Drie clusterdirecteuren voor basisscholen in Leerdam e.o.

Stichting Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (O2A5) zoekt drie clusterdirecteuren voor basisscholen in het cluster Leerdam.

Ga naar de advertentie

Nog lagere rente zet pensioenen verder onder druk

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) meldt dat zijn financiële positie in het eerste kwartaal van dit jaar is verbeterd. Tegelijkertijd meldt het ABP dat de beleidsdekkingsgraad (belangrijk voor het eventueel verhogen of verlagen van de pensioenen) is gedaald.

‘De actuele dekkingsgraad steeg met bijna 2 procent naar 99,0 procent’, aldus het ABP. Dat was vooral te danken aan een rendement van 8,2 procent (32,5 miljard euro). Daarmee is het negatieve rendement van 2018 goedgemaakt.

De andere kant van de medaille is dat de nog verder gedaalde rente een stijging van de pensioenverplichtingen met 25 miljard euro heeft veroorzaakt. De beleidsdekkingsgraad (belangrijk voor verhoging en verlaging van de pensioenen) daalde daardoor in het eerste kwartaal van 103,8 procent naar 102,4 procent. Dat ligt bijna 2 procent onder het minimaal vereiste niveau van 104,2 procent.

Het ABP meldt verder dat het de pensioenen in 2019 niet hoeft te verlagen. De kans dat in 2020 de ABP-pensioenen omlaag moeten, wordt op dit moment klein geacht. Het ABP beheert onder andere de onderwijspensioenen.

Lees meer…

Trainingen om radicalisering te herkennen niet in trek

Leraren hebben weinig belangstelling voor trainingen om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen, meldt de NOS.

Volgens de Stichting School en Veiligheid heeft nog geen 2 procent van de leraren een (gratis) training gevolgd om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen.

Directeur Klaas Hiemstra wijt dat aan onhandige voorlichting. Aanvankelijk werden de trainingen gepromoot als hulpmiddel voor het omgaan met radicale meningen en opvattingen in de klas, zei Hiemstra in het NOS Radio 1 Journaal: ‘Dat werd erg geassocieerd met terrorisme. Daarvan zeiden de docenten: zulke leerlingen hebben we helemaal niet in de klas.’

Lees meer bij de NOS

 

Veel subsidieaanvragen passend onderwijs

Van de 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben er 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Dat meldt het ministerie van OCW.

Er is volgens het ministerie sprake van ‘een grote diversiteit aan keuzes voor doelgroepen en doelstellingen bij de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd’. In veel aanvragen komen expertiseontwikkeling, kennisdeling en samenwerking op regionaal niveau terug. Dat geldt ook voor het terugdringen van het aantal leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten. De problematiek van thuiszitters kan te maken hebben met hoogbegaafdheid. Een deel van de aanvragen heeft ook betrekking op de doorgaande leerlijn van het basis- en naar het voortgezet onderwijs.

Een commissie is nu bezig om de subsidieaanvragen te beoordelen.

Lees meer…

Internetconsultatie Vervangingsfonds/Participatiefonds

Tot 13 mei kunt u via een internetconsultatie uw mening kenbaar maken over het plan het Vervangingsfonds op te heffen en het Participatiefonds te moderniseren.

Het Vervangingsfonds (Vf) wordt opgeheven, maar het tijdstip waarop is nog niet bekend. Het Participatiefonds (Pf) blijft, maar zal wel een vereenvoudiging en modernisering moeten ondergaan. Dat is de kern van een wetsvoorstel waarover onderwijsminister Arie Slob per brief de Tweede Kamer informeerde.

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Dus zowel op het voornemen tot beëindiging van het Vf als op de hervorming van het Pf.

Ga naar de internetconsultatie

Wanneer eindtoets groep 8 afnemen?

Het ministerie van OCW wil weten op welk moment de eindtoets in groep 8 moet worden afgenomen. U kunt meedoen aan een online peiling.

In de peiling worden drie opties aangegeven:

 1. Huidige regelgeving volledig handhaven: het advies van de basisschool blijft leidend en de huidige volgorde (toets na advies) blijft gehandhaafd.
 2. Huidige regelgeving grotendeels handhaven, maar met wijziging van termijnen: het advies van de basisschool blijft leidend en de huidige volgorde (toets na advies) blijft gehandhaafd, maar de toets eerder in het jaar afgenomen.
 3. Eindtoets voorafgaand aan het schooladvies: het advies van de basisschool blijft leidend, maar de huidige volgorde verandert (advies na toets), zodat de toetsuitslag kan worden meegenomen in het schooladvies.

Het invullen van de peiling duurt niet langer dan 5 minuten.

Wat vinden leerlingen van integrale kindcentra?

Kindercorrespondent Tako Rietveld (bekend van de Kinderconferentie ‘Toon Karakter’ in de School!Week van het openbaar onderwijs) laat kinderen vertellen hoe zij de combinatie van kinderopvang en onderwijs in integrale kindcentra (IKC’s) ervaren.

Rietveld heeft in opdracht van het PACT voor Kindcentra filmpjes gemaakt. Daarin komen leerlingen aan het woord van ’t Sterrenpad in Nuis (provincie Groningen), Laterna Magica in Amsterdam en ’t Starrebos in Hilvarenbeek.

 

Clusterdirecteur openbare basisscholen Kuinre, Oldemarkt en Willemsoord (NW-Overijssel)

Stichting Op Kop voor openbaar basisonderwijs in de Overijsselse gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland zoekt een clusterdirecteur voor basisscholen in Kuinre, Oldemarkt en Willemsoord.

Ga naar de advertentie en de profielschets.

‘Religieuze scholen gaan segregatie tegen’

Confessionele scholen die religiositeit en religieuze diversiteit serieus nemen gaan segregatie tegen. Dat beweert theoloog Toke Elshof, die in de raad van toezicht zit van de christelijke profielorganisatie Verus.

Op de opiniepagina van Trouw reageert ze op een ingezonden stuk in diezelfde krant van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en zijn collega Marco Frijlink van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Concept School!

Zij benadrukken dat scholen op religieuze grondslag achterhaald zijn en voor maatschappelijke segregatie zorgen. Teegelbeckers en Frijlink dringen er op aan eindelijk de verzuiling achter ons te laten. Ze pleiten voor het concept School!, dat voorziet in ‘scholen’ van en voor iedereen zonder denominatieve voorvoegsels.

Elshof reageert ook op een opinieartikel van Carel Verhoef, historicus en oud-conrector van het protestants-christelijke Marnix College in Ede. Hij ziet dat artikel 23 in de Grondwet over de vrijheid van onderwijs segregatie mogelijk maakt. Dat vindt hij uitermate onwenselijk. Daarom pleit hij voor de gemengde school en voor een modernisering van artikel 23.

Religieuze diversiteit

In haar opiniestuk stelt theoloog Elshof dat confessionele scholen helemaal niet voor segregatie hoeven te zorgen. Voorwaarde is dan wel dat ze religieuze diversiteit serieus nemen. Ze wijst er bovendien op dat op bijvoorbeeld christelijke scholen allang niet meer alleen kinderen uit christelijke gezinnen zitten.

Magazine Veilig over meldcode kindermishandeling

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig, dat bedoeld is voor mensen in het onderwijs.

Aanleiding om dit magazine uit te brengen, is de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt mensen in het onderwijs om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind.

In het magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook – helaas – verhalen over hoe het mis kan gaan. Tevens staan er voorbeelden en tips in over de wijze waarop mensen in het onderwijs het verschil kunnen maken.

Het magazine is een initiatief van de Augeo Foundation.

Lees magazine Veilig

Workshop herijking kernwaarden openbaar onderwijs

Senior beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB geeft op 18 mei de workshop Openbaar onderwijs 2.0: naar eigentijdse kernwaarden. Dat doet zij op de themaconferentie ‘Identiteit op school’ van onder andere de Groep Openbaar Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De kernwaarden van het openbaar onderwijs worden in 2019 herijkt. In de workshop laat Lammers u hierover kritisch meedenken. Uitgangspunten daarbij zijn het actief-pluriforme en democratische karakter van het openbaar onderwijs en het feit dat de openbare scholen van en voor iedereen zijn. Het doel van de herijking van de kernwaarden is om deze uitgangspunten in de praktijk meer te laten leven.

Er worden ook andere workshops gegeven:

 • Levensvisiepalet – verzorgd door het Dienstencentrum G/HVO
 • (Bèta)Burgerschap in het onderwijs – verzorgd door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion
 • De praktijk van de Zaanse openbare school, van en voor een democratische samenleving – door het lectoraat Pedagogisch handelen van hogeschool Inholland.

Tevens zullen professor Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Patrick Sins van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion zullen spreken over de identiteit van het openbaar respectievelijk algemeen bijzonder onderwijs.

Wanneer en waar?

De themaconferentie ‘Identiteit op school’ is op zaterdag 18 mei van 11 tot 16 uur in het AOb-hoofdkantoor in Utrecht. Toegang is gratis.

U kunt zich online aanmelden via de website van de AOb.

Lees meer…

 

Betere hulp en voorlichting aan jongeren met depressie

Met de wegwijzer Rondom Jong wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de hulp en voorlichting aan jongeren verbeteren die kampen met een depressie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS nam de wegwijzer Rondom Jong onlangs in ontvangst tijdens een werkbezoek aan het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet, waar Rondom Jong succesvol is getest.

Blokhuis: ‘Iedere jongere verdient de best mogelijke hulp als hij of zij in de put zit. Het is cruciaal dat depressieve klachten snel herkend worden en dat het normaal wordt om erover te praten. De Rondom Jong-methode helpt daar bij. Professionals die dicht bij de jongeren staan kunnen met de methode de hulpverlening sterk verbeteren. Ik roep alle leerkrachten, en hulpverleners op deze methode te gaan gebruiken.’

De methode is bedoeld voor professionals die met jongeren te maken hebben, dus onder anderen voor mensen uit het onderwijs.  Lees meer op de website van het Trimbos Instituut. Daar kunt u Rondom Jong online bestellen.

Tevreden over klachtenregeling onderwijs

De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt in de praktijk over het algemeen goed. Dat staat in een brief van de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De brief van de ministers gaat over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling en de evaluatie van de klachtenregeling in het primair en voortgezet onderwijs.

Daaruit blijkt onder andere dat ouders en onderwijspersoneel de regeling, en daarmee de vertrouwenspersoon die deze voorschrijft, weten te vinden. Zij vinden de informatievoorziening meestal voldoende. Daarnaast blijkt dat (potentiële) klagers tevreden zijn met de klachtenregeling. Belangrijk hierbij is wel dat de argumentatie bij uitspraken duidelijk wordt gecommuniceerd.

Verbeterpunten

De evaluatie toont volgens de ministers ook aan dat er twee punten zijn waar verbetering mogelijk is: de laagdrempeligheid van de klachtenregeling en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen op scholen naar aanleiding van klachten.

Verder hebben schoolleiders en bestuurders in de evaluatie aangegeven dat klachten een redelijke invloed hebben op schoolbeleid en kwaliteitsverbetering. Toch zijn er ook scholen waarbij dit nog niet het geval is, zo staat in de brief van de ministers.

Relatief weinig discriminatie in onderwijs

Discriminatie komt in het onderwijs relatief weinig voor, blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2018.

‘Onderwijs’ behoort tot de kleinere categorieën in de registratiebestanden, zo staat in het rapport. Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s, via de gemeenten) ontvingen vorig jaar 295 meldingen die gecategoriseerd werden als ‘onderwijs’, terwijl de politie 153 onderwijsgerelateerde incidenten registreerde. Dat is 7 procent van het totale aantal meldingen.

Herkomst, handicap of chronische ziekte

De incidenten verschilden van elkaar: waar de politie voornamelijk uitlatingen, bekladdingen en geweldsincidenten registreerde, gingen de meldingen bij ADV’s in twee op de drie gevallen om omstreden behandeling. De helft van de ADV-meldingen had betrekking op de discriminatiegrond ‘herkomst’. Bij 23 procent ging het om discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Bij de politieregistraties op dit terrein sprong naast de grond herkomst/huidskleur (28 procent) ook seksuele gerichtheid eruit (19 procent). Terwijl de door de politie geregistreerde incidenten zich bijna altijd in of rondom een basis- of middelbare school afspeelden, speelden de ADV-meldingen zich ook af op ROC’s, hogescholen of universiteiten.

(Te) laag schooladvies of bestempeld als lastig

Diverse ADV-meldingen hadden betrekking op de verhouding tussen leerlingen en school. Zo ontvingen ADV’s meldingen over discriminerend toelatingsbeleid van scholen, waarbij jongens gemakkelijker werden toegelaten dan meisjes. In andere meldingen vertelden ouders aan ADV’s dat hun kinderen, vanwege hun herkomst, anders door leerkrachten werden behandeld dan andere kinderen. Ze kregen bijvoorbeeld een (te) laag schooladvies of werden als lastig bestempeld.

Lees meer…

Wet doorstroomrecht vmbo-havo vertraagd

De wet die het doorstroomrecht van vmbo’ers naar de havo regelt, kan pas in werking treden als de ‘curriculumkloof’ is overbrugd. Dat vindt de VO-raad, meldt de Volkskrant.

De krant schrijft over de vertraagde inwerkingtreding van de Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo. Deze wet zou met ingang van het schooljaar 2019-2020 van kracht moeten zijn, maar dat wordt niet gehaald. Daardoor blijft de huidige situatie van kracht, waarin scholen die havo aanbieden zelf kunnen bepalen of zij geslaagde vmbo’ers toelaten tot het vierde leerjaar van de havo.

Langere doorlooptijd, geen coulanceregeling

Het ministerie van OCW laat aan de Volkskrant weten dat het wetsvoorstel een langere doorlooptijd heeft dan verwacht. Binnenkort gaat het naar de Tweede Kamer komt. Daarna moet het nog naar de Eerste Kamer. Daar gaan nog maanden overheen.

Een coulanceregeling komt er niet, schrijft de krant. Wel onderstreept onderwijsminister Arie Slob een eerdere oproep van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de scholen om geen onnodige eisen te stellen aan de doorstroom van vmbo’ers naar de havo.

Curriculumkloof overbruggen

De VO-raad was altijd kritisch over de nieuwe wet. De sectororganisatie zegt nu, zo meldt de Volkskrant, dat de streefdatum mede niet is gehaald, omdat onduidelijk is hoe bij een doorstroomrecht de vakken op vmbo en havo het beste op elkaar kunnen aansluiten. Zolang de ‘curriculumkloof’ niet is overbrugd, kan de wet volgens de VO-raad niet in werking treden.

Lees meer…

Magazine Naar School! over zzp’ers in het onderwijs

Het hoofdartikel in het aprilnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat over zzp’ers in het onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen: de openbare school houdt stand in krimpgebieden en unieke samenwerking op Goeree-Overflakkee voor meer profielaanbod.  

Er is veel (fiscale) onduidelijkheid over zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in het onderwijs. Dat heeft te maken met de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). De onduidelijkheid maakt schoolbesturen huiverig om met zzp’ers in zee te gaan.

Schoolbestuurder Jeroen Goes van Fluvium Openbaar Onderwijs pleit in Naar School! voor ruimere regelgeving met betrekking tot de inzet van zzp’ers. ‘Dat de overheid zo rigide omgaat met die fiscale eisen, laat een gebrek aan urgentiegevoel zien’, zegt hij.

Openbare school in krimpgebieden

Hoogleraar Pieter Huisman gaat in het magazine van VOS/ABB in op de grondwettelijke positie van de openbare school in krimpgebieden. Als daar scholen verdwijnen, moet de laatste school altijd een openbare school zijn, benadrukt hij.

Het is volgens hem heel simpel: ‘Als een gebied te klein is voor afzonderlijke richtingen, dan bestaat er een grondwettelijke garantie in de vorm van de openbare school.’ Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Samenwerking voor meer profielaanbod

In de nieuwe rubriek Trots vertelt rector Arie Cové van de openbare Regionale Scholengemeenschap in Middelharnis over de samenwerking met het christelijk voortgezet onderwijs. Door die samenwerking lukt het om straks op het eiland Goeree-Overflakkee maar liefst acht vmbo-profielen aan te bieden.

Hij spreekt van een unieke vorm van samenwerking, waarmee de scholen in Middelharnis echt de leerling centraal stellen. ‘Ik ben er ongelooflijk trots op dat we de
kloof tussen openbaar en christelijk onderwijs op deze manier overbruggen!’

Andere onderwerpen

Het VOS/ABB-blad heeft aandacht voor nog veel meer lezenswaardige onderwerpen:

 • Inhoud geven aan burgerschap: column van VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers
 • Bruisende School!Week: verslag van de landelijke week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
 • Excellente scholen bekroond om bijzondere aanpak: openbare basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel en openbare scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg
 • Alle leerlingen wereldburger: over internationalisering van het onderwijs
 • Methode Krachtbronnen: ‘De wereld komt de klas binnen’
 • Gebouw: openbare basisschool De Helix in Heerhugowaard
 • VOS/ABB-ledenvoordelen: van mediatraining tot check van jaarverslag
 • Hoe zit het nu precies? Vraag en antwoord van Onderwijsjuristen VOS/ABB en Ouders & Onderwijs
 • Nieuw in de boekenkast: selectie uit recent verschenen boeken en andere
  publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs
 • Juridisch advies van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: opletten met onafhankelijk deskundige

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het blad als pdf.

Pieter Lossie verruilt klimaat voor LAKS

Pieter Lossie hangt het klimaat aan de wilgen en wordt bestuursvoorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). 

De 17-jarige Lossie, die op het openbare Minkema College zit, gaat met zes andere leerlingen in het LAKS-bestuur zitten. ‘We zijn erg blij dat we verkozen zijn en hebben heel veel zin om volgend jaar de leerlingen van Nederland te vertegenwoordigen’, zo citeert het LAKS hem.

Pieter Lossie profileerde zich een aantal maanden als klimaatactivist. Hij deed mee aan de klimaatprotesten van leerlingen in Den Haag en Amsterdam. Hij gaat zich nu helemaal op het LAKS richten:

Lees meer…

Openbaar onderwijs móet, bijzonder onderwijs mág

In krimpsituaties moet de laatste school altijd een openbare school zijn. Dat benadrukt bijzonder hoogleraar Pieter Huisman

In het aprilnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB legt hij uit dat het volgens artikel 23 in de Grondwet heel simpel is: ‘Als een gebied te klein is voor afzonderlijke richtingen, dan bestaat er een grondwettelijke garantie in de vorm van de openbare school.’

Huisman voegt daaraan toe dat openbare scholen heel goed aandacht kunnen geven aan verschillende richtingen en geestelijke stromingen en wettelijk gezien ook gelegenheid moeten bieden tot godsdienstonderwijs. Bijzonder onderwijs is daarmee in feite overbodig.

Pieter Huisman is hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bekleedt daar de leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Deze leerstoel wordt in stand gehouden door VOS/ABB en VBS.

Het aprilnummer van magazine Naar School! verschijnt op dinsdag 15 april, maar u kunt het artikel Openbare school prima oplossing voor krimpgebieden nu al lezen.

Medezeggenschap leerlingen: spel ‘Schoolgebouwd’

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kan het spel Schoolgebouwd worden besteld. Het is bedoeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs te interesseren in medezeggenschap.

Het spel is een methode om leerlingen kennis te laten maken met medezeggenschap en ze te laten ervaren wat het betekent om mee te denken over zaken die spelen op school. Het kan ook worden ingezet in het kader van burgerschapsvorming.

Lees meer…

Excursie Tweede Kamer: educatief programma reserveren

Wilt u komend schooljaar (weer) met leerlingen naar de Tweede Kamer? Via de website van ProDemos kunt u educatieve programma’s reserveren voor het schooljaar 2019-2020.

Rondom het bezoek aan de Tweede Kamer biedt ProDemos een gevarieerd programma met verschillende interactieve onderdelen. Nieuw volgend schooljaar is dat alle scholen een vergoeding kunnen krijgen voor het vervoer naar Den Haag. U moet het vervoer wel zelf regelen.

Lees meer of ga direct naar de reserveringspagina van ProDemos

Yusuf Khalid nieuwe Koning van de Jeugd

De 14-jarige Yusuf Khalid van het openbare Vossius Gymnasium in Amsterdam is gekroond tot de nieuwe Koning van de Jeugd.

Hij gaf de beste speech tijdens de sprekerswedstrijd die zaterdag plaatsvond op het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi in het openbare Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Yusuf speechte over de 150.000 kinderen in Nederland die met zichzelf in de knoop zitten. ‘Dat zijn drie Johan Cruijff-ArenA’s vol; dat zijn er veel te veel,’ sprak Yusuf. ‘Kinderen hebben het recht om vrij te leven, om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Maar als jij met mentale problemen kampt, is er vrijwel niets meer van deze vrijheid over.’ Het komende jaar wil de nieuwe koning het welzijn van jongeren bespreekbaar maken en kinderen aanmoedigen om hulp te zoeken. Yusuf zal ook op Kleine Prinsjesdag een eigen troonrede te houden.

De kroning was onderdeel van het debattoernooi over kinderrechten in Nederland, dat jaarlijks wordt georganiseerd door UNICEF en het Nederlands Debat Instituut. Vorig jaar werd Chris Heidstra van het openbare Willem de Zwijger College in Papendrecht Koningin van de Jeugd.