Inspectie geeft uitleg over onderwijsresultatenmodel

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat uitleg over het nieuwe onderwijsresultatenmodel.

De inspectie gaat dit model hanteren met ingang van het schooljaar 2020-2021. Het is bedoeld om de leerresultaten aan het einde van de basisschool te beoordelen. Daarbij tellen de resultaten mee van alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die een ontheffing hebben om deel te nemen aan de eindtoets.

Als de resultaten onder bepaalde signaleringswaarden liggen, moet de school dat kunnen verantwoorden. Bijvoorbeeld op grond van bijzonderheden met betrekking tot de leerlingenpopulatie en passend onderwijs. De inspectie zal de verantwoording door de school betrekken bij het uiteindelijke oordeel over de school.

Lees meer…

Werkgevers wijzen nieuwe CAO-VO af

Volgens de onderwijsvakbonden betekenen de huidige afspraken dat docenten twee weken per jaar minder les gaan geven.

Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: “Als deze interpretatie van de bonden bewaarheid wordt, worden onze leerlingen de dupe. Scholen hebben nu al de grootste moeite om voldoende leraren te vinden. Het gevolg is meer onbevoegden voor de klas, grotere klassen en lesuitval. Dat heeft rampzalige gevolgen voor bijna een miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.”

De scholen willen de aankomende twee jaar 8% investeren in het onderwijspersoneel met een meer dan marktconforme loonsverhoging van 7% en 1% voor het verlagen van de werkdruk. Slagter: “Ik teken direct voor een cao van 8%. Ik werk echter niet mee aan een cao die het lerarentekort nog groter maakt, die zorgt voor meer lesuitval en die ten koste gaat van de leerlingen.”

De schoolbesturen zijn het met hem eens: 96% steunde het voorstel van de VO-raad om niet met deze cao in te stemmen.

Ondanks meerdere verzoeken zijn de bonden niet bereid het gesprek over de cao  te hervatten en zien zij geen aanleiding om duidelijke afspraken te maken over de financiering.

Zie ook de website van de VO-raad.