De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW bekijken hoe minder rigide kan worden omgegaan met overschrijdingen van deadlines en vergissingen die negatieve gevolgen hebben voor de bekostiging van scholen. Dat staat in Stand van DUO 2021.

DUO signaleert dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn als blijkt dat een school bekostiging misloopt doordat een aanvraag te laat is ingediend, ook al is het overschrijden van de deadline niet de schuld van de school. Een administratieve fout hoeft niets af te doen aan de rechtmatigheid van de aanvraag, beseft DUO.

Een voorbeeld hiervan is dat een basisschool alleen geld krijgt voor een leerling als deze uiterlijk 1 maand na de teldatum goed en volledig staat ingeschreven bij DUO. Die regel kent geen uitzonderingen en de minister van OCW heeft geen discretionaire bevoegdheid om hiervan af te wijken.

Niet de schuld van de school

Het komt voor, meldt DUO, dat een school buiten haar schuld niet in staat is om een leerling op tijd aan te melden bij DUO, bijvoorbeeld doordat de school gegevens niet op tijd heeft ontvangen. De school krijgt dan geen geld voor die leerling. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij de bekostiging van leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond en met de aanvullende bekostiging van het basisonderwijs.

Deze voorbeelden laten zien dat het belang van de klant niet altijd even zwaar weegt, maar het bewustzijn hiervan is volgens DUO gegroeid. De dienst meldt nu dat samen met het ministerie van OCW wordt onderzocht hoe hier in de toekomst beter mee kan worden omgegaan.

Lees meer…

Deel dit bericht: