Selectie op 12-jarige leeftijd werkt segregatie in de hand

De selectie in het onderwijs op 12-jarige leeftijd moeten we tegengaan. Dat heeft voorzitter Paul Rosenmöller gezegd tijdens het jaarcongres van de VO-raad. 

Rosenmöller benadrukte op het congres in Nieuwegein dat het essentieel is dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar in het onderwijs ontmoeten. De vroege selectie op onderwijsniveau op 12-jarige leeftijd zoals we die in Nederland kennen, zit dat volgens hem in de weg. Rosenmöller signaleert dat vroege selectie alleen maar segregatie in de hand werkt.

Hij zei ook dat het advies van de basisschool gericht moet zijn op de loopbaan die een leerling voor zich heeft in plaats van op het eindniveau dat een kind zou kunnen halen. Hij wil tevens dat er meer aandacht komt voor persoonsontwikkeling, met de nadruk op participatie in de samenleving en democratie. Leerlingen moeten wat Rosenmöller betreft ook meer regie krijgen over hun eigen onderwijsloopbaan.

Hij riep op het jaarcongres van de VO-raad alle partijen die bij het onderwijs betrokken zijn op de handen ineen te slaan. Daarmee doelde hij op de scholen zelf, de ouders, het bedrijfsleven, de politiek en alle andere stakeholders. Hij wil een gezamenlijke visie over de wijze waarop het onderwijs nog beter kan worden gemaakt.

Universiteit wil af van falende studenten

Universiteiten zitten in hun maag met studenten die de eindstreep niet halen. Ze willen deze studenten sneller kunnen wegsturen. Dat zegt de rector magnificus van Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, vandaag in zijn afscheidsinterview in dagblad Trouw.

Volgens Van der Zwaan lopen er op de universiteiten momenteel te veel studenten rond die geschikter zijn voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). ‘Dat zie je ook aan de uitval: 25 procent van de studenten stopt met een studie’, aldus Van der Zwaan. Hij wil studenten ‘die hier eigenlijk niet thuishoren’ sneller kunnen verwijzen naar het hbo.

‘Selectie schrikt af’

Het pleidooi van de Utrechtse rector magnificus valt slecht bij studentenorganisaties. Selectie zou jonge mensen met een migratieachtergrond of studenten van wie de ouders niet hebben gestudeerd, afschrikken. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijst  erop dat bij sommige studies, zoals geneeskunde, al selectie aan de poort is toegestaan, en dat universiteiten ook al studenten mogen wegsturen als ze in het eerste jaar niet genoeg studiepunten halen. De Vereniging van Universiteiten VSNU kan zich wel vinden in de woorden van Van der Zwaan, meldt dagblad Trouw.

 

 

Ook buiten het onderwijs grote personeelstekorten

Grote personeelstekorten doen zich niet alleen voor in het onderwijs, maar in vrijwel alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1000 HR-professionals.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van de groeiende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn onderschat. ‘Dit jaar beperken personeelstekorten zich niet langer tot de bekende vacatures in ICT en Techniek: over vrijwel de gehele linie zijn er personeelstekorten ontstaan’, zo melden ADP, Berenschot en Performa.

Personeelstekorten over hele linie

Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor komend jaar verwacht 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan vorig jaar werd verwacht (37%).

De grootste problemen worden momenteel ondervonden in de sectoren ICT (76%), de groot- en detailhandel (63%) en de zorg (63%). Voor volgend jaar wordt verwacht dat in het onderwijs 78% van de HR-professionals in het onderwijs knelpunten zal ervaren bij de werving en selectie van personeel.

Lees meer…

Brede brugklas beter dan vroege selectie

Bij één op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs komt het onderwijsniveau niet overeen met het basisschooladvies. Dat is met name het geval bij kinderen van lager opgeleide ouders met een niet-westerse achtergrond en bij jongens. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het vierde jaar van het voortgezet onderwijs zit 19 procent van de leerlingen op een lager niveau dan was geadviseerd door de basisschool, terwijl 13 procent op een hoger onderwijstype zit. In de eerste drie leerjaren blijft één op de acht een keer zitten.

Op basis van de resultaten pleiten de onderzoekers ervoor om in het voortgezet onderwijs de selectie op niveau uit te stellen. zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om in een schoolniveau terecht te komen dat het beste bij hen past. De onderzoekers zijn voorstander van brede brugklassen, dubbele schooladviezen en het behoud van overstapmogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Cijfers vwo 5 nu belangrijk voor studiekeuze

Leerlingen die een universitaire studie willen gaan doen waarvoor een studentenstop geldt, kunnen maar beter al in de vijfde klas van het vwo zorgen voor mooie cijfers. Die worden voortaan namelijk gebruikt voor de selectieprocedure. VO-scholen wordt geadviseerd dit onder de aandacht te brengen van hun leerlingen, meldt Trouw.

Het zou gaan om studies met een numerus fixus, waarvoor hogescholen en universiteiten met ingang van komend jaar niet meer mogen loten. Zij moeten nu een selectie maken uit de aanmeldingen en dat kost meer tijd. Daarom moeten de leerlingen zich voortaan al voor 15 januari aanmelden, waarna ze op 15 april te horen krijgen of ze worden toegelaten.

Er zijn dan nog geen eindexamencijfers beschikbaar en dus worden de cijferlijsten van 5-vwo bij de selectie betrokken. Er wordt overigens niet uitsluitend op cijfers geselecteerd. Ook motivatie of geschiktheid tellen mee. Cijfers worden wel gezien als het meest objectieve criterium.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft inmiddels bij de omliggende vo-scholen onder de aandacht gebracht dat straks de cijfers van 5-vwo worden opgevraagd. Volgens Trouw heeft dat ertoe geleid dat een leerling van het Emmauscollege in Rotterdam vrijwillig is blijven zitten. Ze wil haar cijfers verbeteren om meer kans te maken bij de studie geneeskunde.

Brandpunt: ‘Onderwijs verwordt tot selectiefabriek’

Volgens een Belgische professor verwordt het Nederlandse onderwijs tot een ‘selectiefabriek’.  Dat zei hij gisteren op televisie in het actualiteitenprogramma Brandpunt van KRO-NCRV.  Veel scholen zouden de Cito-toetsen verkeerd  gebruiken. 

Brandpunt liet de Belgische hoogleraar pedagogiek Roger Standaert aan het woord. Hij heeft het Nederlandse onderwijssysteem onderzocht en concludeert dat de toetsen discriminatie in de hand werken. ‘Het is een pedagogisch onjuist systeem, omdat het niet werkt op een pedagogische manier, maar op een selectieve manier’, zegt hij in het programma.

Vergelijking
Professor Standaert vindt dat het onderwijs in Nederland hierdoor is verworden tot een ‘selectiefabriek’ ten voordele van de goede en ten nadele van de zwakke leerlingen. Het programma liet daarop zien dat Nederlandse scholen vaste percentages naar de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs laten doorstromen. Niet de individuele kennis en vaardigheden tellen daarvoor, volgens Brandpunt, maar de vergelijking met andere leerlingen via de toetsen.

De Belgische deskundige, auteur van het boek De becijferde school, vindt dat er beter gekeken kan worden welke leerlingen voldoen aan de eisen van het voortgezet onderwijs. Ook Nederlandse deskundigen denken er zo over, bleek uit het programma, dat ook onder anderen de Nijmeegse hoogleraar pedagogiek Anna Bosman aan het woord liet. Zij vindt dat de kinderen op basis van de toetsen te vroeg worden ingedeeld als zwak, middelmatig of sterk en is bang dat kinderen zich daarnaar gaan gedragen.

Hulpmiddel
Ten slotte zei Jacqueline Vissser, ketenmanager bij Cito, in het tv-programma: ‘Wij vinden het heel jammer en zorgelijk dat de toetsen zo worden gebruikt, want daar zijn ze helemaal niet voor bedoeld. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel voor leerkrachten op de basisschool om hun onderwijs te verbeteren. De toetsen zijn niet direct te koppelen aan een schoolniveau.’ Volgens Brandpunt gebeurt dat wel en het programma spreekt van ‘misbruik van cito-toetsen’.

Op dit moment zijn de basisscholen weer bezig met het opstellen van de schooladviezen. Elk kind in groep 8 moet vóór 1 maart zijn schooladvies krijgen. Het voortgezet onderwijs mag zich sinds vorig jaar bij de plaatsing van nieuwe leerlingen uitsluitend baseren op dat schooladvies. De eindtoets basisonderwijs wordt op 19, 20 en 21 april afgenomen.

Uitzending gemist? Hier is de reportage uit Brandpunt van 16 februari, 20.30 uur, terug te zien. 

‘Selectiemoment niet te vroeg’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt niet dat kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan op te jonge leeftijd worden geselecteerd. Dat blijkt uit antwoorden van hem op Kamervragen.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma wilde van Dekker weten of hij de zorg deelt dat te vroege schoolselectie ertoe kan leiden dat kinderen niet het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dekker deelt die zorg niet: ‘Leerlingen maken weliswaar op 12-jarige leeftijd de overstap naar het voortgezet onderwijs, maar het selectiemoment komt niet vroeg’.

Het huidige onderwijsstelsel biedt volgens hem de meeste leerlingen voldoende mogelijkheden om het beste uit zichzelf te halen. Hij wijst op de mogelijkheden van maatwerk, zoals gecombineerde adviezen voor vervolgonderwijs en brede brugklassen.

Plasterk pleit voor uitstel schoolkeuze

Die discussie is overigens niet nieuw. Al in de jaren zeventig kwam toenmalig minister van Onderwijs Van Kemenade met het plan voor de Middenschool, waarin alle leerlingen van 12 tot 16 jaar hetzelfde onderwijs zouden krijgen. Die Middenschool is er nooit gekomen. Wel kwam er in de jaren negentig de basisvorming met een breed pakket vakken in de brugklassen op alle niveaus. Dit systeem is enkele jaren geleden weer opgeheven omdat het niet goed werkte.

Toch wil Plasterk het debat over de uitstel van schoolkeuze heropenen, omdat volgens hem uit elke internationale vergelijking  blijkt dat Nederland het enige land is waar zo vroeg wordt geselecteerd. “Ik kan deze signalen niet negeren”, zegt hij. Hij vindt ook dat een uitgestelde schoolkeuze past in de huidige tijd, en nodig is voor ‘sociale stijging’. “Jongeren wachten tegenwoordig langer met het maken van een beroepskeuze, en vooral allochtone jongens vallen op dit moment nogal eens buiten de boot”. 

Lees hier het complete vraaggesprek in de Volkskrant.