Input gevraagd over jongens en meisjes in onderwijs

In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter dan jongens. De Onderwijsraad wil weten hoe dat komt en vraagt daarom iedereen die hier een visie op heeft om input.

Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de manier waarop scholen met jongens en meisjes omgaan? Of strekken de verschillen tussen meisjes en jongens zich sowieso uit tot bijvoorbeeld hun cognitieve ontwikkeling of hun houding ten aanzien van onderwijs?

U kunt uw input tot 29 februari mailen naar jongensmeiden@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

School is democratische samenleving in het klein

Een school moet daadwerkelijk een democratische samenleving zijn waarin leerlingen actief participeren en meebeslissen. Dit standpunt van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kwam aan bod in een overleg over het initiatiefwetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob over de burgerschapsopdracht aan scholen.

‘De verplichting van een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de universeel aanvaarde mensenrechten, richt zich niet tot individuen maar tot het bevoegd gezag van de school’, aldus de SP-fractie tijdens dit overleg.

Dialoog over burgerschap

De PvdA ging in op het idee van VOS/ABB en VOO om in het wetsvoorstel expliciet voorwaarden op te nemen voor de verplichte dialoog over de burgerschapsopdracht. ‘Hoe en in hoeverre kan anders de inspectie straks scholen erop aanspreken die hun burgerschapsopdracht op een wijze (uitvoeren) die onvoldoende recht doet aan de geest van deze opdracht?’, zo vraagt de PvdA-fractie zich af.

Lees meer…

Géén ouderbijdrage voor aanbod hoogbegaafde leerlingen!

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) benadrukt dat ouders van hoogbegaafde kinderen niet hoeven te betalen voor extra onderwijsaanbod. Als ouders die bijdrage moesten betalen, dient de school het geld terug te storten, vindt hij. Hierover bericht het AD.

Heerema hamert erop dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos dient te zijn. Eerder benadrukte oud-staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat ook in antwoord op Kamervragen.

Scholen en samenwerkingsverbanden

Het standpunt van Heerema en OCW sluit aan bij wat VOS/ABB hier altijd over zegt: scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten gezamenlijk voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Als aparte voorzieningen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling te voorzien, dan moet de school of het samenwerkingsverband daarvoor zorgen. De toelating hiertoe mag niet afhankelijk zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders.

Met andere woorden: passend onderwijs omvat alle vormen van ondersteuning, dus ook die op het gebied van hoogbegaafdheid. De school dient aan te bieden wat het kind nodig heeft. Dit behoort tot de zorgplicht, dus de school moet dit betalen dan wel in overleg gaan met het samenwerkingsverband over de inzet van de middelen hiervoor.

‘Geef mensen met bijstand baan in onderwijs’

Mensen in de bijstand kunnen in het onderwijs veel waardevol werk doen. Dat staat in het rapport In wat voor land willen wij werken van Commissie Regulering van Werk.

De commissie onder voorzitterschap van Hans Borstlap adviseert om te investeren in de ‘basis van de arbeidsmarkt’. Dat is nodig omdat nu ‘het gros van de bijstandsontvangers niet volwaardig participeert’. Met volwaardig participeren bedoelt de commissie ‘een reguliere werksetting op basis van een arbeidsovereenkomst’.

Onder andere het onderwijs zou voor deze mensen geschikte werkplekken kunnen creëren. Scholen zouden hen kunnen inzetten voor ‘waardevol werk dat momenteel blijft liggen’. Dat werk zou tegen het wettelijk minimumloon kunnen worden uitgevoerd.

Lees meer…

Vooral meisjes willen baan in onderwijs

In Nederland willen meisjes het liefst in het onderwijs gaan werken. Jongens kiezen veel liever voor een baan in de ICT-sector. Dat staat in het rapport Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Bij de meisjes in de leeftijd van het voortgezet onderwijs staat docent worden op nummer 1. Eén op de tien meisjes (9,3 procent) in Nederland wil later in het onderwijs gaan werken. Bij de jongens is dat met één op de 25 (4,0 procent) veel minder.

Meisjes willen dus het liefst gaan lesgeven. Andere populaire beroepskeuzes zijn dokter, psycholoog, verpleegkundige en advocaat. Bij de jongens staat een baan in de ICT op nummer 1, gevolgd door sporter, software-ontwikkelaar en technicus. Op nummer 5 staat bij jongens een baan in het onderwijs.

Volg onze mediatraining crisiscommunicatie!

Op 13 mei kunt u onze mediatraining voor mensen uit het onderwijs volgen. Deze unieke scholingsbijeenkomst van een dag wordt verzorgd door communicatieadviseur Ronald Brouwers.

In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch journalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie het woord voert.

Mensen die de mediatraining van VOS/ABB hebben gevolgd, zijn daar positief over. Bijvoorbeeld voormalig bestuurder Nico Woonink van het openbare Staring College in Lochem. ‘De training is goed en breed opgezet. Je leert hoe journalisten te werk gaan. Als je van tevoren je kernboodschap bepaalt, laat je je niet snel van de wijs brengen. Ik heb er veel aan gehad.’

Wanneer en waar?

De mediatraining wordt gegeven op woensdag 13 mei (09.00-17.00 uur) in ons kantoor in Woerden. De studiebelasting bedraagt 8 uur (de trainingsdag).

De training kost 395 euro ex. btw per persoon (dat is ver beneden de tarieven die in de markt gebruikelijk zijn). Het minimumaantal deelnemers is vier, het maximumaantal zes.

Aanmelden kan via deze link.

Let op: voorwaarde om aan deze training mee te kunnen doen, is dat uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Als dit niet het geval is, kunt u niet deelnemen!

Mediatraining bij u op locatie?

Ronald Brouwers kan ook incompany mediatrainingen verzorgen. U kunt daarvoor contact met hem opnemen via ronald.brouwers@xs4all.nl.

Scholingsacademie

Voor een overzicht van het volledige cursusaanbod van VOS/ABB gaat u naar onze Scholingsacademie. Daar staat ook een uitgebreid aanbod van incompany cursussen die VOS/ABB kan verzorgen.

Op de mediatrainingen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Minder mensen met griep, nog geen epidemie

Het aantal mensen met griep is afgenomen. Er is nog geen sprake van een griepepidemie. Dat blijkt uit cijfers van expertisecentrum Nivel.

In week van 13 t/m 19 januari lag het aantal mensen dat met griepachtige verschijnselen naar de huisarts ging, op 43 per 100.000. Dat is onder de epidemische grens van 58 per 100.000.

In week 2 piekte het aantal met 79 per 100.000 boven de epidemische grens. Er is echter pas sprake van een epidemie als die grens in twee opeenvolgende weken wordt overschreden. Dat is in het huidige winterseizoen nog niet gebeurd.

Het Nivel houdt wekelijks bij hoeveel griepgevallen er zijn.

Lerarentekort: minister krijgt brandbrief van grote steden

De vier grote steden dringen bij onderwijsminister Arie Slob opnieuw aan op ‘onorthodoxe maatregelen’ om het lerarentekort tegen te gaan. Ze hebben net als in september jongstleden een brandbrief aan de minister gestuurd.

De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat Slob met toelagen komt voor leraren die in de stad (willen) werken. De leegloop bij de scholen in de grote steden leidt er volgens de wethouders tot dat de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd is. Dat raakt alle leerlingen, benadrukken ze.

De aanpak van het lerarentekort vereist volgens de wethouders meer dan incidenteel enkele miljoenen. Er is structureel veel meer geld nodig, benadrukken ze.

De vier grote steden hamerden in september jongstleden ook al in een brief aan de minister op de urgentie van het probleem van het lerarentekort.

Slob ziet later schooladvies niet zitten

Onderwijsminister Arie Slob ziet het niet zitten om alle leerlingen pas in het derde jaar van het voortgezet onderwijs een schooladvies te geven, meldt Trouw. Nu gebeurt dat in groep 8 van de basisschool, maar onder andere de PO-Raad, VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) willen het met drie jaar uitstellen.

De krant meldt op basis van een bericht van het ANP dat de minister beseft dat het schooladvies in groep 8 voor sommige kinderen te vroeg komt. Maar ‘anderen hebben er juist baat bij om sneller op vmbo, havo of vwo te beginnen’, aldus Slob.

