Amsterdammer wil bonus voor gemengde scholen

Er moet een bonus komen voor gemengde scholen. Hiermee kunnen scholen waarop kinderen met verschillende culturen en achtergronden zitten kleinere klassen,  vakleerkrachten en andere extra’s betalen, stelt Degi ter Haar van het Amsterdamse integratieproject ‘Wij Ouders’.

Op de opiniepagina van de Amsterdamse lokale krant Het Parool waarschuwt hij voor de toenemende segregatie die zich ook voordoet in gemengde scholen. ‘Sinds enkele jaren is de trend dat de wittere gemengde scholen steeds witter worden en de zwartere gemengde scholen steeds zwarter. En de vanouds gesegregeerde scholen, zoals de islamitische scholen en de vrije scholen, worden steeds populairder.’

‘Ik vermoed dat er binnen enkele jaren nog maar nauwelijks gemengde scholen zijn. Daarmee verdwijnen de enige plekken in de stad waar kinderen van verschillende afkomsten elkaar dagelijks tegenkomen. Met name kinderen met een migratie-achtergrond zijn hiervan de dupe. Waar kunnen zij nog vrienden worden met witte leeftijdsgenoten, via wie zij de taal en cultuur het beste leren kennen?’

Ter Haar vindt dat de landelijke en lokale politiek kleur moet bekennen ‘door de voordelen van de gemengde scholen voor de samenleving te erkennen’. De gemenge-scholenbonus waar hij voor pleit, ziet hij als ‘een beloning voor burgerschap’.

Lees meer…

Nauwelijks nog beleid voor gemengde scholen

Steeds minder gemeenten bestrijden segregatie in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van FORUM.

Uit het onderzoek Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten, dat in opdracht van FORUM is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, is een duidelijke afname zichtbaar van afspraken tussen gemeenten en schoolbesturen om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De onderzochte gemeenten stellen dat het draagvlak voor beleid voor integratie en de problemen als gevolg van segregatie zijn afgenomen.

Volgens FORUM zijn er geen aanwijzingen dat onderwijssegregatie is afgenomen. Uit het onderzoek Hoe denken schoolbesturen over segregatie in het onderwijs? van FORUM uit 2011 bleek dat 40 procent van de schoolbesturen in dezelfde gemeenten als die nu onderzocht zijn, aangaf dat er sprake was van onderwijssegregatie.

Segregatie ontkend
De onderzoeksresultaten volgen op het landelijke beleid dat onder het door de PVV gedoogde eerste kabinet-Rutte in gang werd gezet. Toenmalig minister Marja van Bijsterveldt van OCW gaf in 2012 aan dat er geen maatregelen meer nodig waren om segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

Van Bijsterveldt benadrukte toen dat niet met ontmoeting, maar met extra aandacht voor taal en rekenen en het organiseren van weekend- en zomerscholen de integratie van kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen kon worden bevorderd.

Lokale initiatieven om scholen meer gemengd te maken en leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar te laten ontmoeten, zouden volgens Van Bijsterveldt maar weinig effect hebben. Zij wilde daar verder geen energie meer in steken en dus ook geen geld meer aan besteden.

Dit beleid is overgenomen door het huidige VVD/PvdA-kabinet, hoewel de PvdA, die in de vorige kabinetsperiode nog in de oppositie zat, bij monde van toenmalig Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem destijds zei dat er wel maatregelen nodig waren om de segregatie in het onderwijs bij wet tegen te gaan.