Dekker stelt besluit over bestuurlijke fusie uit

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt het besluit over een bestuurlijke fusie uit. Het gaat om de voorgenomen fusie van de Groningse Stichting Westerwijs voor openbaar primair onderwijs en de Stichting Penta Primair. VOS/ABB en de christelijke profielorganisatie Verus begeleiden het fusieproces van deze twee stichtingen.

Dekker licht het uitstel toe in een brief aan de Tweede Kamer. In die brief schrijft hij dat de Commissie Fusietoets in het Onderwijs (CFTO) de voorgestelde bestuurlijke fusie heeft afgewezen, omdat die niet voldoet aan artikel 64c, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Daarin staat dat dat een fusie alleen mag als daarmee wordt voorkomen dat een school wordt gesloten of geen bekostiging meer krijgt.

Bestuurlijke fusie vereenvoudigd

In het wetsvoorstel Samen sterker door vereenvoudiging van de samenwerkingsschool, dat nu in de Tweede Kamer ligt, staat dat het bewuste artikel kan worden geschrapt. Dekker schrijft dat hij niet nu al kan doen alsof artikel 64 c, tweede lid, WPO niet meer bestaat. Daarom kan hij nog geen goedkeuring geven aan de voorgestelde fusie.

Met de twee schoolbesturen is afgesproken dat een besluit over de voorgestelde fusie wordt uitgesteld. De staatssecretaris zegt voornemens te zijn om positief te besluiten over de fusie op het moment dat vaststaat dat genoemd wetsartikel vervalt.

VOS/ABB en de christelijke profielorganisatie Verus begeleiden het fusieproces van de twee stichtingen voor openbaar respectievelijk christelijk primair onderwijs. Senior-beleidsmedewerker Ron van der Raaij van VOS/ABB is de projectleider.

Dekker geeft uitleg over fusie in Zuid-Limburg

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over een bestuurlijke fusie in Zuid-Limburg. Hoewel die fusie niet voldoet aan de eisen die daarover in de wet staan, heeft Dekker er zijn goedkeuring aan gegeven.

Het gaat om de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland en de Stichting jong Leren voor onder andere openbaar primair onderwijs. De Commissie Fusietoets (CFTO) oordeelde negatief over deze fusie, omdat die niet voldeed aan artikel 64c van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit artikel bepaalt dat een bestuurlijke fusie mag als een school met opheffing wordt bedreigd. Daarvan is in dit geval geen sprake.

De staatssecretaris laat weten dat inderdaad niet is voldaan aan artikel 64c WPO, maar dat hij desalniettemin tot een ander besluit is gekomen dan de CFTO. Duurzame kwaliteitsborging is voor hem belangrijker dan het tegengaan van schaalvergroting, het behoud van keuzevrijheid en het in stand houden van het duale onderwijsaanbod.

‘In betreffende regio zijn de gevolgen van demografische krimp in het basisonderwijs zeer sterk voelbaar. Dat brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod in zijn geheel in deze regio. De fusie had als belangrijkste motief om de kwaliteit duurzaam te kunnen borgen tegen deze achtergrond’, aldus Dekker.

De voorgenomen fusie had als bijzonder kenmerk dat die onderdeel was van een regionaal plan met als doel een optimale spreiding van het onderwijsaanbod over de regio met behoud van kwaliteit. ‘Juist een dergelijke regionale samenwerking, waarbij er een visie is op welke scholen in stand moeten blijven in plaats van dat er wordt afgewacht welke scholen moeten sluiten, zorgt voor het behoud van een verantwoord onderwijsaanbod en daarmee keuzevrijheid’, zo stelt de staatssecretaris.

In het Regeerakkoord staat dat in gebieden met demografische krimp alle vormen van samenwerking mogelijk moeten zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan. De reden waarom de regering dit mogelijk wil maken, sluit volgens Dekker aan op een optimale spreiding van het onderwijsaanbod over de regio met behoud van de kwaliteit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Veel minder fusietoetsen in funderend onderwijs

Het ziet ernaar uit dat er nog maar in zeer weinig gevallen in het primair en voortgezet onderwijs een fusietoets nodig zal zijn. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt voor dat er alleen nog een fusietoets nodig is als er bij het samengaan van besturen een organisatie ontstaat van 30 scholen of meer. Nu ligt die norm op 10 scholen. Het voorstel is goed nieuws voor schoolbesturen in krimpgebieden die met elkaar willen samengaan.

Het voorstel van de staatssecretaris volgt op een brief van VOS/ABB aan Dekker. In die brief dringt VOS/ABB erop aan om de fusietoets voor het funderend onderwijs af te schaffen. Zo ver gaat Dekker niet, maar het verhogen van de toetsnorm van 10 naar 30 scholen is een positieve ontwikkeling in de richting die VOS/ABB wil.

Het voorstel houdt in dat de Adviescommissie Fusietoets pas een oordeel over een voorgenomen besturenfusie mag geven als door die fusie een organisatie met 30 of meer scholen ontstaat. In de praktijk zal dit betekenen dat de commissie nog maar in weinig gevallen in actie komt. Dit zal de bestuurlijke samenwerking in met name krimpregio’s kunnen bespoedigen.

De kern van het voorstel is een wijziging van de artikelen 4 en 19 van de Regeling fusietoets. Let op: de voorgestelde wijzigingen treden pas in werking zodra die in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdes@vosabb.nl