Kolderdag geschrapt vanwege dronken leerlingen

Het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam schaft de kolderdag af. Reden daarvoor is dat leerlingen op die dag veel alcohol drinken. Bij een ongeluk op de kolderdag in april raakte een leerling zwaargewond.

RTV Rijnmond schrijft op basis van wat de school meldt dat door ‘het ontembare gebruik van alcohol (…) het draagvlak voor kolderdag (…) geheel is verdwenen.’

Tijdens de kolderdag in april viel een leerling van een rijdende auto. Het 19-jarige meisje raakte daarbij ernstig gewond. De bestuurder van de auto had niet gedronken, maar toch is alcoholgebruik op de kolderdag de aanleiding om de dag af te schaffen.

Het Erasmiaans Gymnasium meldt volgens RTV Rijnmond dat het nodig is ‘een drastische cultuurverandering in de omgang met alcohol te forceren’.

Lees meer…

GGD blij met blaastest voor dronken leerlingen

De GGD Brabant-Zuidoost reageert positief op het initiatief van het rooms-katholieke Varendonck College in Asten en Someren om dronken leerlingen een blaastest te laten doen.

Het AD meldt dat er steeds vaker dronken leerlingen in de klaslokalen van het Varendonck College zitten. Volgens de krant merken de docenten al enkele jaren dat leerlingen na een kermis of bierfeest in toenemende mate dronken op school verschijnen. ‘De grens is bereikt. Ik hoop dat er nu een discussie op gang komt, want dit is niet normaal’, zo citeert het AD rector Irma van Nieuwenhuijsen.

Een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost herkent het probleem. ‘Het is op het platteland een diepgeworteld gebruik om veel alcohol te drinken. Bij gezelligheid hoort hier alcohol. Het is vaak lastig om ouders te overtuigen van dit probleem.’

Onderwijswethouder Theo Maas van de gemeente Someren vindt de maatregel van het Varendonck College ‘heel vanzelfsprekend’, zo meldt het AD verder. ‘Ik ondersteun die maatregel volledig. Ik heb hier al vaker met de school over gesproken.

Lees meer…

Ouders willen rook- en alcoholvrije school

Bijna alle ouders vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn. Dat blijkt uit Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn ook steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe: 97 procent is voorstander van een rook- en alcoholvrije school.

Het Trimbos-instituut meldt verder dat steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs in het bijzijn van hun kind roken. In 2009 deed nog 30 procent van de rokende ouders dat, in 2015 was dat 21 procent. Het percentage ouders bij wie in huis niet mag worden gerookt is in de periode 2009-2015 gestegen van 67 naar 90.

Uit de peiling blijkt ook dat ruim negen op de tien ouders vinden dat hun kind zeker geen joint mag roken.

Lees meer…

Veel kinderen maken thuis ingrijpende dingen mee

Bijna één op de negen kinderen heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt, meldt jongerentaskforce Augeo op basis van onderzoek dat mede door TNO is uitgevoerd.

Het gaat bijvoorbeeld om combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of een andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin.

Directeur Mariëlle Dekker van Augeo spreekt van ‘schokkend hoge cijfers waar we wat mee moeten en kunnen’. Aan het onderzoek deden 664 kinderen mee van 23 scholen verdeeld over het hele land.

Augeo vindt dat leerkrachten meer moeten weten over de gevolgen van voortdurende stress, zodat zij kinderen die hiermee kampen beter kunnen ondersteunen.

Download het onderzoeksrapport Ik heb al veel meegemaakt.

Leerlingen voortgezet onderwijs drinken en roken

Een kwart van de leerlingen van 17 jaar in het voortgezet onderwijs rookt en twee op de drie drinken alcohol. Dat meldt het Trimbos Instituut.

In het voortgezet onderwijs rookt 25 procent van de 17-jarigen, terwijl dat in het mbo 33 procent is. In het hbo rookt 23 procent van de 17-jarigen.

In het hbo wordt het meeste gedronken. Van de 17-jarige hbo’ers drinkt 80 procent alcohol. In het mbo is dat 61 procent en in het voortgezet onderwijs 65 procent.

Ruim een kwart van de drinkende 17-jarigen drinkt meer dan tien glazen alcohol in het weekend.

Lees meer…

Scholieren roken, blowen en drinken minder

Het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt, is in de periode 2011-2015 fors gedaald. Dit blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut.

Het aandeel scholieren dat ervaring heeft met roken daalde van 33 naar 23 procent. Het percentage dagelijks rokers halveerde naar 3 procent. Het gebruik van alcohol onder jongeren nam af van 38 naar 26 procent. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinking (comazuipen).

Blowen

Het cannabisgebruik is ook afgenomen: van 14 naar 10 procent. De helft van de jongeren die cannabis gebruiken, rookt minder dan één joint per keer. Eén op de vijf rookt meer dan twee joints. XTC is net als in voorgaande jaren de meest gebruikte harddrug. Het gebruik hiervan schommelt al jaren rond de 2 procent. Met het gebruik van andere harddrugs, zoals cocaïne en amfetamine, heeft 1 procent of minder van de jongeren ervaring.

Lachgas

Opvallend is het hoge percentage jongeren (8 procent) dat ooit lachgas heeft gebruikte. Lachgas wordt door jongeren als een onschuldig middel gezien. De kennis ontbreekt echter over de gevolgen van herhaaldelijk gebruik ervan. Vandaar dat het volgens het Trimbos Instituut om alertheid en meer onderzoek vraagt.

In het onderzoek is ook aandacht voor online gokken, gamen en het gebruik van sociale media.

Lees meer…

Leerlingen voortgezet onderwijs drinken minder

Het alcoholgebruik onder Nederlandse 15- en 16-jarigen neemt verder af, meldt het Trimbos Instituut.

In 2014 werd de minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. De verhoging van die leeftijdsgrens bracht onder andere met zich mee dat alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs alcoholvrij werden.

Sinds de verhoging van de minimumleeftijd wordt er door jongeren minder gedronken. Het Trimbos Instituut signaleert echter nog wel dat binge drinking (‘klemzuipen’) onder 15- en 16-jarige jongeren een probleem blijft.

Lees meer…

Drank niet funest voor hersens, wel voor schoolprestaties

Psycholoog Tim Janssen heeft tijdens promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam niet kunnen aantonen dat er hersenveranderingen optreden bij jongeren die alcoholische dranken gebruiken. Wel kunnen de schoolprestaties eronder lijden. Daarom schaart Janssen zich achter het beleid dat alcoholgebruik onder de 18 jaar moet tegengaan.

Janssen volgde twee jaar lang jongeren tussen 12 en 16 jaar en hun middelengebruik. Tijdens zijn onderzoek kon hij geen hersenveranderingen aantonen onder jongeren die dronken. Uit eerder onderzoek bleek al dat zij taken op de computer net zo goed konden uitvoeren als niet-drinkende leeftijdgenoten.

Janssen: ‘De oproep ‘Mijd alcohol, want je hersenen gaan eraan’ lijkt dus voorbarig. Echter, er zijn bij steviger drankgebruik juist ook andere risico’s. Schoolprestaties kunnen eronder lijden, ze kunnen sneller met politie in aanraking komen, ze hebben misschien seks waar ze later spijt van hebben. Daarom sluit ik me na mijn onderzoek aan bij het beleid van géén alcohol onder de 18.’

Lees meer…

Drank maakt minder kapot…

Alcohol drinkende jongeren blijken niet slechter te functioneren op concentratievermogen, impulscontrole en geheugen dan hun niet-drinkende leeftijdgenoten. Dat schrijft onderzoekster Sarai Boelema van de Universiteit Utrecht.

Boelema promoveert op een onderzoek naar alcoholgebruik onder adolescenten. Ze onderzocht 2230 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 11 tot 19 jaar om te zien of (zwaar) drinken invloed heeft op de rijping van cognitieve controles.

Ze deelde de jongeren op in zes groepen: van niet-drinkers tot zware drinkers. ‘We vonden geen verschillen. Dit suggereert dat zelfs het wekelijks drinken van gemiddeld 15 glazen alcohol gedurende een periode van vier jaar geen invloed heeft op de rijping van bijvoorbeeld het concentratievermogen’, aldus Boelema. Haar bevindingen staan lijnrecht tegenover wat algemeen wordt aangenomen.

De promovenda merkt op dat jongeren met alcoholmisbruik wel meer probleemgedrag vertonen, zoals vandalisme en agressie.

Lees meer…

Drinken, roken en seks minder in trek onder scholieren

Jongeren beginnen de laatste jaren op latere leeftijd met het drinken van alcohol. Bovendien roken steeds minder pubers. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In het rapport ‘Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland’ staat dat in 2003 70 procent van de kinderen van 12 al eens alcohol dronk en dat dit in 2013 is gezakt naar 17 procent. Ook pubers van 14 jaar stellen hun eerste glas alcohol uit. Bovendien roken steeds minder jongeren. Onder jongeren van 14 wordt bijna niet meer gerookt.

Volgens de onderzoekers is de trend het gevolg van het feit dat ouders strenger toezien op alcoholgebruik en roken.

In het rapport staat ook dat jongeren minder seks hebben. Gemiddeld is één op de tien scholieren tussen de 12 en 16 jaar in 2013 wel eens met iemand naar bed geweest. In 2001 was dat nog 16 procent.

Alcohol- en rookvrije scholen
Sinds 1 januari is de minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat schoolfeesten in het voortgezet onderwijs tegenwoordig in principe alcoholvrij moeten zijn.

Scholen hebben ook steeds meer aandacht voor rookpreventie. Zo hebben steeds meer scholen een rookvrij plein.

Download het rapport Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

‘Eindexamenfeesten naar de knoppen door alcoholverbod’

Docent en columnist Ferry Haan van het openbare Jac. P. Thijsse College in Castricum pleit voor examenfeesten mét alcohol. 

‘Zonder alcohol geen eindexamenfeesten’, zo staat boven zijn column in de Volkskrant. Hij vraagt zich af of het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar ertoe leidt dat er minder wordt gedronken. ‘In privéwoningen en bij privéfeesten is alles bij het oude gebleven. Mijn leerlingen, ook die onder de 18, lijken niet erg gebukt te gaan onder de nieuwe strenge drankmaatregelen’, aldus De Haan.

Wie volgens hem wel gebukt gaan onder de nieuwe Drank- en Horecawet zijn de scholen. ‘Veel scholen worstelen met de vraag hoe iets feestelijks te organiseren rond het eindexamen zonder dat drank wordt aangeboden. De voorlopige conclusie is dat dit eigenlijk niet meer kan.’

De ervaringen van het openbare Jac. P. Thijsse College zijn volgens Haan typerend voor het hele onderwijs. Hij verwijst naar een volleybaltoernooi op het strand gevolgd door een feest. Dit jaar waren alle eindexamenleerlingen al vertrokken voordat het feest kon beginnen, volgens Haan omdat er geen alcohol werd geschonken. ‘Het gevolg is dat een jaarlijks hoogtepunt, waar soms nog jaren over gesproken werd, in deze vorm ophoudt te bestaan.’

In het eerste jaar van de verhoging van de alcoholleeftijd is de voorlopige conclusie van Haan ‘dat de eindexamenfeesten naar de knoppen zijn’.

Wat vindt u? Reageer!

Leraren voortgezet onderwijs balen van drooglegging

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het accepteren van een alcoholvrij beleid in de school. Dat stelt directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP (Stichting Alcoholpreventie).

Volgens Van Dalen vinden schoolbesturen het moeilijk om hun docenten ervan te overtuigen dat ook zij geen alcohol meer in de school mogen nuttigen. Schoolfeesten in het voortgezet onderwijs zijn tegenwoordig in principe alcoholvrij, omdat het sinds 1 januari jongstleden voor jongeren tot 18 jaar wettelijk verboden is alcoholische dranken te kopen en te drinken.

In het kader van de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar organiseert STAP samen met GGD’s bijeenkomsten om schooldirecties, docenten en ouders te informeren over alcoholvrije schoolfeesten en werkweken. Van Dalen zegt geregeld te horen dat docenten hier grote moeite mee hebben, in tegenstelling tot de meeste leerlingen.

Gala in Duitsland mét alcohol gaat niet door

Het plan van leerlingen van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk om voor het jaarlijkse eindexamengala uit te wijken naar Duitsland, gaat niet door. Dat meldt de school.

Een aantal eindexamenleerlingen had het plan om het gala te organiseren in de naburige Duitse plaats Vreden, omdat de alcoholwetgeving in Duitsland voor jongeren minder streng is dan in Nederland.

Sinds 1 januari mogen jongeren tot 18 jaar in Nederland geen alcoholische dranken meer kopen en ook niet drinken. In Duitsland ligt de minimumleeftijd op 16 jaar, net zoals dat voor 1 januari in Nederland nog het geval was.

Het plan van de eindexamenleerlingen trok veel media-aandacht, maar inmiddels is duidelijk dat het niet doorgaat. Bij nader inzien leek Duitsland hun toch niet zo gezellig.

Scholieren frauderen om te kunnen drinken

Iets meer dan 1 op de 10 scholieren tussen de 15 en 17 jaar heeft het afgelopen jaar wel eens gefraudeerd met zijn of haar identiteitskaart om alcoholische dranken te kunnen kopen. Dat meldt scholieren.com.

Sinds 1 januari jongstleden is de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Om de wet te kunnen omzeilen, geven scholieren op hun ID-kaart een valse geboortedatum op.

Meer dan de helft van de frauderende scholieren doet dat zelf en leert van vrienden hoe ze dat kunnen doen. Bijna 30 procent van de vervalsers gebruikt daarvoor schoolapparatuur.

Naast 10 procent van de scholieren die hun ID vervalsen, gaat ongeveer 20 procent wel eens op stap met een ID-kaart van een ouder iemand. Opvallend is dat tweederde van de ondervraagde scholieren aangeeft iemand te kennen die een vervalste ID-kaart heeft of uitgaat met de ID-kaart van iemand die 18 jaar of ouder is.

Ondanks de nieuwe wet die alcohol drinken en kopen onder de 18 verbiedt, geeft ruim 67 procent van de ondervraagde scholieren aan sinds 1 januari nog alcohol te hebben gedronken tijdens het uitgaan.

Schoolfeesten na 1 januari alcoholvrij

Met ingang van 1 januari 2014 zullen alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs in principe alcoholvrij moeten zijn, ook voor de bovenbouwleerlingen.

Vanaf die datum geldt immers de nieuwe Drank- en Horecawet. Belangrijkste wijziging is dat er geen alcohol meer geschonken mag worden aan jongeren onder de 18 jaar (tot 1 januari is de leeftijdsgrens nog 16 jaar).

Strikt genomen blijft het natuurlijk wel mogelijk om alcoholische dranken te schenken aan leerlingen vanaf 18 jaar, maar in de praktijk zal dat leiden tot de situatie dat slechts een kleine groep leerlingen wel en de overgrote meerderheid niet zou mogen drinken.

In de praktijk hebben scholen nog wel eens problemen met jongeren die te veel drinken, ook al gebeurt dat vaak al vóór het feest is begonnen. Dit kan tot behoorlijke imagoschade leiden.

Met de nieuwe Drank- en Horecawet in de hand kunnen scholen nog stringenter een alcoholverbod handhaven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Alcoholpreventie begint in Rotterdam al in groep 6

De gemeente Rotterdam is begonnen met een alcoholpreventiecampagne voor 9-jarigen.

De regionale zender Radio Rijnmond besteedde woensdag aandacht aan groep 6 van openbare basisschool De Driehoek in Delfshaven, die voorlichting kreeg over de gevaren van alcohol.

Een kwart van de Rotterdamse kinderen in groep 7 zegt al wel eens alcohol te hebben gedronken. Omdat kinderen op steeds jongere leeftijd experimenteren met alcohol, wil de gemeente kinderen op een jongere leeftijd informeren over de gevaren ervan.