Minister in beroep tegen uitspraak over VO-gelden

De minister is het niet eens met deze uitspraken van afgelopen maart en april. De rechter oordeelde dat vo-leerlingen meetellen voor de bekostiging als ze zijn ingeschreven bij de vo school, ook al volgen ze hun lessen elders. Het ministerie had dat geld teruggeëist en in hoger beroep vordert de minister alsnog dat dit terecht was. In beide gevallen gaat het om bedragen rond de vier ton.

Daarbij beroept de minister zich op uitspraken van twee andere rechtbanken, Den Haag en Rotterdam. Deze rechtbanken kwamen in vergelijkbare zaken in mei tot een ander oordeel dan de rechtbanken Utrecht en Middelburg, namelijk dat de minister wél mocht overgaan tot het terugvorderen van de verstrekte bekostiging omdat de vo-leerlingen niet voldeden aan het vereiste van ‘werkelijk schoolgaand’. 

In dit geval ging het om de besturen van het Grotius College in Delft en het College VOS in Vlaardingen. Zij tekenen dezer dagen hoger beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor beiden staat voorop dat hun integer handelen door de bekostigingssanctie ten onrechte in twijfel is getrokken, en dat alleen al hierom hoger beroep geboden is.

Verder zijn er ook voldoende juridische argumenten. Zo beroept de rechtbank Den Haag zich erop dat de betrokken AMA’s geen vo-opleiding volgden, terwijl de Wet voortgezet onderwijs zo’n afwijkend curriculum juist mogelijk maakt. De rechtbank Rotterdam beroept zich op de ratio tussen het aantal leerlingen en docenten enerzijds en de omvang van de bekostiging anderzijds, die zou rechtvaardigen dat de minister geen bekostiging verleent voor vo-leerlingen die onderwijs volgen op een ROC. Deze redenering staat echter nergens expliciet in de regelgeving.

Het is nu aan de Afdeling bestuursrechtspraak om te bepalen wat onder het begrip ‘werkelijk schoolgaand’ moet worden verstaan en of de minister in deze zaken terecht geld van de scholen heeft teruggevorderd.

Juristen van VOS/ABB staan de schoolbesturen bij. Wij houden u op de hoogte van het vervolg. De eerdere berichtgeving hierover vindt u in de rechterkolom hiernaast.