Het klachtenstelsel in het primair en voortgezet onderwijs moet transparanter en klachten moeten sneller worden afgehandeld. Dit zijn twee van de zes aanbevelingen uit recent onderzoek dat bureau Regioplan in de eerste helft van dit jaar in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd.

Het eindrapport laat zien dat het huidige stelsel veel mogelijkheden biedt voor klachtafhandeling, maar ook dat het ondoorzichtig is. ‘Het vraagt om meer structuur en een betere informatievoorziening en/of begeleiding’, aldus de onderzoekers.

Zij gaan ook in op de rol van MR-leden, de rol en professionaliteit van vertrouwenspersonen en eventuele belemmeringen om een klacht in te dienen. Het blijkt verder dat 6% van de scholen niet is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie en dat het binnen andere scholen soms onduidelijk is bij welke commissie die school is aangesloten. Dat het advies van de klachtencommissies niet bindend is, maakt het zicht op vervolgacties beperkt.

Het eindrapport bevat de volgende zes aanbevelingen om het klachtenstelsel te versterken.

  1. Zorg voor beter vindbare en toegankelijke informatie over klachtenprocedures.
  2. Zorg in alle scholen voor ten minste één interne en één externe vertrouwenspersoon.
  3. Borg de professionaliteit van interne vertrouwenspersonen beter.
  4. Laat scholen verplicht aansluiten bij een landelijke commissie.
  5. Zorg voor een snellere afhandeling van klachten.
  6. Maak het advies van de klachtencommissies bindend.

Lees het Eindrapport klachtenstelsel po en vo

Deel dit bericht: