VOS/ABB doet onderzoek naar de hoogte van honoreringen voor interne toezichthouders. Dit doen we omdat we geregeld signalen ontvangen van onze leden dat het gesprek over de hoogte van deze honoreringen tot wrijving leidt. Doet u als bestuurder of toezichthouder mee aan ons onderzoek? Dat kan nog tot en met 13 november.

Het interne toezichtorgaan (meestal de raad van toezicht) gaat over zijn eigen honorering. Het maximum mag op advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen – Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (VTOI-NVTK) afgeleid worden van de Wet normering topinkomens (WNT).

De WNT gaat uit van complexiteitsfactoren om het maximumsalaris van bestuurders te kunnen bepalen. De VTOI-NVTK gaat voor wat de toezichthouders betreft uit van een maximum van 10% tot 15% hiervan voor respectievelijk een lid en de voorzitter van de raad van toezicht.

Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek maken wij gebruik van open data van DUO over de boekjaren 2019 en 2020. Het kwalitatieve deel bestaat uit een online vragenlijst voor bestuurders respectievelijk toezichthouders. Met de uitkomsten van ons onderzoek willen wij het gesprek op gang brengen over wat vanuit de maatschappelijke opdracht van toezichthouders een passende honorering is.

Doe mee aan ons onderzoek!

Als bestuurder of toezichthouder kunt u meedoen aan ons onderzoek (dat kan tot en met 13 november):

VOS/ABB zal de uitkomsten van het onderzoek delen met de profielorganisatie in het funderend onderwijs, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de VTOI-NVTK.

Informatie: Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

Deel dit bericht: