VSO-bestuurder kan meer bezoldiging krijgen

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen wordt per 1 januari 2017 rekening gehouden met de vaak complexe structuur van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

De gewijzigde Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren gaat op 1 januari 2017 in. Dit betekent dat topfunctionarissen van schoolbesturen die (ook) scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben, in een hogere bezoldigingsklasse kunnen komen.

Het VSO telt nu als één onderwijssoort. Voortaan tellen de zelfstandige examenlicenties voor vmbo, havo of vwo. Als de VSO-school daarnaast voorziet in het uitstroomprofiel dagbesteding en/of arbeidsmarktgerichtheid, wordt de onderwijssoort VSO ook geteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bezoldiging topfunctionarissen moet openbaar

Schoolbesturen moeten in het jaarverslag met naam en toenaam aangeven hoeveel geld zij betaald hebben aan topfunctionarissen. Dat staat in de conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013, dat onder andere op de gewijzigde Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) is gebaseerd.

In de WNT is een maximering van de ontslagvergoeding voor topfunctionarissen in de publieke sector (waaronder het onderwijs) en een bonusverbod opgenomen. Ook beschikt de WNT over instrumenten voor handhaving en sanctionering. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat de beloning van topfunctionarissen (met naam en toenaam) openbaar moet worden gemaakt in het jaarverslag, ongeacht of de bezoldiging hoger of lager is dan het bezoldigingsmaximum.

Dit geldt ook voor de beloning van andere werknemers, zoals zzp’ers en interimmanagers, indien hun bezoldiging meer bedraagt dan het maximum dat voor de verschillende onderwijssectoren geldt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl