Pabo meer in trek, vooral bij mannen

Het aantal studenten dat kiest voor de pabo is opnieuw toegenomen. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Het aantal eerstejaarsstudenten aan de pabo ligt dit studiejaar 9,5 procent hoger dan het jaar ervoor. Er begonnen 452 studenten meer aan de pabo dan in 2018-2019.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen is er blij mee dat meer mannen voor de pabo kiezen. Hij legt een verband met het schrappen van de verplichte kleuterstage. Die stage leek veel mannen af te schrikken.

Lees meer…

Lerarentekort: Meer flexibele opleidingstrajecten

De lerarenopleidingen gaan meer inzetten op flexibele opleidingstrajecten. Dat zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. De sectororganisatie van het hoger onderwijs heeft de strategische agenda Samen toekomstbestendig leraren opleiden uitgebracht.

Een van de uitgangspunten van de strategische agenda is meer differentiatie en specialisatie in de lerarenopleidingen. Zo moeten leraren in opleiding meer onderwijs op maat kunnen krijgen.

‘We gaan op zoek naar meer ruimte. Het klassieke model van studenteninstroom, een opleiding volgen en dan voor de klas is niet langer het enige model. We kunnen nu al niet meer aan de steeds maar toenemende vraag naar leraren voldoen. We zetten daarom in op flexibele opleidingstrajecten, zoals zij-instroom’, aldus voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven is positief. ‘Ik ben blij dat de Vereniging Hogescholen zich met deze agenda inzet om de lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken en om leraren meer beroepsperspectief te geven. Hiermee zetten we weer een stap om het lerarentekort aan te pakken’, aldus Van Engelshoven.

Lees meer…

Pabo’s in de lift, vooral meer 30-plussers

De pabo’s trekken ruim 10 procent meer studenten dan vorig jaar. Vooral het aantal 30-plussers dat de opleiding tot leraar basisonderwijs volgt is toegenomen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

De pabo laat met in het hoger beroepsonderwijs de grootste absolute instroomtoename zien. De instroom in deze opleiding is met 10,2 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

De Vereniging Hogescholen telt dit jaar 4755 pabo-studenten. Dat is meer dan in 2015, 2016 en 2017, maar nog altijd minder dan in 2014, toen er 5726 pabo’ers waren.

Opvallend is dit jaar de grote instroomtoename van 30-plussers (+49,3 procent) in vergelijking tot studenten onder de 30 jaar (+7,4 procent). Hierdoor is dit studiejaar 9,2 procent van de pabo-instromers 30 jaar of ouder, terwijl dit vier jaar geleden nog 3,5 procent.

Lees meer…

Meer vwo’ers naar hbo, wisselend beeld bij pabo’s

Het aantal vwo’ers dat kiest voor een hbo-opleiding neemt toe, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Daaruit blijkt ook dat de instroom bij de pabo’s nogal wisselend is.

De instroom vanuit het vwo is met 2,9 procent gestegen, na jaren van daling. Er is vooral een stijging te zien van het aantal mbo’ers dat naar het hbo gaat. De totale instroom in het hbo in dit studiejaar 5,5 procent hoger dan het jaar ervoor.

Bij de pabo’s is een wisselend beeld te zien. Zo is het aantal studenten aan de Hogeschool iPabo Amsterdam Alkmaar met 33 procent gestegen (60 studenten meer) en  daalde het aantal studenten aan de Marnix Academie in Utrecht met ruim 20 procent (75 minder).

De totale instroom in de pabo’s nam met 2,2 procent toe. Er hebben zich vooral meer mannen ingeschreven: bijna 18 procent meer.

Lees meer…

Pabo weer in trek, minder vwo’ers naar hbo

De instroom op de pabo heeft zich in het huidige studiejaar gedeeltelijk hersteld, maar het aantal vwo’ers dat naar het hbo gaat, blijft dalen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Na de krimp van 32 procent van vorig studiejaar door invoering van nieuwe toelatingseisen, is de instroom dit jaar toegenomen met 8,2 procent. De instroom is volgens de Vereniging Hogescholen echter nog steeds slechts de helft van de pabo-instroom in 2006. Dit studiejaar startten 4200 studenten met de pabo.

In het gehele hoger beroepsonderwijs is de instroom in het huidige studiejaar met 5,1 procent gegroeid ten opzichte van 2015-2016. Daarmee is het niveau van de instroom nog steeds lager dan in de jaren voor invoering van het studievoorschot. Het gedeeltelijke herstel van de instroom doet zich voor bij alle sectoren, behalve bij sociale studies.

De Vereniging Hogescholen meldt verder een blijvende daling van het aantal vwo’ers dat naar het hbo gaat. Dat aantal is dit studiejaar met 5 procent gedaald, terwijl het aantal vwo’ers dat naar de universiteit gaat met 5 procent is toegenomen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Jet Bussemaker van OCW.

Zij meldt ook dat het totale aantal studenten in het hbo en aan de universiteiten weer toeneemt, zoals zij na de invoering van het studievoorschot al had verwacht.

Massale uitval van mbo’ers die naar de pabo gaan

Bijna de helft van de pabo-studenten uit het mbo haakt in het eerste jaar af. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

In lijn met het beeld van de afgelopen 10 jaar vielen ook in 2012-2013 studenten met een mbo-achtergrond in het eerste jaar het vaakst uit. De gemiddelde uitval bedroeg in deze groep 21,5 procent. Onder studenten met een havo- of vwo- achtergrond waren de uitvalpercentages 11,6 respectievelijk 5,2 procent.

Bij de pabo zijn de percentages studenten die in het eerste jaar van studie wisselen of uitvallen hoger dan het gemiddelde. Ruim 23 procent van de pabo-studenten wisselt na het eerste jaar en nog eens ruim 15 procent valt af.

Evenals eerdere jaren is er een groot verschil in uitval tussen pabo-studenten met een havo- of vwo-achtergrond enerzijds en mbo-studenten anderzijds. Onder havo- en vwo-studenten is de uitval 10,8 respectievelijk 6,5 procent. Onder pabo-studenten uit het mbo is dat 24,5 procent.

Dit laatste percentage opgeteld bij de 22,7 procent ‘wisselaars mbo’ laat zien dat ruim 47 procent van de pabo’ers uit het mbo het eerste jaar niet haalt.

‘Pabo’ers van mbo tasten onderwijskwaliteit aan’

Pabo’s moeten mbo’ers kunnen weigeren. Dat stelt de Vereniging Hogescholen. Voorzitter Jan van Zijl van de MBO Raad vindt dit ‘te kort door de bocht’. 

De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat volgens de Vereniging Hogescholen ten koste van de onderwijskwaliteit. ‘Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo. Tijd die eigenlijk nodig is voor de kwaliteit van het pabo-onderwijs zelf’, zo meldt de Vereniging Hogescholen op haar website.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept de Vereniging Hogescholen de politiek op om mbo-studenten bij aanmelding te mogen screenen op voldoende voorkennis. ‘Op basis daarvan kan een pabo dan beoordelen of een mbo-student voldoende reken- en taalvaardigheid heeft voor een start op de pabo’, aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen.

Zijn collega Jan van Zijl van de MBO Raad heeft maandagochtend op Radio 1 gezegd dat ‘terugsturen aan de poort’ een te gemakkelijke oplossing is. Hij vindt dat de Vereniging Hogescholen te kort door de bocht gaat. Van Zijl zei ook dat niet alleen in het mbo, maar in het hele onderwijs de algemene vakken taal en rekenen de afgelopen 10 tot 15 jaar zijn verwaarloosd.

Woensdag vergadert de Tweede Kamer onder andere over doorstroom mbo-hbo.

Jongeren willen weer leraar worden

Leraar worden wint weer aan populariteit onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het aantal inschrijvingen op de lerarenopleidingen is vorig studiejaar gestegen, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Populaire richtingen zijn Engels, Spaans, Duits, natuurkunde en biologie.

Minder in trek zijn scheikunde, economie, Frans en lichamelijke opvoeding.

Pabo’s in Randstad groter, in krimpregio’s kleiner

Het totale aantal pabo-eerstejaars is na een jarenlange daling weer gestegen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Van 2005 tot 2012 nam het aantal pabo-studenten gestaag af. De krappe arbeidsmarkt in het primair onderwijs, die onder andere het gevolg is dalende leerlingenaantallen, wordt gezien als de oorzaak van de dalende trend. In 2013 is de algemene curve echter weer ten positieve gekeerd.

Het totale aantal aanmeldingen nam afgelopen studiejaar toe met 320 eerstejaars. Dat was een stijging van 5,9 procent naar 5762. De toename was vooral in de Randstad. De pabo van de Hogeschool van Amsterdam kreeg 14 procent meer aanmeldingen, terwijl de pabo van de Haagse Hogeschool 17 procent meer eerstejaars zag komen. De Marnix Academie in Utrecht kreeg de meeste eerstejaars: 104.

In gebieden met demografische krimp, zoals Limburg en Zeeland, nam het aantal pabo-studenten juist af. De HZ University of applied sciences (voorheen: Hogeschool Zeeland) zag een daling met 19 procent, terwijl het aantal eerstejaars op de pabo van de Limburgse Hogeschool Zuyd afnam met 23 procent.