Na jarenlange afname meer voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is voor het eerst sinds jaren weer licht gestegen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in De sociale staat van Nederland 2018.

In het schooljaar 2016-2017 stroomden ongeveer 28.650 jongeren voortijdig uit het onderwijs. Dat waren er ruim 1200 meer dan een jaar daarvoor. Jongens verlaten het onderwijs vaker zonder startkwalificatie dan meisjes.

Het aandeel voortijdig schoolverlaters is het hoogst onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Wel is het zo dat het percentage voortijdig schoolverlaters in deze groep daalt, terwijl het percentage jongeren zonder niet-westerse migratieachtergrond die voortijdig het onderwijs verlaten, min of meer op hetzelfde niveau blijft.

Lees meer…

Nederland hoger opgeleid: meer havo en vwo

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ziet dat in Nederland sinds 1990 een groter aandeel van de bevolking hoger is opgeleid. Meer mensen hebben een havo- of vwo-diploma gehaald en het aantal mensen met een opleiding op hbo- of universitair niveau is verdubbeld. Een steeds kleiner deel van de bevolking heeft geen startkwalificatie.

Het SCP meldt in het rapport De sociale staat van Nederland ook dat meisjes/vrouwen het in het onderwijs beter zijn gaan doen dan jongens/mannen. In 1990 was 53 procent van de mensen met een diploma in het hoger onderwijs man en 47 procent vrouw, sinds de eeuwwisseling is die verhouding ongeveer 44 om 56 procent.

In het rapport staat verder dat Nederlanders met een migratieachtergrond nog altijd een onderwijsachterstand hebben, maar dat hun gemiddelde opleidingsniveau wel stijgt. Doordat ook het opleidingsniveau van autochtone Nederlanders omhoog gaat, blijft het verschil tussen autochtoon en allochtoon echter bestaan.

Een ander punt dat het SCP aanstipt, is dat de prestaties van de huidige generatie leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs slechter is voor met name wiskunde en rekenen dan vijftien tot twintig jaar geleden.

Lees meer…

SCP over staat van Nederlandse onderwijs

De Sociale staat van Nederland 2013 is uit. Zoals elk jaar biedt dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau een uitgebreid beeld van onder andere het onderwijs. Maar alles wat erin staat was al bekend. Het bevat dus geen nieuws.

In het rapport staat onder andere dat Nederlandse leerlingen internationaal gezien goed presteren op taal, rekenen en science, maar ook dat er naar verhouding weinig leerlingen zijn die presteren op het hoogste niveau. Er staat ook in dat steeds meer jongeren een startkwalificatie. De stijging is vooral te zien bij jongeren van niet-westerse herkomst.

Het SCP merkt verder op dat ouders het met de overheid eens zijn dat prestaties in de kernvakken (Nederlandse taal en rekenen/wiskunde) moeten verbeteren. Ouders vinden echter ook aandacht voor sociale doelen en competenties belangrijk.

Op de website van het SCP staat de digitale versie van De sociale staat van Nederland 2013