Kleuters niet pas vanaf 5 jaar naar school

Het is ‘onwenselijk’ om kleuters pas vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school te laten gaan. Dat is volgens het AD het standpunt dat het ministerie van OCW en de Inspectie van het OCW hebben ingenomen naar aanleiding van een optie die de vier grote steden en Almere noemden in het kader van het lerarentekort.

Schoolbesturen in de vier grote steden en Almere gaven in september aan te vrezen dat als gevolg van het groeiende lerarentekort kleuters van 4 jaar op den duur niet meer naar school kunnen. Bovenschools directeur Hans Lesterhuis van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) sprak bij de NOS van ‘een mogelijk scenario’.

Van tafel geveegd

Het AD meldt nu dat hier overleg over is geweest met het ministerie van OCW en de inspectie. Volgens de krant is de optie om kleuters pas vanaf 5 jaar naar school te laten gaan ‘van tafel geveegd’.

Het AD citeert een woordvoerder die het standpunt van OCW en de inspectie verheldert: ‘Tijdens het overleg is door alle partijen aangegeven dat het onwenselijk is als 4-jarigen niet naar school gaan. Dat past ook niet in het beleid van veel besturen op het gebied van kindcentra en voorschoolse educatie.’

Kleuters van 4 jaar hoeven wettelijk gezien nog niet naar school. De Leerplicht geldt pas vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Lees meer…

Slob benadrukt dat Cito geen kleutertoets ontwikkelt

Met de ontwikkeling van het instrument ‘Kleuter in beeld’ werkt het Cito niet aan een kleutertoets. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob reageert op zorgen die leven bij de Werk-/ Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). De WSK in bang dat met de ontwikkeling van het instrument ‘Kleuter in beeld’ via de achterdeur een nieuwe kleutertoets wordt ingevoerd.

Volgens de minister is dat niet het geval. Er zou sprake zijn van de ontwikkeling van een observatie-instrument dat scholen kúnnen gaan gebruiken om een beeld te krijgen van de vorderingen van kleuters. Het wordt géén toets, zo staat in zijn brief.

Kleutertoets geschrapt

De ministerraad stemde vorig jaar in met het schrappen van de kleutertoets. Dat was in het regeerakkoord al aangekondigd. ‘Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan’, meldde het kabinet.

Er was vanuit het onderwijs veel kritiek op de kleutertoets, omdat die te veel een momentopname zou zijn en daardoor een vertekend beeld zou geven van de ontwikkeling van kleuters.

Lees meer… 

Kleutertoets verdwijnt uit leerlingvolgsysteem

De ministerraad heeft ingestemd met het schrappen van de kleutertoets. Het was in het regeerakkoord al aangekondigd dat dit zou gaan gebeuren.

Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. ‘Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan’, meldt het kabinet via de website van de rijksoverheid.

Er was vanuit het onderwijs veel kritiek op de kleutertoets, omdat te veel een momentopname zouden zijn en daardoor een vertekend beeld zouden geven van de ontwikkeling van kleuters. Daarom wordt de kleutertoets uit het leerlingvolgsysteem gehaald. Naar verwachting zal dat in 2021 zijn gebeurd.

Lees meer…

Volgend jaar al extra geld voorschoolse educatie

Het kabinet gaat komend jaar al extra geld investeren in de voorschoolse educatie. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn, meldt het ministerie van OCW.

Volgens minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs is voorschoolse educatie van groot belang. ‘Elk kind verdient de kans om zijn of haar volledige potentieel te benutten, waar diegene ook vandaan komt. Door komend jaar al extra te investeren krijgen deze kinderen het steuntje in de rug dat zij verdienen en nemen we tegelijkertijd onzekerheid bij de pedagogisch medewerkers weg’, aldus de minister.

In het regeerakkoord staat dat extra geld voor de voorschool pas in 2019 beschikbaar zou komen, maar dat wordt dus 2018.

Lees meer…

‘Geef jonge kinderen recht op vier dagdelen opvang’

Alle kinderen tot vier jaar moeten het recht krijgen op vier dagdelen opvang per week.

Dit staat in een voorstel van onder andere de PO-Raad, kinderopvangorganisaties en gemeenten aan het nog te vormen kabinet. Het voorstel is aangeboden aan voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De organisaties spreken in hun voorstel van een ‘ontwikkelrecht’ van 16 uur per week. Dat moet voorkomen dat kleuters met een achterstand aan de basisschool beginnen.

Lees meer…

Pabo krijgt geen specialisatie kleuteronderwijs

Het is een slecht idee om leerkrachten op de pabo smal op te leiden om les te mogen geven aan alleen het jonge of het oude kind. Dat vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, zo blijkt uit een brief van hen aan de Tweede Kamer.

‘Mede door de goede ontwikkelingen op de pabo’s en de behoefte aan brede inzetbaarheid zien wij geen noodzaak om de bevoegdheid van leerkrachten te beperken door ze smal op te leiden’, aldus Bussemaker en Dekker. Zij benadrukken dat het juist belangrijk is dat leerkrachten kennis hebben van de doorlopende leerlijnen. ‘Door deze goed te kennen, weten leerkrachten hoe leerlingen als kleuter binnenkomen en hoe ze eind groep 8 zich hebben ontwikkeld’, zo staat in hun brief.

Pabo deel van groter geheel

Een oplossing voor de zorgen over het jonge kind ligt volgens de minister en de staatssecretaris niet alleen bij pabo’s, maar in het hele systeem. Ze noemen daarbij de cultuur van de school, de visie van de schoolleider, de kwaliteit van de stageplekken, de sturing vanuit het bestuur en de ruimte die er is voor professionalisering en nascholing. ‘Wij zullen er met de betrokken partijen aan blijven werken dat elk kind, jong of oud, de aandacht krijgt dat het verdient’, aldus Bussemaker en Dekker.

Uit een online enquête op initiatief van Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA bleek onlangs dat een deel van de leerkrachten wil dat er weer een specialistische opleiding komt voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen, maar OCW vindt dat dus geen goed idee.

Leerkrachten willen kleuteropleiding terug

Kleuterleerkrachten willen dat er weer een specialistische opleiding komt voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen. Dat blijkt uit een online enquête op initiatief van Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA.

Uit de enquête blijkt dat ruim 92 procent van de respondenten wil dat er weer een specialistische opleiding komt voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen. Die zou een betere basis kunnen bieden om deze kinderen, onder wie kleuters, te begeleiden en in hun ontwikkeling te volgen.

Op de website van het CDA meldt Kamerlid Michel Rog dat de uitkomsten van de enquête duidelijk maken dat ‘de keuze om de opleiding tot leraar kleuteronderwijs en die tot leraar basisonderwijs samen te voegen in de pabo op weinig draagvlak kan rekenen’.

De enquête wijst ook uit dat ruim 85 procent vindt dat er sprake is van een doorgeslagen toetscultuur en dat ruim 58 procent aangeeft meer behoefte te hebben aan bijscholing.

De enquête was door het CDA via sociale media uitgezet onder kleuterleerkrachten. Er werd 2812 keer op gereageerd.

 

Tweede Kamer stemt in met ‘peuterwet’

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte werd aangekondigd dat het onderwijs, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk meer op elkaar moesten worden afgestemd om peuters een betere basis te geven. De nu aangenomen wet van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daar de concretisering van.

Asscher zegt tegen de NOS dat hij tevreden is nu de Kamer met zijn wet heeft ingestemd: ‘Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool.’

Kleuters moeten van Dekker flexibel naar groep 3

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW roept scholen op om jonge leerlingen niet meer een heel jaar extra te laten kleuteren. Hij wil een flexibele overgang naar groep 3.

Hij vindt het aantal kinderen dat een jaar lang extra kleutert te hoog. Dit jaar ging het om ruim 18.000 kinderen. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen daar niet blijvend van profiteren, staat op de website van het ministerie van OCW.

‘Op veel scholen is groep 2 heel speels en groep 3 heel schools. Daardoor vinden ouders en leraren de overstap voor kleuters vaak te groot’, aldus Dekker. Maar scholen kunnen volgens hem hun onderwijs flexibeler indelen, waardoor kinderen makkelijker aansluiting vinden in groep 3. ‘Scholen denken vaak dat dat niet kan of mag, terwijl er meer dan genoeg ruimte voor is’, benadrukt de staatssecretaris.

Kleuters tekortgedaan

Hij stelt dat jonge leerlingen tekort wordt gedaan als gekozen wordt voor een extra kleuterjaar. ‘Kleuters ontwikkelen zich in sprongen. Soms zijn ze in december bijvoorbeeld wel plots klaar om naar groep 3 te gaan. Dan is het zonde om ze een jaar over te laten doen en ze niet direct de uitdaging te bieden die ze nodig hebben. Groep 3 moet zich aan het kind aanpassen in plaats van het kind aan groep 3.’

Dekker ziet dat ‘een flink aantal scholen echt stappen zet’ om het kleuteronderwijs flexibeler in te richten. ‘Sommige scholen kiezen ervoor om leerlingen niet alleen in de zomer naar de volgende klas te doen, maar vaker in het jaar. Anderen geven in groep 3 heel erg speels les. En er zijn gecombineerde groepen 2/3. Daar waar scholen er werk van maken, zie je het aantal zittenblijvers dalen.’

In de handreiking Doorstroom van kleuters staat wat scholen mogen doen om kleuters zo soepel mogelijk naar groep 3 te geleiden.

AOb woedend op de bres voor kleuters

De Algemene Onderwijsbond reageert furieus op de oproep van Dekker om de overgang van kleuters naar groep 3 flexibeler te maken. Volgens voorzitter Liesbeth Verheggen is dat alleen maar bedoeld om het kleuteronderwijs goedkoper te maken.

‘Waar ben je mee bezig als je bij kleuters al op de kleintjes gaat letten?’, aldus een woedende Verheggen. ‘Als een kleuter nog niet toe is aan de structuur van groep drie, dan maak je een kind doodongelukkig door te zeggen ‘je moet door want dat is je recht’.’

Verheggen noemt de oproep van Dekker flauwekul. ‘Een kind kleutert desnoods een jaar verder als hij dat nodig heeft. Een politicus die daar geen geld voor over heeft, snapt het niet.’

 

Kleutertoets nu écht in prullenbak

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer nogmaals laten weten dat de landelijk genormeerde kleutertoets verleden tijd is.

In zijn schriftelijke reactie op moties die werden ingediend tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting, geeft Dekker aan dat de Inspectie van het Onderwijs niet langer een onvoldoende oordeel geeft ‘bij afwezigheid van een gevalideerd toetsinstrument’, waarmee hij de landelijk genormeerde kleutertoets bedoelt.

De inspectie blijft echter wel van scholen vragen de ontwikkeling van het jonge kind te volgen. ‘Leerkrachten moeten vanaf het begin van de schoolperiode de brede ontwikkeling van jonge kinderen volgen door middel van gestructureerde observaties’, aldus de staatssecretaris.

De motie tegen de kleutertoets werd ingediend door Michel Rog van het CDA samen met Roelof Bisschop van de SGP, Jasper van Dijk van de SP, Joël Voordewind van de ChristenUnie en Jesse Klaver van GroenLinks.

Inspectie ziet niet meer toe op kleutertoets

Basisscholen die geen toets afnemen in de kleuterklas, krijgen geen aantekening meer van de Inspectie van het Onderwijs.

Het besluit van de inspectie volgt op de oproep van de Tweede Kamer om de landelijk genormeerde kleutertoets uit het toezichtkader te schrappen. Een meerderheid in de Tweede Kamer nam begin deze maand tijdens de behandeling van de OCW-begroting een motie van CDA’er Michel Rog aan. Hij vindt dat de scholen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen.

De inspectie geeft dus geen aantekening meer als blijkt dat een basisschool de landelijk genormeerde kleutertoets niet gebruikt. In plaats daarvan ‘moet de leerkracht de brede ontwikkeling van jonge kinderen volgen door middel van gestructureerde observaties’, aldus de inspectie. Basisscholen mogen wel toetsen, maar dat is niet verplicht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tweede Kamer omarmt motie tegen kleutertoets

De Tweede Kamer heeft dinsdag de motie tegen de kleutertoets aangenomen. Ook werd de motie aangenomen om de gemiddelde cito-score per school niet te gebruiken als kwaliteitsindicator voor basisscholen. Bovendien vindt de Kamer dat het kabinet er niet naar moet streven om de gemiddelde cito-score te verhogen van 535 naar 537.

De motie tegen de landelijk genormeerde kleutertoets was ingediend door het CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog. Mede-indienaars waren de ChristenUnie, de SP, GroenLinks en de SGP. Met steun van de regeringsfractie PvdA tijdens de stemmingen in de Kamer bleek de motie van het CDA het te halen. Rog  twitterde direct nadat zijn motie was aangenomen, dat hij blij is dat ‘kleuters weer mogen kleuteren’.

Jesse Klaver van GroenLinks had met steun van het CDA, de SP, de SGP en de ChristenUnie de motie ingediend om de gemiddelde cito-score per school niet te gebruiken als kwaliteitsindicator voor basisscholen. VOS/ABB is blij dat deze motie is aangenomen, omdat – zoals de indieners stellen – de Cito-toets bedoeld is als advies aan de individuele groep 8-leerling voor vervolgonderwijs.

Paul van Meenen van D66 en Loes Ypma van de PvdA hadden samen de motie ingediend om af te zien van het streven de gemiddelde cito-score te verhogen van 535 naar 537. Ook deze motie kreeg voldoende steun. VOS/ABB had in haar politieke lobby er bij de Kamer op aangedrongen om dit streven van het kabinet tegen te houden. Het is dan ook een goede zaak dat deze motie is aangenomen.

De motie van Paul van Meenen van D66 en Jasper van Dijk van de SP om medezeggenschapsorganen in het onderwijs instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting heeft het niet gehaald. De indieners wilden hiermee vooral leraren meer zeggenschap geven over begrotingsaspecten, waar de schoolbesturen zeggenschap over hebben.

De motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie voor het behoud van de kleinescholentoeslag kon evenmin rekenen op voldoende steun in de Tweede Kamer. Deze motie was mede ingediend door de christelijke partijen CDA en SGP. Met name de christelijke partijen in de Tweede Kamer verzetten zich tegen het plan van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de kleinescholentoeslag om te zetten in een soort bonus voor kleine scholen die over de denominaties heen met elkaar samenwerken.

Een motie die het ook niet heeft gehaald, is die van Jasper van Dijk van de SP om 30 miljoen euro per jaar te behouden voor de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Deze motie werd mede ingediend door het CDA, de partij die aan de wieg stond van deze stages. Het kabinet schaft de maatschappelijke stages niet af, maar wil er met ingang van het volgende schooljaar (2014/2015) geen aanvullende financiering meer voor beschikbaar stellen.

Lees meer over de moties en de stemmingen.