Onder andere de PO-Raad, de VO-raad en het LAKS pleiten ervoor om leerlingen pas in het derde jaar van het voortgezet onderwijs een schooladvies te geven. De gedachte hierachter is dat een later schooladvies kansengelijkheid bevordert. Het zou met name goed zijn voor laatbloeiers en kinderen uit kansarme gezinnen. Zij zouden met uitstel van het schooladvies een hoger niveau kunnen bereiken. Hiermee grijpen ze terug op het idee van de middenschool in de jaren 60 en 70, die er uiteindelijk niet kwam.

Toekomst van ons onderwijs

In het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs (ook wel bekend als het Onderwijspact) staat dat de leerlingen ‘rond de leeftijd van 15 jaar’ gaan kiezen voor de beroepsgerichte of academische stroom. ‘Dit doorstroommoment ligt niet vast: leerlingen stromen door wanneer ze daar aan toe zijn. Ook na deze keuze kunnen zij binnen de kwalificerende fase leergebieden of vakken volgen en afsluiten op verschillende niveaus.’

Het idee is dat tussen de beide stromen ‘paden’ of ‘wisselstromen’ komen, ‘met het oog op het borgen van een zekere mate van flexibiliteit en het voorkomen van mogelijk ervaren (vroegtijdige) prestatiedruk bij leerlingen en studenten’.

Huidige onderwijs voldoet niet meer

De opstellers van het discussiestuk wijzen erop dat er veel signalen zijn die erop wijzen dat het huidige onderwijssysteem niet langer voldoet. ‘Zo daalt de leesvaardigheid (…), is er sprake van kansenongelijkheid, wordt beroepsonderwijs ondergewaardeerd en voorkomen schotten in het systeem dat we het maximale uit elk talent kunnen halen.’

Lees meer…

 

 

 

Inclusief onderwijs: élke leerling welkom!

‘Wij kijken niet naar wat leerlingen niet kunnen, wij kijken naar wat ze wél kunnen. Dat zegt directeur-bestuurder Teun Dekker van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. In het AD staat een artikel over inclusief onderwijs dat deze school biedt: élke leerling is welkom.

Het principe van inclusief onderwijs is nadrukkelijk dat elke leerling welkom is, ook als er extra ondersteuning nodig is. De Kroevendonk werkt op die manier. De school besloot twintig jaar geleden al om meer kinderen die wat extra’s nodig hebben in de gewone klassen te houden, schrijft het AD.

Directeur-bestuurder Teun Dekker zegt daarover tegen de krant: ‘Dat ging echt niet van de ene op de andere dag, hoor. Vooral in het begin verwezen we heus nog wel door naar het speciaal onderwijs. Maar dat is de afgelopen jaren slechts één keer gebeurd.’

De school staat in principe voor alle leerlingen open. Bij een aanvraag buigen de leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten en directie zich over de vraag: wat hebben we nodig om dit kind in de klas te hebben? Dat wordt dan geregeld.

Lees het artikel van het AD

Nieuweschool Panningen

Een andere basisschool die uitgaat van inclusief onderwijs, is de Nieuweschool in Panningen. De kinderen van deze school krijgen geen diagnose; ze zijn allemaal gelijk en doen allemaal mee. Een ander opmerkelijk punt: op deze school zijn geen klachten over hoge werkdruk en de ziekteverzuimcijfers zijn extreem laag.

In magazine Naar School! van VOS/ABB stond in 2018 een uitgebreid artikel over de principes en werkwijze van de Nieuweschool. Directeur Johan van Beucken zei hierover: ‘We hebben een heel diverse populatie, maar we hebben geen extra faciliteiten, want er zijn geen diagnoses. Wij willen niet stickeren met ADHD, autisme, PDD-NOS of wat dan ook. Wél krijgt elk kind de aanpak die bij hem of haar past, waardoor elk kind zich ontwikkelt.’

De leerkrachten van de Nieuweschool werken nauw samen met de IB’er. Het onderwijs is er sterk gedifferentieerd, en dat werkt: ‘We zien goede resultaten en ik zie sommige kinderen hier echt opbloeien’, aldus Van den Beucken.

Lees het artikel Nieuweschool bewijst: passend onderwijs kan slagen

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

Op 12 februari is in Bussum de landelijke startconferentie van het praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob is daarbij aanwezig. Hij zal de conferentie openen.

Het platform Naar inclusiever onderwijs is een initiatief van onder andere VOS/ABB. Het is erop gericht dat álle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school kunnen. Dat geldt dus ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie over de startconferentie en online aanmelden.

Internetconsultatie schooldiploma praktijkonderwijs

Wat vindt u van het wetsvoorstel Schooldiploma praktijkonderwijs? Tot 10 februari staat hierover een internetconsultatie open.

In het wetsvoorstel staat dat scholen voor praktijkonderwijs aan alle leerlingen die die opleiding succesvol afronden een schooldiploma uitreiken. De leerlingen krijgen dan ook het bijbehorende portfolio. De gedachte hierachter is dat ook leerlingen uit het praktijkonderwijs trots kunnen zijn op hun diploma.

‘Daarmee wordt de erkenning voor de leerlingen en het praktijkonderwijs als schoolsoort vergroot. De eenduidige vorm van erkenning (…) vergroot mogelijk de positie van de leerlingen op de arbeidsmarkt’, zo staat in de toelichting bij deze internetconsultatie.

De sluitingsdatum is 10 februari 2020.

Ouders klagen over passend onderwijs

De actiegroep Boze Ouders heeft bij de Inspectie van het Onderwijs een collectieve klacht ingediend over passend onderwijs.  

De klacht gaat over het niet goed functioneren van passend onderwijs. Daardoor zitten volgens de actiegroep meer dan 13.000 kinderen zonder onderwijs thuis. ‘Het werkelijk aantal is niet bekend, omdat kinderen soms gedeeltelijk naar school gaan, of geregistreerd zijn als ziek’, zo meldt Boze Ouders op Facebook.

Zorgplicht

Volgens de klagers worden de meldingen van ouders over passend onderwijs nergens geregistreerd. Ook wordt volgens hen niet bijgehouden welke scholen niet voldoen aan de wettelijke zorgplicht. ‘Niemand spreekt de verantwoordelijke school hierop aan. De onderwijsinspectie controleert niet op het naleven van de zorgplicht. Noch handhaaft zij wanneer een school de zorgplicht mijdt of schendt.’

De actiegroep stelt dat ouders nergens terecht kunnen. ‘Mede daardoor durven ouders zich vaak niet in het openbaar uit te spreken over hun situatie, terwijl de gevolgen groot zijn. Veelal zijn zij genoodzaakt te stoppen met werken in verband met de extra zorg, de vele bureaucratische afspraken die zij hebben met scholen en vaak ook Jeugdzorg. In de praktijk staan ouders rechteloos tegenover de machtige schoolbesturen.’

Geschillencommissie

Woordvoerder Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs laat in Trouw weten dat ouders naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs kunnen. Ook benadrukt hij dat elke school verplicht is een klachtenprocedure te hebben.

Hij erkent dat de inspectie tot 1 november jongstleden niet controleerde op de zorgplicht die scholen hebben, maar hij meldt ook dat dit nu wel gebeurt. ‘Het beeld dat is ontstaan heeft ons ertoe bewogen om er een tandje bij te zetten’, aldus Jansen.

Zeperd van minister in zaak-Cornelius Haga Lyceum

Er was geen wettelijke grond voor het besluit om het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam te vervangen. Dat oordeelt de bestuursrechter in Amsterdam.

Onderwijsminister Arie Slob besloot vorig jaar dat de Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum moest vervangen. Hij voerde daar twee redenen voor aan: de school zou te weinig doen op het gebied van burgerschap en sociale integratie én er zou sprake zijn van financieel wanbeheer.

Vrijheid van onderwijs

De bestuursrechter vindt dat de minister te ver is gegaan. Hij wijst erop dat scholen een grote vrijheid hebben bij het invullen van hun burgerschapsopdracht. De rechtbank gaat ook niet mee in de stelling dat de school openlijk afstand moet nemen van personen met een omstreden (salafistisch) gedachtegoed. ‘De keuzes die SIO hierin maakt, vallen binnen de vrijheid van onderwijs’, zo oordeelt de rechter.

Wat betreft het financiële beleid van de school is er naar het oordeel van de rechtbank wel reden tot kritiek: ‘Bij vier uitgaven is inderdaad vast komen te staan dat er sprake was van zelfverrijking en onrechtmatig handelen.’ Maar er kan volgens de rechter niet worden gesteld dat er sprake zou zijn van algeheel financieel wanbeleid.

Lees de uitspraak

Minister Slob gaat in hoger beroep, zo heeft hij laten weten in onder meer een brief aan de ouders van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum.

Predicaat Excellente School 2019 naar 62 scholen

Het predicaat Excellente School is dit keer naar 62 scholen gegaan, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het gaat om 16 scholen in het primair onderwijs, 40 scholen in het voortgezet onderwijs en 6 scholen in het speciaal onderwijs. Vanaf nu dragen 190 scholen of schoolsoorten het predicaat excellent: 54 scholen in het primair onderwijs, 116 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 20 scholen in het speciaal onderwijs.

De scholen die het predicaat Excellente School 2019 hebben gekregen, mogen het drie jaar voeren (2020, 2021 en 2022). De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten was op de scholen zelf.

De inspectie heeft een overzicht van Excellente Scholen 2019 online gezet. Er is ook een overzicht van alle Excellente Scholen.

Nieuwe scholingsbijeenkomsten Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen organiseren drie nieuwe scholingsbijeenkomsten. Wacht niet te lang met aanmelden, want er is altijd veel animo voor!

De scholingsbijeenkomsten zijn bij VOS/ABB in Woerden:

Deelname kost 55 euro per persoon (btw-vrij). U kunt zich aanmelden via bovenstaande links naar alle informatie over de respectievelijke scholingsbijeenkomsten.

Let op: de scholingsbijeenkomsten zijn alleen voor VOS/ABB-leden. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u er helaas niet aan deelnemen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Primeur op congres kernwaarden: V-LAB Express

Het congres op 18 maart in Arnhem waarop de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs worden gepresenteerd, heeft een primeur: bezoekers kunnen voor het eerst ervaren hoe de V-LAB Express werkt.

In de rijdende V-LAB Express kunnen kinderen actief aan de slag met burgerschapsthema’s als vrijheid, veiligheid, democratie en vrede. ‘Het is een plek waar kinderen democratie kunnen oefenen’, vertelt initiator Jan Durk Tuinier van Stichting Vredeseducatie.

Meer weten over de V-LAB Express? Lees dit artikel en kom naar het kernwaardencongres op 18 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Op 22 april congres De Staat van het Onderwijs

Op 22 april is in Amsterdam het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs zal op dit congres de bevindingen presenteren uit het gelijknamige rapport en daarover met de aanwezigen in gesprek gaan. Het rapport zal worden overhandigd aan de minister van OCW.

Het congres is op woensdag 22 april van 10 tot 17 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

Kostenconfiguratoren onderwijshuisvesting 2020

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft de kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen geactualiseerd. 

Het betreft de kostenconfiguratoren voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2020. U kunt met deze rekeninstrumenten snel inzichtelijk maken wat een schoolgebouw – dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit – met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.

U kunt de geactualiseerde kostenconfiguratoren opvragen bij HEVO (gratis!).

Lees meer…

Netwerkbijeenkomst over medezeggenschap in IKC’s

De volgende bijeenkomst van het IKC-netwerk van VOS/ABB is op 6 februari in Woerden. Deze bijeenkomst gaat over medezeggenschap in integrale kindcentra.

Het IKC-netwerk van VOS/ABB bestaat uit bestuurders, beleidsmedewerkers en directeuren van integrale kindcentra. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Tijd, locatie, aanmelden

De bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra is op donderdag 6 februari van 09.30 tot 12.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Na afloop kunt u gebruikmaken van een eenvoudige lunch.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘IKC-netwerk 6 februari’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen bovendien graag van u weten of u gebruik wilt maken van de lunch (dit om eventuele verspilling van verenigingsgeld en voedsel te voorkomen).

Voor leden van VOS/ABB is deelname aan de bijeenkomst gratis. Niet-leden (bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties) betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Meld u aan voor IKC-netwerk!

Neemt u nog niet deel aan ons IKC-netwerk, maar bent u daar wel in geïnteresseerd? Meld u aan bij Eline Vrenken via evrenken@vosabb.nl.

Scholingsbijeenkomst Arbeidsongeschikte werknemer

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB verzorgen op 5 maart in Woerden een scholingsbijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer. 

Bij het begeleiden van een zieke werknemer is de Wet verbetering poortwachter het uitgangspunt. In het onderwijs spelen ook andere regels een rol, zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO).

Inhoud

De scholingsbijeenkomst gaat over het re-integratieproces van de arbeidsongeschikte werknemer. Ook laten de Onderwijsjuristen zien welke stappen u als werkgever moet doorlopen na twee jaar ziekte van uw werknemer (ontslag of herplaatsing). Ook komen maatregelen aan bod die u kunt nemen als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. De scholingsbijeenkomst gaat tevens over de vraag hoe u moet omgaan met medische gegevens.

U kunt de volgende onderwerpen verwachten:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Regels/verplichtingen voor zieke werknemer
 • Bezoldiging in eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wenselijk geachte arbeid
 • Ontslag na doorlopen van ziektetraject
 • Transitievergoeding na twee jaar ziekte
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Bewaartermijn medische gegevens

De scholingsbijeenkomst bestaat voor een groot deel uit theorie. Daarnaast worden plenair casussen besproken. U kunt zelf specifieke casussen inbrengen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Doelgroep

Deze scholingsbijeenkomst is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. U kunt denken aan Bestuurders, directeuren, P&O’ers en HRM’ers.

Wanneer, waar en aanmelden

Datum en tijdstip:
Donderdag 5 maart 2020 van 13.00-16.00 uur (inclusief lunch vanaf 12.15 uur).

Locatie:
Kantoor VOS/ABB in Woerden.

Kosten:
Deelname kost 55 euro (btw-vrij).

Let op: de scholingsbijeenkomst kan uitsluitend worden bijgewoond door leden van VOS/ABB.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermeldingen van ‘Scholingsbijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen ook graag van u weten of u gebruik wilt maken van de lunch.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Heeft u al gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt? Dit bent u wettelijk verplicht. Als u dat wilt, kan ons collectief Energie Voor Scholen de melding voor u verzorgen!

Doel van de meldplicht die is ingesteld door de overheid, is het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot. De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Het betreft energiebesparende maatregelen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder is.

Dwangsom 1000 euro

Als u nog niet heeft gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt, bent u in overtreding. De melding had u namelijk uiterlijk op 1 juli 2019 moeten doen. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Als blijkt dat uw school (of scholen) nog niet aan de meldplicht voldoet, dan kan via de lokale Omgevingsdienst een dwangsom worden opgelegd. Die dwangsom bedraagt in de regel 1000 euro per overtreding.

Uitbesteden?

Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om de verplichte melding uit te besteden. Ons collectief Energie Voor Scholen kan de melding voor u verzorgen.

Meer informatie

Aantal griepgevallen boven epidemische grens

Het aantal mensen met griep is direct na de kerstvakantie fors gestegen. Expertisecentrum Nivel meldt dat het aantal mensen dat zich met griepachtige verschijnselen bij de huisarts meldt, in week 2 op 79 per 100.000 lag. De epidemische grens ligt op 58 per 100.000.

De trend van het aantal griepgevallen vertoont tot nu toe sterke gelijkenis met de trend die vorig winterseizoen zichtbaar was. Het aantal griepgevallen nam ook toen na de kerstvakantie sterk toe. Het aantal mensen met griepachtige verschijnselen ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar rond deze tijd. Uiteindelijk was er vorig jaar sprake van een vrij milde griepepidemie.

Dat na de kerstvakantie het aantal mensen met griep toeneemt, is een vrijwel jaarlijks terugkerend verschijnsel. Dat heeft te maken met het feit dat na de vakantie in scholen kinderen weer dicht op elkaar zitten en elkaar dus gemakkelijk kunnen besmetten. Vooral jonge kinderen die nog niet vaak griep hebben gehad, kunnen veel virussen verspreiden. Scholen zijn wat dit betreft dus brandhaarden.

Er is officieel sprake van een griepepidemie als het aantal mensen met griepachtige verschijnselen in twee achtereenvolgende weken boven 58 per 100.000 ligt.

Lees meer…

Forse daling aantal WW-uitkeringen in onderwijs

Het onderwijs behoort tot de sectoren met de grootste daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind december 2019 telde het UWV 223.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 1,9 procent minder dan in de maand daarvoor (228.000) en 15 procent minder dan eind 2018 (263.000). De grootste afname is zichtbaar bij agrarische beroepen (-21 procent), zorg- en welzijnsberoepen (-19,1 procent) en pedagogische beroepen (-18,2 procent).

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe. In december waren het er meer dan 9 miljoen. Het is voor het eerst dat zoveel mensen in Nederland betaald werk hebben.

Lees meer…

Scholingsbijeenkomst over zorgplicht

Op dinsdag 19 mei kunt u naar een scholingsbijeenkomst van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB over zorgplicht voor scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden. Deze bijeenkomst is voor leden van VOS/ABB.

De Onderwijsjuristen krijgen altijd veel vragen over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Daarom is deze scholingsbijeenkomst ontwikkeld.

Inhoud scholingsbijeenkomst

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Toelating, schorsing en verwijdering:

 • Verschil tussen aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing.
 • Zorgplicht en weigeringsgronden.
 • Vereisten voor het opstellen van ontwikkelperspectief.
 • Weigeringsgronden.
 • Beschrijving wettelijk kader schorsing en verwijdering.

Rol en taken samenwerkingsverband:

 • Wettelijke taken samenwerkingsverband.
 • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv).
 • Wie vraagt tlv aan?
 • Tlv en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing.

Tlv-procedure:

 • Ondersteuningsplan en criteria tlv speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4.
 • Deskundigenadviezen.
 • Wie beslist uiteindelijk over de toelaatbaarheid?
 • Hoe om te gaan met ouders die het niet eens zijn met tlv-aanvraag
 • Bezwaarprocedure en de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

De scholingsbijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep

De scholingsbijeenkomst is relevant voor mensen in het primair onderwijs die zich binnen de schoolorganisatie en het samenwerkingsverband bezighouden met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Bijvoorbeeld (algemeen) directeuren, afdelingsleiders, intern begeleiders en werknemers van het samenwerkingsverband.

Wanneer, waar en aanmelden

Datum en tijdstip:
Dinsdag 19 mei 2020 van 13.00-16.00 uur (inclusief lunch van 12.15 tot 13.00 uur).

Locatie:
Kantoor VOS/ABB in Woerden.

Kosten:
Deelname aan de bijeenkomst kost 55 euro (btw-vrij).

Let op: de scholingsbijeenkomst kan uitsluitend worden bijgewoond door leden van VOS/ABB.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermeldingen van ‘Scholingsbijeenkomst zorgplicht’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen ook graag van u weten of u gebruik wilt maken van de lunch.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

In 2019 bijna 1000 nieuwsberichten op onze website

Op de website van VOS/ABB zijn in het afgelopen jaar 972 berichten met onderwijsnieuws verschenen. Hiermee blijft www.vosabb.nl een van de meest actuele onderwijssites van Nederland.

Niet alleen de dagelijkse nieuwsvoorziening, ook de praktische downloads trekken veel bezoekers. Hierbij kunt u denken aan rekeninstrumenten, toelichtingen op actuele kwesties door onze Onderwijsjuristen en diverse informatieve brochures. De vacatures op de website deden het ook in 2019 weer erg goed. Bezoekers bekeken in 2019 in totaal 437.887 keer een pagina op www.vosabb.nl.

Opmerkelijk is dat het nieuwsbericht dat in 2019 het vaakst werd aangeklikt nog uit 2018 kwam. Het ging over het faillissement van de KPC Groep. De meest gelezen berichten uit 2019 gingen over de klimaatspijbelaars, de onderwijsstaking op 6 november en over de gratis download Op de schouders van reuzen van de onderwijspsychologen Paul A. Kirschner en Luce Claessens.

Er is elke week op maandag een duidelijk piek van het aantal bezoekers. Dat komt door de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven die op maandag worden verzonden. Januari 2019 was de drukste maand op de website, augustus de rustigste. Dat laatste heeft natuurlijk te maken met de zomervakantie. Ook in december zijn er altijd relatief weinig bezoekers in verband met de kerstvakantie.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl