Analyse onderwijsbegroting 2018

Financieel deskundigen Ronald Bloemers en Ron van der Raaij van VOS/ABB hebben een analyse gemaakt van de onderwijsbegroting 2018, die op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet-Rutte II is gepresenteerd.

Zij gaan in hun analyse onder meer in op het gat in de begroting van het ministerie van OCW, dat groeit van 244 naar 415 miljoen euro. Bloemers en Van der Raaij leggen uit waarom zijn verwachten dat dit niet tot een bezuiniging op het funderend onderwijs zal leiden.

Andere onderwerpen die zij uit de begroting hebben gelicht, zijn de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs, de transitievergoeding via de Wet werk en zekerheid en de positie van het Vervangings- en Participatiefonds.

Ten slotte gaan Bloemers en Van der Raaij ook in op de extra bijdrage van 270 miljoen euro voor de leraren in het primair onderwijs.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Noordelijke scholen willen kwaliteit verbeteren

Uit de analyse van de Inspectie blijkt dat in de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen 17 procent van de basisscholen zwak of zeer zwak is, terwijl dat landelijk maar 10 procent is. Deze scholen blijven vooral achter op de kwaliteit van de uitleg door de leraren en op de kwaliteit van zorg en begeleiding.

Als mogelijke verklaring hiervoor geeft de Inspectie aan dat er in het noorden relatief veel kleine scholen zijn met combinatieklassen, wat extra hoge eisen aan de leerkracht stelt. Ook denkt de Inspectie dat zowel ouders als leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de leerlingen. Het is van belang dat de schoolleiding meer aandacht besteedt aan de leerprestaties en analyses daarvan op individueel-, groeps- en schoolniveau, om vervolgens de leerlingenzorg efficiënt en effectief te kunnen inrichten.

Dat de scholen hiervoor openstaan, blijkt uit de hoge opkomst vandaag op de conferentie ‘Kwetsbaar. En nu?’ over de oorzaken en aanpak van kwaliteitsproblemen op scholen in Noord-Nederland. Deze conferentie is georganiseerd door het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen in samenwerking met onder anderen de PO-raad en de Inspectie.

De volledige analyse ‘De kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland’ staat op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  De samenvatting kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Staatssecretaris Dijksma heeft het rapport van de Inspectie inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bijlagen

Analyse werkgeverslasten 2008-2009

Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgt hij de ontwikkelingen zoals die plaatsvinden en die doorwerken in de vijf maanden van 2008 en de zeven maanden van 2009.

De werkgeverslasten zijn bepaald t.o.v. het salarisniveau zoals dat is vastgesteld voor 1 augustus 2008. De inkorting van de salarisschalen per 1 januari 2009 betekent in feite een verandering van de schalen en de salarissen.  Ook hebben we te maken met de specifieke toeslag voor directeuren vanaf 1 januari 2009 die niet in de GPL als zodanig is verwerkt. 

In het bestand in de rechterkolom gaat Bé Keizer uitvoerig op deze ontwikkelingen in.

Bijlagen