Da Vinci College Lammenschans: geen enkel probleem

In tegenstelling tot ROC Leiden heeft het Da Vinci College Lammenschans dat in een andere toren van hetzelfde gebouw is gevestigd, geen enkel probleem. Deze openbare vmbo-school draait dus gewoon door.

ROC Leiden moet op last van de minister van Onderwijs stoppen vanwege grote financiële problemen, die zijn ontstaan door ‘onverantwoorde vastgoedtransacties in het verleden’. De onderwijstaken van het ROC worden overgenomen door het ID College.

De problemen bij ROC Leiden, waar ruim 9000 studenten leskregen, zijn ontstaan door de nieuwbouw van prestigieuze gebouwen. Daarvoor ging het ROC in zee met investeringsmaatschappij Green Real Estate. Inmiddels blijken de afspraken onbetaalbaar.

‘Geen enkele invloed’
Een van de gebouwen van het ROC staat bij het Leidse station Lammenschans en in datzelfde gebouw is ook de vmbo-school Da Vinci College gevestigd. Het schoolbestuur, de Leonardo da Vinci Scholengroep, benadrukt dat de vmbo-school geen deel uitmaakt van de vastgoedconstructies.  ‘De financiële problemen van de buren hebben geen enkele invloed op het voortbestaan van het Da Vinci College of de bedrijfsvoering van de school of scholengroep’, aldus een persbericht.

De 900 leerlingen van de vmbo-school kunnen dus gewoon in hun toren blijven. Het Da Vinci College meldt bovendien ‘zeer content’ te zijn met het moderne en eigentijdse gebouw als onderwijsvoorziening. Het pand past bij het onderwijsconcept.

De vmbo-school werkt al enige tijd op onderwijskundig gebied samen met het ID College. ‘Samen met het ID College worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld om de doorstroom vanuit vmbo naar mbo te bevorderen’, aldus Hans Freitag, bestuurder van de Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden.

Expertisecentrum
Overigens ziet minister Bussemaker in deze affaire met het ROC Leiden aanleiding om te onderzoeken of er een landelijk expertisecentrum moet komen waar onderwijsinstellingen hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Benut kerstvakantie voor asbestinventarisaties

De Tweede Kamer heeft bepaald dat schoolbesturen tot 1 juli 2012 de tijd hebben om vast te laten stellen of er in hun gebouwen asbest aanwezig is. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet als u de inventarisatie tijdens een schoolvakantie wilt laten uitvoeren. Daarom kan de komende kerstvakantie voor uw organisatie een goed moment zijn.

VOS/ABB-gastlessen over kenmerken openbaar onderwijs

De lessen zijn onder meer bestemd voor pabo-studenten die voor het diploma openbaar onderwijs de module actieve pluriformiteit volgen. Het diploma openbaar onderwijs is ontwikkeld door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs om de identiteit en de trots van het openbaar onderwijs op de pabo’s te belichten.

Het is ook mogelijk om voor medewerkers van openbare scholen en/of besturen gastlessen te verzorgen. Dit geldt zowel voor het primair als voortgezet onderwijs. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het wettelijk onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs en de aandacht voor levensbeschouwing in de openbare school.

De gastlessen worden verzorgd door beleidsmedewerkers Lizzy Wijnen en Marleen Lammers van VOS/ABB.

Als u geïnteresseerd bent om ook in uw organisatie een gastles over de kenmerken van het openbaar onderwijs te organiseren, kunt u contact opnemen met Lizzy Wijnen: 06-22939688, lwijnen@.vosabb.nl.

Homovoorlichting: Van Bijsterveldt erkent kernwaarden

Woensdag werd duidelijk dat minister Van Bijsterveldt de motie van D66-leider Alexander Pechtold en zijn partijgenoot Boris van der Ham zal uitvoeren om homovoorlichting op te nemen in de kerndoelen. Dit kan worden gezien als een opmerkelijke ommezwaai, omdat de minister sinds 2009, toen de motie werd ingediend, al een aantal keren had laten weten homovoorlichting niet te zullen verplichten.

VOS/ABB is blij met de ommezwaai van de CDA-minister, omdat zij nu eindelijk inziet dat algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid, als essentiële onderdelen van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, met zich meebrengen dat álle leerlingen en personeelsleden meetellen. Scholen moeten ook voor homo- en biseksuelen alsmede voor transgenders een veilige omgeving zijn.

De homobelangenorganisatie COC reageerde direct positief. COC-voorzitter Vera Bergkamp is blij dat de minister uiteindelijk toch luistert naar ‘de argumenten van het COC, de moties van de Tweede Kamer en de noodkreet van al die duizenden mensen die de afgelopen tijd onze nationale internetpetitie tekenden’.

In een negatieve analyse van het Reformatorisch Dagblad daarentegen staat dat de minister is ‘gezwicht onder druk van de VVD en de homolobby’. Vooral in het bijzonder onderwijs, en dan met name op streng-christelijke en islamitische scholen, bestaat weerstand tegen het opnemen van homovoorlichting in de kerndoelen.

Het is de tweede tegenvaller in een week voor het behoudend christelijke volksdeel. Eerder ging de Tweede Kamer er al mee akkoord dat gemeenteambtenaren die op levensbeschouwelijke gronden bezwaar hebben tegen het homohuwelijk, niet mogen weigeren om homomannen en -vrouwen te trouwen.

VOS/ABB versterkt band met Welkom in mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk (WimW) bereidt leerlingen voor op vanzelfsprekende deelname aan de pluriforme samenleving. WimW organiseert uitwisselingen tussen basisscholen, die wat betreft leerlingenpopulatie en de wijk waarin zij staan, van elkaar verschillen.

Doel is het blikveld van kinderen te verruimen tot buiten hun eigen etnische of sociale groep en vooroordelen weg te nemen. Coöperatief leren, samenwerken en continuïteit zijn speerpunten in deze aanpak. VOS/ABB wil graag dat zo veel mogelijk scholen deelnemen en profiteren van de methodiek van WimW.

De bijeenkomst vindt plaats in het VOS/ABB-kantoor in Woerden (klik hier voor een routebeschrijving). Het programma kunt u downloaden uit de rechterkolom.

 

Aanmelden voor de (gratis) bijeenkomst kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Welkom in mijn Wijk’. Vermeldt u ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen

Nieuwe aanhoudingen in fraudezaak BOOR Rotterdam

Het gaat volgens het OM om een 53-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie binnen BOOR. Naar aanleiding van de aanhouding zijn administratiekantoren in Rotterdam en Strijen doorzocht. Het OM meldt dat ze na hun aanhouding op 8 november weer op vrije voeten zijn gesteld, maar wel verdacht blijven.

Sinds april van dit jaar loopt er een onderzoek naar ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte bij de Stichting BOOR, de overkoepelende organisatie van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam. Onder andere gaat de organisatie over bouwwerkzaamheden in en voor openbare scholen binnen de gemeente Rotterdam.

Het onderzoek volgt na een melding van voorzitter Marco Pastors van de raadsfractie van Leefbaar Rotterdam. Hij was benaderd door een klokkenluider die uit angst voor represailles anoniem wilde blijven. In juli werden de eerste doorzoekingen verricht bij BOOR en Prosco, de organisatie die voor BOOR de administratie doet. Daarbij werden administratieve bescheiden in beslag genomen.

In augustus werden een man en vrouw uit Soest aangehouden die er onder andere van worden verdacht een medewerker van BOOR te hebben omgekocht. Bij twee bedrijven in Soest, die advieswerkzaamheden voor BOOR verrichtten, werden delen van de administratie in beslag genomen.

BOOR verheugd
Op de website van BOOR meldt het college van bestuur verheugd te zijn dat er schot zit in het onderzoek en dat er met de twee nieuwe aanhoudingen en de doorzoekingen van de administratiekantoren een volgende stap in het onderzoek is gezet. Verder meldt BOOR dat er ook interne onderzoeken lopen, die worden verricht door externe partijen. In het kader hiervan is er onder andere een extern meldpunt opgezet, waar een ieder zaken kan melden die relevant kunnen zijn voor het onderzoek.

In de media wordt gemeld dat een van de aangehouden personen schoolbestuurder Arnold R. is. BOOR laat echter weten dat R. geen bestuurder is, maar een medewerker van de stichting.

Pastors
VOS/ABB heeft fractievoorzitter Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam om een reactie op de twee nieuwe aanhoudingen en doorzoekingen  gevraagd. vooralsnog heeft hij niets van zich laten horen.

Minister blijft erbij: 300 miljoen weg bij passend onderwijs

CNV Onderwijs had de minister nog voorgesteld om 150 miljoen euro te bezuinigen op onder meer de overheadkosten en om de andere 150 miljoen weg te halen bij het budget voor prestatiebeloning in het onderwijs. De minister wil dat niet, zegt voorzitter Michel Rog van CNV Onderwijs: ‘De bezuiniging is wat haar betreft keihard: 300 miljoen. Daar gaat geen euro vanaf.’

De christelijke onderwijsbond zet nu in op overleg met de minister en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad om gedwongen ontslagen als gevolg van de bezuiniging te voorkomen. Ook hoopt Rog er nog op dat de Tweede Kamer de minister op het goede spoor zet: ‘Nu we er met de minister niet uitkomen om de bezuinigingen te beperken, zullen we een appel doen op de Tweede Kamer om de bezuiniging van 300 miljoen euro te verlichten’, aldus Rog.

Vanwege de starre opstelling van minister van Bijsterveldt, is de Algemene Onderwijsbond (AOb) vorige maand uit het overleg over passend onderwijs gestapt.

VOS/ABB benadrukt al sinds de bekendmaking van de bezuiniging op passend onderwijs, dat die niet moet doorgaan. Er staan duizenden arbeidsplaatsen op het spel, er gaat veel expertise verloren en bovendien brengt de bezuiniging van Van Bijsterveldt de kwaliteit en toegankelijkheid van het funderend onderwijs in gevaar.

Duurzame prinses bezoekt obs De Kariboe in Heemskerk

Meer dan 900 basisscholen deden dit jaar mee met de voorleesactie. Niet alleen prinses Laurentien, ook andere bekende Nederlanders, politici, burgemeesters, wethouders, leerkrachten, ouders en pabo-studenten lazen voor uit het boek en spraken met kinderen over hoe we beter met de aarde kunnen omgaan.

Actie-organisatie Urgenda, initiatiefnemer van de Dag van de Duurzaamheid, koos voor de landelijke voorleesactie het boek ‘Mr. Finney en de andere kant van het water’ van prinses Laurentien en illustrator Sieb Posthuma uit. Die keuze heeft te maken met de milieuthema’s in het boek.

Urgenda besloot obs De Kariboe in Heemskerk in de spotlights te zetten, omdat deze school voorloper is op het gebied van duurzaamheid. In het gebouw zijn onder meer energiebesparende maatregelen getroffen en de school heeft een natuurspeelplein. Bovendien is het thema duurzaamheid in het onderwijs geïntegreerd.

Lustrum VO-raad in teken van kenniseconomie

Rinnooy Kan benadrukte in zijn toespraak tijdens de lustrumviering het belang van het onderwijs voor de kenniseconomie en het opleiden van excellente leraren. Hij sloot hierbij duidelijk aan op het beleid van minister Marja van Bijsterveldt van OCW. De toespraak van Rinnooy Kan lokte bij Anna Schipper van VOS/ABB de reactie uit dat de kenniseconomie alleen een te magere basis vormt voor goed onderwijs. Het is ook van belang dat de school de leerling in staat stelt zich persoonlijk te ontplooien.

De reactie van Schipper sluit aan bij het uitgangspunt dat het onderwijs, en vanuit de gedachte van VOS/ABB met name het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, een brede maatschappelijke taak heeft. Niet alleen kennisoverdracht is essentieel, ook de sociaal-maatschappelijke en levensbeschouwelijk opdracht van de scholen zijn onmisbaar om leerlingen in staat te stellen volwaardig te participeren in de Nederlandse samenleving.

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad liet tijdens de lustrumviering blijken dat het karakter van de raad steeds meer opschuift van die van een werkgeversorganisatie en cao-onderhandelaar naar die van een organisatie die staat voor een bepaald keurmerk van het gehele voortgezet onderwijs. Minister Van Bijsterveldt zei de VO-raad te beschouwen als een constructieve gesprekspartner, ondanks bestaande meningsverschillen over de ontwikkeling van het onderwijsbeleid.

Kabinet zet in op sluitende dagarrangementen

Net als de SER vindt het kabinet dat scholen een belangrijke rol spelen bij het aanpassen van het dag- en werkritme van ouders. Hier ziet het kabinet ook een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers, werknemers, zorginstellingen en gemeenten. ‘Zij bepalen in grote mate hun eigen tijden en zullen die moeten aanpassen aan de huidige behoeften’, zo staat in de kabinetsreactie.

Voor het kabinet is het helder dat een onomkeerbare trend in gang is gezet naar ‘een logisch sluitend dagarrangement voor werkende ouders met schoolgaande kinderen’. Het zegt veel waarde te hechten aan de initiatieven van het onderwijs om via verdergaande functiedifferentiatie invulling te geven aan een sluitend dagarrangement.

‘De inzet door zowel de school als de kinderopvangorganisaties van hetzelfde personeel op de voorschoolse opvang, voor werkzaamheden als klassenassistent, tijdens de lunch en bij het naschoolse aanbod, maakt deze banen inhoudelijk aantrekkelijker, vermindert het aantal verschillende gezichten voor kinderen tijdens de dag en kan ook financieel voordelig zijn.’

Klik hier voor de kabinetsreactie op het SER-advies Tijden van de samenleving.

Brabantse schooldirecteur kritiseert plan Michelinsterren

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW opperde in september het idee om goed presterende scholen een soort Michelinster te geven. Daarmee zou het publiek, net zoals dat het geval is in het dure segment van de restaurants, in één oogopslag kunnen zien of er sprake is van kwaliteit.

Directeur Van Hoof van obs De Bolster in Sint-Michielsgestel vindt dit geen goed plan van de minister: ‘Als alleen hoge scores tellen, dan doe je zowel scholen, als kinderen tekort’, schrijft hij op de website www.onderwijsbrabant.nl.

Hij vervolgt: ‘Tachtig procent van de schoolleiders ziet een dergelijke soort kwalificatie met sterren niet zitten. Je zou kunnen bedenken dat het plan dan niet goed is en de mensen in het vak serieuze belemmeringen zien.’

Klik hier voor het opiniestuk van directeur Van Hoof.

VOS/ABB vindt dat het plan voor Michelinsterren te eenzijdig is gebaseerd op prestaties op het gebied van taal en rekenen. Omdat onderwijs veel méér is dan alleen kennisoverdracht, heeft VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs het project TOP-scholen met de E-factor gelanceerd. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld, de E voor Excellent.

De eerste school die het kwaliteitskeurmerk van VOS/ABB heeft gekregen, is de openbare Mytylschool Amsterdam. In de rechterkolom kunt u een artikel uit magazine School! over deze mytylschool downloaden.

Als u vindt dat uw school een TOP-school met de E-factor is of als u een andere school kent die dit kwaliteitskeurmerk van VOS/ABB verdient, dan kunt u dat melden via excellent@vosabb.nl.

Bijlagen

Dag van Respect: maak met de klas een wordle!

Wederzijds respect is een van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarom sluiten VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs met de campagne ‘Ik ben welkom’ aan op de jaarlijkse Dag van Respect.

Leraren kunnen de leerlingen vragen wat zij respectvol en respectloos vinden. Ze kunnen hun ideeën in woorden samenvatten en verwerken in het programma Wordle. Zo ontstaat een leuk overzicht van wat de klas allemaal met respect associeert.

U kunt word clouds van leerlingen mailen aan Marleen Lammers van VOS/ABB: mlammers@vosabb.nl. De leukste wordles komen op de website www.openbaaronderwijs.nu.

De stichting Dag van Respect wil bij jongeren een respectvolle houding teweegbrengen: voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. Vanuit ontmoetingen met gastsprekers in de klas, maar ook in de lessen van docenten, kan een dialoog ontstaan tussen leelringen onderling en met hun omgeving.

Expertmeeting ‘Naar de discriminatievrije school’

Tijdens de bijeenkomst kwamen drie thema’s aan bod: bijzonder onderwijs, passend onderwijs en pedagogische autonomie.

Bij het thema bijzonder onderwijs werd ingegaan op de Volendamse hoofddoekkwestie. Professor Paul Zoontjens concludeerde dat in deze kwestie de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) anders is gebruikt dan waarvoor deze wet in feite is bedoeld, namelijk om niet-gelovige leerlingen in het bijzonder onderwijs de mogelijkheid te geven niet aan godsdienstlessen deel te nemen.

Bij passend onderwijs kwam de spanning aan bod die er bestaat tussen de ideologie van goed onderwijs voor alle kinderen en het praktische bezwaar dat dit in het licht van schaarste niet altijd is waar te maken. Ook kwam de vraag aan bod of er problemen kunnen ontstaan als scholen zich met bepaalde zorg gaan profileren.

De pedagogische autonomie werd in relatie gebracht met gelijke behandeling. Dat de verhouding tussen die twee moeizaam kan zijn, blijkt uit het feit dat pedagogische maatregelen onbedoeld discriminerende gevolgen kunnen hebben. Als voorbeeld werd het idee voor aparte jongens- en meisjesklassen genoemd.

Het verslag van Marleen Lammers en een toelichting van de CGB op de expertmeeting kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen

VNG geeft visie op functioneren van artikel 23

De Onderwijsraad voert de verkenning uit in opdracht van het kabinet. VOS/ABB heeft eerder, in april van dit jaar, haar visie aan de Onderwijsraad kenbaar gemaakt.

De VNG gaat in haar visiedocument puntsgewijs in op de volgende aspecten:

 • Leerlingenvervoer
 • Aanscherping van de Leerplichtwet
 • Brede scholen/integrale kindcentra
 • Passend onderwijs
 • Segregatie/integratie
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Samenwerking en krimpgebieden
 • Materiële en financiële gelijkstelling
 • Stichten van scholen

U kunt het visiedocument van de VNG als bijlage bij dit bericht downhloaden uit de rechterkolom.

Klik hier voor de visie van VOS/ABB op het functioneren van artikel 23.

Bijlagen

Bestuur Assen toont meerwaarde openbaar onderwijs

Er waren woensdag tijdens de personeelsdag in Assen tientallen presentaties en workshops, waarin de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs centraal stonden. Onder anderen Erik Flentge en Ton Gelmers van de VOO en de beleidsadviseurs Hans Teegelbeckers, Marleen Lammers en Lizzy Wijnen van VOS/ABB verzorgden een aantal workshops.

De boodschap was dat openbare en algemeen toegankelijke scholen veel méér doen dan alleen het overdragen van kennis en vaardigheden. Openbare scholen hebben immers een sterke maatschappelijke opdracht. Ze leveren op basis van diversiteit en wederzijds respect een essentiële bijdrage aan de samenleving.

Aan de bijeenkomst in Assen werd ook meegewerkt door hoogleraar pedagogiek Micha de Winter, dominee Gremdaat (Paul Haenen) en TheaterAanZ.

Interesse?
Wilt u voor uw organisatie ook een personeelsdag organiseren? Neemt u dan contact op met de VOO: 036-5331500.

Gemeenten willen instemmingsrecht passend onderwijs

De brief komt van de G4 en de G32. In de G4 werken de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met elkaar samen; in de G32 zijn 32 andere grote gemeenten verenigd. Zij schrijven dat ze zich grote zorgen maken over de invoering van passend onderwijs, nu de minister daarop en op de jeugdzorg bezuinigt.

Maar de gemeenten slaan in de brief vooral alarm vanwege het referentiekader voor passend onderwijs. Daarin staat dat er op overeenstemming gericht overleg moet plaatshebben tussen de gemeenten en de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen. Dat is volgens de gemeenten ondemocratisch, omdat de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs privaatrechtelijke organen zijn.

‘Om die reden vragen wij u de gemeenten in de wet passend onderwijs instemmingsrecht te geven bij de afspraken die samenwerkingsverbanden maken over de organisatie van passend onderwijs en de aansluiting op de zorg om de school. Dit is in het belang van goede en vlotte zorgketens voor kinderen en jongeren’, zo staat in de brief, die u kunt downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen

ALV met aandacht voor identiteit en schoolcultuur

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB op woensdagmiddag 16 november in Woerden wordt gekoppeld aan het thema Waar staan we voor, waar gaan we voor?!. Dit houdt verband met de imagocampagne voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs onlangs hebben gelanceerd.

U bent welkom vanaf de lunch, die om 12.30 uur begint. Tijdens de lunch kunt u een filmpje laten maken, waarin u vertelt waarom openbaar onderwijs en algemene toegankelijkheid en benoembaarheid voor u belangrijk zijn. Als u dat wilt, kan VOS/ABB uw filmpje verwerken in een campagnefilm voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook voor uw eigen organisatie gebruiken.

De daadwerkelijke algemene ledenvergadering is tussen 14 en 15 uur en wordt gevolgd door een inspirerende sessie met Raymond Godding. Zijn boodschap is dat  schoolorganisaties baat hebben bij investeringen in de ‘zachte’ kant. Positieve aandacht voor de bedrijfscultuur en gedrag van mensen vertaalt zich uiteindelijk in meer rendement. Een school die werk maakt van haar openbare identiteit, zal hiermee ook de bedrijfsmatige kant versterken, aldus Godding.

De bijeenkomst zal rond 15.45 uur zijn afgelopen.

Aanmelden
VOS/ABB heeft alle schoolbesturen die lid zijn van de vereniging per brief een uitnodiging voor de ALV verstuurd. Aanmelden kan per e-mail: welkom@vosabb.nl.

Vermeldt u bij uw olnine aanmelding uw naam, de organisatie waarvoor u werkzaam bent, of u wilt deelnemen aan het volledige programma rond het thema Waar staan we voor, waar gaan we voor?! of uitsluitend aanwezig zult zijn op de ALV en met hoeveel personen u wilt komen. Deelname is voor VOS/ABB-leden gratis.

Begin november ontvangen de deelnemers aan de ALV de agenda en vergaderstukken per post.

Mogelijk meer geld voor openbaar onderwijs Groningen

Onderwijswethouder Elly Pastoor (PvdA) zei eerder dat zij geen nader onderzoek naar de financiële positie van O2G2 instelde. Dit zou volgens haar vertragend werken en dus niet goed zijn voor O2G2. Maar haar eigen partij in de raad en D66 wilden wel een extra onderzoek. Daar heeft het college van B&W woensdag alsnog mee ingestemd.

RTV Noord meldt dat bestuursvoorzitter Marita Schreur van O2G2 verheugd is over het besluit van het college. Een extra onderzoek kan volgens haar duidelijk maken met welke financiële problemen haar organisatie te kampen heeft. Vorige maand werd bekend dat de gemeente ruim 4,6 miljoen euro toevoegt aan de bruidsschat die O2G2 meekreeg bij de bestuurlijke verzelfstandiging, maar dat is onvoldoende om de financiën van O2G2 op orde te brengen.

De resultaten van het vervolgonderzoek worden in november dan wel uiterlijk medio december verwacht. Op basis van de resultaten kan eventueel worden besloten dat er meer geld van de gemeente Groningen naar O2G2 gaat.

Oproep tot landelijke Dag van Onderwijsondersteuner

Rector Spanjer van de bij VOS/ABB aangesloten Overijsselse school voor voortgezet onderwijs vindt dat het onderwijsondersteunend personeel minstens zo belangrijk is voor goed onderwijs als de leraren.

‘Met de Dag van de Leraar erkennen we maar een deel van het personeel’, aldus Spanjer. ‘Ik vind dat we de positieve rol van iedereen die in de school werkt, moeten erkennen. Als je ziet hoe belangrijk conciërges zijn om processen in de school te reguleren! Dat geldt ook voor de mensen van de administratie. De school kan niet zonder hen. Door ook de taken van de OOP’ers positief te belichten, kunnen we duidelijk maken dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs. Iedereen doet mee!’

Spanjer werkte eerder voor het openbare Pallas Athene College in Ede. Daar voerde hij de Dag van de Onderwijsondersteuner in. De school trakteert op die dag en zet de OOP’ers in het zonnetje. Op zijn nieuwe school in Holten heeft hij deze dag ook ingevoerd. De rector roept nu alle scholen in Nederland op dit te doen.

Als datum heeft hij dit jaar gekozen voor maandag 7 november.

Informatie: Halbe Spanjer, SG Waerdenborch, 0548-378383, rector@waerdenborch.nl

Extra VOS/ABB-masterclass Andere Tijden

De bijeenkomst is bedoeld voor scholen en (kinderopvang)organisaties, die nu bezig zijn met het vijfgelijkedagenmodel of van plan zijn dit model in te voeren. Ook organisatie die zich oriënteren op alternatieven voor de traditionele indeling van de schooldag en -week zijn van harte welkom.

Net als in voorgaande masterclasses zullen deskundigen aanwezig zijn om een toelichting te geven op het proces dat zij afgelegd hebben bij de invoering van het vijfgelijkedagenmodel. Tijdsens de masterclass is directeur Fred Butje van de Da Costaschool in Hilversum aanwezig, die met het vijfgelijkedagenmodel werkt.

Onder het motto ‘leren van elkaar’ komen de volgende punten aan bod:

 • Welke hobbels kom u tijdens het proces tegen?
 • Welke groepen worden erbij betrokken?
 • Welke rol speelt de medezeggenschapsraad?
 • Welke relatie is er met de omgeving?
 • Hoe verzorgt u goede communicatie?

De extra bijeenkomst is op donderdag 19 januari van 13 tot 16 uur bij Leeuwendaal VOSABB in Woerden (klik hier voor routebeschrijving). Deelname kost 195 euro per persoon.

Het maximumaantal deelnemers is 18. Omdat de masterclass in november snel was volgeboekt, geldt het advies u spoedig aan te melden. Dat kan online via training@leeuwendaalvosabb.nl onder vermelding van ‘Masterclass andere tijden’.

Informatie: Jan Littink, 06–12928581, jan.littink@leeuwendaalvosabb.nl.

Onderwijs heeft last van slingerend segregatiebeleid

In 2006 bepaalde toenmalig CDA-minister Maria van der Hoeven dat schoolbesturen en gemeenten niet-vrijblijvende afspraken moesten maken om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In de jaren die daarop volgden, bleek iets meer dan de helft van de schoolbesturen en gemeenten dergelijke afspraken te hebben gemaakt.

‘Het toenmalige beleidsdoel is dus zeker nog niet gehaald’, constateert het Kohnstamm Instituut. ‘De redenen daarvoor zijn nog steeds dezelfde: gebrek aan urgentiegevoel, gebrek aan overeenstemming en gebrek aan ideeën/kennis over welke maatregelen zouden kunnen werken. Er ontstaan duidelijk niet ‘vanzelf’ lokale afspraken.’

De constatering dat de rijksoverheid een slingerende beleid voert, blijkt uit de mededeling van de huidige minister Marja van Bijsterveldt van OCW (eveneens CDA) dat het tegengaan van segregatie voor haar geen prioriteit meer heeft. Dit betekent volgens de onderzoekers dat OCW zich feitelijk neerlegt bij de huidige situatie, waarin sprake is van gesegregeerde zwarte en witte scholen.

Klik hier voor meer informatie op de website van FORUM.

Voltallig schoolbestuur Ede weg na allochtonenplan

Aanleiding voor het aftreden van het voltallige bestuur is de commotie die ontstond over een plan om de ‘zwarte’ openbare Zuiderpoortschool weer gemengd te maken. Ouders van leerlingen van deze school en een deel van de Edese en landelijke politiek waren onthutst, omdat huidige leerlingen na een geplande verbouwing van de school niet meer zouden mogen terugkeren naar dat gebouw. Het bestuur zou zich op die manier, onder meer volgens het gemeentebestuur van Ede, schuldig maken aan discriminatie.

Soms rigoureuze maatregelen nodig
Oud-bestuursvoorzitter Han Plas van Proominent, die na bekendmaking van het omstreden plan vorige maand al besloot af te treden, zei in de media dat er soms rigoureuze maatregelen nodig zijn om scholen met hoofdzakelijk allochtone kinderen weer een afspiegeling te maken van de wijk waarin ze staan.

Proominent laat nu weten dat het voltallige bestuur met onmiddellijke ingang is afgetreden, omdat het zich door het gemeentebestuur niet serieus genomen voelt. Zo zou de constatering van de Edese politiek en het gemeentebestuur dat het beleid discriminerend was, een diskwalificatie zijn van wat Proominent wilde.

‘Het voorstel van de PvdA-fractie de voorzitter van het bestuur voor vier maanden te schorsen, het beleid te onderzoeken, het negeren van de toezegging van het bestuur het plan te heroverwegen, plus de kwalificatie ‘discriminerend’ zijn aanleiding voor het bestuur met onmiddellijke ingang af te treden’, zo staat in een persbericht.

Geen vertrouwensbasis meer
Het afgetreden bestuur van Proominent zegt dat het is beschadigd in zijn integriteit en intentie de integratie te bevorderen. Er zou er geen vertrouwensbasis meer zijn bij onderwijswethouder Evert van Milligen (VVD).

De ophef in de media over het omstreden plan noemt het afgetreden bestuur van Proominent een ‘schadelijke hype (…) die de landelijke media bereikte en waarin op z’n minst een vertekend en ongenuanceerd beeld is geschetst, waarbij het bestuur heel weinig ruimte kreeg voor wederhoor.’

Het persbericht van Proominent staat in de rechterkolom. Daar vindt u ook gerelateerde nieuwsberichten.

Bijlagen

Extra tweedaagse trainingen financieel management

Tijdens de training, die deel uitmaakt van het door de PO-Raad geleide project Eerst kiezen, dan delen, staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe is de kwaliteit van het financieel management in uw organisatie?
 • Wat zijn zinvolle verbeteringen om het financieel management te koppelen aan onderwijsdoelen, begrotingen en budgetten?
 • Hoe rapporteert u over de efficiency en effectiviteit van uw organisatie?
 • Hoe geeft u zinvolle en werkbare inhoud aan risicomanagement?
 • Hoe komt u van een eenjarig naar meerjarig perspectief?
 • Wat vraagt dit alles van bestuur, directie en andere betrokkenen?

De extra tweedaagse training in Woerden vindt plaats op dinsdag 22 november en woensdag 14 december in het VOS/ABB-kantoor.

De extra training in Drachten is op donderdag 8 en dinsdag 20 december in brede school De Drait.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de tweedaagse trainingen over over opbrengstgericht financieel management, de kosten voor deelname en de mogelijkheid om u online aan te melden. 

Nederland mag onderwijs niet aan België overlaten

In het masterplan ‘Nu 2021’ over de toekomstige voorzieningen in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen staan onder meer vier mogelijke scenario’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze lopen van 1 tot en met 4 op wat betreft de samenwerking met België. In het plan staat dat scenario 3 de voorkeur heeft. Dit zou onder meer betekenen dat ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd uit Zeeuws-Vlaamse grensdorpen gebruik moeten maken van kindvoorzieningen in de Belgische grensstreek.

Het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur LeerTij voor openbaar en confessioneel primair onderwijs in de gemeenten Terneuzen en Hulst en de stichting Escaldascholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Sluis vrezen dat met dit scenario het Nederlandse onderwijsaanbod ernstig wordt aangetast.

Andere opvattingen
Bestuursvoorzitter Gerard Langeraert van LeerTij en zijn collega Raymond de Jong van Escaldascholen benadrukken dat de Nederlandse overheid financieel verantwoordelijk is en blijft voor goede onderwijsvoorzieningen.

Zonder dat zij het Vlaamse onderwijs in diskrediet willen brengen, wijzen zij erop dat scholen in België andere opvattingen hebben over kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft met name de wijze waarop er wordt omgegaan met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben, maar ook op het gebied van hoogbegaafdheid en verschillende didactische werkvormen functioneert het Vlaamse onderwijs anders dan het Nederlandse.

Verplicht naar Vlaanderen?
Langeraert en De Jong signaleren dat een deel van de ouders ervan uitgaat dat het onderwijs in België beter is, terwijl OESO-rapporten aangeven dat dit, in het algemeen, niet het geval is. Zij vrezen dat als voor scenario 3 wordt gekozen, ouders die Vlaams onderwijs voor hun kinderen niet wenselijk vinden, hier noodgedwongen voor zullen moeten kiezen.

Ook benadrukken zij dat met het voorkeursscenario uit het masterplan de wettelijke verantwoordelijkheden van hun organisaties als goed werkgever in gevaar brengt. Het betreft hier vooral de werkgelegenheid in het Zeeuws-Vlaamse primair onderwijs. Het mag volgens hen ook op dit vlak niet zo zijn dat gemeenten hun verantwoordelijkheid voor goede onderwijsorganisaties aan buurland België overlaten.

Algemene toegankelijkheid
VOS/ABB is het met LeerTij en Escaldascholen eens. Het voorkeursscenario uit het masterplan is niet alleen een potentiële aantasting van de onderwijskwaliteit en werkgelegenheid, maar ook een gevaar voor de algemene toegankelijkheid van het onderwijs in deze krimpregio. Het is bovendien zuur dat ouders die in Nederland wonen, en belasting betalen aan de Nederlandse overheid, worden geconfronteerd met een verschraling van het voorzieningenniveau in hun eigen land.

Het masterplan ‘Nu 2021′ kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. De scenario’s voor het onderwijs staan op pagina 74.

Bijlagen