CAO PO: in financiële dekking ontbreekt 10 miljoen

De PO-Raad heeft mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van VOS/ABB de dekking van de loonparagraaf van de CAO PO gepubliceerd. Een aantal kwesties is verduidelijkt, maar er blijven ook punten onbenoemd. Het betreft de wijze waarop de loonsverhoging wordt bepaald en een deel van de pensioenpremie. In totaal ontbreekt er in de financiële dekking structureel circa 10 miljoen euro.

In de uitleg van de PO-Raad staat wanneer schoolbesturen op welke wijze er geld bij hebben gekregen als gevolg van verlaging van werkgeverslasten of kabinetsbijdrages. Er wordt ook weergegeven hoeveel dit was en in welke zin dit als dekking voor de cao geldt.

Tevens is aangegeven hoe de geschatte kabinetsbijdrage voor 2017 moet worden gezien. Zoals wij in ons vorige nieuwsbericht meldden, is deze geschatte kabinetsbijdrage gebaseerd op vertrouwen in positieve economische prognoses.

CAO PO en loonsverhoging

Een punt waarover de PO-Raad niets meldt, is de manier waarop de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald. Het blijft daardoor onduidelijk of die loonsverhoging wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit.

Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de onlangs afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, is er sprake van een extra kostenpost van 0,05 procent.

VOS/ABB krijgt vanuit verschillende bronnen het signaal dat de salaristabellen zullen worden gebaseerd op het hogere bedrag. Dat betekent dus extra kosten.

CAO PO en pensioenpremie

Een ander (klein) onbenoemd punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen, niet in de berekening is meegenomen.

De manier waarop de loonsverhoging hoogstwaarschijnlijk wordt berekend en de niet meegenomen pensioenkosten hebben relatief gezien kleine gevolgen voor de financiële dekking van de CAO PO. Toch gaat het om een structureel tekort van circa 10 miljoen euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Financiële dekking CAO PO niet helder

Schoolbesturen die bij ons zijn aangesloten, zetten vraagtekens bij de financiële dekking van de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onze Helpdesk is er verscheidene keren over benaderd en heeft de situatie daarom onderzocht.

De achterbannen van de sociale partners hebben onlangs ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017. Dit betekent dat de nieuwe cao op 1 juli aanstaande van kracht wordt. De PO-Raad en de vakbonden zijn nu bezig met het schrijven van de officiële tekst van de cao. Die verschijnt zo snel mogelijk op de websites van de sociale partners. Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao, is een loonsverhoging van 3,8 procent.

Financiële dekking

Hoewel een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad met het akkoord heeft ingestemd, twijfelt een aantal schoolbesturen aan de financiële dekking van de CAO PO 2016-2017. Adviseur Ronald Bloemers van onze Helpdesk heeft daarom de situatie nog eens onder de loep genomen. Op basis van zijn bevindingen heeft hij contact opgenomen met de PO-Raad om helder te krijgen hoe het precies zit.

Een probleem dat leden van VOS/ABB hebben gesignaleerd, is dat het niet duidelijk is of de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit. Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de pas afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, zorgt dit voor een extra kostenpost van 0,05 procent. Navraag bij de de PO-Raad leert dat de sectororganisatie nog niet kan aangeven wat er op dit punt is afgesproken.

Pensioenpremie

Een ander punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen niet in de berekening is meegenomen. Dit zal eveneens leiden tot een (lichte) stijging van de kosten die niet in de dekking is opgenomen.

Verder ontstaat door een aantal incidentele posten in 2016 een tekort van 0,05 procent en in 2017 van (maar liefst) 0,54 procent. Deze posten, zoals (deels) de eenmalige uitkering van 500 euro naar rato in april 2017, staan in de uitleg van de PO-Raad over de loonparagraaf, maar maken de cao tijdens de looptijd niet dekkend. De structurele posten die ook na de cao-looptijd doorlopen, zijn volgende PO-Raad wel gedekt.

Geschatte kabinetsbijdrage

Ten slotte is er nog het deel van de financiering op basis van een geschatte kabinetsbijdrage. Doordat het een schatting betreft, is nog niet precies duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt. Het exacte bedrag wordt pas medio volgend jaar vastgesteld en in het najaar van 2017 in de beschikking en betaling gezet.

De sectororganisatie geeft aan dat deze schatting aan de voorzichtige kant is gehouden en dat de economische vooruitzichten rooskleurig zijn. De cao-partijen voorzien daarom geen problemen in de toekomst.

Volgens Bloemers zal de nu nog geschatte kabinetsbijdrage veel hoger moeten uitvallen om de cao alsnog dekkend te maken voor de looptijd, met name vanwege de tekorten door de incidentele posten. Voorts begeven de partijen zich met het maken van structurele afspraken op basis van nog niet toegezegde middelen wellicht op glad ijs. ‘Ik hoop dat de cao-partijen goede toekomstvoorspellers blijken te zijn’, aldus Bloemers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl