Vrijwilligersorganisaties willen ‘burgerschapskaart’

Naast de Cultuurkaart, zou er voor leerlingen een ‘burgerschapskaart’ moeten komen. Daarvoor pleiten directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF, zijn collega Walter Groenen van CJP en voorzitter Caesar Bast van de Nationale Jeugdraad.

In Trouw stellen zij dat vrijwilligersorganisaties, zoals sportclubs en culturele en maatschappelijke organisaties, veel kunnen betekenen op het gebied van samenleven, verdraagzaamheid, gelijkheid, regels en regelhandhaving. Zij spreken van ‘perfecte leerplaatsen’ voor jongeren om zich verder te ontwikkelen.

Zij willen dat scholen de ruimte krijgen om leerlingen activiteiten te laten ontplooien bij vrijwilligersorganisaties en dat die organisaties daar door scholen voor worden betaald. Dat hoeft volgens hen niet duur te zijn, omdat er kan worden gekozen voor een variant van de Cultuurkaart, zoals die al bestaat voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Hun pleidooi volgt op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat scholen burgerschap weliswaar een belangrijk thema vinden, maar dat burgerschapsonderwijs nog weinig doelgericht wordt vormgegeven.

Rinda den Besten bestuurslid NOC*NSF

Leden van NOC*NSF hebben ingestemd met de benoeming van voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad tot bestuurslid van de nationale sportkoepel.

Met de bestuursfunctie bij NOC*NSF hoopt Den Besten ‘de werelden van het onderwijs en de sport nog beter met elkaar te kunnen verbinden en het mogelijk te maken dat iedereen aan sport kan meedoen’. De PO-Raad meldt dat het een onbezoldigde functie is.

De leden van NOC*NSF hebben ook ingestemd met de benoeming van Raymon Blondel tot bestuurslid. Hij volgt Wim Ludeke op, die bestuursvoorzitter is van De Onderwijsspecialisten. Ludeke is ook bestuurslid van de PO-Raad.

Lees meer…

Voorzitter PO-Raad wordt bestuurslid NOC*NSF

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is voorgedragen als bestuurslid van de sportkoepel NOC*NSF.

Leden van NOC*NSF stemmen op 9 mei of Den Besten officieel deel zal gaan uitmaken van het zeven leden tellende bestuur. De PO-Raad meldt dat deze functie onbezoldigd is.

Met de bestuursfunctie bij NOC*NSF hoopt Den Besten ‘de werelden van het onderwijs en de sport nog beter met elkaar te kunnen verbinden en het mogelijk te maken dat iedereen aan sport kan meedoen’.

Als leden van NOC*NSF ermee instemmen, wordt Den Besten binnen de sportkoepel de opvolger van Wim Ludeke. Hij is bestuursvoorzitter van De Onderwijsspecialisten en tevens bestuurslid van de PO-Raad.

NOC*NSF wil drie uur gym voor alle leerlingen

Alle basisschoolleerlingen moeten drie uur per week bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht. Met die oproep zit sportkoepel NOC*NSF een uur boven de norm van twee uur per week.

NOC*NSF liet met zorgverzekeraar Achmea onderzoeken wat de Nederlandse bevolking van bewegingsonderwijs vindt. Een meerderheid ziet het als een belangrijk vak, zoals taal en rekenen. Meer dan 75 procent vindt schoolsport onmisbaar.

Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking is ervan overtuigd dat kinderen door schoolsport discipline ontwikkelen en meer dan de helft is ervan overtuigd dat schoolsport kinderen meer doelgericht maakt bij het leren. Andere punten die worden genoemd zijn het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Onbestaanbaar
In de Tweede Kamer klinkt de roep om de Inspectie van het Onderwijs strenger te laten controleren of scholen zich wel houden aan het minimumaantal uren bewegingsonderwijs.

VVD-Kamerlid Michiel van Veen noemt het in het Algemeen Dagblad ‘onbestaanbaar dat momenteel 400.000 leerlingen maximaal een uurtje gym per week krijgen’.

Bestuursakkoord
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW voelt er niets voor om twee uur gymles per week op basisscholen wettelijk verplicht te stellen, waar de Tweede Kamer op aandringt. Volgens hem zijn er al harde afspraken gemaakt met de scholen dat zij wekelijks minimaal twee uur en het liefst drie uur per week hun leerlingen laten sporten.

Hij doelt daarmee op het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs van de PO-Raad en het ministerie van OCW, waarin staat dat scholen zich committeren aan de doelen van de agenda Sport en Bewegen om vanaf 2017 minimaal twee uur en mogelijk drie uur per week bewegingsonderwijs aan te bieden.

In het akkoord staat ook dat die uren vanaf 2017 door een voor bewegingsonderwijs bevoegde leerkracht moeten worden gegeven.