Handreiking over wijzigingen passend onderwijs

Een nieuwe handreiking over passend onderwijs informeert schoolbesturen, scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over wijzigingen op het gebied van organisatie en bekostiging.

De organisatie en bekostiging van onderwijs en zorg veranderen door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus aanstaande en de herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De handreiking gaat over deze wijzigingen en het tijdpad dat hiermee samenhangt.

De handreiking is samengesteld door de PO-Raad, VO-raad, de ministeries van OCW en VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de loop van het jaar komt er een update van de handreiking, omdat de herziening van de AWBZ nog verder wordt uitgewerkt.

Handreiking downloaden

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Subsidieregeling REC’s met jaar verlengd

Scholen voor speciaal onderwijs kunnen een jaar langer dan gepland aanspraak maken op de Regeling subsidie regionale expertisecentra

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de subsidieregeling met een jaar verlengd tot 1 augustus 2014. De subsidie is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben die de school zelf niet kan bieden en die als gevolg van de pakketmaatregelen AWBZ 2009 een zwaarder beroep doen op het onderwijs. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. 

Deze tijdelijke regeling zou oorspronkelijk aflopen op 1 augustus 2012. De verlenging is een gevolg van de verschuiving van de invoering van de bekostigingssystematiek van passend onderwijs naar 1 augustus 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl