De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten besturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit staat in het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen van de Onderwijsraad.

De sturing van de overheid is volgens de Onderwijsraad nu niet consistent. Zo is in wetgeving niet altijd duidelijk wat schoolbesturen moeten doen. Tegelijkertijd maakt de overheid ook wetten die volgens de raad te veel voorschrijven wat schoolbesturen moeten doen. Een ander punt dat de raad noemt, is dat de overheid schoolbesturen steeds vaker passeert door geld en ondersteuning direct aan scholen toe te kennen, terwijl schoolbesturen wel verantwoordelijk blijven voor de manier waarop het geld wordt besteed.

Maar de raad ziet ook dat schoolbesturen niet altijd voldoende professionele ruimte laten aan leraren en schoolleiders en hen onvoldoende faciliteren om goed onderwijs te kunnen geven. Sommige schoolbesturen zouden zijn ‘losgezongen van hun scholen’ of onvoldoende in contact staan met ouders. De raad signaleert bovendien dat niet alle schoolbesturen extern goed samenwerken.

Overheid moet schoolbesturen respecteren

In het advies staat onder andere dat de overheid de rol en verantwoordelijkheden van schoolbesturen moet respecteren en consistent moet sturen. In lijn daarmee dringt de raad erop aan het onderwijs zo veel mogelijk structureel te bekostigen en concurrentieprikkels in de bekostiging te dempen.

Schoolbesturen krijgen van de Onderwijsraad het advies om stevig intern verbonden te zijn met hun scholen. Hiermee bedoelt de raad dat ‘een schoolbestuur weet wat er speelt op de school of scholen, zicht heeft op de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, in contact staat met ouders, beslissingsruimte laat aan schoolleiders en leraren en hen zo toerust dat zij deze ruimte goed kunnen invullen’.

Verder adviseert de Onderwijsraad schoolbesturen om te zorgen voor samenwerking tussen scholen en om ook extern samen te werken met andere schoolbesturen en maatschappelijke partners om publieke belangen te dienen. Daarbij kunnen volgens de raad de codes voor goed bestuur van de PO-Raad en de VO-raad helpen.

Lees het advies

Deel dit bericht: