Scholen dicht wegens mogelijke bouwfouten

Het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel en de Brede School Hoeven blijven maandag gesloten omdat zorgen zijn over de bouwconstructie.

De vloerplaten van de scholen kunnen onveilig zijn, omdat hier dezelfde constructie is toegepast als in een parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei instortte. In het hele land zijn veel gebouwen op deze manier gebouwd en deze worden nu allemaal onderzocht op dezelfde bouwfout. In Krimpen aan den IJssel en Hoeven zijn de zorgen over de nieuw gebouwde scholen zo groot, dat de deuren voorlopig dicht blijven.

Examens uitgesteld
In Hoeven is de opening van de katholieke basisschool, die gisteren zou zijn, tot nader order uitgesteld. Op het neutraal bijzondere Krimpenerwaard College wordt maandag duidelijkheid verwacht over de toestand van het gebouw, dat in 2015 nieuw werd opgeleverd. De school blijft dicht tot er zekerheid is over de veiligheid. Examens worden verzet, meldt rector-bestuurder Ad Keller op de website van de school.  Er zijn inmiddels twijfels over meer gebouwen. In Rotterdam is onder meer ook een nieuw gebouw van de Erasmus Universiteit gesloten.

Niet altijd gevaar
De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht laat weten dat de bouwwijze niet altijd gevaarlijk is, omdat het ook gaat om de manier waarop de techniek precies is toegepast. Dat wordt nu overal onderzocht, maar scholen nemen geen enkel risico. In Eindhoven stortte de net afgebouwde parkeergarage in op 27 mei, een warme dag. Omdat de garage nog niet in gebruik was genomen, vielen er geen slachtoffers. Door de hitte van die dag kwam de bouwfout snel aan het licht.

 

 

Gratis lesmateriaal voor Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid is dit jaar van 17 tot en met 24 november. Er is gratis lesmateriaal beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs via het Nationaal Media Paspoort.

Al meer dan 25.000 scholen maken inmiddels gebruik van dit kosteloze lesmateriaal over mediawijsheid. Er zijn lessen over 7 thema’s, waaronder pesten, privacy en nepnieuws, die elk schooljaar terugkomen en zo een doorlopende leerlijn vormen. De lessen zijn afgestemd op de belevingswereld en het onderwijsniveau van de leerlingen. Het materiaal is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en Isomode, een samenwerkingsverband van 237 basisscholen.
Meer informatie over het gratis lesmateriaal
Meer informatie over de Week van de Mediawijsheid

 

Bijeenkomst over aanpak lerarentekort

Schoolbestuurders kunnen op 30 november naar een bijeenkomst in Utrecht over de aanpak van het groeiende lerarentekort in het primair onderwijs, vervangingsvraagstukken en loopbaanbeleid.

De middag is georganiseerd door het expertisecentrum voor regionale samenwerking PO voor de regio, een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds.

Voorbeelden en ervaringen
Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de waarde van regionale samenwerking voor de aanpak van het lerarentekort. Adviseurs met kennis van de regionale arbeidsmarkt zijn aanwezig. Er is ruimte voor praktijkvoorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. Behalve schoolbestuurders worden ook directeuren van regionale samenwerkingsverbanden en hr-adviseurs uitgenodigd.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, het aantal plaatsen beperkt.
Meer informatie en aanmelden

 

Data netwerkbijeenkomsten P&O in 2018

In de eerste helft van 2018 organiseert VOS/ABB weer netwerkbijeenkomsten P&O. De data zijn inmiddels bekend: 30 januari en 7 juni.

Op dinsdag 30 januari zal het gaan over duurzame inzetbaarheid en de cao. Op donderdag 7 juni 2018 is het gespreksthema professionalisering en strategisch HRM. Beide bijeenkomsten zijn dan in Woerden. Aanmelden kan nu al door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl. met gegevens over uw organisatie, uw naam en telefoonnummer. Het is ook van belang aan te geven of u uit het primair of het voortgezet onderwijs komt. De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor de professionals die zich bezighouden met personeel en organisatie.

Congres over onderwijs en onderzoek

Onderwijsprofessionals uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen op woensdag 1 november in Amersfoort naar het congres Samen op expeditie, over onderwijs en onderzoek.Thema van de dag is: ‘Leren voor de school’. 

Het uitgebreide programma omvat talloze deelsessies,onder meer over de samenwerking tussen leraren en onderzoekers en de opbrengsten daarvan. Een aantal sessies gaat in op burgerschap en brede vorming of bildung in het onderwijs, andere gaan over persoonlijke leerroutes of academische leerkrachten in het basisonderwijs.  Dit congres wordt georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en mede ondersteund door PO-Raad en VO-raad.

Tickets voor dit congres kosten 75 euro inclusief een lunch, voor studenten geldt een voordelig tarief van 25 euro. Het is congres is een gevalideerde activiteit voor het Lerarenregister.

Meer informatie en programma

Extra bijeenkomst P&O over ziekteverzuim

Op verzoek van een aantal leden organiseert VOS/ABB op 30 november een extra netwerkbijeenkomst P&O speciaal voor Noordoost-Nederland. Thema: ‘Aan de slag met ziekteverzuim’.

Tijdens deze bijeenkomst voor professionals die zich bezighouden met personeel en organisatie, wordt eerst een korte presentatie gegeven van de uitkomsten van ons onderzoek naar de actuele HR-thema’s bij scholen. Daarna gaat Henri Damen van AON speciaal voor onze po–leden in op alle aspecten van het eigenrisicodragerschap. ’s Middags spreekt Damen voor het vo over het verzekeren van werkgeversrisico’s bij ziekte. Verder besteden we aandacht aan mogelijkheden om het ziekteverzuim omlaag te brengen, bespreken we de bestaande onderwijssubsidies en de cao. Uiteraard is er volop ruimte tot het stellen van vragen.

Praktische info
De bijeenkomst vindt waarschijnlijk plaats in Leeuwarden. Het eerste gedeelte van 10.30 tot 14 uur is gereserveerd voor het primair onderwijs, daarna is er 12 tot 14 uur een gemeenschappelijk programma voor vo en po inclusief lunch, en de middag van 12 tot 15.30 uur is gericht op het voortgezet onderwijs. Nadere informatie over de locatie en andere praktische zaken volgt.

Aanmelden kan al per mail aan welkom@vosabb.nl. Geeft u daarbij duidelijk aan of u voor het po of het vo inschrijft, uw naam en telefoonnummer en de gegevens van uw organisatie.

Positie ABP verbeterd: geen verlaging pensioenen

De kans dat Pensioenfonds ABP in 2018 de pensioenen moet verlagen, is dankzij goede beleggingsresultaten weer wat kleiner geworden. ABP beheert de pensioenen in het onderwijs.

In het derde kwartaal is de actuele dekkingsgraad van ABP gestegen naar 103,3 procent. Eind vorig jaar was dat nog 96,6 procent. De beleidsdekkingsgraad was in het derde kwartaal van 2017 99,3 procent. Ondanks de verbeterde financiële positie houdt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool vast aan haar wens tot aanpassing van het stelsel. ‘Het is goed dat de dekkingsgraden stijgen, maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is’, zegt ze op de website van ABP. Ze is blij dat modernisering van het pensioenstelsel in het regeerakkoord is opgenomen.

Ondanks de verbeterde dekkingsgraden schat ABP in dat de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks verhoogd kunnen worden. Dat mag pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110 procent. Verlaging van de pensioenen is in 2018 waarschijnlijk niet nodig, maar voor de jaren daarna blijft de kans daarop aanwezig, waarschuwt ABP.
Meer informatie

Arie Slob nieuwe minister Onderwijs

Alles wijst erop dat Arie Slob namens de ChristenUnie de nieuwe minister van Onderwijs wordt. Hij heeft eerder gezegd dat openbare scholen ook het scheppingsverhaal moeten onderwijzen.

Volgens eerdere berichten komen er twee ministers op Onderwijs. De tweede naam die werd genoemd is die van Bruno Bruins (VVD), maar het lijkt erop dat Arie Slob verantwoordelijk wordt voor het funderend onderwijs.

Gereformeerde scholen
Slob woont in Zwolle en heeft zelf onderwijservaring. Van 1985 tot 1996 was hij docent geschiedenis en maatschappijleer aan het gereformeerde Greijdanus College in Zwolle en in de jaren 1986-1987 ook aan de gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort. Ook was hij in 2002 directeur van onderwijsorganisatie/administratiekantoor Concent.

Hij is geboren in Nieuwerkerk aan den IJssel en zijn politieke loopbaan begon hij dan ook in die regio, als voorzitter van de GPJC afdeling Capelle aan den IJssel (1982-1985). Dit was de jongerenafdeling van het Gereformeerd Politiek Verbond, die sinds 2000 ChristenUnie heet. Later werd hij raadslid in de gemeente Zwolle en vanaf 2001 zat hij in de Tweede Kamer. Van 2011 tot 2015 was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie, daarna werd hij opgevolgd door Gert-Jan Segers. Sindsdien is hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel en de Stichting IJsselacademie in Zwolle. Slob is gehuwd en heeft vier kinderen.

Scheppingsverhaal
Nu.nl meldt dat Slob wil dat openbare scholen naast de evolutietheorie van Darwin ook het scheppingsverhaal onderwijzen. ‘Er zijn meer opvattingen over het begin van deze aarde dan alleen maar die ene die nu toevallig zwart op wit in de lesboeken wordt afgedrukt’, zou Slob gezegd hebben in een vraaggesprek met Nu.nl.

 

 

‘Let op jeugd in aardbevingsgebied’

De Kinderombudsman roept scholen in het aardbevingsgebied in Groningen op meer aandacht te besteden aan de angstgevoelens van de jeugd. Veel kinderen en jongeren zijn bang voor aardschokken, slapen slecht en hebben last van spanningen in huis.

Dit concludeert de Kinderombudsman in het rapport ‘Vaste grond gezocht’, dat vandaag wordt gepresenteerd. Volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is het hoog tijd dat er aandacht komt voor deze groep: ‘Te lang zijn de kinderen in het aardbevingsgebied vergeten’.

Concentratieproblemen
Overigens praat de jeugd in Groningen weinig over de problemen. Pas wanneer er gericht wordt doorgevraagd, geven ze aan last te hebben van de gevolgen van de aardbevingen, die onrust, onzekerheid en spanningen in huis veroorzaken. Op jongere kinderen heeft dat de meeste impact. Een kleine groep kinderen meldt grotere problemen te hebben: overmatig piekeren, concentratieproblemen en controledrang. Vooral kinderen die al kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of problemen thuis, lijken last te hebben van de aardbevingen. In het gebied wonen 30.000 kinderen en moeten 41 scholen bouwkundig versterkt worden. Voor het onderzoek zijn leerlingen tussen 10 en 18 jaar ondervraagd. Zij zijn via de scholen benaderd, terwijl hun ouders apart zijn geïnformeerd over het onderzoek.

Signalering verbeteren
Omdat er weinig aandacht voor is, schiet volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer de signalering tekort en krijgen de kinderen te weinig hulp. Scholen en hulpverlenende instanties moeten volgens haar met een gezamenlijke aanpak komen om de signalering te verbeteren en hulp te bieden aan dat deel van de kinderen dat echt last heeft van de spanning. Ook moeten scholen en gemeenten de jeugd beter informeren over de aardbevingen en het verstevigen van huizen en gebouwen.

Onder de tafels
VOS/ABB’s magazine School! besteedde in 2015 aandacht aan de kinderen in het aardbevingsgebied. Op de openbare scholen in Loppersum en Zeerijp leren kinderen dat ze bij een aardschok onder de tafels moeten kruipen. Lees het artikel ‘Wat moet je doen bij een aardbeving?’

Rekentoets afgeschaft: gemengde reacties

De definitieve afschaffing van de rekentoets leidt tot gemengde reacties in het onderwijs. In het regeerakkoord staat dat er uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn.

Op de rekentoets, die enkele jaren geleden is ingevoerd, is vanaf het begin veel kritiek geweest vanuit het onderwijs. Volgens veel leraren was het meer een intelligentietoets, door de talige opgaven. Toch zijn de eerste reacties op de definitieve afschaffing gemengd, vooral omdat het onderwijs zich afvraagt wat het alternatief zal zijn. Ook wordt gewezen op de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de ondeugdelijke rekentoets.

Het afgelopen schooljaar telde de rekentoets nog steeds niet officieel mee voor het behalen van een vmbo- of havo-diploma. Op het vwo was het wel onderdeel geworden van de slaag-zak-regeling. Staatssecretaris Dekker gaf in het afgelopen jaar al dat er in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren werd gewerkt aan een alternatief. Het nieuwe kabinet gaat hier dus mee door.

 

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen

Vrouwen melden zich op hun werk vaker ziek dan mannen. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar in de leeftijd van 25 tot 35 jaar verzuimen vrouwen zelfs twee keer zo veel wegens ziekte als hun mannelijke collega’s.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Daaruit blijkt ook dat de ziekteverzuimpercentages stijgen met het oplopen van de leeftijd van werknemers. Onder 15- tot 25-jarigen is het verzuimcijfer het laagst. Ook is in die leeftijdsgroep het sekseverschil gering, net als bij 55- tot 65-jarigen. Het meest opvallend is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar. Dat vrouwen zich in die leeftijdscategorie vaker ziek melden, is deels terug te voeren op ziekte tijdens de zwangerschap en na het bevallingsverlof, meldt het CBS. Gemiddeld ligt het verzuimpercentage voor vrouwen van die leeftijd op 4,3 en van even oude mannen op 2,2.

Duur ziekteverzuim
Het ziekteverzuimcijfer is het hoogst bij de 55- tot 65-jarige werknemers: 6. Maar daar is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. De duur van het ziekteverzuim loopt ook op met de leeftijd. De jongeren zijn meestal maar 1 tot 5 werkdagen ziek thuis, terwijl de ouderen vaak 5 tot 10 dagen of zelfs 20 dagen of meer verzuimen. Het CBS heeft eerder al uitgezocht waar de zieke werknemers het meeste last van hebben. Oudere werknemers hebben vaker te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, terwijl jongeren vaker last hebben van astma en migraine.

Het CBS heeft in dit onderzoek niet gekeken naar de sectoren waarin werknemers werkzaam zijn. Het onderwijs is wel een sector met een relatief hoog ziekteverzuim (4,9 procent in 2016). Er werken ook veel vrouwen in het onderwijs.

Bekijk de grafieken op de website van het CBS

Acties slaan over naar voortgezet onderwijs

Na het primair onderwijs komen nu ook het voortgezet onderwijs, mbo en universiteiten in verzet tegen de hoge werkdruk. Nieuwe actiegroepen zoals VO in Actie denken al aan stakingen.

Veel leraren in het vo maken zich boos over het regeerakkoord, waarin het woord ‘lerarentekort’ volgens hen niet voorkomt, terwijl ook in het vo al lang sprake is van hoge werkdruk en tekorten aan leraren voor bepaalde vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, Duits, Frans, de klassieke talen en wiskunde. De actiegroep VO in Actie wil vooral dat leraren minder uren voor de klas hoeven te staan: 20 lesuren bij een fulltime baan, terwijl dat er nu 24 zijn. ‘Het is tijd om de noodklok te luiden voor het VO’, schrijft VO in Actie op een nieuw twitteraccount, dat afgelopen weekend de lucht in ging.

‘Ontzettend veel uren’
Eén van de oprichters van VO in Actie is Kim van Strien, een boze lerares Frans. Zij zegt in dagblad AD: ‘Als je kijkt naar andere landen staan Nederlandse leraren ontzettend veel uren voor de klas. We moeten meer tijd krijgen om lessen voor te bereiden en nakijkwerk te doen.’ Elders in Europa staan leraren al gemiddeld 20 uur voor de klas.

‘Geen boter bij de vis’
De VO-raad zei eerder in een kritisch commentaar op het regeerakkoord: ‘Rutte III doet geen boter bij de vis’. Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren wel honderden miljoenen euro’s in het onderwijs, maar dat geld gaat allemaal naar het primair onderwijs, dat al langer actie voert en begin oktober heeft gestaakt. Toch is ook het primair onderwijs niet tevreden met de toezeggingen. PO in Actie heeft al een staking aangekondigd van twee dagen in november. De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat de stemming peilen bij haar leden in het vo en het mbo.

 

Schoolleiders steunen nieuwe staking

Verreweg de meeste schoolleiders in het basisonderwijs (85 procent) steunen een mogelijke nieuwe staking. Ze zijn ontevreden over de toezeggingen van het kabinet.

Dit concludeert de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) na een peiling onder haar leden. De AVS rekende uit dat 10 miljoen euro voor de aanpak van de werkdruk in 2018 neerkomt op een extra bedrag per school van 1575 euro. ‘Hiermee koop je geen extra handen in de klas’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

‘Nu investeren’
In het regeerakkoord belooft het kabinet dat de komende jaren steeds meer wordt geïnvesteerd in de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs: van 10 miljoen euro in 2018 tot structureel 450 miljoen euro vanaf 2021. Maar Van Haren vindt dat te lang duren. ‘Er moet nu worden geïnvesteerd in de werkdruk, niet pas over vier jaar’. Uit de enquête die de AVS onder de aangesloten schoolleiders hield, bleek dat zij dit ook vinden en daarvoor een eventuele nieuwe staking steunen.

De schoolleiders geven ook aan dat het extra geld niet alleen moet gaan naar hogere salarissen en lagere werkdruk voor de leerkrachten, maar ook voor de schoolleiders. Ook zij hebben behoefte aan ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het budget voor verdere ontwikkeling van de school. Meer dan duizend schoolleiders hebben de peiling ingevuld.

Meer informatie

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor Windows

Het blijkt dat Microsoft in strijd met de wet veel gegevens verzamelt van Windows-gebruikers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt met een handleiding om de privacy-instellingen aan te passen.

In Nederland gebruiken meer dan vier miljoen mensen Windows 10 of Pro. Microsoft verzamelt via deze software continu technische prestatie- én gebruiksgegevens. Zo wordt vastgelegd welke websites op de pc worden bezocht en welke apps zijn geïnstalleerd. Op basis van die gegevens worden gepersonaliseerde advertenties getoond.

Instellingen aanpassen
Het is mogelijk om de privacy-instellingen zo in te stellen, dat Microsoft de gegevens niet meer ontvangt, maar standaard staan de instellingen open en de meeste mensen weten dit niet. De AP wijst erop dat mensen volgens de wet expliciet toestemming moeten geven aan Microsoft voor het gebruik van gegevens. ‘Dat iemand de standaard privacy-instellingen bij de installatie niet actief wijzigt, wil niet zeggen dat hij dús toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens’, aldus de AP, die een heldere handleiding heeft gemaakt om de instellingen alsnog te wijzigen op een Windows-computer. Het is ook voor scholen van belang om de privacy-instellingen te checken.

Meer informatie 

 

Nieuwe en bijgestelde instrumenten in Toolbox

De online Toolbox van VOS/ABB is uitgebreid met een nieuw instrument voor de berekening van de bijzondere bekostiging voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Daarnaast is een aantal instrumenten bijgesteld. 

Het nieuwe instrument omvat ook de aanvullende bekostiging voor SBO (speciaal basisonderwijs) voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Het staat daarom zowel in de map SBO als in de map Basisschool als in de map Speciaal Onderwijs in de Toolbox.

De bijgestelde instrumenten betreffen de meerjarenbegroting basisschool (MJB GELD BAS totaalmodel 2018 vs 13okt2017) en voortgezet onderwijs (MJB VO 2018 vs 14okt2017). De meeste instrumenten staan op het besloten deel van de Toolbox, dat alleen bereikbaar is voor leden van VOS/ABB. Zij kunnen inloggen. Alleen het instrument MJB GELD BAS is openbaar.

 

Nieuw lesmateriaal op website Goedemorgen!

Voor scholen in het voortgezet onderwijs die een abonnement hebben op Goedemorgen!, is weer nieuw lesmateriaal beschikbaar: dit keer over de petitie na de moord op Anne Faber en over het nieuwe regeerakkoord. Geen abonnement? Dan is er gratis kennismakingsmateriaal.

Goedemorgen! is een website waarop lesmateriaal staat op basis waarvan leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen de ontwikkelingen in de wereld kunnen volgen en duiden. Zij kunnen er actuele maatschappelijke thema’s mee bespreekbaar maken in de klas, met als uitgangspunt een open, kritische en respectvolle houding. Het is de bedoeling dat er naast de website een mobiele app komt.

Actueel materiaal
Het actuele materiaal over de moord op Anne Faber gaat in op de vraag die veel mensen bezighoudt: hoe het kan dat de verdachte, die eerder was veroordeeld voor verkrachting, vrij kon rondlopen. Ook de breed gesteunde petitie over ‘een falend rechtssysteem’ komt aan de orde. Het lesmateriaal over het regeerakkoord gaat in op de manier waarop politieke partijen samenwerken in een democratie.

U kunt voor dit lesmateriaal inloggen met het wachtwoord dat aan uw school beschikbaar is gesteld. Heeft uw school nog geen abonnement en wilt u zien wat Goedemorgen! te bieden heeft? Gaat u dan naar gratis lesmateriaal.

VOS/ABB-korting

Is uw school aangesloten bij VOS/ABB? Onze leden krijgen 150 euro korting op een abonnement op Goedemorgen! tot de zomer van 2018. De prijs voor VOS/ABB-leden bedraagt 450 euro per school. Niet-leden betalen 600 euro.

Als u meer wilt weten over Goedemorgen!, ga dan naar de nieuwe brochure.

Rector-bestuurder Berend Buddingh’ van het openbare Schoonhovens College is enthousiast over het lesmateriaal. ‘Wij doen mee met Goedemorgen!. Onze docenten kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken voor een goed gesprek in de klas. Ik zeg: doe ook mee! De wereld om ons heen begint in het klaslokaal.’ 

Onderwijs kritisch over regeerakkoord

Onderwijsorganisaties reageren kritisch op het regeerakkoord van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Net als VOS/ABB zien ook de PO-raad, de VO-raad en de AOb veel tegenvallers op zich af komen.

Waar VOS/ABB spreekt van doorschuifpolitiek, vindt de PO-Raad dat het kabinet ‘te kleine stapjes’ zet om de problemen in het primair onderwijs op te lossen. De Algemene Onderwijsbond AOb ziet ‘addertjes onder het gras’ en de VO-raad reageert dat het kabinet voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten.

VOS/ABB: ‘Doorschuifpolitiek en overheidsbemoeienis’
VOS/ABB wijst erop dat de bedragen die het nieuwe kabinet nu presenteert als investeringen in het onderwijs, nog niet genoeg zijn om de tekorten op de materiële instandhouding weg te werken. Ook blijkt het geld voor werkdrukverlaging in het primair onderwijs pas in 2021 volledig beschikbaar te komen: doorschuifpolitiek. Verder signaleert VOS/ABB dat de overheid zich steeds meer wil bemoeien met de inhoud van het onderwijs, terwijl dat wettelijk juist een taak is van de schoolbesturen. Lees het volledige commentaar van VOS/ABB.

VO-raad: ‘Geen boter bij de vis’
De VO-raad vindt dat het nieuwe kabinet Rutte-III geen boter bij de vis doet. ‘Inhoudelijk wordt het voortgezet onderwijs door het nieuwe kabinet gesteund in de richting die de afgelopen jaren is ingeslagen. Er komt onderzoek naar de invoering van een maatwerkdiploma en er is ruimte voor experimenten met tussenscholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Er staan echter geen investeringen tegenover’. Lees het volledige commentaar van de VO-raad.

PO-Raad: ‘Te laat en te weinig’
Ook de PO-Raad is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet pas vanaf 2012 echt in werkdruk wil investeren. ‘Veel te laat, de nood is nú te hoog’, zegt Rinda den Besten. Verder meldt de PO-Raad dat de 270 miljoen euro die beschikbaar komt voor ‘het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden’, te weinig is om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te kunnen trekken met die in het voortgezet onderwijs. De raad mist vervolgstappen. Lees het commentaar van de PO-Raad.

AOb: ‘Halfbakken maatregel’
De AOb beraadt zich op verdere acties omdat het regeerakkoord geen aandacht besteedt aan het oplopende lerarentekort. Ook vindt de AOb de 270 miljoen euro voor salarisverhoging in het onderwijs onvoldoende, zeker nu blijkt dat het kabinet daar voorwaarden aan koppelt, en nu blijkt dat het budget voor werkdrukverlaging pas in 2021 volledig beschikbaar is. ‘Een halfbakken maatregel’, aldus de AOb. Lees het commentaar van de AOb.

 

 

 

Gastsprekers gezocht voor Liliane Fonds

Het Liliane Fonds zoekt gastsprekers die lessen in het primair onderwijs willen verzorgen. Het gaat om een vrijwilligersfunctie.

Er is een piek in de aanvragen voor gastlessen rond de jaarlijkse actie Wij trekken aan de bel. Daarmee vraagt het Liliane Fonds aandacht voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school gaan. De actie Wij trekken aan de bel is in 2018 op woensdag 21 maart. Dat is midden in de School!Week, de jaarlijkse actieweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs die door VOS/ABB wordt georganiseerd.

Gastsprekers in regioteams

De vrijwilligers van het Liliane Fonds zijn onderverdeeld in vijf regioteams. Coördinatoren op het gebied van voorlichting sturen deze teams aan. U kunt lid worden van een regioteam en eventueel deelnemen aan het overleg van het team.

Op het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch vinden de introductie, training en informatiebijeenkomsten plaats. Het Liliane Fonds beschikt over diverse presentatiematerialen voor verschillende doelgroepen. Doel van de gastlessen is bewustwording van de leefsituatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Profiel gastsprekers

 • U hebt bij voorkeur onderwijservaring en/of ervaring met het spreken voor groepen.
 • U kunt goed afstemmen op diverse doelgroepen.
 • U bent in staat een interactieve presentatie te verzorgen.
 • U hebt affiniteit met het werk van het Liliane Fonds
 • Als u gereisd hebt naar ontwikkelingslanden of projecten in ontwikkelingslanden hebt bezocht, is dat meegenomen.
 • U bent representatief.
 • U bent bereid, in overleg, bij te springen in andere regioteams.
 • U beschikt over een auto om de verschillende locaties te bereiken.

Gastspreker is een vrijwilligersfunctie. Er kan een reis- en/of onkostenvergoeding worden gegeven.

Gastspreker worden?

Als u belangstelling hebt voor de functie van gastspreker, stuur dan een mailtje aan Roos van Boekel: rvboekel@lilianefonds.nl. Kijk voor meer informatie op de website van het Lilianefonds.

 

Welke onderwijssubsidies kunt u gebruiken?

Aan de online Toolbox van VOS/ABB is een handig overzicht van onderwijssubsidies toegevoegd. Alle genoemde subsidies hebben direct of indirect betrekking op human resource management (HRM). Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het overzicht inzien.

Het overzicht van onderwijssubsidies is samengesteld door beleidsmedewerker Ivo Israel. Als u één of meer subsidiemogelijkheden kent die niet in het overzicht zijn vermeld, kunt u die aan hem doorgeven via iisrael@vosabb.nl.

Als u in het overzicht op een subsidiemogelijkheid klikt, klapt er een menuutje uit waarin staat waar die subsidie voor bedoeld is. Ook staat aangegeven hoe groot de administratieve last is die met de betreffende subsidie samenhangt. Bij elke subsidie staat onderaan een link naar meer informatie.

Overzicht onderwijssubsidies HRM

VOS/ABB-korting op leergang Zelfbewust leiderschap

In januari gaat de succesvolle leergang ‘Zelfbewust leiderschap’ weer van start. Leden van VOS/ABB krijgen 700 euro korting op deelname. Onze partners van de Coachtrain verzorgen deze leergang. Zij vertellen u graag wat de leergang voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is uiteraard geheel vrijblijvend! 

De leergang wordt verspreid over acht dagen van januari tot en met november 2018 verzorgd. Centraal staat de vraag hoe u samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders van uw openbare school een omgeving maakt die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken.

VOS/ABB-korting

Leden van VOS/ABB betalen 2900 euro ex. btw per persoon voor deelname. Voor niet-leden is het tarief 3600 euro ex. btw. Het lidmaatschap van VOS/ABB is dus goed voor een korting van maar liefst 700 euro!

Lees meer op de website van de Coachtrain, ga naar de brochure van de leergang Zelfbewust leiderschap of neem contact op met:

 • Marijke Scheenloop, 06-33031450
 • Andrew van der Veen, 06-44289764

Mailen kan natuurlijk ook: info@zelfbewustleiderschap.nl onder vermelding van ‘Gesprek leergang Zelfbewust leiderschap’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. De Coachtrain zal u vervolgens persoonlijk benaderen.

Geschillen passend onderwijs blijven dooretteren

Ouders zijn veel minder tevreden over uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) dan scholen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Het doel van de GPO is dat een geschil tussen ouder(s) en school wordt opgelost. Dat doel wordt lang niet altijd bereikt, zo blijkt uit het onderzoek. Van de ouders geeft 40 procent aan dat de GPO een geschil (deels) heeft opgelost, terwijl 77 procent van de scholen dat vindt. Ouders zijn dus over het algemeen minder tevreden over uitspraken van de geschillencommissie en de opvolging daarvan dan scholen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de geschilbeslechting er meestal niet toe leidt dat ouder(s) en de school (weer) een goede verstandhouding met elkaar hebben. De meeste ouders en scholen vinden zelfs dat ten gevolge van de procedure en/of de uitspraak van de GPO de relatie tussen hen verder is verslechterd.

Ga naar het rapport

Leergang basiscursus CAO VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB gaan tijdens deze leergang van drie dagdelen in op de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierover komen bij de Onderwijsjuristen altijd veel vragen binnen. De leergang is op 28 november en 7 december 2017 in ons kantoor in Woerden.

De leergang basiscursus CAO VO is relevant voor P&O’ers, HRM-adviseurs en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs. De leergang bestaat uit drie dagdelen.

Dagdeel 1: dienstverband en ontslag

1. Dienstverbanden:
– Dienstverband bij wijze van proef, overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd en dienstverband voor bepaalde tijd wegens het ontbreken van een onderwijsbevoegdheid.
– Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen.
– Aanstelling en benoeming in twee functies.

2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
– Wie moet een VOG overleggen?
– Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruikt?
– Periodiek aanvragen van een VOG.

3. Disciplinaire maatregel en ontslag:
– Schorsing als ordemaatregel.
– Disciplinaire maatregelen.
– Ontslaggronden.
– Ontslagroutes.

Dagdeel 2: ziekte en werkloosheid

1. Arbeidsongeschiktheid
– Stappenplan Wet verbetering poortwachter.
– Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor.
– Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar.
– Ontslagroute.
– Medische gegevens in personeelsdossier.

2. Werkloosheid
– Aanspraak op WW-uitkering.
– Dagloonberekening.
– Veranderde opbouw WW-uitkering.
– WOVO-regeling.
– Re-integratieverplichting.

Dagdeel 3: human resource management (HRM)

1. Preventie en curatie ziekte
– Hoe kan ziekteverzuim beheersbaar worden gehouden?
– Hoe selecteer je een goede bedrijfsarts?
– Hoe ziet de samenstelling van een sociaal medisch team (SMT) eruit?
– Hoe vaak roep je een zieke werknemer op bij het SMT?

2. Gesprekkencyclus en professionalisering
– Hoe ziet een goede gesprekkencyclus eruit?
– Wie voert welke gesprekken binnen de organisatie?
– Wat wordt er vanuit de CAO VO gefaciliteerd omtrent professionalisering en deskundigheidsbevordering?

3. Levensfasebewust personeelsbeleid
– Waar heeft een werknemer recht op binnen de regeling levensfasebewust personeelsbeleid?
– Op welke wijze kunnen de uren worden ingezet?

De leergang vindt plaats in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Inschrijving is alleen mogelijk voor leden van VOS/ABB. Daarbij geldt het maximum van twee deelnemers per schoolbestuur, administratiekantoor of samenwerkingsverband passend onderwijs.

De leergang is op de volgende data:

 • Dagdeel 1: 28 november 2017, 09.00-12.30 uur
 • Dagdeel 2: 28 november 2017, 13.00-16.00 uur
 • Dagdeel 3: 7 december 2017, 13.00-16.00 uur

Als er ruimte is, dan mogen deelnemers zich voor individuele dagdelen inschrijven. Heeft een onderwerp het maximumaantal van 24 deelnemers bij inschrijving bereikt, dan komen degenen die zich niet voor de gehele cursus hebben ingeschreven op de reservelijst.

Deelname aan de leergang kost 200 euro per persoon (btw-vrij). Wanneer er per onderwerp wordt ingeschreven, dan bedragen de kosten 75 euro per dagdeel (btw-vrij).

De leergang wordt verzorgd door onze onderwijsjuristen Céline Haket, Hafida Amziab, Cécile Van der Goot-Koenig en Christiaan Rooseboom.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Leergang basiscursus cao vo’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Op deze leergang zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Digitale vaardigheden ontbreken op helft basisscholen

Op naar schatting 50 procent van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit melden CodePact en Mediawijzer.net op basis van een zelf uitgevoerde inventarisatie.

‘De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden’, zegt programma-directeur Mary Berkhout van Mediawijzer.net. ‘De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera.’

CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet hebben Samen Digiwijzer gelanceerd om basisscholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren.

Lees meer…

Congres 100 jaar Vrijheid van Onderwijs

Op 17 november kunt u in Doorn naar ons congres 100 jaar Vrijheid van Onderwijs. Wij organiseren dit congres in samenwerking met de collega-organisaties Verus, VBS, VGS, LVGS en ISBO. Het aantal aanmeldingen voor dit congres ligt inmiddels boven de 200.

De financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs die in 1917 werd vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, heeft geleid tot een grote diversiteit aan scholen. Tijdens het congres staan we stil bij deze diversiteit, bij de huidige betekenis ervan en denken we, samen met leerlingen, na over de toekomst van ons onderwijs.

Aan het congres werken gerenommeerde sprekers mee, onder wie de hoogleraren Ben Vermeulen, Henriëtte Maassen van den Brink en Maarten Simons en trendwatcher Farid Tabarki. Hebt u juridische interesse? De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht verzorgt een sessie over de toekomst van het onderwijsrecht.

Het congres is met name interessant voor bestuurders, schoolleiders, politici en beleidsmedewerkers en –makers, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Wanneer en waar?

Het congres is op vrijdag 17 november van 9.30 tot 17.00 uur. Het wordt gehouden op Landgoed Zonneheuvel in Doorn.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

Nieuwe kabinet komt met visie op zorgplicht gemeente

Het volgende kabinet zal reageren op het advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd van de Onderwijsraad, meldt demissionair minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer.

In dit advies staat dat het nodig is de rol van de gemeenten bij het onderwijs goed onder de loep te nemen, onder meer wat betreft het toezicht door de gemeenteraad op het verzelfstandigde openbaar onderwijs.

Artikel VOS/ABB

De Onderwijsraad verwijst in zijn advies naar het artikel De gemeente en ‘haar’ openbaar onderwijs van de juristen Ronald Bloemers en Janine Eshuis van VOS/ABB in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).

Bloemers en Eshuis belichten in hun artikel de zorgplicht die de gemeenten vanuit de Grondwet hebben voor het openbaar onderwijs. Zij stellen de vraag wat deze zorgplicht inhoudt, nu bijna alle openbare scholen zijn ondergebracht in privaatrechtelijke stichtingen en aldus niet meer onder de gemeenten vallen.

Volgende kabinet

Bussemaker laat aan de Tweede Kamer weten dat het advies van de Onderwijsraad dusdanig is dat het een demissionair kabinet niet past erop te reageren. ‘Wij laten het daarom aan onze opvolgers om een antwoord te formuleren op de aanbevelingen’, aldus de minister van OCW.