Scholier Rembrandt College bouwt geschiedenis-app

De 17-jarige Timo Noordzee, havist op het openbare Rembrandt College in Veenendaal, haalt alle kranten met een zelfgebouwde app om geschiedenis te leren. Zijn app is nu gratis te downloaden op Android- en iOS-telefoons.

Timo kwam op het idee toen hij aan het begin van dit schooljaar zat te leren voor een proefwerk geschiedenis. ‘We moesten ‘kenmerkende aspecten’ leren’, vertelt hij in dagblad AD. ‘Dat zijn 49 zinnen die passen bij verschillende periodes van de geschiedenis. In de boeken staan die zinnen een beetje omslachtig beschreven. Ik dacht: dat kan moderner.’ Timo kon al aardig programmeren en ging daarom aan de slag met het maken van een geschiedenis-app.

Hoger cijfer
De app maakte dat hij het leren leuker vond en hij haalde meteen een hoger cijfer. Geen wonder dat zijn app aanslaat bij zijn medeleerlingen en ook bij de geschiedenisdocent, die ziet dat het de leerlingen helpt. Zij moedigt Timo dan ook aan de app verder te ontwikkelen. ‘Met de door Timo gemaakte app leren leerlingen veel sneller en beter dan wat ik ze in de les zie doen. Dit is echt heel knap’, zegt de lerares van H5 op de website  van het Rembrandt College.

De school heeft de ondernemende leerling inmiddels in contact gebracht met een bedrijf dat onderwijs digitaliseert, waar hij leerde de app verder te verbeteren. ‘Ik heb er nu verschillende methodes ingebouwd die van makkelijk naar moeilijk gaan. Zo kun je de stof in stapjes leren’, vertelt Timo in het AD.

De havist, die nu eindexamen doet, wil game-development gaan studeren. Ook wil hij de app na de zomervakantie verder ontwikkelen en andere middelbare scholen benaderen. De gratis geschiedenis-app is in de appstore en playstore te vinden onder de naam Geschiedenis Gids en scoort daar een 4.9 op een schaal van 5 sterren.

 

 

Strijd tegen onderwijsachterstanden moet effectiever

Er zijn maatregelen nodig om de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid te vergroten. Dat kan onder meer door de doelstellingen duidelijker te maken, meer te monitoren en de kennis en bewustwording onder betrokken professionals te vergroten.

Dit staat in het interdepartementaal beleidsonderzoek Onderwijsachterstanden, een duwtje in de rug? dat staatssecretaris Dekker vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Dekker geeft er geen inhoudelijke reactie op; hij verwijst daarvoor naar het volgende kabinet. Het beleidsonderzoek is gedaan door een werkgroep onder leiding van voormalig PvdA-politica drs. Marjanne Sint.

‘Klassenverkleining heeft weinig impact’

In het rapport wordt geconstateerd dat de verdelingssystematiek van de gelden voor onderwijsachterstanden (OAB) niet aansluit bij de praktijk. Bovendien lijken de scholen, volgens de onderzoekers, de middelen te besteden aan maatregelen die relatief duur zijn en een middelmatige tot lage impact hebben, zoals klassenverkleining en onderwijsassistenten. ‘Ook zijn de interventies vaak gericht op het kind en te weinig op de omgeving en de ouders van het kind’, aldus de onderzoekers.

Zij signaleren verder dat de overgangen, van vroegschool naar po, van po naar vo en van vo naar vervolgopleiding, kwetsbaar zijn en verbeterd kunnen worden. De kwaliteit van professionals zou versterkt moeten worden. ‘Vooral op scholen met veel doelgroepkinderen kan de kwaliteit van leerkrachten omhoog. Daar zijn veel jonge leerkrachten en een hoger ziekteverzuim, en in het vo wordt op deze scholen meer onbevoegd lesgegeven’, zo staat in het rapport.

Aanbevelingen onderwijsachterstandenbeleid

De onderzoekers bevelen onder meer aan de doelstellingen voor OAB helder te communiceren en de effectiviteit beter te monitoren, zodat daar op gestuurd kan worden. Ze willen een doelmatiger besteding van de middelen bereiken door de bestaande kennis over effectiviteit van de interventies uit te breiden. De bewustwording van onderwijsachterstanden moet worden vergroot.

Lees hier het complete onderzoeksverslag

Teambeurs maakt schoolontwikkeling mogelijk

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 mei een Teambeurs aanvragen. Deze nieuwe subsidie voor een masteropleiding in teamverband biedt scholen meer ruimte voor kennisdeling en schoolontwikkeling.

Het bijzondere van de Teambeurs is dat niet alleen het collegegeld en de studieverlofkosten worden vergoed, net als bij de Lerarenbeurs, maar ook nog ná afronding van de opleiding een jaar lang vier uur per week vervangingskosten per deelnemende leraar. Daardoor kunnen de masteropgeleide leraren samen hun opgedane kennis en vaardigheden inzetten voor daadwerkelijke kennisdeling en schoolontwikkeling met de overige teamleden die geen masteropleiding hebben gevolgd. Het doel is zo de hele school verder te ontwikkelen. Bij de subsidieaanvraag moet al worden aangegeven wat het ontwikkelplan is.

Teambeurs voor minimaal twee leraren

Het ministerie van OCW heeft 11,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in het schooljaar 2017-2018. De beurs wordt aangevraagd voor een team van minimaal twee leraren die een masteropleiding willen volgen. Dat kunnen leraren van één school zijn, maar het mogen ook leraren van verschillende scholen binnen één bestuur zijn, die samen werken aan een bepaalde schoolontwikkelvraag.

Het schoolbestuur moet de subsidieaanvraag tussen 1 mei en 15 oktober 2017 indienen.
Meer informatie

 

Gespreksleidraad school en politie

Scholen kunnen gratis een gespreksleidraad downloaden voor versterking van de samenwerking tussen school en politie. Het document is beschikbaar gesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Volgens het CCV biedt een goede samenwerking tussen school en politie meerwaarde voor de veiligheid van leerlingen. Als zich een incident voordoet, is het goed als de school precies weet wie de contactpersoon bij de politie is. Voor de politie is het handig om veel jongeren te leren kennen door regelmatig preventief op een school aanwezig te zijn, en andersom wordt voor de jongeren de drempel lager om contact op te nemen met de politie.

Inventarisatie veiligheidsthema’s

Om school en politie te helpen heldere afspraken over deze samenwerking te maken, heeft het CCV de gespreksleidraad ontwikkeld. Deze helpt ook bij de inventarisatie van veiligheidsthema’s op de school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (cyber)pesten, fysiek en psychisch geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wapenbezit, discriminatie, diefstal en vernieling, alcohol en drugs, zowel binnen als buiten de school.

De politie heeft intussen in het visiedocument Politie en schoolveiligheid het voornemen uitgesproken dat elke school, van basisschool tot mbo, een vaste contactpersoon bij de politie krijgt. De gespreksleidraad van CCV is bedoeld voor een gesprek tussen deze contactpersoon en de school.

Meer informatie

Uw onderwijsverhaal in een boek

Mensen die werken in het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd hun mooiste verhalen in te zenden voor een bundel die na de zomer verschijnt. 

Het betreft een initiatief van Facta, een bedrijf dat conferenties organiseert. De verhalen mogen maximaal 600 woorden zijn en gaan over mooie, leuke of ontroerende ervaringen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
Meer informatie

Actie voor humanistische havo/vwo in Barneveld

Een initiatiefgroep van docenten voert actie om in Barneveld een nieuwe, niet-christelijke vo-school van de grond te tillen. Er is zelfs al een naam voor deze school: Het Barnevelds. VOS/ABB steunt de initiatiefnemers. 

Het Barnevelds moet een algemeen toegankelijke school voor voortgezet onderwijs op humanistische grondslag worden. Daarvoor zou voldoende interesse zijn, hoewel een peiling dat nog moet uitwijzen. Op maandagavond 8 mei is er een informatieavond in de Veluwehal.

Het nieuwe initiatief betreft dus strikt genomen geen openbaar onderwijs, zoals in een eerder plan, maar wel een algemeen toegankelijke school met kenmerken van openbaar onderwijs. Op Facebook schrijven de initiatiefnemers dat het een nieuwe school voor havo/vwo wordt, waarin ‘geloof in eigen kunnen door eigen kracht’ wordt aangemoedigd. Er zijn inmiddels flyers en posters gemaakt waarin Het Barnevelds wordt gepositioneerd als eigentijds en midden in de samenleving.

In het februarinummer van ons magazine Naar School! is een artikel verschenen over de eerste humanistische school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Deze school staat in Amsterdam.

Lees het artikel Nieuw: humanistisch voortgezet onderwijs.

Openbaar voortgezet onderwijs Barneveld

In 2009 nam de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs Barneveld het initiatief een openbare school voor voortgezet onderwijs te realiseren. VOS/ABB ondersteunde de initiatiefgroep toen op juridisch en publicitair gebied. Het bleek toen uiteindelijk organisatorisch helaas onmogelijk om de gewenste openbare vo-school in Barneveld te realiseren. Nu wordt dus een poging gedaan om een humanistische vo-school te starten en dat zou volgens de initiatiefgroep wél kans van slagen hebben. Er wordt gewerkt aan een enquête onder ouders van leerlingen die nu in groep 7 van verschillende basisscholen zitten, binnen een straal van 10 kilometer rond het centrum van Barneveld.

Schoolleiders te druk om ambities waar te maken

Veel schoolleiders kunnen door hoge werkdruk hun ambities voor de school niet waarmaken. Dat blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs, die is ingevuld door 198 directeuren van basisscholen.

Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs concludeert hieruit dat het kabinet echt meer geld moet investeren in onderwijs. De meeste respondenten op de enquête (89 procent) melden dat het schoolbestuur hen steunt in hun ambities, maar tweederde zegt te weinig (financiële) middelen te hebben om die ambities ook waar te maken. Op de open vraag wat ze nodig hebben, wordt vaak geantwoord: administratieve ondersteuning, een conciërge, meer ambulante tijd en financiën.

CNV Onderwijs heeft eerder, net als de PO-Raad, een manifest van de protestbeweging PO In Actie gesteund. Dat manifest ging ook over te hoge werkdruk in het basisonderwijs, naast een roep om hogere salarissen.

Meer informatie over de enquête van CNV Onderwijs.

Expertisecentrum voor personeelszaken

Er komt een nieuw expertisecentrum voor regionale samenwerking bij arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs. Schoolbesturen kunnen hier terecht voor advies over de aanpak van lerarentekorten, de vraag naar vervangers of de behoefte aan gespecialiseerd personeel.

Het expertisecentrum wordt ingericht door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Het centrum zal schoolbesturen en HR-adviseurs helpen om regionale samenwerking op te zetten als antwoord op bovenstaande knelpunten. Ook komt er een website met instrumenten die bruikbaar zijn bij de opzet van regionale samenwerking.

Expertise en advies

Het initiatief is geïnspireerd door het sectorplan PO, dat met financiering door het ministerie van SZW en de sociale partners de oprichting van tien regionale samenwerkingsverbanden ondersteunde en begeleidde. De kennis en kunde die toen zijn ontwikkeld, vormen de basis voor de adviesfunctie van het nieuwe expertisecentrum. Op welke termijn het expertisecentrum operationeel wordt, is nog niet bekend.

Meer informatie en advies: CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, j.vansolinge@caop.nl, of 070-3765732.

Netwerkbijeenkomsten financieel management

Onze netwerken ‘Financieel management primair onderwijs’ komen weer bij elkaar. Deze netwerken van VOS/ABB bestaan uit controllers, directieleden en financieel deskundigen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB en onze financieel expert Ron van der Raaij. Het gaat onder andere over actuele bekostigingskwesties en beleidswijzigingen.

Deelname is gratis voor VOS/ABB-leden. Niet-leden betalen 100 euro per persoon per bijeenkomst.

De netwerkbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

Zit u nog niet in dit VOS/ABB-netwerk, maar hebt u wel belangstelling: u bent van harte welkom! Meld u aan bij adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Online aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst in uw regio aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst financieel management primair onderwijs’ en de bijeenkomst van uw voorkeur. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Input gevraagd voor advies over kwaliteit

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over financiering van en sturing op kwaliteit.

De centrale vraag is: in hoeverre en hoe dient de overheid via (voorwaarden aan) de bekostiging, de kwaliteit van het onderwijs te sturen? Het advies zal onder andere over het primair en voortgezet onderwijs gaan.

U kunt uw reactie tot 1 juli sturen naar bekostiging@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

Schoolreis uitstellen? Informatie over annuleringsdekking

Scholen die vanwege terreur(dreiging) een reis met leerlingen niet willen laten doorgaan of willen uitstellen, kunnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon advies inwinnen over de eventuele annuleringsdekking.

Aon wijst erop dat scholen die een reis niet laten doorgaan of uitstellen en hun annuleringsverzekering willen aanspreken, er rekening mee moeten houden dat die verzekering doorgaans slechts uitkeert als er officieel sprake is van een negatief reisadvies. Eventuele aanvullende annuleringsmogelijkheden zullen altijd ruim voor aanvang van de reis besproken moeten worden.

Mocht u meer informatie willen over de dekkingsmogelijkheden bij annulering van een schoolreis, dan kunt u contact opnemen met Aon:

Henri Damen: 06-13817417, henri.damen@aon.nl
Ruud van Houten: 06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl

Over het algemeen geldt in verband met de terreurdreiging het advies om van tevoren goed na te denken over de risico’s die verbonden zijn aan schoolreizen naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Brussel of andere (hoofd)steden.

Kamer steunt gedeeltelijk herziening curriculum

De Tweede Kamer steunt het idee om de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. Dat bleek donderdag tijdens een voortgezet algemeen overleg over de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

De Kamer staat achter een motie van D66, VVD en PvdA om de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. In de motie staat dat samen met het onderwijsveld een proces in gang moet worden gezet ‘dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden’.

Geen volledige herziening curriculum

In de motie staat ook dat voor de overige vakken uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld en met de vakverenigingen kan worden verkend of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven.

MR hoeft niet in sollicitatiecommissie schoolleider

Bij de aanstelling van een schoolleider hoeven in de sollicitatiecommissie geen leden van de medezeggenschapsraad (MR) te zitten. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) had daar bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen, maar die ziet daar de noodzaak niet van in.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat bij de benoeming van een bestuurder een sollicitatiecommissie wordt ingesteld waarin de personeelsgeleding en de ouder-/leerlinggeleding van de MR vertegenwoordigd moeten zijn. VOO pleitte ervoor om die verplichting ook in te stellen bij de aanstelling van een schoolleider.

De staatssecretaris vindt dat niet nodig: ‘Het geldende adviesrecht brengt ten aanzien van schoolleiders in de praktijk vaak met zich mee dat leden van de MR ook deel uitmaken van een sollicitatiecommissie. Er zijn geen signalen dat hier problemen zijn en dat het noodzakelijk is dit met wetgeving een verplichtend karakter te geven.’

OPR in lijn met MR

Dekker is wel positief over het idee van VOO om een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad (OPR) een plaats te geven in de sollicitatiecommissie voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ‘Onderzocht wordt hoe op dit punt de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad in lijn kunnen worden gebracht met die van de MR’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Risico’s schoolzwemmen door verzekering gedekt

Aansprakelijkheidsrisico’s van de school verbonden aan schoolzwemmen, vallen in de basis onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Dat meldt Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon naar aanleiding van vragen die hierover worden gesteld.

Er komen bij Aon geregeld vragen binnen over risico’s die aan schoolzwemmen zijn verbonden en over de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Damen is er helder over: deze risico’s vallen onder de dekking voor zover de school aansprakelijk is.

Protocol Schoolzwemmen

Hij wijst ook op het Protocol Schoolzwemmen, waarin staat waarvoor enerzijds de exploitant van het zwembad en waarvoor anderzijds de school verantwoordelijk is. De school moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de groepsleerkracht bij het schoolzwemmen aanwezig is en dat er voldoende begeleiding is.

De school en het zwembad kunnen onder omstandigheden ieder aansprakelijk zijn voor een ongeval, maar alleen als dat is veroorzaakt door een – verwijtbaar – onrechtmatige daad.  Voor de school kan onvoldoende toezicht houden een onrechtmatige daad zijn.

Informatie: Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl

Auteursrecht: wat mogen scholen wel en niet?

Kennisnet heeft voor scholen een publicatie uitgebracht over auteursrecht en internet.

De publicatie gaat in op wat scholen en leraren over auteursrecht zouden moeten weten. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of er in de les zomaar teksten van het internet mogen worden gebruikt of wat de auteursrechtelijke status van filmpjes op YouTube is.

De publicatie gaat ook in op onder meer citaatrecht, portretrecht, de onderwijsexceptie op het auteursrecht, licenties en regels die gelden op sociale media.

Download Auteursrecht en internet – wat mogen scholen wel en niet?

Nederlandse leerlingen (heel) tevreden

Nederlandse leerlingen zijn (heel) tevreden met hun leven. Het maakt daarbij niet uit welke achtergrond ze hebben. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer op basis van het rapport Students’ Well-Being van het Programme for International Student Assessment (PISA), dat onderdeel is van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Dekker benadrukt dat Nederlandse leerlingen over het algemeen niet alleen (heel) tevreden zijn met hun leven, maar ook nog eens goed presteren. ‘Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3’, aldus de staatssecretaris.

Uit het rapport komt ook naar voren dat het aandeel Nederlandse leerlingen dat stress en/of angst ervaart bij het maken van een toets met 39 procent minder groot is dan het gemiddelde van de OESO-landen.

Verder blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse leerlingen (81 procent) zich thuisvoelt op school en zich geen buitenstaander voelt (91 procent). Dat geldt ook, zo staat in het rapport en in de brief van Dekker, voor leerlingen in Nederland met een migratieachtergrond.

Frauderende directeur hoort jaar celstraf eisen

Voor de rechtbank in Breda is 12 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen voormalig algemeen directeur René van den B. van de Stichting Primair Onderwijs Zundert, meldt Omroep Brabant.

De voormalig algemeen directeur wordt ervan beschuldigd dat hij voor 150.000 euro van de stichting heeft gestolen. De man heeft bekend dat hij geld verduisterde, maar volgens hem gaat het om ongeveer 80.000 euro.

Hij zou het geld onder andere hebben besteed aan kleding, schoenen en boodschappen, maar ook aan het bezoeken van een seksbioscoop. ‘Het is wel heel confronterend geweest voor mij dat het om zo veel geld ging. Ik voel me er enorm schuldig over’, zo citeert Omroep Brabant hem.

Onder de Brabantse onderwijsstichting waarvan hij van 2009 tot 2015 algemeen directeur was, vallen in totaal vijf rooms-katholieke en interconfessionele basisscholen. Eerder werkte hij voor een christelijke scholenstichting in Goes die volgens Omroep Brabant verdachte bonnetjes voor in totaal ongeveer 20.000 euro heeft gevonden. Die stichting gaat daar volgens de regionale zender verder niet meer achteraan.

Congres ‘Openbaar onderwijs en overheid’

Op 19 mei is er in Den Haag een congres met als thema ‘Openbaar onderwijs en overheid’. Het wordt georganiseerd door het platform CBOO.

Vier sprekers gaan in op een eigen deelthema:

 1. Prof. mr. dr. Dick Mentink: openbaar onderwijs en 100 jaar onderwijspacificatie.
 2. Prof. dr. Sjaak Braster: de identiteit van het openbaar onderwijs.
 3. Mr. Philip Geelkerken: de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten.
 4. Prof. mr. dr. Pieter Huisman: de staat van het openbaar onderwijs.

De gratis toegankelijke bijeenkomst is op 19 mei van 13.30 tot 16.30 uur bij het CAOP aan het Lange Voorhout 13 in Den Haag. Aanmelden kan via info@cboo.nl.

Drie bijeenkomsten over onderwijshuisvesting

Wij organiseren in samenwerking met onze partner HEVO in mei en juni in totaal drie ledenbijeenkomsten over onderwijshuisvesting.

Wat komt er op deze bijeenkomsten aan bod?

  • Laatste ontwikkelingen ‘renovatie in wetgeving’.
  • Komt er een investeringsimpuls onderwijshuisvesting?
  • Exploitatievergoedingen primair onderwijs 35% te laag.
  • Openschoolconcept vraagt andere gebouwen.
  • Eigen bijdrage schoolbesturen bij nieuwbouw of renovatie?
  • Nieuwbouwkostenconfigurator primair en voortgezet onderwijs 2017.
  • Renovatiekostenconfigurator primair en voortgezet onderwijs 2017.
  • Drukte in de bouwsector en de financiële gevolgen daarvan.
  • Nieuwe modellen doordecentralisatie voortgezet onderwijs.
  • Ontwikkeling regelgeving exploitatie voortgezet onderwijs.
  • Circulair bouwen in het onderwijs.
  • BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) met ingang van 2020.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer en waar?

De ochtenden van 9 tot 12 uur zijn bedoeld voor deelnemers uit het primair onderwijs, de middagen van 13.30 tot 16.30 uur voor geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs.

De bijeenkomsten worden begeleid door senior adviseur Hans Heijltjes en zijn collega Gerhard Jacobs van Hevo. Op 17 en 24 mei is namens VOS/ABB Ronald Bloemers aanwezig, op 6 juni vertegenwoordigt Ron van der Raaij onze vereniging.

Aanmelden

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden. Dat kunt u doen via welkom@vosabb.nl onder vermelding van uw naam en de organisatie waarvoor u werkt.

Zet in uw mail ‘Bijeenkomst huisvesting’ en de datum van uw keuze. Vermeld ook of u ’s ochtends wilt komen (primair onderwijs) of ’s middags (voortgezet onderwijs).

Let op: deze bijeenkomst is exclusief voor onze leden. Niet-leden kunnen er niet aan deelnemen.

Eén op vijftien schooladviezen na eindtoets aangepast

In het vorige schooljaar is één op de vijftien schooladviezen aan leerlingen in groep 8 naar boven bijgesteld op basis van de score op de eindtoets, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het schooladvies moet worden heroverwogen als de score op de eindtoets hoger is dan op basis van het advies mocht worden verwacht. Vorig jaar werd het advies na heroverweging naar boven bijgesteld bij 6,7 procent van de leerlingen. Dat komt neer op circa 13.000 leerlingen. Bij meisjes gebeurde het net wat vaker dan bij jongens.

Lees meer…

Manifest PO In Actie aangeboden aan Tweede Kamer

Het manifest van de protestbeweging PO In Actie voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs is dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het manifest staat onder andere dat de salarissen in het primair onderwijs op het niveau van die in het voortgezet onderwijs moeten komen te liggen. Ook moet de werkdruk omlaag, omdat er in het primair onderwijs veel burn-outs zijn. Als het volgende kabinet niet ingaat op de eisen van PO In Actie, volgt er mogelijk een staking in het primair onderwijs.

Het manifest van PO in Actie is ondertekend door de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de Federatie van Onderwijsvakorganisatie (FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad.

Studiedagen over pesten en sociale veiligheid

Komend najaar zijn er voor onder anderen onderbouwdocenten en mentoren in het voortgezet onderwijs op verschillende locaties in het land studiedagen over pesten en sociale veiligheid. De studiedagen worden georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op het aanpakken van pesten en het bevorderen van positieve groepsvorming. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor:

 • Kennisoverdracht van achtergronden en mechanismen bij pesten en belangrijke succesfactoren voor het verbeteren van de sociale veiligheid.
 • Interactieve oefeningen om inzicht te krijgen in groepsprocessen en te oefenen met oplossingsgericht werken in concrete situaties.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën voor een systematische aanpak van pesten.

Deelname kost 95 euro per persoon.

Lees meer…

Wwz: vervangingsproblematiek vereist meer actie

Op korte termijn zijn extra investeringen en inspanningen nodig van de centrale overheid, de sociale partners en de pabo’s om het tekort aan vervangers in het primair onderwijs tegen te gaan. Deze aanbeveling staat in het rapport Vervanging geregeld dat over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat.

Het rapport is gebaseerd op de resultaten van een quickscan die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding waren de klachten uit met name het bijzonder onderwijs dat het door de Wwz erg lastig is geworden vervanging te regelen.

In het rapport staat dat door de Wwz ‘de positie van de vervanger is veranderd, er meer structurele banen voor vervangingswerk zijn gekomen, er ander werkgeverschap vereist is, het tekort aan vervangers significanter is geworden, de administratieve last is toegenomen, de werkdruk op scholen is gestegen en de afspraken in de CAO PO voor velerlei uitleg vatbaar is’.

Er blijkt verder uit de quickscan dat het van belang is de afspraken omtrent de Wwz in te laten spelen op de regionale arbeidsmarkt. ‘In regio’s met een groot tekort aan vervangers is al sprake van een versterkte positie van het personeel, waardoor de Wwz in zijn huidige vorm een beperking is’, zo staat in het rapport.

Aanbevelingen

De opstellers van het rapport komen met drie aanbevelingen:

 1. Het opleiden en anderszins binnenhalen van kwalitatief goede vervangers en afgestudeerden van de pabo dient de hoogste prioriteit te krijgen. Op korte termijn zijn extra investeringen en inspanningen nodig van de centrale overheid, de sociale partners en de opleidingen.
 2. Bij de afspraken van de ketenbepaling moet rekening worden gehouden met de regionale arbeidsmarkt. Onderzocht moet worden of het mogelijk is cao-afspraken te maken over differentiatie per regio.
 3. De sociale partners moeten een eenduidige en niet voor meerdere uitleg vatbare regeling ontwerpen die zich richt op tijdelijke vacatures.

Wwz niet voor openbaar onderwijs

Het Burgerlijk Wetboek geldt alleen voor werknemers in het bijzonder onderwijs. De Wwz is om die reden (nog) niet van toepassing in het openbaar onderwijs, waarvoor (nog) de Ambtenarenwet geldt. Dat gaat veranderen vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Er zijn op dit moment al uitzonderingen: de Wwz geldt wél voor het openbaar onderwijs als een openbare school onder een samenwerkingsbestuur valt met bijzonder onderwijs. Openbare schoolbesturen kunnen er ook zelf voor kiezen om de Wwz toe te passen.

In de CAO PO 2016-2017 staat dat het bijzonder onderwijs verplicht is een vervangingsbeleid op te stellen met instemming van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR). Voor het openbaar onderwijs geldt die verplichting niet, maar bestaat de mogelijkheid een keuze te maken.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis educatieve programma’s over democratie

Scholen kunnen zich weer inschrijven voor de gratis educatieve programma’s van ProDemos. Deze organisatie laat jaarlijks circa 88.000 leerlingen in Den Haag kennismaken met de politiek en de democratische rechtsstaat.

ProDemos organiseert bezoeken aan de Tweede Kamer en, waar mogelijk, ook de Eerste Kamer. Verder staan er educatieve (spel-)onderdelen op het programma.

ProDemos biedt diverse programma’s aan, in lengte variërend van een uur tot een hele dag. De inhoud is afgestemd op het onderwijsniveau van de leerlingen.

De programma’s van ProDemos sluiten aan bij vakken als burgerschap, geschiedenis en maatschappijleer.

Lees meer…

Groeiregeling: nieuwe ‘kijkdozen’ in Toolbox

In onze online Toolbox zijn de ‘kijkdozen’ voor samenwerkingsverbanden en het (voortgezet) speciaal onderwijs geactualiseerd.

Deze instrumenten zijn een hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari 2017.

U kunt de ‘kijkdozen’ met toelichtingen downloaden uit de volgende mappen:

Samenwerkingsverbanden

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl