Handreiking ouderbetrokkenheid en taalverwerving

Onder andere scholen kunnen gebruikmaken van een nieuwe handreiking over ouderbetrokkenheid en taalverwerving. De handreiking is ontwikkeld door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Inspraakorgaan Turken (IOT).

De handreiking komt voort uit het project Ouderbetrokkenheid en taalverwerving. In dit project kregen Turks-Nederlandse ouders een training ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kind. Uitgangspunt hierbij was dat meertaligheid van meerwaarde kan zijn, mits er voldoende aandacht is voor beide talen en ouders en school elkaar ondersteunen.

Oog voor meertaligheid

Directeur Ahmet Azdural van het IOT ziet dat er nog niet altijd voldoende oog is voor meertaligheid van kinderen. Volgens hem zien veel scholen het sinds de afschaffing van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen niet meer als hun taak iets met de thuistalen te doen.

‘Veel ouders vinden het wel belangrijk dat hun kinderen de thuistaal (leren) spreken, maar beginnen hier soms uit schuldgevoel niet over. Het gevolg is dat ouders en scholen niet communiceren over een zaak waarover ze bij uitstek met elkaar in gesprek zouden moeten gaan: de taalontwikkeling van kinderen’, aldus Azdural.

Erkenning van elkaars identiteit

Directeur-bestuurder Marco Frijlink van de VOO voegt daaraan toe het erkennen en benutten van meertaligheid ook een kwestie is van het erkennen van ieders achtergrond en identiteit. ‘Dit vergroot het zelfvertrouwen en leert kinderen ook kennis te maken en om te gaan met verschillende talen en culturen’, aldus Frijlink.

Download handreiking Ouderbetrokkenheid en taalverwerving

Turks op basisschool kan niet worden verplicht

Het is niet verplicht allochtone kinderen op de basisschool les te geven in hun moedertaal. Dat heeft de rechtbank Den Haag beslist in een procedure die een aantal Turkse belangenorganisaties had aangespannen tegen de Staat.

De belangenorganisaties vinden dat de Staat in strijd handelt met verschillende internationale verdragen en Europese wetgeving door het onderwijs van allochtone talen niet te ondersteunen. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat de Nederlandse wetgever een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft. In ons land hadden gemeenten tot 2004 de mogelijkheid onderwijs van allochtone talen aan te bieden. Vanaf 2004 is de overheid daarmee gestopt.

De rechtbank oordeelt dat uit de verdragsbepalingen waarop de belangenorganisaties zich beroepen, niet een recht volgt op onderwijs van de allochtone moedertaal. Ook kunnen de organisaties niet rechtstreeks een beroep doen op deze verdragsbepalingen om dit onderwijs af te dwingen in Nederland.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl