Geen richting, dan geen nieuwe school

De minister van OCW heeft de aanvraag voor de bekostiging van een iPad-school in Den Haag terecht afgewezen, vindt de Raad van State.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders had de school op verzoek van Stichting SEVA World School opgenomen in het scholenplan. De minister moest nog goedkeuring geven en zorgen voor de bekostiging.

De minister weigerde dat, omdat de stichting in de statuten geen richting had opgenomen, zoals algemeen bijzonder. Bovendien bleek uit de statutair beschreven grondslag niet een godsdienst of levensbeschouwing die als zelfstandige richting binnen het onderwijs is erkend. De Raad van State is het met OCW eens dat op basis hiervan geen goedkeuring kon worden verleend aan de bekostiging.

Er waren ook zorgen over de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de school.

Lees meer…

‘Geen voorkeursbehandeling iPad-scholen Amsterdam’

Van een voorkeursbehandeling van de zogenoemde iPad-scholen in Amsterdam met het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) is nooit sprake geweest, stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vragen aan de minister naar aanleiding van de uitzending Ondernemer in onderwijs van het onderzoeksjournalistieke programma Zembla van BBNVARA. Daarin werd beweerd dat de iPad-scholen van O4NT (destijds van Maurice de Hond) in Amsterdam een voorkeursbehandeling kregen van het ministerie van OCW.

Daarvan is echter nooit sprake geweest, benadrukt Slob. ‘De onderhavige scholen zijn gesticht met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor schoolstichting (…). Conform die bepalingen zijn de scholen op het plan van scholen van de gemeente Amsterdam geplaatst (…)’, aldus de minister.

Lees meer…

Maurice de Hond: ZEMBLA eenzijdig over O4NT

‘Het Steve Jobsonderwijs dat Maurice de Hond zes jaar geleden startte, kreeg een bevoorrechte positie van het ministerie van Onderwijs en de inspectie’, meldt het onderzoeksjournalistieke programma ZEMBLA. Mauricde de Hond stelt in reactie hierop dat ZEMBLA een eenzijdig beeld schetst.

ZEMBLA baseert zich voor de bewering op drie insiders, die hebben meegewerkt aan het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Een van hen, Irene Felix, stelt dat er sprake was van een voorkeursbehandeling van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

‘Er zijn afspraken gemaakt in de zin dat de inspectie naar veel meer zou kijken dan naar alleen de Cito-toetsen, veel meer ook de groei die kinderen doormaken in hoe zelfstandig ze zijn geworden, hoe lekker ze in hun vel zitten’, zo citeert ZEMBLA haar.

Commercieel bedrijf

Volgens haar had de overheid strenger naar het concept van De Hond moeten kijken. ‘Het zou naar mijn idee wel geholpen hebben als het ministerie wat meer geparticipeerd had in het geheel. Dan was het nooit een commercieel bedrijf geworden.’

Maurice de Hond stelt in een schriftelijke reactie dat ZEMBLA ‘de keuze van de geïnterviewden en de vragen die gesteld zijn’ zorgen voor ‘een eenzijdig beeld van wat er gerealiseerd is en wat er vandaag de dag wordt gepresteerd.’

Lees meer…

O4NT liet financiering school zonder leerlingen doorlopen

Schoolbestuur O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) zegt te goeder trouw te hebben gehandeld bij de voortzetting van de financiering van een school in Amsterdam zonder dat daar onderwijs werd gegeven. Volgens de Inspectie van het Onderwijs heeft het bestuur ten onrechte 130.000 euro ontvangen. Het lijkt erop dat O4NT dat geld niet wil terugbetalen.

Het gaat om O4NT-school De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost. Dit was een school die werkte volgens het iPad-concept van Maurice de Hond. Omdat de school nauwelijks leerlingen trok, werd er vanaf 1 november 2016 geen onderwijs meer gegeven. De financiering liep echter door tot april 2017.

De Inspectie van het Onderwijs concludeert na onderzoek dat O4NT voor de school in Amsterdam-Zuidoost ten onrechte 130.000 euro heeft ontvangen. Het bestuur stelt echter dat het te goeder trouw heeft gehandeld. O4NT zegt op het verkeerde been te zijn gezet door onjuiste informatie van DUO.

Het lijkt erop dat O4NT de 130.000 euro niet wil terugbetalen. ‘Het schoolbestuur heeft er vertrouwen in dat (…) deze zaak geen nadere consequenties heeft’, zo staat in een persbericht.

Maurice de Hond weg uit Nederlandse onderwijs

Maurice de Hond trekt zich terug uit het Nederlandse onderwijs. Dat heeft hij laten weten via de website van het mede door hem ontwikkelde onderwijsconcept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

Ruim vijf jaar geleden was hij mede-initiator van O4NT, een onderwijsmodel dat is gericht op gepersonaliseerd leren. Leerlingen op zogenoemde Steve Jobsscholen gebruiken daarbij een eigen iPad. De scholen staan dan ook wel bekend als iPad-scholen.

Maurice de Hond-show

‘Mede vanwege mijn persoonlijke achtergrond en bekendheid kon het onderwijsconcept versneld van start gaan. Maar dit heeft ook geleid tot een onevenwichtige positionering, die onvoldoende recht doet aan de pedagogische en onderwijs-technische aspecten waar een grote groep professionals dagelijks aan werkt. Het mag geen Maurice de Hond-show zijn’, zo laat hij weten.

Wat heeft meegespeeld bij zijn besluit om zich uit het Nederlandse onderwijs terug te trekken, is de negatieve media-aandacht voor O4NT en zijn rol daarbij. De negatieve publiciteit doet volgens De Hond ‘velen tekort’. Hij noemt leerkrachten en directeuren, die volgens hem met veel enthousiasme met het iPad-concept werken, en de leerlingen van Steve Jobsscholen en hun ouders.

Naar buitenland

Hij blijft wel betrokken bij O4NT, maar dan in het buitenland, waar volgens hem veel vraag is naar het mede door hem geïnitieerde onderwijsconcept.

Lees meer…

Maurice de Hond blijft geloven in Steve Jobsscholen

‘Onze methode werkt niet als je het half doet’, zegt Maurice de Hond over het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van de Steve Jobsscholen in de Volkskrant.

Hij reageert in de krant op het bericht dat 12 Steve Jobsscholen, die ook wel bekend staan als iPad-scholen, met het vernieuwende onderwijsconcept zijn gestopt of inmiddels niet meer bestaan. Volgens de krant zijn 13 scholen die Steve Jobsschool wilden worden, er uiteindelijk niet aan begonnen. Als redenen worden de hoge kosten en de dwingende aanpak van O4NT genoemd.

Minder Steve Jobsscholen dan verwacht

De Hond had verwacht, zo schrijft de Volkskrant, dat er nu 100 tot 200 Steve Jobsscholen zouden zijn, maar dat is bij lange na niet gehaald. Er zijn er nu 14 en na de zomervakantie beginnen 7 scholen met het concept van O4NT.

In zijn reactie in de krant zegt De Hond dat het concept alleen slaagt als het volledig wordt geïmplementeerd. ‘Onze methode werkt niet als je half doet. Er moest een goed gestructureerde aanpak komen en zoiets kost trainingen en begeleiding, dus geld.’ De scholen die het concept wel helemaal hebben ingevoerd, doen het volgens De Hond goed.

Lees meer…

In 2013 publiceerde VOS/ABB een interview met Maurice de Hond over het onderwijsconcept O4NT.

 

 

 

 

 

 

Tablet niet verplicht, dus is bijdrage vrijwillig!

Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs dwingen ouders om voor hun kinderen een tablet te kopen, terwijl de bijdrage daarvoor vrijwillig is, meldt het Algemeen Dagblad.

De krant wijst erop dat scholen ouders niet kunnen dwingen om te betalen voor een tablet als die voor het onderwijs nodig is. Er mag wel een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Tablet niet verplicht

In 2014 meldde staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van Kamervragen van de SP dat voor alle niet-verplichte zaken geldt dat de ouderbijdrage daarvoor vrijwillig is. Dat geldt voor tablets en laptops net zo goed als voor bijvoorbeeld excursies, schoolkampen en kerstvieringen.

‘Wanneer ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een kosteloos alternatief’, aldus de staatssecretaris.

De kwestie over het al of niet verplicht aanschaffen van een tablet speelt kennelijk nog steeds, zo blijkt uit het bericht in het AD.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vooral slimme kinderen hebben baat bij tablets

Moderne onderwijsprogramma’s op tablets laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Vooral slimme kinderen blijken er baat bij te hebben.

In opdracht van Kennisnet voerden de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit elk een onderzoek uit naar het effect van het gebruik van onderwijsprogramma’s op tablets. Aan die onderzoeken deden in totaal ruim 2500 leerlingen mee uit de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool. De onderzoekers keken specifiek naar het programma Snappet.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat leraren zich in een klas zonder tablets vooral richten op de gemiddelde leerling. Het gevolg daarvan is dat de beste leerlingen hun reken- en taalvaardigheid minder snel ontwikkelen dan de andere leerlingen. Bij gebruik van de software ontwikkelden de beste leerlingen zich evenveel.

Een ander voordeel dat de onderzoekers zagen, is dat leraren door middel van tablets meer kunnen differentiëren en minder tijd kwijt zijn aan nakijken.

Lees meer…

Kans op naheffing privétablets buitengewoon gering

De Hoge Raad heeft bepaald dat een tablet, zoals een iPad, voor de belasting moet worden gezien als een computer en niet als een communicatiemiddel. Volgens de Belastingdienst is de kans echter buitengewoon klein dat dit oordeel negatieve financiële gevolgen gaat hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015, toen de vereenvoudigde Werkkostenregeling van kracht werd, aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde vorig jaar in hoger beroep dat een tablet een communicatiemiddel is, dat door werkgevers belastingvrij kan worden verstrekt aan werknemers. De Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank in Haarlem dat een tablet een computer is, die niet belastingvrij mag worden verstrekt.

Navraag door VOS/ABB bij de Belastingdienst leert dat het oordeel van de Hoge Raad geen negatieve financiële gevolgen zal hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015 aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt. Het oordeel van de Hoge Raad heeft betrekking op een geschil tussen de Belastingdienst en één bepaalde werkgever.

De staatssecretaris van Financiën zou een wettelijk initiatief moeten nemen om op basis van het oordeel van de Hoge Raad alsnog álle werkgevers zoals hierobven benoemd, met terugwerkende tot 1 januari 2015 te gaan belasten. De kans dat de staatssecretaris dit gaat doen, wordt door de Belastingdienst als buitengewoon gering ingeschat.

Per 1 januari 2015 wordt op basis van de vereenvoudigde Werkkostenregeling (WKR) geen onderscheid meer gemaakt tussen zakelijk en privégebruik van tablets en computers die door werkgevers worden verstrekt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

De Hond wil iPad-concept exporteren en exploiteren

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft een apart bedrijf opgericht om het concept van de Steve Jobs-scholen te exporteren. Er is volgens hem in diverse landen belangstelling van particuliere scholen.

In augustus 2013 startten de eerste Steve Jobs-scholen in Nederland. Ze werken volgens het onderwijsmodel Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Inmiddels zijn er in Nederland ruim 30 basisscholen die dit model hanteren en trekt het concept ook in het buitenland de aandacht.

‘Er worden momenteel gesprekken gevoerd met overheden, schoolbesturen en scholen in diverse landen om ook daar met het in Nederland ontwikkelde schoolmodel aan de slag te gaan. In 2016 zullen er scholen openen in Spanje, Griekenland, Servië, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai)’, zo staat op de website van O4NT.

Maurice de Hond stuurt het exporteren van het iPad-onderwijsmodel aan met zijn bedrijf sCoolSuite Concepts. De aanpak, software en kennis worden in licentievorm aan scholen in het buitenland ter beschikking gesteld.

Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat De Hond specifiek wil inspelen op de opmars van particulier onderwijs in opkomende landen. Hij denkt volgens het FD dat deze scholen met het iPad-concept concurrentievoordeel kunnen behalen.

Alle leerlingen openbaar onderwijs Sneek krijgen iPad

Alle 1600 leerlingen van de openbare Odyssee-scholen in Sneek krijgen in de loop van het komend schooljaar een eigen iPad. Dat meldt de lokale krant Groot Sneek.

Odyssee heeft de afgelopen twee jaar goede ervaringen opgedaan met de inzet van de iPad voor onderwijs op maat op de Master Steve Jobsschool in Sneek. Dat alle leerlingen van de koepel voor openbaar onderwijs komend schooljaar een iPad krijgen, betekent echter niet dat alle scholen Steve Jobsscholen worden, die werken volgens het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond.

Het gaat erom dat met behulp van de iPad het onderwijs beter kan worden afgestemd op de individuele leerling, legt bestuursvoorzitter Betske Salverda in de Groot Sneek uit: ‘Ieder kind is anders. Sommige leerlingen zijn sneller met rekenen en anderen met taal. Elk kind heeft recht op passend onderwijs in z’n eigen tempo. Om die reden werken de Odyssee-scholen met persoonlijke leerplannen. De iPad is een prachtig instrument om deze aanpak nog beter in de praktijk te brengen.’

Met de invoering van de nieuwste digitale technieken is een investering gemoeid van 800.000 euro.

Lees meer…

Maurice de Hond haalt uit naar Kohnstamm Instituut

Maurice de Hond heeft felle kritiek op het Kohnstamm Instituut, dat onlangs op basis van eigen onderzoek constateerde dat het werken met tablets in het onderwijs geen verhoging van de motivatie van leerlingen tot gevolg heeft.

De Hond schrijft op zijn website dat hij ‘in de praktijk op onze scholen’ het tegendeel waarneemt. Hij doelt daarmee op de zogenoemde Steve Jobsscholen van het initiatief Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). In die scholen zijn iPads een belangrijk middel.

‘Ik ben zeer geschrokken van de kwaliteit van het kwantitatieve onderzoek’, aldus De Hond. Volgens hem klopt er niets van en is de conclusie dus ook niets waard.  Hij noemt het onderzoek en het persbericht dat daarover werd verstuurd ‘het Kohnstamm Instituut onwaardig’.

Lees meer…

Betere prestaties met iPad als kinderen samenwerken

Als kleuters met elkaar op een iPad werken, presteren ze beter dan wanneer ze dat in hun eentje doen. Dit blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten.

Courtney Blackwell van de Northwestern University School of Communication in Evanston bij Chicago is gespecialiseerd in onderzoek naar het gebruik van moderne media en technologie door jonge kinderen. Voor haar promotie onderzoekt ze het gebruik van iPads door in totaal 325 kleuters van drie Amerikaanse basisscholen.

Uit haar onderzoek komt naar voren dat kleuters die op school samen op een iPad werken, betere resultaten laten zien dan leeftijdgenoten die dat in hun eentje doen. Ze adviseert scholen, mede in het licht  van de investeringskosten, om voor de aanschaf van iPads goed na te denken over de wenselijkheid van individuele tablets.

Lees meer…

Meer leerlingen met bril door gebruik moderne media

Steeds meer kinderen worden bijziend en hebben dus een bril nodig. Dat komt doordat ze vaak voor de computer, televisie, telefoon of tablet zitten. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De wetenschappers baseren zich op onderzoek onder 5000 Rotterdamse kinderen van 6 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die meer dan twee uur per dag besteden aan lezen en computerspelletjes, vaker bijziend zijn. Verwacht wordt dat de helft van alle onderzochte kinderen bijziend is tegen de tijd dat ze twintigers zijn.

Lees meer op de website van RTL Nieuws.

Tablet bij kinderen in opmars, maar tv nog op nummer 1

Voor kinderen is de televisie nog steeds het meest gebruikte medium, maar de tablet wordt steeds populairder. Dat blijkt uit het onderzoek Iene Miene Media 2015, dat is uitgevoerd in opdracht van Mediawijzer.net en het Nederlands Jeugdinstituut.

Kinderen zitten per dag gemiddeld 50 minuten voor de televisie. Met gemiddeld 30 minuten per dag staat de tablet nu op de gedeelde tweede plaats met (voorlees)boekjes. Computeren op een vaste computer of laptop neemt tussen de 18 en bijna 30 minuten in, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De spelcomputer gebruiken kinderen wat korter, hooguit 20 minuten per dag. Aan de smartphone of gewone mobiel en de e-reader besteden kinderen per dag de minste tijd: ongeveer 10 minuten.

Opmerkelijk is dat er tegenwoordig kinderen zijn die al op 2-jarige leeftijd in contact komen met de smartphone, maar er zijn ook kinderen die ‘pas’ op hun zevende levensjaar kennismaken met een gewone mobiele telefoon of smartphone.

Vrees voor te veel vertrouwen in ICT bij iPad-scholen

Docent onderwijskunde Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht denkt dat bij Steve Jobs-scholen de nadruk vooral op motivatie en zelfvertrouwen kan liggen en minder op leerprestaties. Ook vermoedt hij dat deze scholen te veel vertrouwen hebben in ICT.

De Telegraaf citeert hem in een artikel over een jongen die volgens diens moeder verslaafd is geraakt aan computergames. De moeder legt daarvoor de schuld bij de school. ‘Door de iPad in de klas is mijn zoon aan het gamen verslaafd geraakt. Hij werd thuis boos en opstandig als hij niet online kon’, aldus de moeder die anoniem wil blijven.

Dinsdag werd bekend dat de Open Universiteit de effecten gaat onderzoeken van de Steve Jobs-scholen. In deze scholen, die het initiatief zijn van Maurice de Hond, is de iPad voor het onderwijs een belangrijk hulpmiddel. Elke leerling heeft een iPad, die is afgestemd op de individuele leerbehoeften van het kind.

Hulshof vindt het goed dat er een onderzoek komt naar de effecten. ‘Ik denk dat een mogelijk negatief effecten het teveel aan vertrouwen in ICT is. Verslaving kan dus inderdaad op de loer liggen. De focus op deze scholen lijkt vooral te liggen op motivatie en zelfvertrouwen -wat moeilijk te meten is- en minder op leerprestaties. Het positieve zou kunnen zijn dat het gaat om een moderne benadering van onderwijs en dat de ouders betrokken worden bij de school.’

Ouders niet verplicht tot aanschaf laptop of tablet

Scholen mogen ouders niet verplichten om een tablet of laptop aan te schaffen, maar ze mogen hun wel om een vrijwillige bijdrage vragen. Dat blijkt uit antwoorden staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de SP.

De SP’ers Jasper van Dijk en Tjitske Siderius hadden Dekker vragen gesteld naar aanleiding van berichten als zouden scholen ouders verplichten tot de aanschaf van een iPad. De staatssecretaris stelt duidelijk dat dat niet kan. Hij had dat overigens eind september ook al gezegd in het consumentenprogramma Kassa, waarin deze kwestie aan de orde kwam.

In zijn antwoorden benadrukt Dekker dat voor alle niet-verplichte zaken geldt dat de ouderbijdrage daarvoor vrijwillig is. Dat geldt voor tablets en laptops net zo goed als voor bijvoorbeeld excursies, schoolkampen en kerstvieringen. ‘Wanneer ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een kosteloos alternatief’, aldus de staatssecretaris.

‘Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedure van de school volgen of hun rechten via de medezeggenschapsraad laten gelden indien de besteding en de hoogte van de ouderbijdrage volgens hen niet passend zijn. Ten slotte kunnen ouders zonodig een signaal geven aan de Inspectie van het Onderwijs als de school zich niet houdt aan de vrijwilligheid van de bijdrage’, zo legt de staatssecretaris uit.

Het novembernummer van magazine school! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt aandacht aan de vrijwillige ouderbijdragen.

Download het artikel Wat is er mis met levend stratego?

Online magazine over onderwijs met iPad

Het openbaar onderwijs in Almere heeft een online magazine gemaakt over de drie basisscholen in die stad die werken volgens het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond. In dit concept heeft de iPad een belangrijke  ondersteunende rol.

