Identiteitsgebonden benoemingsbeleid, kan dat nog wel?

Op 25 november is er in Utrecht een symposium over het identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox protestantse scholen in relatie tot de mensenrechten. 

Het symposium gaat vooraf aan de promotie van mr. Niels Rijke. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen het identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox protestantse scholen en de mensenrechten. Daarbij gaat het over de vraag of deze scholen kunnen blijven weigeren om bijvoorbeeld ongehuwde moeders, gescheiden vaders, homoseksuelen en mensen met een ‘afwijkend’ geloof aan te nemen.

VOS/ABB vindt dat het niet meer van deze tijd is dat bijvoorbeeld christelijke scholen nog steeds met artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs in de hand leerlingen en personeelsleden buiten de deur kunnen houden als die niet zouden passen bij bepaalde religieuze uitgangspunten. Het is hoog tijd dat algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid wettelijk worden vastgelegd. Door de overheid bekostigd onderwijs behoort immers van en voor iedereen te zijn.

Wanneer, waar en aanmelden

Het symposium is op maandag 25 november van 10.00 tot 11.45 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Om 12.45 uur begint de promotiebijeenkomst.

U kunt zich aanmelden voor het symposium en eventueel ook voor de promotiebijeenkomst via n.a.rijke@ucr.nl.

Jubileumfeest VOS/ABB 20 jaar!

De vereniging VOS/ABB bestaat 20 jaar. Kom naar ons jubileumfeest op 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht! We organiseren onder andere een lagerhuisdebat over gelijke kansen in het onderwijs.

Onze directeur Hans Teegelbeckers zal in zijn welkomstwoord terugblikken op 20 jaar VOS/ABB, maar vooral ook vooruitblikken op de toekomst van de vereniging. Hij zal daarin de nadruk leggen op de meerwaarde die VOS/ABB heeft voor onder andere schoolbesturen voor openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Tevens zal de VOS/ABB-jubileumfilm worden vertoond.

Daarna volgt een lagerhuisdebat over verschillende stellingen over kansengelijkheid in het onderwijs. Daaraan zullen onder anderen Tweede Kamerleden en wetenschappers meewerken. De volgende personen hebben hun medewerking toegezegd:

Na het debat toosten wij op het jubileum en de toekomst van VOS/ABB. Het geheel wordt afgesloten met een feestelijk buffet met live muziek!

De viering van het jubileum is op woensdag 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht van 17.00 tot 21.00 uur. Dat is direct na de algemene ledenvergadering van VOS/ABB, die op dezelfde locatie wordt gehouden.

Let op: u kon zich tot 7 november voor de jubileumviering aanmelden. Dat kan nu dus niet meer.

Symposium ‘Les aan getraumatiseerde kinderen’

Er komt een tweede editie van het symposium ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ en wel op 30 maart in Amsterdam. Deelnemers leren hier het (probleem)gedrag van getraumatiseerde kinderen herkennen en begrijpen.

De hersenen van kinderen die op jonge leeftijd chronisch getraumatiseerd zijn, ontwikkelen zich anders dan hersenen van kinderen die in een veilige en voorspelbare omgeving opgroeien. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van kinderen en voor hun functioneren op school? Daarover schreven Leony Coppens, Carina van Kregten en Marthe Schneijderberg een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Wie inschrijft voor het middagsymposium, krijgt het boek aan het eind van de dag mee. Leony Coppens verzorgt op het symposium van 30 maart ook een plenaire inleiding. Vervolgens kunnen de deelnemers kiezen uit drie workshops.

Een van de workshops gaat specifiek over de opvang van vluchtelingenkinderen die een traumatische periode achter de rug hebben. Daar heeft magazine Naar School!, dat op dinsdag 16 februari verschijnt, ook een artikel aan gewijd met praktische tips. De redactie ging daarvoor te rade bij o.a. Leony Coppens. Het artikel in Naar School! kunt u hier al lezen.

Meer informatie en inschrijven voor het symposium

 

Gratis boekje over Malala voor deelnemers symposium

De eerste vijftig deelnemers aan het VOS/ABB-symposium over kinderrechten op 26 november in Utrecht krijgen gratis een preview-boekje met het verhaal van de Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala. Dit is een van de 20 verhalen in het boek Kinderen die de wereld hebben veranderd. De preview-boekjes worden gratis ter beschikking gesteld door uitgever Peter de Ruiter van PixelPerfect Publications.

Het gratis toegankelijke symposium over kinderrechten is op 26 november in Villa Jongerius in Utrecht en volgt op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB. Kinderrechten zijn het thema van de School!Week 2015 van 16 tot en 20 maart. De keuze voor dit thema hangt samen met het feit dat het 25 jaar geleden is dat het Kinderrechtenverdrag werd ondertekend.

De School!Week is de jaarlijks terugkerende week waarin openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland laten zien waar zij voor staan. In de School!Week nemen de kernwaarden van het openbaar onderwijs een belangrijke plaats in. De internationaal erkende kinder- en mensenrechten sluiten daar nauw op aan.

Het symposium begint om 15 uur en duurt tot circa 17.30 uur. Het programma ligt nog niet vast, maar het is al wel bekend dat de volgende personen eraan meewerken:

  • Emile Hofhuis – lid van het College voor de Rechten van de Mens. Hij zal ingaan op de stand van zaken van mensenrechten in Nederland en de rol die het onderwijs hierin kan spelen.
  • Kirsja Oudshoorn – medewerker educatie bij Amnesty International. Zij zal vanuit haar praktijkervaring op scholen vertellen over mensenrechteneducatie.

Zodra het programma vastligt, maken wij dat uiteraard bekend via deze website, Twitter (@VOSABB) en onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

Algemene ledenvergadering
Voorafgaand aan het symposium vindt ook in Villa Jongerius in Utrecht van 13 tot 14.45 de algemene ledenvergadering (ALV) van VOS/ABB plaats. Onze leden hebben daarvoor onlangs per brief een uitnodiging gekregen.

Op de ALV wordt verantwoording aan de leden afgelegd over het jaar 2013. Tevens zal de aanwezigen om goedkeuring worden gevraagd van de lidmaatschapscontributie voor het jaar 2015, waarna het bestuur voornemens is de begroting voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. Daarnaast zal een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen die de Vereniging VOS/ABB raken.

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering en/of het symposium over kinderrechten kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV/symposium’. Vermeld in uw mail of u naar de ALV en/of het symposium wilt komen.

De ALV is slechts toegankelijk voor leden van VOS/ABB. Het symposium is ook (gratis) toegankelijk voor niet-leden.

Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Let op: in de brief aan de leden staat in de eerste zin abusievelijk vermeld dat de ALV in Amersfoort wordt gehouden. Daar had natuurlijk ‘Utrecht’ moeten staan. Verderop in die brief staat overigens wel dat de ALV in Utrecht is. 

Gratis symposium over aansprakelijkheid van scholen

VOS/ABB organiseert in samenwerking met verzekeringspartner Aon een symposium over aansprakelijkheid in het onderwijs. Het symposium sluit aan op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 4 december in Amersfoort.

Op dit moment staat het symposium nog in de steigers, maar het is al wel bekend wie er komen spreken:

  • Professor mr. dr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel wordt in stand gehouden door de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Huismans speciale aandacht gaat uit naar in de Grondwet en internationale verdragen vastgelegde verantwoordelijkheden en vrijheden van burgers en, in relatie daarmee, de verantwoordelijkheid voor onderwijs.
  • Mr. dr. Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij won in 2012 de NVOR-Mentinkprijs samen met haar Tilburgse collega Niels Noorlander voor hun gezamenlijke publicatie Educational malpractice als relatief nieuw fenomeen binnen het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en promoveerde in mei 2013 op haar proefschrift over de aansprakelijkheid van scholen.
  • Mr. Klaas te Bos, voormalig senior beleidsmedewerker van VOS/ABB. Te Bos nam dit jaar afscheid als vaste medewerker van VOS/ABB wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is echter nog altijd actief betrokken bij de missie van de vereniging, te weten goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor alle kinderen. Te Bos is deskundig op het snijvlak van onderwijsbestuur en recht.

Het symposium is op woensdag 4 december van 14.30 tot 17 uur in Regardz De Eenhoorn in Amersfoort. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar napraten. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB én voor niet-leden (het symposium is ook interessant voor samenwerkingsverbanden en gemeenten!). Meer informatie over de inhoud volgt binnenkort.

Voorafgaand aan het symposium vindt vanaf 12.30 tot 14 uur uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOS/ABB plaats. De inloop is vanaf 11.30 uur. U kunt voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een (eenvoudige) lunch gebruiken.

Als u wilt deelnemen aan de algemene ledenvergadering en/of het symposium over aansprakelijkheid kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV/symposium’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, of u alleen of met collega’s komt (zo ja, met hoeveel) en of u naar de algemene ledenvergadering én het symposium wilt of alleen naar het symposium.
Uiteraard is de algemene ledenvergadering slechts voor leden van VOS/ABB toegankelijk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Symposium over toekomst onderwijsbestel

De VOO is voorstander van school, zonder voorvoegsel als katholiek, openbaar, protestants-christelijk of wat dan ook. Hierover spreken onder anderen Bas Levering, lector pedagiek, Rinda den Besten, wethouder onderwijs in Utrecht, en columniste Aleid Truijens van de Volkskrant.

Het symposium School is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs. Het vindt plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht en het inschrijfgeld is 95 euro. Voor meer informatie en om aan te melden, ga naar www.voo.nl/school.

Symposium arbodienst Tredin over vitaliteit

Een van de sprekers die dag is Marc Lammers, bondscoach van het Nederlands dameshockeyteam, met als onderwerp: ‘Als alle bedrijven hockeyteams waren, zag de wereld er anders uit’. Jolet Plomp, arbeidspsycholoog en publicist, spreekt over bevlogenheid, en Marcel Hamers, arts en directeur van Tredin, heeft het over ontstressen op een natuurlijke manier. Daarover gaat ook een van de workshops die dag. Het symposium wordt gehouden in het Agora Theater van 14 tot 19 uur.

Ledenvoordeel
Arbodienst Tredin heeft met VOS/ABB een contract gesloten dat leden van VOS/ABB korting geeft op het integrale verzuimpakket van Tredin. Hiermee garandeert Tredin een verlaging van het verzuim. Tientallen leden van VOS/ABB maken er inmiddels gebruik van.

Meer informatie over het voordelige verzuimpakket van Tredin.

Meer informatie en gratis aanmelden voor het Symposium van Tredin.

Symposium onderwijsrecht bij afscheid prof. Mentink

Het symposium is op vrijdag 23 mei van 13 tot 15.30 uur in het M-gebouw van de universiteit (complex Woudestein). Op het programma staan voordrachten door Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, dr. Kristin Henrard, hoofddocent Staats- en Bestuursrecht en prof. dr. Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad. Daarna wordt er gediscussieerd onder leiding van prof. mr. Roel de Lange, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit.

Na afloop van het symposium spreekt Dick Mentink zijn afscheidscollege uit en is er voor genodigden een receptie.

Prof. Mentink bekleedt ook de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.  Deze leerstoel wordt in stand gehouden door een stichting, waarin VOS/ABB, VBS, APS en CBOO vertegenwoordigd zijn.

Symposium over toekomst onderwijsbestel

De VOO is voorvechter van ‘school’, zonder voorvoegsel als katholiek, openbaar, protestants-christelijk of wat dan ook. Daarover spreken onder anderen Bas Levering, lector pedagogiek, Rinda den Besten, wethouder onderwijs in Utrecht en columniste Aleid Truijens van de Volkskrant.

Het symposium School is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs. Het programma begint om 10 uur, inschrijfgeld is 95 euro. Voor meer informatie en om aan te melden, ga naar voo.nl/school.