Gemiddelde score Citotoets ietsiepietsie omlaag

De gemiddelde score op de Cito-eindtoets is dit jaar uitgekomen op 535,0. Dat is 0,1 punt lager dan vorig jaar, meldt het Cito. Vanaf volgend jaar wordt de Citotoets op een later moment afgenomen dan tot nu toe gebruikelijk was.

Eén leerling beantwoordde alle 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden goed. Vier leerlingen maakten één fout. In totaal behaalden 7991 kinderen de hoogste standaardscore van 550. Zij maakten 19 of minder fouten.

Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Jongens scoorden gemiddeld 535,1, meisjes 534,9.

Later afnamemoment
Vanaf 2015 wordt de Citotoets op een later moment in het schooljaar afgenmoen dan tot nu toe gebruikelijk was. Voor 2015 zijn de data vastgelegd op 21, 22 en 23 april. Medio mei zullen de resultaten bekend worden.

Er is gekozen voor een later afnamemoment om de basisscholen beter gebruik te laten maken van de onderwijstijd. De algemene klacht was dat na de Citotoets het gevoel heerste dat het onderwijs in groep 8 niet meer optimaal was.