Het online magazine laat leerlingen, ouders, leraren (die coaches worden genoemd) en directeuren vertellen over het onderwijs op de drie O4NT-scholen. Het betreft de Almeerse openbare basisscholen De Argonaut, Het Palet en Digitalis.

In de rubriek Q&A (vragen en antwoorden) staat dat ‘iPad-school’ niet past op het concept. Dat is volgens de Almeerse Scholen Groep een term uit de media: ‘Centraal staat bij O4NT de aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en bij de leefwereld en individuele behoeften en talenten van kinderen. De iPads zijn een geschikt middel om dit te ondersteunen.’

Ga naar Onderwijs voor een Nieuwe Tijd bij de Almeerse Scholen Groep.

Ouders trekken portemonnee voor laptop of tablet

De meeste ouders doen niet moeilijk over de aanschaf van een laptop of tablet voor hun kind. Dat zegt Kees van Domselaar van de iScholenGroep in Trouw.

Het artikel in Trouw waarin Van Domselaar aan het woord komt, is gebaseerd op een eerdere peiling van Kennisnet. Uit die peiling kwam naar voren dat bijna één op de drie scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen op hun eigen tablet of laptop laat werken.

Volgens Van Domselaar doen de meeste ouders dus ‘niet moeilijk’ over de aanschaf van een laptop of tablet. Voor ouders die het echt niet kunnen betalen, hebben de meeste scholen ‘een potje’, zegt hij. De iScholenGroep is een netwerk van scholen die ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. Er zijn 52 scholen bij aangesloten.

Uit de peiling van Kennisnet blijkt dat er ook in het basisonderwijs steeds meer scholen leerlingen laten werken met een laptop of tablet, maar daar is de toename minder snel dan in het voortgezet onderwijs.

Aanschaf niet verplicht
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft onlangs in het consumentenprogramma Kassa gezegd dat scholen ouders niet kunnen verplichten tot de aanschaf van een laptop of tablet.

De SP heeft hierover Kamervragen gesteld. De socialisten willen dat Dekker zijn uitspraak op papier herhaalt, zodat er duidelijkheid ontstaat over wat scholen van ouders mogen vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kamervragen over ouderbijdrage voor iPad

Jasper van Dijk en Tjitske Siderius van de SP hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van ouders die zich door de school van hun kind onder druk gezet zouden voelen om een iPad aan te schaffen.

De vragen van Van Dijk en Siderius aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW volgen op een uitzending van het consumentenprogramma Kassa. Daarin kwam onder anderen Gaby van den Biggelaar van de Stichting Leergeld aan het woord. Zij stelde dat veel ouders de bijdrage voor een iPad niet kunnen betalen. Volgens haar weten ouders niet het verschil tussen een vrijwillige en een verplichte bijdrage.

Staatssecretaris Dekker zei in de uitzending dat ouders niet gedwongen kunnen worden tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage of tot de aanschaf van een iPad. Van Dijk en Siderius van de SP willen nu zwart op wit van de staatssecretaris hoe hij hierover denkt.

Geen loonheffing over tablets

Tablets voor zakelijk gebruik zijn door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam.

Kennisnet meldt dat de uitspraak van het gerechtshof goed nieuws is voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst. Voor scholen die nog twijfelen, wordt het aanschaffen van tablets nu een stuk aantrekkelijker.

Volgens het gerechtshof moet de tablet als communicatiemiddel worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld voor internetten, e-mailen en het versturen van berichten en niet voor het schrijven van lange teksten. Daarmee komt de 90 procent-regel die voor computers geldt te vervallen. Computers moeten vrijwel volledig zakelijk worden gebruikt, voor tablets die belastingvrij worden verstrekt hoeft dat gebruik slechts 10 procent te zijn.

De onduidelijkheid over het al dan niet rekenen van loonheffing over zakelijke tablets is met deze uitspraak in hoger beroep definitief de wereld uit geholpen. De uitspraak loopt vooruit op nieuwe wetgeving rond tablets die nog in de maak is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wiebes versoepelt regels voor gratis iPads voor personeel

Het onderscheid tussen zakelijk en privégebruik van bijvoorbeeld computers, tablets en smartphones verdwijnt. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer over een vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR).

In de vereenvoudigde WKR wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel.

Tablets voor onderwijspersoneel
De maatregel van Wiebes sluit aan op wensen die onder andere in het onderwijs leven. De Stichting Carmelcollege stuurde in februari een brief naar staatssecretaris Sander Dekker van OCW over belastingtechnische problemen rond het verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden.

Schoolbesturen kunnen dit volgens de huidige WKR weliswaar onbelast doen, maar dan moeten de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkende in antwoord op de brief dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Minder vrije ruimte
Om ervoor te zorgen dat de vereenvoudigde WKR voor de schatkist geen aderlating met zich meebrengt, wordt de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen van bijvoorbeeld lunches, bedrijfsuitjes en kerstpakketten verlaagd van 1,5 naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen per 1 januari 2015 ingaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tv-documentaire over iPad-vernieuwer Maurice de Hond

Human zendt op 24 juni de documentaire Een school voor mijn dochter uit over Maurice de Hond en zijn initiatief om Steve JobsScholen op te richten.

‘Als je niet tevreden bent, dan richt je toch zelf een school op?’, zei de toenmalige Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher in 2012. Deze opmerking deed De Hond besluiten om Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) op te richten. O4NT ontwikkelde het concept voor de Steve JobsScholen, die de iPad een prominente plaats geven in het onderwijs.

Voor de documentaire is De Hond een jaar lang gevolgd door regisseur Neeltje Pavicic-van der Haak en cameraman Karel Poortman. Zij laten zien hoe hij door Nederland gaat om zijn ideeën voor te leggen en te bespreken.

‘Een school voor mijn dochter’ toont hoe pragmaticus De Hond vaak tegen de stroom in het onderwijs probeert klaar te stomen voor wat hij de ‘de nieuwe tijd’ noemt. De documentaire wordt op dinsdag 24 juni uitgezonden op Nederland 2 (23.00-23.55 uur).

Véél méér dan iPads!
In de documentaire komt onder andere de openbare Steve JobsSchool Master Sneek voor. In het juninummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat op 26 juni verschijnt, staat een artikel over deze innovatieve school.

Directeur Janet Visser legt in het artikel in School! uit dat een Steve JobsSchool veel meer is dan alleen iPads, en dat bijvoorbeeld ook goed burgerschap, creativiteit en ouderbetrokkenheid centraal staan.

Jongeren vooral met smartphone online

De smartphone is onder scholieren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 hadden bijna alle jongeren in Nederland thuis internettoegang. Daarnaast internetten veel jongeren van 12 tot 18 jaar ook buitenshuis, waarbij ze vooral een smartphone op zak hebben en veel minder vaak een tablet of laptop.

Jongeren gebruiken het internet vooral voor gamen, het bekijken van filmpjes of het luisteren naar muziek. Daarnaast is ongeveer 90 procent van hen veel actief op sociale netwerken, zoals Facebook.

Lees meer…

Wat zijn belangrijkste ICT-trends in onderwijs?

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie die volgens Kennisnet de komende vijf jaar impact gaan hebben op het onderwijs zijn gebundeld in het online Trendrapport 2014/2015, technologiekompas voor het onderwijs.

Het trendrapport gaat over technologieën die volgens Kennisnet voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Er is gekeken naar meerdere actuele onderwijsvraagstukken, verwachte effectieve impact op het onderwijs en de levensfase van de technologie.

Kennisnet zegt met het rapport het onderwijs te willen ondersteunen bij het denkproces over de keuze voor technologieën. Het gaat bijvoorbeeld over de keuze tussen laptops en tablets, internetverbindingen, de cloud en strategische overwegingen die voor onderwijsbestuurders van belang zijn.

Reacties, voorbeelden en aanvullingen uit het onderwijs zijn welkom op Twitter via @KN_innovatie, #kntrendrapport of per e-mail via innovatie@kennisnet.nl. Er komt dit voorjaar een gedrukte versie van het trendrapport waarin voorbeelden en aanvullingen uit het onderwijs zijn verwerkt.

Lees meer…