Kinderpardon aanvragen kan tot 1 mei

Het kinderpardon dat op 1 februari jongstleden van kracht is geworden, biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven (en hun gezinsleden) de mogelijkheid om gelegaliseerd te worden. De verblijfsvergunning wordt niet automatisch verleend en zal dus moeten worden aangevraagd. Dat kan tot 1 mei 2013.

Het kan voor scholen die leerlingen hebben zonder verblijfsvergunning raadzaam zijn hun ouders, verzorgers of familieleden op het kinderpardon te wijzen. Bij de aanvraag hoeven geen leges te worden betaald. Ook hoeft er niet eerst een visum te worden opgehaald.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van het zogenoemde kinderpardon, gelden de volgende voorwaarden:

  • het kind was op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar (dus geboren ná 29 oktober 1991);
  • er moet door of voor het kind op 29 oktober 2012 minimaal vijf jaar, voordat het 18 jaar oud werd, een asielaanvraag zijn ingediend;
  • het kind heeft na die aanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
  • het kind mag niet langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of in het geval van een alleenstaande minderjarige vreemdeling van voogdijinstelling Nidos;
  • vooraf moet worden verklaard dat op het moment dat de verblijfsvergunning wordt verleend, alle nog lopende procedures (namens of door) het kind worden ingetrokken.

Daarnaast gelden er enkele contra-indicaties, dat wil zeggen omstandigheden die ertoe leiden dat een vergunning niet wordt verleend.

Alle informatie over het kinderpardon staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl