Regeling bekostiging personeel 2015-2016

De Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2015-2016 is gepubliceerd. Er is circa 40 euro per leerling extra te besteden. Dit heeft deels te maken met het extra geld in de onderwijsbegroting voor 2015 en verder.

Adviseur Ronald Bloemers (zie foto) van de Helpdesk van VOS/ABB legt uit dat gpl-bedragen (gemiddelde personeelslast) en het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid een stuk hoger zijn dan in de regeling die voor dit schooljaar geldt. ‘De prestatieboxmiddelen vallen flink lager uit nu een deel van dat budget is overgeheveld naar de lumpsum. Dat is dus geen bezuiniging, maar zorgt voor de stijging van de gpl-bedragen en het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid’, aldus Bloemers.

De wijzigingen in de regeling voor 2015-2016 houden mede verband met de conciërgeregeling, die per 1 augustus 2015 vervalt. Bloemers: ‘Het budget daarvan komt volledig in de lumpsum. Voor de OCW-begroting op macroniveau maakt dat geen verschil, maar wel per schoolbestuur. Maakt een schoolbestuur gebruik van de regeling, dan zal dat bestuur er verlies op lijden. De besturen die er geen gebruik van maken, hebben daarmee wel een hogere lumpsum van 12 tot 13 euro per leerling.’

Fusiecompensatie
De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging is helemaal uit de regeling gehaald en in een aparte regeling gezet. ‘De inhoudelijke wijziging is dat er in plaats van de huidige compensatie van vijf jaar met een jaarlijkse afbouw, een volledige compensatie komt van zes jaar lang voor alle fusies die vallen onder deze regeling vanaf 1 augustus 2015.’

Daarbij geldt, zo merkt Bloemers op, dat voor de fusies die vanaf 1 augustus 2012 zijn aangegaan voor de resterende jaren tot en met het zesde jaar na fusie ook nog 100 procent compensatie wordt verkregen. De fusiecompensatie is uitgebreid om in gebieden met demografische krimp samenwerking te bevorderen.

De regeling zal niet permanent zijn, benadrukt Bloemers. ‘De komende vijf jaar is de compensatie optimaal. Fuseren na 1 augustus 2019 brengt minder compensatie met zich mee dan in de jaren daarvoor. Fusies die op 1 augustus 2025 nog recht hebben op geld op grond van de tijdelijke samenvoegingsregeling, stromen vanaf die datum terug in de oude regeling die vijf jaar compensatie geeft.’

Lees meer over de fusiecompensatieregeling.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Update bekostigingsbedragen personeel 2009-2010

Het gaat hier om de bijstelling van de voorlopige bedragen die in april werden gepubliceerd voor de personele bekostiging van het komende schooljaar. Het waren toen voorlopige bedragen omdat de gegevens uit voorjaarsnota van het kabinet met de vastgestelde premieaanpassingen van 1 januari 2009 er nog niet in waren verwerkt. Daardoor daalden de bedragen met zo’n 0,3% terwijl de premieaanpassingen echter zouden zorgen voor een stevige verhoging.

Het was de bedoeling dat de meer definitieve bedragen die zouden gaan gelden voor het schooljaar 2009-2010 al in juni bekend zouden worden gemaakt. Dat lukte niet omdat men nog druk doende was de indexering nader vast te stellen in verband met onder andere de inkorting van de salarisschalen OP per 1 januari 2010.

Over de late informatie over zulke belangrijke bekostigingsgegevens heeft de PO-Raad de staatssecretaris een brief gestuurd (zie bijgaande brief hiernaast in rechterkolom).

Gelukkig is nu (eindelijk) de bijgestelde Regeling bekostiging personeel 09-10 beschikbaar. De bijstelling blijkt uit te komen op een verhoging van de personele bekostiging van 0,62% voor het OP en van -0,40% voor de directie ten opzichte van de definitieve bedragen van het schooljaar 08-09 zoals die gepubliceerd zijn in de Regeling bekostiging personeel PO 08-09 (zie ons eerdere bericht van 15 juni 2009: ‘Bekostiging PO: Definitieve prijzen voor 2008-2009’.)

De definitieve prijzen van 08-09 zijn globaal 1% hoger geworden, zodat de nieuwe bedragen voor 09-10 daar nog bovenuit komen, met name door de inkorting van de schalen per 1 januari 2010 van 17 naar 16 regels voor de leerkrachten.

De indexering van het budget Personeels- en arbeidsmarktbeleid moet verminderd worden met de eenmalige verhoging vorig jaar van 0,44%. Die index is dus 0,18% voor 09-10.

De beschikkingen die uit de nieuwe bedragen voortvloeien zullen pas in september 2009 verschijnen.

In de rechterkolom is het Excelbestand te downloaden met alle bedragen voor 09-10 zoals die nu zijn vastgesteld. Medio september zullen de nieuwe instrumenten voor de meerjarenbegrotingen vanaf 2010-2011 in de Toolbox geplaatst worden zodat u dan aan de slag kunt om deze meerjarenbegroting klaar te maken.

Daarbij nog wel enkele kanttekeningen:
a.    In de verhoging van de index van 0,62% zit ook verwerkt de inkorting van de schalen van de leraren van 17 naar 16 regels. Die inkorting schalen op zich zorgt voor een verhoging van de GPL 09-10 met ongeveer 0,41% voor het OP.

b.    De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt per 1 juli 09 is niet verwerkt in de index. Het is momenteel niet bekend hoe deze verwerking zal plaatsvinden . Gewoonlijk gebeurt het door de ontwikkeling zoals die in de marktsector plaatsvindt op dit punt te volgen. Deze verwerking vindt dan pas plaats in het late voorjaar van 2010 bij de vaststelling van de voorjaarsnota door het kabinet. Wat in de marktsector gebeurt met de pensioenpremies is nog niet bekend. Hoe het uit zal pakken met de plannen van het ABP om de pensioenpremie per 1 januari 2010 te verhogen met 2%-punt is ook niet bekend.

c.    Houd er wel rekening mee dat de premiewijzigingen per 1 januari 2010 nog kunnen leiden tot een bijstelling van de huidige bedragen zodra de voorjaarsnota 2010 omstreeks juni 2010 is vastgesteld.

d.    In de Regeling is in artikel 2 lid 5 nu ook de indexering verwerkt van de Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen. Die wordt met 4,38% verhoogd. Omdat deze indexering een ander tijdstraject volgt is de uitkomst geheel anders, maar over een langere periode bezien zijn beide loonindexen vrijwel gelijk.

e.    In een afzonderlijk bericht is aandacht besteed aan de eenmalige verhoging van de toeslag impulsgebieden met € 211.  

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674 of bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen