Lat pensioenfondsen omlaag om korting te voorkomen

Pensioenfondsen hoeven in 2020 geen kortingen door te voeren als ze een dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent. Dat bevestigt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel van Koolmees is goed nieuws voor mensen met een onderwijspensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De dekkingsgraad van het ABP is in oktober met 2,2 procentpunt gestegen naar 93,2 procent. Als de dekkingsgraad aan het einde van dit jaar nog steeds boven het vereiste minimum van 90 procent blijft, dan hoeft het ABP de pensioenen volgend jaar dus niet te verlagen.

Pensioenfondsen krijgen van Koolmees ook langer de tijd om weer te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. De hersteltermijn voor het vereist eigen vermogen wordt in 2020 tijdelijk verlengd van 10 naar 12 jaar.

Lees meer…

Waarom nog geen mannenquotum in onderwijs?

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Janse wijst er in de krant op dat er elk jaar veel aandacht is voor Internationale Vrouwendag, maar dat Internationale Mannendag veel minder impact heeft. ‘Het lijkt alsof mannen alles hebben en alsof voor ons alles vanzelf gaat, maar feitelijk staan we stil. Er moet bijvoorbeeld een vrouwenquotum komen voor de top van bedrijven, maar waarom dan geen mannenquotum in de zorg en het onderwijs? Er is relatief veel schooluitval onder jongens, in het hoger onderwijs komen steeds minder mannen.’

Niet alleen mannen moeten iets veranderen, vindt Janse. ‘Ons doel is om in gesprek te komen met elkaar over hoe er meer gelijkheid kan komen tussen mannen en vrouwen (…). Het mooiste zou zijn als er meer inzicht komt bij beide kanten.’

Lees meer…

Betere afstemming nodig tussen scholen en adviseurs

Educatieve dienstverleners moeten beter met scholen optrekken bij het ontwikkelen en evalueren van hun aanbod. Dat staat in het advies Samen ten dienste van de school van de Onderwijsraad.

Onder educatieve dienstverleners verstaat de Onderwijsraad onder andere methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers. Hun aanbod sluit nu niet goed aan op de behoeften van de scholen, dus dat moet beter.

‘Een goede afstemming is belangrijk omdat educatieve dienstverlening moet bijdragen aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs’, benadrukt de Onderwijsraad. Die adviseert daarom ‘dat scholen en aanbieders samen moeten optrekken bij het vaststellen van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod’.

Het is hierbij belangrijk, zo stelt de raad, dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben. ‘Hiervoor is het nodig dat het eigenaarschap van leraren(teams) versterkt wordt en dat leraren hun behoefte actief naar voren brengen.’

De Onderwijsraad benoemt ook de rol van schoolleiders. Zij moeten volgens de raad ‘een lerende cultuur stimuleren en daar tijd, ruimte en middelen voor vrijmaken’.

Lees meer…

Challenge Vakkanjers nu ook voor primair onderwijs

Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisscholen kunnen meedoen aan de Vakkanjer Junior Innovation Challenge. Dit initiatief sluit aan op challenges voor vmbo en mbo om onderwijs, techniek en bedrijfsleven met elkaar te verbinden.

Leerlingen gaan de slag met een echt probleem van een bedrijf uit hun regio. Iemand komt in de klas vertellen waar het bedrijf voor staat. In twee uur tijd gaan de leerlingen met het bedrijf aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken.

Lees meer en bekijk dit filmpje:

 

 

Slob ziet geen verband tussen lerarentekort en kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen onderzoekgegevens die een direct verband bevestigen tussen het huidige lerarentekort en het kwaliteitsniveau van het onderwijs. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

Uit een enquête van CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad kwam naar voren dat leraren het huidige lerarentekort als oorzaak zien van de achteruitgang van de woordenschat van leerlingen, lagere cito-scores en dito schooladviezen. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde daar vragen over aan Slob.

De minister laat in antwoord op die vragen weten dat zorgen begrijpt over de kwaliteit van het onderwijs, maar dat de inspectie niet beschikt over ‘onderzoeksgegevens die een direct verband tussen het lerarentekort en woordenschat, cito-scores en schooladviezen bevestigen’. Daarom kan Slob er verder geen uitspraken over doen.

Kennis leraren achteruit?

De leraren die aan de enquête meededen, gaven ook aan dat hun eigen kennisniveau achteruit gaat. Daarover merkt Slob op dat de lerarenopleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en dus ‘voldoende waarborgen (bieden) om ervoor te zorgen dat leraren de benodigde kennis hebben om leerlingen goed les te geven’.

Hij wijst er verder op dat leraren ook na hun opleiding ‘zich (blijven) professionaliseren onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen’ en dat dit wordt ‘vastgelegd in bekwaamheidsdossiers’.

Lees meer…

Aantal tienerscholen (10-14-onderwijs) blijft toenemen

Het aantal zogeheten tienerscholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar blijft toenemen. Het begon als een pilot met zes scholen, volgend jaar zijn het er 25. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van het netwerk 10-14 Onderwijs.

Op tienerscholen kunnen leerlingen hun keuze voor voortgezet onderwijs uitstellen. Ze stromen in als ze 10 jaar zijn en gaan pas naar de middelbare school als ze 14 zijn. De gedachte hierachter is dat dit goed is voor laatbloeiers en voor kinderen uit gezinnen met relatief weinig geld en een zwakke sociaal-maatschappelijke positie. Tienerscholen kunnen interessant zijn voor het streven naar kansengelijkheid.

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB heeft verschillende keren aandacht besteed aan tienerscholen. Zo verscheen in 2018 in magazine Naar School! van VOS/ABB het artikel Ouders aan basis van tienerschool over de openbare Tienerschool Sneek. Het aantal leerlingen van deze school is in een jaar tijd meer dan verdubbeld, meldt het netwerk 10-14 Onderwijs.

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u ook procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Tevens kan VOS/ABB u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Conferentie 10-14-onderwijs

Op 22 januari is in Amsterdam de conferentie Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet. Deze conferentie is bedoeld voor leraren en schoolleiders van (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

De landelijke startconferentie van het praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs is op 12 februari in Bussum. Onderwijsminister Arie Slob zal de conferentie openen.

Het platform Naar inclusiever onderwijs is een initiatief van onder andere VOS/ABB. Het is erop gericht dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school moeten kunnen. Dat geldt dus ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelde erover in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

‘Op veel plekken in de wereld is een beweging gaande in de richting van sociale en onderwijskundige integratie. Ook in Nederland zijn er scholen die al inclusiever onderwijs geven, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het zijn voorlopers en hun aantal groeit’, aldus Van Veen in het VOS/ABB-magazine.

De scholen die inclusiever onderwijs willen, hebben volgens hem steun nodig. De website www.naarinclusieveronderwijs.nl is bedoeld als vraagbaak en ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Praktijkvoorbeelden en workshops

Op de landelijke startconferentie op woensdag 12 februari in Spant! Congrescentrum in Bussum zullen praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs worden gepresenteerd. Ook staan er workshops op het programma voor diverse doelgroepen, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, mensen van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, leraren, leerlingen en ouders.

Onderwijsminister Arie Slob zal de conferentie openen. Hij zal in gesprek gaan met onder anderen de initiatiefnemers van het platform Naar inclusiever onderwijs en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Key note-spreker is professor Mel Ainscow van de University of Manchester.

Andere internationale experts op het gebied van inclusief onderwijs die aan de conferentie meewerken, zijn Alan Dyson van de University of Manchester, Kiki Messiou van de University of Southampton en Lani Florian van de University of Edinburgh.

Deelname kost 195 euro per persoon.

Meer informatie en online aanmelden.

 

 

Basisscholen moeten keuze voor eindtoets maken

Alle basisschool moeten tussen 1 december en 31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij dit schooljaar in groep 8 willen gebruiken.

Basisscholen kunnen kiezen uit vijf verschillende eindtoetsen:

Elke school mag slechts één toets kiezen, maar binnen een schoolbestuur mogen wel verschillende eindtoetsen worden afgenomen. Aanmelden gaat via de websites van de toetsaanbieders.

Innovatieve schoolleiders kunnen 30.000 euro krijgen

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen een persoonsgebonden beurs krijgen van het Schoolleiders Innovatie Ontwikkel Fonds (SIOF). Een maand lang kunnen hiervoor aanvragen worden ingediend: van 9 december tot 9 januari.

De beurs is bedoeld voor schoolleiders die initiatieven willen nemen om in het kader van het terugdringen van het lerarentekort het onderwijs anders te organiseren.

Het persoonsgebonden budget is maximaal 30.000 euro en is bedoeld voor een periode van twee jaar. Het bedrag wordt in twee termijnen uitgekeerd. Er zit 810.000 euro in deze subsidiepot van het ministerie van OCW.

Lees meer…

Verlaging pensioenen lijkt voorlopig van de baan

Op grond van de huidige dekkingsgraad in combinatie met een tijdelijke versoepeling van de pensioenregels zou het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de pensioenen volgend jaar niet hoeven te verlagen. 

Deze week meldden verschillende media dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is de pensioenregels tijdelijk te versoepelen. De fondsen zouden zo een jaar langer de tijd krijgen zich te herstellen. Naar verwachting stuurt Koolmees binnenkort een brief hierover naar de Tweede Kamer.

De kern van de versoepeling is dat er voor de dekkingsgraad een ondergrens gaat gelden van 90 procent. Pas als de dekkingsgraad daaronder komt, zou verlaging van de pensioenen nodig zijn. Nu is die ondergrens nog 104,3 procent.

De dekkingsgraad van het ABP is in oktober met 2,2 procentpunt gestegen naar 93,2 procent. Als de minimaal vereiste dekkingsgraad inderdaad omlaag gaat naar 90 procent en de dekkingsgraad daarboven blijft, dan zou het ABP de pensioenen volgend jaar dus niet hoeven te verlagen.

Het ABP beheert als grootste pensioenfonds van Nederland onder andere de onderwijspensioenen.

Lees meer…

‘Geen lerarentekort, maar overschot aan deeltijders’

Als iedereen fulltime aan het werk gaat, is het lerarentekort opgelost. Dat benadrukken initiatiefnemer Jacques Giesbertz van stadouders.nl en oud-directeur Aad van Loenen van de Haagse openbare praktijkschool De Einder op de opiniepagina van Trouw.

Volgens hen is er geen lerarentekort, maar ‘een overschot aan leraren die in deeltijd werken’. Ze noemen dat opmerkelijk, omdat leraar een fulltime baan zou moeten zijn. ‘Lesgeven betekent vooral een goede relatie opbouwen met je leerlingen. En dat kan nauwelijks als er twee of drie leraren voor de klas staan.’

De meest voor de hand liggende oplossing van het lerarentekort is volgens Giesbertz en Van Loenen dat meer leraren fulltime gaan werken. ‘Dat zet echt zoden aan de dijk. Het lost het vermeende tekort aan leraren op. Levert direct meer salaris op. Maakt het op orde houden van de klas (klassenmanagement) er ook eenvoudiger op.’

Personeelsbeleid te slap

Ze vinden dat het personeelsbeleid vele decennia te slap is geweest. ‘Het parttime kunnen werken is verworden tot een verworven recht. Dit moet zo snel als mogelijk weer tot gezonde proporties teruggebracht worden.’ Dat kan volgens hen bijvoorbeeld door leraren die alle dagen werken een financiële bonus te geven. Daarvoor zou het extra geld kunnen worden gebruikt dat is bestemd voor verlichting van de werkdruk.

Lees meer…

Liesbeth Verheggen (ex-AOb) baalt van sociale partners

Bij de sociale partners was het draagvlak om te strijden voor structureel extra geld voor het onderwijs ‘totaal weggevallen’. Dat zegt de afgetreden voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond in Trouw.

De krant interviewde haar naar aanleiding van het omstreden akkoord over 460 miljoen euro incidenteel geld voor het onderwijs. Dat akkoord met onderwijsminister Arie Slob was voor Verheggen reden om de aangekondigde landelijke onderwijsstaking af te blazen. Leraren kwamen daartegen in verzet. De AOb floot haar terug, Verheggen trad af en de staking ging toch door.

In het interview stelt zij dat bij ‘de collega’s om me heen’ (de vertegenwoordigers van de PO-Raad, de VO-raad en de andere vakbonden die tot de sociale partners behoren) het draagvlak ‘totaal verdwenen’ was om nog te strijden voor structureel extra geld voor het onderwijs. ‘Ik zei nog: jongens, hoe kan het dat we hier binnen 24 uur een akkoord proberen te sluiten zonder daar met onze achterban over te praten? Maar als AOb stond ik alleen. Ik stond letterlijk helemaal alleen. Ik was bang dat we buitenspel zouden komen te staan’, zo citeert Trouw haar.

Niets klaarspelen

Ze zegt ook dat ze door ‘collega’s, bonden, voorzitters van raden en Kamerleden’ al langere tijd is weggezet als een voorzitter die haar verantwoordelijkheid niet nam, terwijl juist de andere organisaties volgens haar ‘niets klaarspelen’. Tot die andere organisaties behoren volgens de ex-AOb-voorzitter de PO-Raad en CNV Onderwijs.

Over minister Slob zegt zij dat die zijn politieke belangen boven die van het onderwijs stelt. ‘Hij had blijkbaar iets nodig om bij het bespreken van de begroting te kunnen zeggen: kijk, ik heb het gevonden. Hij kocht rust voor de resterende kabinetsperiode.’

Verheggen weer voor klas?

Trouw overvalt Verheggen met de vraag of ze, nu ze op haar 63ste werkloos thuiszit, weer voor de klas gaat om zelf het lerarentekort tegen te gaan. ‘O, dat weet ik nog niet. Onderwijs zit te dicht op mijn ziel om het los te laten. Ik vind het gek om te denken dat je na dertig jaar zomaar weer voor de klas kunt zonder bijscholing. Maar ik sluit absoluut niet uit dat ik weer iets met onderwijs ga doen.’ Ze denkt erover na of ze misschien leesmoeder kan worden.

Lees het interview in Trouw

 

Deelnemen aan nieuwe kleine-ondernemersregeling?

Met ingang van 1 januari 2020 zal de gemoderniseerde kleine-ondernemersregeling (KOR) gelden. De nieuwe KOR brengt veranderingen met zich mee op het gebied van btw-heffing.

De nieuwe regeling kan voor u van belang zijn als u in een raad van toezicht zit. Als u per 1 januari 2020 aan deze regeling wilt deelnemen, moet u vóór 20 november 2019 een verzoek tot toepassing hiervan indienen bij de Belastingdienst!

Meer weten? Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u een toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Gratis ‘Niet-pluisinstrument’ kan scholen helpen

Scholen kunnen gebruikmaken van het gratis Niet-pluisinstrument van stichting School en Veiligheid. Hiermee kunnen scholen signalen in kaart brengen die erop kunnen duiden dat er iets niet in orde is met een leerling.

‘Het is een situatie die veel docenten zullen herkennen: een leerling vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen’, aldus School en Veiligheid. Het Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover.

Lees meer…

 

Online filmpjes over Canon van Nederland, geen boekje

In het regeerakkoord was afgesproken dat alle leerlingen van 18 jaar een boekje zouden krijgen over de Canon van Nederland, maar dat gaat niet door. In plaats daarvan komen er online filmpjes. 

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven liet onderzoeken wat de voorkeur van jongeren naar uitgaat: een boekje of online filmpjes. Dat laatste bleek de doelgroep het meeste aan te spreken. Daarom kiest zij er nu voor diverse vensters van de Canon van Nederland te belichten met filmpjes op de website www.entoen.nu.

Lees meer…

Aantal vacatures in onderwijs neemt af

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het derde kwartaal iets afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind september was het totale aantal openstaande vacatures in Nederland opgelopen tot 288.000 (4000 meer dan in het tweede kwartaal).

In het onderwijs nam het aantal openstaande vacatures juist wat af. In het tweede kwartaal waren het er 8100, in het derde kwartaal 7800.  Veruit de meeste vacatures (tienduizenden!) zijn in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg.

Uit de informatie van CBS blijkt verder dat het onderwijs de sector is met de laagste vacaturegraad: 14 vacatures per 1000 banen. In de sector informatie en communicatie was de vacaturegraad in het derde kwartaal ruim vier keer zo hoog als in het onderwijs.

Lees meer…

VOS/ABB blijft voordeligste profielorganisatie

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is ermee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief niet te verhogen, behoudens een bescheiden indexering. Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief 2,69 euro per leerling (voor 2019 was dat 2,60 euro). VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

De algemene ledenvergadering ging akkoord met de toetreding van bestuurder Patrick Went van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek tot het bestuur van VOS/ABB. Directeur-bestuurder Peter Adriaans van Stichting Akkoord! po voor openbaar primair onderwijs in Noord-Limburg is teruggetreden uit het bestuur.

Praktijkonderwijs en kernwaarden

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in openbare praktijkschool Het Segment in Gouda konden de aanwezige leden deelnemen aan een rondleiding, die werd verzorgd door leerlingen. Daarna gaf directeur Arian Koops een presentatie over het belang van het praktijkonderwijs in het algemeen en Het Segment in het bijzonder.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels van VOS/ABB gaven op de ALV een toelichting op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Op 18 maart 2020 is er in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een extra algemene ledenvergadering, waarop de leden van VOS/ABB zal worden gevraagd of zij met de nieuwe kernwaarden kunnen instemmen. Daarna is er op dezelfde locatie een congres over de geactualiseerde kernwaarden. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Ledenpeiling en koersplan

Adviseur Arjen Toet presenteerde op de algemene ledenvergadering de resultaten van een eerder dit jaar uitgevoerde ledenpeiling. Daaruit kwam naar voren dat de leden van VOS/ABB het aanbod en de dienstverlening van de vereniging over het algemeen goed waarderen, maar dat er ook verbeterpunten zijn.

Na de presentatie van de resultaten van de ledenpeiling ging directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB met de aanwezige leden in gesprek over het nieuwe koersplan van de vereniging voor de periode na 2020. De leden gaven waardevolle input.

Algemene ledenvergadering 2020

De datum van algemene ledenvergadering in 2020 is al bekend: woensdag 11 november. Over de locatie moet nog een besluit worden genomen.

Stereotypen in schoolboeken

In lesmaterialen zoals schoolboeken staan relatief weinig vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond. Als ze daar wel in staan, dan is dat nogal eens als rolbevestigend stereotype.

Dit blijkt uit onderzoek door Judi Mesman. Zij is in Leiden hoogleraar op het gebied van jeugd en maatschappij. Mesman bestudeerde voor haar onderzoek schoolboeken die voor wiskunde en Nederlands in de brugklas worden gebruikt.

Het onderzoek laat volgens haar zien dat stereotypen ook in schoolboeken zijn geslopen, ook al is dat waarschijnlijk onbewust gebeurd. ‘Nu is het aan de uitgevers om bewust een keuze te maken hoe ze met sekse en etniciteit in hun boeken willen omgaan’, aldus Mesman.

Directeur Stephan de Valk van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) zegt dat de uitgevers de resultaten van het onderzoek gaan bespreken met hun auteurs. ‘In de toekomst kan dan (…) onbewuste stereotypering vermeden worden’, aldus de Valk.

Lees meer…

Zwarte Piet

Mesman deed eerder onderzoek naar de manier waarop jonge kinderen naar Zwarte Piet kijken. Daaruit bleek dat zij doorgaans een positief beeld hebben over dit personage, terwijl met name een deel van de volwassenen Zwarte Piet in verband brengen met racisme en het slavernijverleden van Nederland.

Het bleek dat jonge kinderen Zwarte Piet vooral zien als clown en niet als iemand met een zwarte huid.

Lees meer…

Speelveldje mag voorlopig blijven, ondanks geluidhinder

Een omstreden speelveldje bij een openbare basisschool in Nijmegen mag voorlopig blijven, maar het moet wel ’s avonds en in het weekend dicht.

Het gaat om een speelveldje bij openbare basisschool De Buut in Nijmegen. Omwonenden van nieuwbouwappartementen vinden dat spelende kinderen daar te veel herrie maken. De voorzieningenrechter constateert dat de geluidnormen inderdaad worden overschreden, maar bepaalt dat het pleintje voorlopig mag blijven.

Wel moet de school maatregelen treffen om de ervaren overlast te beperken. Het pleintje moet doordeweeks na 18.30 uur en in het weekend dicht zijn, zodat er dan geen kinderen meer kunnen spelen. Verder heeft de voorzieningenrechter bepaald dat er hoogpolig kunstgras moet komen. Ook moeten de betonnen randen op het pleintje en de goaltjes verdwijnen.

De voorzieningenrechter zegt tevens dat er snel meer onderzoek moet komen om te zien of met meer maatregelen het geluidniveau verder omlaag kan. Als dat niet kan, ontstaat er een nieuwe situatie waar de rechter mogelijk opnieuw naar moet kijken.

Lees de uitspraak van de voorzieningenrechter

Slob vindt reserves samenwerkingsverbanden te groot

‘Geld bedoelt voor het onderwijs, moet zo veel mogelijk in de klas terecht komen.’ Dat staat letterlijk in antwoorden van onderwijsminister Arie Slob op Kamervragen over de toegenomen reserves van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks wilde van Slob weten of het klopt dat de financiële reserves van de samenwerkingsverbanden vorig jaar zijn toegenomen van 240 miljoen tot 260 miljoen euro. De minister antwoordt dat dit inderdaad klopt.

Hij meldt ook dat hij zich daar zorgen over maakt, omdat ‘geld bedoelt voor het onderwijs’ zoveel mogelijk in de klas terecht moet komen. Hij wijst erop dat samenwerkingsverbanden minder financiële risico’s lopen dan schoolbesturen en dat ze vrijwel geen langlopende verplichtingen hoeven aan te gaan.

‘Ik verwacht van samenwerkingsverbanden dat zij een gedegen risico-inschatting maken en op basis daarvan sturen op de aan te houden reserves. Ik ken nog niet alle redenen voor het aanhouden van reserves. Voor het einde van het jaar ontvangt u een onderzoek van Oberon dat dieper ingaat op deze redenen’, aldus Slob.

Lees meer…

Zorgplicht onderdeel van inspectietoezicht

Het toezicht op de naleving van de zorgplicht is voortaan onderdeel van elk vierjaarlijks inspectieonderzoek.

Bij wet is geregeld dat scholen zorgplicht hebben (Wet passend onderwijs). Dit betekent dat ze moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Als dit niet kan, moeten ze kijken waar deze leerling wel  terecht kan. Bij tekortkomingen treedt de Inspectie van het Onderwijs handhavend op.

Lees meer…

Niet voor passend onderwijs naar particuliere school

Het is een slecht plan om bekostiging van het Rijk te gebruiken voor passend onderwijs op particuliere scholen. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad.

De huidige wetgeving verbiedt het om rijksbekostiging te gebruiken voor passend onderwijs op particuliere scholen. Toch overweegt de minister dit toe te staan als leerlingen met complexe problematiek niet naar een publieke school kunnen.

De Onderwijsraad vindt dat een slecht plan, omdat publieke scholen dan kunnen denken dat ze niet voor elke leerling passend onderwijs hoeven te bieden. De raad benadrukt dat publieke scholen en samenwerkingsverbanden die wettelijke taak hebben.

Lees meer…

Kamer wil dat leraren meer uren gaan werken

De Tweede Kamer vindt dat leraren meer uren moeten gaan werken. Op die manier wil de Kamer het lerarentekort terugdringen.

In een door de Kamer aangenomen motie staat dat er een bonus van 5 procent per kwartaal moet komen voor leraren die fulltime werken. In een andere motie staat dat er maatregelen moeten worden genomen om meer uren werken lonend te maken.

In een van de aangenomen moties wordt erop gewezen dat meer dan de helft van de docenten in het primair onderwijs parttime werkt en dat 15 procent een baan heeft van minder dan 20 uur per week.

Een andere motie om de stille reserve in het onderwijs weer voor de klas te krijgen, kreeg ook voldoende steun van de Kamer. In die motie staat dat 83.000 mensen met een lesbevoegdheid nu niet in het onderwijs werken. Als een deel van hen terugkeert, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

Ook een motie om de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs aan banden te leggen, kreeg voldoende steun. De gedachte hierachter is dat leraren die nu nog een bovenwettelijke uitkering krijgen, eerder aan het werk gaan als die uitkering wordt versoberd. Een motie om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs, kreeg in de Tweede Kamer onvoldoende steun.

Er werd ook gestemd over andere moties, bijvoorbeeld over sancties voor scholen en samenwerkingsverbanden die van ouders een eigen bijdrage verwachten voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze motie werd aangenomen.

Lees meer…

Vaak te weinig geld voor vakleerkracht cultuureducatie

Veertig procent van de scholen heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. Dat staat in de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019.

Gebrek aan middelen is de belangrijkste reden om geen vakleerkrachten aan te stellen of in te huren, terwijl behoefte aan deskundigheid en het verlagen van de werkdruk juist redenen zijn om juist wél te doen.

Scholen benutten voor het inhuren of aanstellen van vakleerkrachten subsidies of ze betalen het zelf. Ruim een derde van de scholen heeft tijd of geld gereserveerd voor deskundigheidsbevordering van vakleerkrachten.

In 2018 en 2019 zijn er significant meer vakleerkrachten aangesteld of ingehuurd dan in 2016. Ze worden het vaakst ingezet voor muziekonderwijs. In het algemeen zijn scholen positief over de pedagogisch-didactische vaardigheden van vakleerkrachten.

Lees meer…

Deel positieve verhalen #meesterlijkberoep

Twee directeuren van openbare scholen in Gouda willen met positieve verhalen een beter imago geven aan het onderwijs.

De twee directeuren zijn Jasper van der Beek van openbare basisschool Vindingrijk en Jerry Knotter van openbare basisschool ’t Palet. Ze roepen leraren en leerlingen op hun persoonlijke anekdotes online te plaatsen met de hashtag #meesterlijkberoep.

Ze reageren met hun actie op de landelijke onderwijsstaking. ‘Vorige week ging het over lage salarissen, hoge werkdruk en een tekort aan collega’s. En er zijn ook zo veel kanten die laten zien dat het werk juist heel mooi is’, aldus Van der Beek.

Knotter voegt daar in het Algemeen Dagblad aan toe dat door de staking de focus nu vooral op negatieve aspecten ligt. ‘Juist al die persoonlijke ervaringen maken dat je als leraar met een lach naar je werk gaat. Ik hoop dat jongeren na het lezen van deze verhalen zich weer gaan inschrijven bij een opleiding als de pabo en enthousiast worden over het vak.’

Lees meer…