaris van de Vereniging voor Zingeving.

Tot de basiskennis van elke burger behoort dat er verschillende levensovertuigingen bestaan. Al in het basisonderwijs moeten leerlingen dit inzicht kunnen verwerven, vindt de minister. De school is volgens haar een centrale plek in de samenleving voor waardenontwikkeling, burgerschapsvorming en gemeenschapsvorming op basis van wederzijds respect.

Ouders doen er volgens de minister goed aan als zij hun kinderen naar gemengde scholen sturen, waar leerlingen veel van elkaars cultuur en levensovertuiging leren. ‘Zorg ervoor dat u uw kinderen niet alleen met uw eigen waarden in contact laat komen’, aldus Bussemaker.

De rol van de leerkracht in het zingevingsproces op school is volgens haar cruciaal. Huidige docenten en leerkrachten in opleiding moeten met identiteitsvragen aan de slag. In de klas moeten levensvragen worden besproken, zoals over godsdienst, leven en dood en oorlog en vrede.

Kernwaarden en Diploma Openbaar Onderwijs
De woorden van de minister sluiten naadloos aan op de kernwaarden van openbaar onderwijs. Zonder het te noemen, ondersteunt Bussemaker met haar woorden de doelstelling van het openbaar onderwijs. In het verlengde daarvan hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs het Diploma Openbaar Onderwijs ontwikkeld.

Dit diploma wordt aangeboden door pabo’s in het hele land. Leraren die het Diploma Openbaar Onderwijs op zak hebben, kunnen lesgeven vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin ontmoeting en wederzijds respect centraal staan.

In het meinummer van magazine School! staat een artikel over het Diploma Openbaar Onderwijs en de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.