Ook bijdrage voor TTO of technasium vrijwillig

Scholen moeten leerlingen toelaten tot tweetalig of technasium-onderwijs, ook als hun ouders de bijdrage daarvoor niet betalen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob.

De VO-raad had gepleit voor een uitzondering voor tweetalig onderwijs en technasia. De gedachte daarachter is, dat deze vormen van onderwijs zonder een financiële bijdrage van de ouders onmogelijk is.

Slob benadrukt dat er geen uitzondering komt. ‘Mocht het zo zijn dat er (…) onderwijsprogramma’s wegvallen wanneer scholen daar geen verplichte bijdrage voor mogen vragen, dan kies ik (…) voor een beperkter, maar weliswaar voor alle leerlingen toegankelijk onderwijsaanbod’, aldus de minister.

Lees meer…

Tweetalig onderwijs groeit hardst op havo

Tweetalig onderwijs (tto) wordt vooral gegeven op vwo-scholen, maar havo en vmbo zijn bezig aan een inhaalslag. Met name op de havo groeit het aantal tto-leerlingen hard. Dit blijkt uit het rapport Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Uit het rapport blijkt dit schooljaar 119 scholen voor voortgezet onderwijs  tto aanbieden, voornamelijk op het vwo (120 afdelingen), maar ook op de havo (63 afdelingen) en het vmbo (31 afdelingen). De scholen zijn verspreid over het hele land.

Groei tweetalig onderwijs op havo en vmbo

De groei van het aantal tto-leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar was het sterkst op de havo met 28,9 procent, gevolgd door het vmbo met 9,9 procent. Op het vwo was de groei veel minder (4,4 procent). In totaal volgen dit jaar 36.254 leerlingen tweetalig onderwijs. Van hen zit 76,9 procent op het vwo, 14,4 procent op de havo en 8,7 procent op het vmbo.

Opmerkelijk is dat het aantal scholen dat tto aanbiedt, niet is gegroeid. Dat het aantal tto-leerlingen toch is toegenomen, komt doordat scholen vaak starten met tto op het vwo en daarna het aanbod uitbreiden naar de havo en het vmbo.

Nuffic concludeert verder dat tto-leerlingen er meer vertrouwen in hebben dat ze het vervolgonderwijs aankunnen. De meerderheid van de tto-leerlingen verwacht naar het buitenland te gaan tijdens hun vervolgstudie.

Tweetalig vo uitkomst voor asielkinderen

Tweetalig voortgezet onderwijs kan een uitkomst zijn voor asielzoekerskinderen. Daarmee is wellicht te voorkomen dat ze op een te laag niveau uitkomen.

Volgens dagblad AD krijgt een op de drie asielkinderen in het voortgezet onderwijs les onder zijn niveau en dat komt door het taalprobleem. Op dit moment zitten nog veel vluchtelingenkinderen in internationale schakelklassen om de taal te leren. Zij stromen begin volgend jaar in op Nederlandse middelbare scholen. Als deze leerlingen in hun thuisland al Engels hebben geleerd, kunnen ze waarschijnlijk beter meekomen in tweetalig onderwijs, waar de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven.

De krant citeert een directeur van internationale schakelklassen in Breda en Bergen op Zoom, waar leerlingen een beroepentest, IQ-test en niveautest afleggen voordat ze geplaatst worden. Ook mogen leerlingen soms eerst proefdraaien in het voortgezet onderwijs om het juiste niveau te vinden. Dit zijn allemaal mogelijkheden om te voorkomen dat het leervermogen van vluchtelingenkinderen wordt onderschat.

Buitenschoolse opvang met Engels, Duits of Frans

Het moet op korte termijn mogelijk worden om buitenschoolse opvang meertalig aan te bieden. Dat staat in een brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De gemeente Amsterdam kwam met een pilotvoorstel voor meertalige kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Amsterdam wil hiermee een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat voor expats en internationale ondernemers creëren. Meertalige opvang zou goed aansluiten op het al bestaande internationale en meertalige onderwijs.

Naar aanleiding van het Amsterdamse verzoek is een aantal partijen geconsulteerd over meertalige opvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang en de sectororganisatie PO-Raad hebben Asscher laten weten daar voorstander van te zijn. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) en de MOgroep zijn dit eveneens, maar vragen ook aandacht voor de Nederlandse taal, zo laat Asscher aan de Kamer weten.

Naar aanleiding van deze consultaties wil Asscher het op korte termijn mogelijk maken om buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs meertalig aan te bieden. Hij noemt daarbij de talen Engels, Duits en Frans.

Meer ruimte voor tweetalig basisonderwijs

Basisscholen krijgen meer ruimte om al vroeg intensief met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen zij 15 procent van hun onderwijstijd in een van deze vreemde talen lesgeven. De ministerraad is daarmee akkoord.

Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld niet alleen Engelse les, een deel van de tijd mag Engels ook bij andere vakken als geschiedenis, biologie of gym worden gebruikt als instructietaal. Hiermee zegt het kabinet tegemoet te komen aan de wens van ouders en scholen om een meer internationaler en uitdagender onderwijs met minder regels.

Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Dekker van OCW wordt deze zomer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer…

Lees ook een artikel uit magazine School! over tweetalig onderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Openbare basisscholen Oost-Groningen gaan Duits geven

Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen gaan Duits geven. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Oldambt is volgens de krant de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord staat dat deze gemeente wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wijst er in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Bestuursvoorzitter Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen laat aan VOS/ABB weten op verzoek van Boon in gesprek te zijn met vijf geïnteresseerde basisscholen. Binnenkort worden twee scholen geselecteerd.

Nog plaatsen vrij voor pilot tweetalig basisonderwijs

Er zijn nog acht plekken beschikbaar voor scholen die in schooljaar 2015-2016 willen meedoen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tto).

Deze scholen geven 30 tot 50 procent van hun lessen in het Engels. Scholen die willen deelnemen aan de pilot, kunnen zich uiterlijk 18 juli aanmelden.

Op 28 mei is er in Utrecht een informatiebijeenkomst over de pilot.

Lees meer…

In nummer 1 van de huidige jaargang van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een artikel over de openbare Violenschool in Hilversum, die meedoet aan de pilot tto.

Magazine School! over durf in het onderwijs

‘Alles wat niet kan, gaan wij doen’. Dat zegt rector Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in het februarinummer van magazine School!. Hij durft met zijn school van de gebaande paden om het onderwijs op een hoge plan te tillen.

Osg Hugo de Groot staat landelijk bekend als een school die durft. De openbare scholengemeenschap staat midden in Oud-Charlois, een van de zwakste wijken van Rotterdam en daarmee van Nederland. Er wordt lesgegeven aan leerlingen van 2 tot 18 jaar. Daarvoor zijn heel wat heilige huisjes omver getrapt.

In het februarinummer van magazine School! komen ook andere innovaties aan bod. Zo vertelt directeur Yvonne Sneekes van de openbare Violenschool over de proef met tweetalig basisonderwijs. Veel ouders hebben al belangstelling getoond. In het voortgezet onderwijs bestaat tweetalig onderwijs al langer. Nieuw is dat vo-scholen Chinees als examenvak aanbieden. School! ging naar het openbare Wolfert Tweetalig in Rotterdam, waar Chinees dezelfde status heeft als andere vreemde talen.

Een andere innovatie is het onderwijs op de Steve JobsScholen, waarin de iPad centraal staat. De Inspectie van het Onderwijs is positief over het resultaat dat de openbare basisschool Tweespan in Heenvliet laat zien. ‘De inspectie zei letterlijk dat we trots mogen zijn op wat we in korte tijd hebben bereikt’, aldus directeur Ger Heijden.

Het onderwerp ‘demografische krimp’ komt aan de orde in een artikel over de mogelijkheid voor gemeenten om hun grondgebied te splitsen in een dicht- en een dunbevolkt deel. Dat kan een mogelijkheid zijn om kleine basisscholen open te houden. Het splitsen van het grondgebied is een actueel thema in verband met de gemeentelijke herindelingen in het hele land.

Onder de kop ‘Mag het een onsje minder zijn?’ besteedt magazine School! aandacht aan de dure schoolreizen in het voortgezet onderwijs. Steeds meer ouders geven aan dat ze die niet meer kunnen betalen. Onder andere op het openbare Stedelijk Gymnasium in Schiedam wordt hierover gediscussieerd.

Andere onderwerpen:

  • Leerlingen in de ondersteuningsplanraad
  • School!Week 2014 komt er weer aan
  • Schoonhovens College breidt uit
  • Loten voor populair Amstelveen College
  • Kleinere klassen niet per se beter
  • Effectieve MR in tijden van krimp
  • Excellente scholen trots op erkenning
  • Waargebeurde verhalen brengen oorlog dichtbij
  • Anticiperen op het entreerecht

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

In de online versie van het blad is op verzoek van een ouder die niet wilde dat zijn kinderen herkenbaar zouden zijn, de foto bij het artikel over kleinere klassen wazig gemaakt.