De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven aan welke belangrijke wijzigingen met ingang van het nieuwe schooljaar van kracht zijn geworden.

  • Norm van twee (les)uren per week bewegingsonderwijs per week Scholen in het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs moeten voortaan ten minste twee (les)uren per week bewegingsonderwijs geven. In de praktijk komt dat neer op ten minste 2 x 45 minuten per leerling per week. Zie Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
  • Eerlijkere kans bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs De eindtoets in groep 8 bestaat niet meer. In plaats daarvan is de doorstroomtoets gekomen, om te benadrukken dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, wordt de doorstroomtoets eerder in het jaar afgenomen en melden alle groep 8-leerlingen zich tussen 25 en 31 maart 2024 aan voor de middelbare school. Het idee is dat hierdoor alle leerlingen dezelfde kans hebben op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen passende niveau. Zie Wet doorstroomtoetsen en Besluit doorstroomtoetsen
  • Wijziging onderzoekskaders De Inspectie van het Onderwijs ziet met ingang van het nieuwe schooljaar (nog) nadrukkelijker toe op de wettelijke eisen voor de basisvaardigheden taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. De toevoeging van de standaardbasisvaardigheden (OP0) maakt het voor de besturen en scholen duidelijker wat van scholen wordt verwacht en brengt nadere focus aan in het toezicht. Deze standaard gaat gelden voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo. Door de toevoeging van de standaardbasisvaardigheden is het standaardaanbod (OP1) ook gewijzigd, omdat inhoud en aanbod nu onder OP0 worden beoordeeld. Twee andere standaarden zijn verder geconcretiseerd: zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en pedagogisch-didactisch handelen (OP3). Zie Bijgestelde onderzoekskaders van kracht
  • Uitbreiding bevoegdheden bij wanbeheer Op 1 augustus 2023 is de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium ingegaan die meer mogelijkheden biedt om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen en instellingen. In uitzonderlijke situaties kan de minister het bestuur van een school een aanwijzing geven. Dat betekent bijvoorbeeld dat de minister na meerdere waarschuwingen uiteindelijk de bekostiging van een school kan beëindigen. De Inspectie van het Onderwijs moet dan hebben vastgesteld dat er sprake is van wanbeheer en dat het bestuur daar geen eind aan wil of kan maken. Door de wetswijziging heeft de inspectie meer mogelijkheden om vast te stellen dat er sprake is van wanbeheer omdat de definitie van wanbeheer is uitgebreid. Ook maakt de wet het mogelijk voor de minister om een spoedaanwijzing op te leggen aan een bestuur. Zie Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: