De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft ingestemd met een indexering van 1,5% (op basis van de CBS-prijsindex) van het lidmaatschapstarief. Het tarief voor het jaar 2022 bedraagt 2,81 euro per leerling. Hiermee blijft VOS/ABB veruit de voordeligste belangenbehartiger voor onderwijsbestuur en -management.

Tijdens de ALV, die vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen online heeft plaatsgehad, zijn de notulen van de ALV in 2020 goedgekeurd. Ook is financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2020. Het bestuur van VOS/ABB heeft met instemming van de ALV de begroting voor het komende kalenderjaar 2022 vastgesteld.

Daarnaast is door directeur Hans Teegelbeckers een beeld geschetst van de ontwikkelingen die de Vereniging VOS/ABB raken. Hierbij was onder meer aandacht voor de groei van het aantal leden. Het aantal aangesloten schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten neemt toe. De ambitie is om de groei van het aantal aangesloten organisaties in 2022 te continueren.

Bestuurswisseling en wijziging statuten

Vanwege het aftreden van bestuurslid Patrick Went, directeur-bestuurder van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, hebben de leden ingestemd met toetreding tot het bestuur van VOS/ABB door Marcel ten Vergert, rector-bestuurder van openbare scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten en Goor.

De ALV ging tevens akkoord met een statutenwijziging. Deze wijziging houdt verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook zijn in de nieuwe statuten de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs opgenomen (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting).

Een ander punt dat aan bod kwam, is dat VOS/ABB per 2022 overgaat naar van één naar twee algemene ledenvergaderingen per jaar. De leden wordt voortaan op een ALV in het tweede kwartaal om goedkeuring van de jaarcijfers over het voorgaande jaar gevraagd.

Nieuwe huisstijl

Communicatieadviseur Raymond Godding heeft op de ALV de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van VOS/ABB gepresenteerd. De nieuwe huisstijl wordt binnenkort geïmplementeerd in alle uitingen van de vereniging, waaronder de website, de e-mailnieuwsbrieven en het magazine Naar School.