Meer geld nodig voor onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) moet het kennisknooppunt zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daar is extra geld voor nodig. Dat staat in het advies Slimme Verbindingen.

Taken van het kennisknooppunt zijn onder andere dat onderzoek uitgevoerd wordt op basis van vraagstukken uit het onderwijs. Ook moet het NRO ervoor zorgen dat bestaande kennis vindbaar en toegankelijk is en versnippering van kennis wordt tegengaan. Bovendien moet er een landelijke kennisagenda komen met daarin de prioriteiten voor het onderwijsonderzoek. Deze verbreding en verdieping van taken en verantwoordelijkheden van het NRO vragen om extra geld van de overheid.

Het advies aan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is opgesteld door de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer…

Onderzoek naar hoge studie-uitval op lerarenopleidingen

Het is niet duidelijk hoe het komt dat op lerarenopleidingen veel studenten uitvallen. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil daar onderzoek naar laten doen, meldt zij in antwoord op Kamervragen.

De vragen kwamen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) en volgden op een bericht in Het Parool. In die Amsterdamse krant stond dat studenten die een lerarenopleiding doen, bovengemiddeld veel uitvallen en relatief vaak langer dan vijf jaar over hun studie doen. De krant baseerde zich hiervoor op de Keuzegids hbo 2020.

Vermoedens

Van Engelshoven antwoordt dat het ministerie van OCW niet weet wat de oorzaak is van de hoge uitval. Wel heeft zij een aantal vermoedens. Zo kan het ermee te maken hebben dat van studenten tegenwoordig vaak wordt gevraagd extra werk in scholen te verrichten. ‘Dit vergt soms te veel van studenten’, zo stelt zij.

‘Wat we ook zien, is dat een keuze voor een lerarenopleiding vaak pas op latere leeftijd wordt gemaakt. Dit betekent dan ook dat relatief veel studenten aan lerarenopleidingen hun studie met een intensiever privéleven (werk/gezin) zullen combineren dan aan andere studies’, aldus de minister.

Onderzoek

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe het komt dat de uitval op lerarenopleidingen hoog is, bereidt het ministerie van OCW een onderzoek voor. Dit moet volgens Van Engelshoven ‘een praktijkgericht actieonderzoek worden, om de uitval binnen lerarenopleidingen te verminderen en het studiesucces te vergroten’.

Lees meer…

Compensatie voor scholen die te weinig geld kregen

Basisscholen die te weinig achterstandsgeld kregen, kunnen rekenen op compensatie. Het gaat om bedragen van enkele honderden tot meer dan 10.000 euro per school.

De compensatie heeft te maken met de nieuwe CBS-indicator voor het bepalen van het onderwijsachterstandenbudget. Een aantal scholen kreeg als gevolg van een technische wijziging in die indicator te weinig geld. Scholen die te veel geld kregen, mogen dat houden.

Op een lijst van het ministerie van OCW staat per school en bestuur vermeld hoeveel compensatie er wordt toegekend.

Inclusief onderwijs: in Canada gaat dat prima!

Inclusief onderwijs heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving. Dat zegt directeur-bestuurder Hans van Tricht van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (VCO Bunschoten) na een studiereis naar Canada.

Op de website van de christelijke profielorganisatie Verus staat een artikel over inclusief onderwijs en de ervaringen van Van Tricht hiermee. Hij vond het altijd een mooie kreet, maar het stond voor hem ver van zijn werkelijkheid af. Na een studiereis naar Canada denkt hij daar anders over. Canada staat bekend om zijn inclusieve onderwijs, dat ervan uitgaat dat álle kinderen naar de reguliere school gaan.

Van Tricht bezocht scholen waar kinderen met autisme, in rolstoelen en met allerhande syndromen en beperkingen opgaan in reguliere klassen. ‘Kinderen die Nederlandse reguliere scholen normaal gesproken gauw aan de kant zetten, zie je hier in de klas zitten.’

Natuurlijk vroeg hij zich af of de leerkracht daar last van heeft. ‘Maar nee. Al deze leerlingen worden gekoppeld aan een onderwijsassistent. Daarvoor komt er geld vanuit het special needs program. De leerkracht heeft er geen extra werk aan. Deze kinderen gaan soepeltjes en onopvallend mee in de klas.’

Lees meer…

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

Op woensdag 12 februari is in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie van het mede door VOS/ABB ondersteunde initiatief Naar inclusiever onderwijs. Onder anderen onderwijsminister Arie Slob en minister Rick Brink van Gehandicaptenzaken hebben hun medewerking aan dit congres toegezegd.

Meer informatie en online aanmelden.

300 miljoen extra naar aanpak lerarentekort

Het kabinet bevestigt dat het 300 miljoen euro extra uittrekt voor de aanpak van het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de Najaarsnota 2019.

Het kabinet houdt 1 miljard euro over doordat verschillende ministeries minder geld hebben uitgegeven dan begroot. Daardoor kan er meer geld naar onder andere de aanpak van het lerarentekort in het basisonderwijs.

In de Najaarsnota staat dat het om 300 miljoen euro gaat: 150 miljoen voor het primair onderwijs en 150 miljoen voor het voortgezet onderwijs. Deze bedragen werden al genoemd in het eerder dit najaar gesloten convenant over de aanpak van het lerarentekort.

De 1 miljard euro is ook bestemd voor andere ‘urgente maatschappelijke problemen’, zoals de aanpak van de stikstofproblemen en het tegengaan van criminaliteit.

Lees meer…

Scholen in Amsterdam misschien nog een week dicht

‘Ik sluit niet uit, dat we nog een keer een week dicht moeten’, zegt directeur Susan Herrings van de openbare Huizingaschool in Amsterdam in de Volkskrant.

Onlangs maakte de Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) bekend dat de zestien openbare basisscholen (waaronder de Huizingaschool) die onder deze stichting vallen, vanwege de grote problemen die zij door het lerarentekort ervaren, gesloten zullen blijven van maandag 9 tot en met vrijdag 13 december.

Diepe crisis

Bestuurder Joke Middelbeek van STWT zei na de bekendmaking van het nieuws, dat het onderwijs in een diepe crisis zit en dat de leerlingen daarvan de dupe zijn. ‘Zij krijgen niet het onderwijs waar wij voor staan en in sommige gevallen kunnen we niet meer doen dan op de kinderen passen. Het is te erg voor woorden’, aldus Middelbeek in een persbericht.

In de week waarin de scholen gesloten blijven, gaan ze bekijken wat er moet gebeuren om uit de crisis te komen. ‘We moeten nu keuzes gaan maken: wat gaan we wel doen en wat niet meer? Daarvoor heb je tijd nodig, dat zijn geen gesprekken die onze leraren er in hun propvolle weken bij kunnen doen: we moeten eerst uit die tredmolen, een time-out’, zo citeerde de Amsterdamse krant Het Parool haar.

Toestemming GMR en RvT

In Trouw zegt Middelbeek dat STWT met de sluiting van de scholen een statement wil maken. Ze benadrukt dat ze toestemming heeft gekregen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht om de scholen een week dicht te houden, maar dat de ouders niet vooraf hebben ingestemd met het plan.

‘Als je huis in brand staat, lees je niet eerst de handleiding van het blusapparaat. Je gaat blussen’, aldus Middelbeek. STWT noemt de week waarin de scholen gesloten blijven Week van de Onderwijskwaliteit.

Nog een week dicht?

In de Volkskrant meldt directeur Susan Herrings van de Huizingaschool nu dat het misschien niet tot één week beperkt blijft. Het plan dat de scholen gaan opstellen om de problemen met het lerarentekort aan te pakken, zal naar verwachting niet in één week klaar zijn. Daarom sluit zij niet uit ‘dat we nog een keer een week dicht moeten’.

Lees meer…

P&O-netwerkbijeenkomsten in januari

Onze P&O-netwerken komen in januari weer bijeen. Op de netwerkbijeenkomsten onder leiding van HRM-adviseur Ivo Israel en Céline Adriaansen van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunt u kennis en ervaring delen met collega’s.

Onderwerpen die op deze netwerkbijeenkomsten aan bod komen:

 • Vitaliteit en gezondheid
 • Lerarentekort
 • Cao’s
 • Vervolg inventarisatie ‘verbeterpotentieel CAO PO’ (alleen voor primair onderwijs)

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomsten zijn op de volgende data en tijden:

 • 16 januari 10.00-13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur). Primair onderwijs. Locatie RENN4 Groningen. Met lunch: 13.00-13.30 uur.
 • 28 januari, 10.00-13.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur). Primair onderwijs. Locatie: VOS/ABB Woerden. Met lunch: 13.00 tot 13.30.
 • 28 januari, 13.30-16.30 uur (inloop met lunch: 13.00-13.30 uur). Voortgezet onderwijs. Locatie: VOS/ABB Woerden.

Aanmelden: stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw bericht uw naam en functie alsmede het schoolbestuur waarvoor u werkzaam bent. Kunt u bij uw aanmelding ook laten weten of u gebruik wilt maken van de lunch (dit om verspilling van verenigingsgeld en voedsel te voorkomen)?

Gratis voor leden

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is kosteloos als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Niet-leden kunnen (alleen bij voldoende beschikbaarheid) deelnemen tegen betaling van 100 euro (btw-vrij).

Informatie: Ivo Israel, 06-22939653, iisrael@vosabb.nl

Brochure over noodzaak van regionale samenwerking

VOS/ABB heeft met collega-organisaties de brochure Samen werken aan goed onderwijs opgesteld. Deze brochure gaat over de noodzaak van regionale samenwerking in het primair en voortgezet onderwijs.

De brochure is voortgekomen uit het besef dat goede samenwerking noodzakelijk is voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod in een regio, zeker nu in veel regio’s als gevolg van demografische krimp de leerlingenaantallen afnemen. Ook het acute en almaar groeiende lerarentekort maakt regionale samenwerking noodzakelijk.

In de brochure komen de volgende punten aan bod:

 • Thema’s en vormen van regionale samenwerking
 • Belemmerende & bevorderende factoren voor regionale samenwerking
 • Instellingsbelang en maatschappelijk belang
 • Regionaal samenwerken is een vaardigheid

Download de brochure

Gelijk of geluk? Mediation via VOS/ABB

Waarom een juridische procedure beginnen als een conflict sneller, goedkoper en beter kan worden opgelost met mediation?

Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB is geregistreerd mediator. Zij kan voor leden van de vereniging een mediationtraject begeleiden, bijvoorbeeld als sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, misverstanden binnen een college van bestuur of raad van toezicht of als er problemen zijn tussen een ouder en een leerkracht.

Dit aanbod van VOS/ABB past bij het uitgangspunt dat het altijd het beste is om problemen op te lossen vanuit het harmoniemodel.

Meer weten? Lees het artikel Wil je gelijk of geluk? Mediation via VOS/ABB.

Informatie: Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl of Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Congres over wet- en regelgeving in onderwijspraktijk

Op 14 januari is er in Amersfoort een congres over wet- en regelgeving in de onderwijspraktijk. HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB werkt hieraan mee. Hij zal ingaan op het lerarentekort en gedoogconstructies.

Israel zal laten zien hoe keuzes om de formatie rond te krijgen zich verhouden tot wet- en regelgeving. Daarbij zal hij de rol van de Inspectie van het Onderwijs belichten. Ook zal hij een toelichting geven op wie er wel en niet voor de klas mogen.

Andere sprekers op dit congres zijn bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-VOS/ABB’er Henk Keesenberg en de advocaten Rolf Bindels, Carola Meyer-de Swaan en Danny Vesters.

Het congres is op dinsdag 14 januari van 09.45 tot 15.30 uur in NH Amersfoort (vlak bij het station Amersfoort Centraal)

Lees meer…

Mariëtte Hamer moet cao-onderhandelingen vlottrekken

Voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) gaat als bemiddelaar proberen de vastgelopen cao-onderhandelingen in het primair onderwijs vlot te trekken.

Onderwijsminister Arie Slob had er bij de sociale partners op aangedrongen een bemiddelaar in de arm te nemen. Dat is dus SER-voorzitter en voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer geworden.

Het is haar taak om de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs vlot te trekken. De PO-Raad kwam met een loonbod van 3 procent. De vakbonden vinden dat te weinig. Daarom zijn ze onlangs weggelopen van de cao-tafel.

De PO-Raad meldt graag een nieuwe cao te willen afsluiten ‘zodat de beschikbare middelen bij het personeel terechtkomen en zij een structurele loonsverhoging kunnen krijgen’. Er ligt 285 miljoen structureel geld en een eenmalig extra budget van 150 miljoen euro op de plank.

Openbare basisscholen Amsterdam blijven week dicht

Zestien openbare basisscholen in Amsterdam blijven van maandag 9 tot en met vrijdag 13 december gesloten vanwege het lerarentekort. Het gaat om de basisscholen die onder de Stichting Westelijke Tuinsteden vallen (STWT).

Bestuurder Joke Middelbeek van STWT zegt dat het onderwijs in een diepe crisis zit en dat de leerlingen daarvan de dupe zijn. ‘Zij krijgen niet het onderwijs waar wij voor staan en in sommige gevallen kunnen we niet meer doen dan op de kinderen passen. Het is te erg voor woorden’, aldus Middelbeek.

Keuzes maken

In de week waarin de scholen gesloten blijven, gaan ze bekijken wat er moet gebeuren om uit de crisis te komen. ‘We moeten nu keuzes gaan maken: wat gaan we wel doen en wat niet meer? Daarvoor heb je tijd nodig, dat zijn geen gesprekken die onze leraren er in hun propvolle weken bij kunnen doen: we moeten eerst uit die tredmolen, een time-out’, zo citeert de lokale Amsterdamse krant Het Parool haar.

De krant meldt verder dat regelmatig huilende schooldirecteuren bij haar langskomen. ‘Hun leraren en zijzelf zijn uitgeput, uitgewoond’, benadrukt Middelbeek. ‘Zij zitten continu in de overlevingsstand. Als er overal gaten vallen kan je met veel doorzettingsvermogen lang alle ballen in de lucht houden, maar het houdt een keer op. Dat is nu.’

Inspectie verrast, van Slob mag het

De Inspectie van het Onderwijs is verrast door het besluit van STWT om de scholen vijf dagen achtereen gesloten te houden en weet nog niet of het wel mag, meldt onder andere de NOS. Volgens onderwijsminister Arie Slob mag het, mits de ouders en de medezeggenschapsraad ermee instemmen.

De NOS meldt verder dat er volgens de minister al lange tijd wordt gesproken met Amsterdamse scholen over specifieke maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan, maar dat STWT wat dit betreft nog geen plannen heeft laten zien.

Lees meer…

 

Netwerkbijeenkomsten Financieel Management 2020

Alle data van onze regionale netwerkbijeenkomsten Financieel Management in 2020 zijn bekend. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Is uw organisatie lid van VOS/ABB en zit u nog niet in een van onze netwerken Financieel Management? Meld u aan bij Ronald Bloemers: rbloemers@vosabb.nl.

Voor het primair onderwijs zijn er regionale netwerkbijeenkomsten (op verschillende locaties in het land), voor het voortgezet onderwijs zijn er landelijke netwerkbijeenkomsten (bij VOS/ABB in Woerden). De bijeenkomsten worden georganiseerd door onze financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij.

Helemaal onderaan staat hoe u zich kunt aanmelden.

Regio Noordwest
4 februari, 09.15-12.00 uur, Ronduit Alkmaar
26 mei, 09.15-12.00 uur, Spaarnesant Haarlem
29 september, 09.15-12.00 uur, Blauwe Loper Heerhugowaard

Regio Midden
5 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
27 mei, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
30 september, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Regio Zuidoost
6 februari, 09.15-12.00 uur, Invitare Grave
28 mei, 09.15-12.00 uur, SAAM Scholen Oss
8 oktober, 09.15-12.00 uur, Akkoord po! Venlo

Regio Zuidwest
13 februari, 13.45-16.30 uur, Albero Scholen Goes
4 juni, 13.45-16.30 uur, Perspecto Axel
24 september, 13.45-16.30 uur, PrimoVPR Abbenbroek

Regio Noordoost
30 januari, 09.15-12.00 uur, RENN4 Groningen
8 juni, 09.15-12.00 uur, OPRON Veendam
1 oktober, 09.15-12.00 uur, Promes, Meppel

Regio Oost
29 januari, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
3 juni, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
23 september, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer

Voortgezet onderwijs
12 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
10 juni, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
7 oktober, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van de bijeenkomst(en) van uw keuze (dus graag datum/data en locaties vermelden). Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Als u zich aanmeldt voor één of meer ochtendbijeenkomsten, vernemen wij graag of u gebruik wilt maken van de aansluitende lunch. Dit om de juiste hoeveelheid broodjes te kunnen bestellen (om zo eventuele verspilling van verenigingsgeld en voedsel tegen te gaan).

Let op: bij de middagbijeenkomsten is geen lunch inbegrepen.

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is kosteloos als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Niet-leden kunnen (alleen bij voldoende beschikbaarheid) deelnemen tegen betaling van 100 euro (btw-vrij).

‘Haal routes langs scholen uit navigatiesystemen’

De adviezen van navigatiesystemen leiden soms tot gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen. Daarom moeten de sluiproutes langs scholen uit die systemen verdwijnen, vindt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

‘Bij het aangeven van de snelste of kortste routes houden de navigatiesystemen nu geen rekening met de scholen. Hierdoor is de verkeersveiligheid bij de scholen in het geding. Het zou een stuk veiliger zijn als er bij drukte geen alternatieve routes meer langs scholen worden aangegeven. Het is technisch mogelijk. In België gaan ze hier afspraken over maken. Ik ga een voorstel indienen zodat het hier ook niet meer gebeurt.’ Dat zei Van der Graaf maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

Lees meer…

Artikel 23 gaat vooral óók over openbaar onderwijs

De Onderwijsraad benadrukt dat artikel 23 van de Grondwet niet alleen over de vrijheid van onderwijs gaat, maar vooral ook over de overheid die ervoor moet waken dat er overal in Nederland voldoende openbaar onderwijs beschikbaar is en blijft.

Vooruitlopend op een bijeenkomst op 9 december over artikel 23 meldt de Onderwijsraad dat dit grondwetsartikel over meer gaat dan alleen de vrijheid van onderwijs. Het bepaalt ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat er een goed functionerend onderwijsstelsel is met genoeg openbare scholen in heel Nederland.

Medio 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de vrijheid van onderwijs. Om te horen wat mensen van artikel 23 vinden, is er op 9 december in het Koningin Wilhelmina College in Culemborg een bijeenkomst over de vraag hoe artikel 23 zich verhoudt tot onder andere de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie over deze bijeenkomst

AOb kondigt tweedaagse onderwijsstaking aan

De Algemene Onderwijsbond heeft een tweedaagse onderwijsstaking aangekondigd. Die staking zou moeten plaatsvinden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.

De nieuwe AOb-voorzitter Eugenie Stolk zegt dat de bond met de nieuwe staking de druk op het kabinet wil opvoeren om structureel meer geld in het onderwijs te investeren. De actiebereidheid van de AOb-leden is volgens haar ‘enorm’. De bond meldt dat in het primair onderwijs 90 procent van de AOb-leden twee dagen het werk wil neerleggen. In het voortgezet onderwijs is dat volgens de bond 70 procent.

De aangekondigde staking heeft volgens de AOb ‘zijdelings’ te maken met de vastgelopen cao-onderhandelingen in het primair onderwijs. De bond zegt zich er niet mee te willen afzetten tegen de werkgeversorganisatie PO-Raad, die volgens de AOb en de andere bonden te weinig salarisverhoging biedt.

Op het moment van het verschijnen van dit nieuwsbericht was nog niet duidelijk of andere onderwijsbonden zich achter de stakingsoproep van de AOb scharen.

Politie ingeschakeld om leerling met veel geld op zak

Het Maaslandcollege in Oss heeft de politie ingeschakeld toen een 14-jarige leerling met 900 euro op zak niet kon verklaren waar hij dat geld vandaan had. De jongen had ook allerlei dure spullen bij zich. Het Algemeen Dagblad (AD) schrijft erover.

Het AD citeert rector Ivo Vis. Hij noemt het volgens de krant ‘gewoon niet normaal’ dat een kind van 14 jaar met zoveel geld en dure spullen op zak loopt. Toen de jongen ook aan de politie niet kon uitleggen hoe hij aan het geld en de dure spullen was gekomen, is alles in beslag genomen.

De krant sprak ook met CDA-Tweede Kamerlid René Peters. Hij was eerder onderwijswethouder in Oss en daarvoor schoolbestuurder. Ook volgens hem is het ‘natuurlijk niet normaal dat je (…) met bijna 900 euro op school komt’.

‘En als er dan geen goede verklaring komt, dan kun je als school niks anders dan de politie inschakelen’. Hij juicht een goede samenwerking tussen scholen en politie toe. ‘Dan kun je wellicht nog heel wat criminele carrières in de knop breken.’

Lees meer…

Boze brief naar PO-Raad over Participatiefonds

De PO-Raad krijgt van een aantal schoolbesturen het dringende verzoek zijn medewerking op te schorten aan een wetswijziging over het Participatiefonds. Ze willen dat de sectorraad hierover eerst een ledenraadpleging houdt.

Acht schoolbesturen hebben het bestuur van de PO-Raad een brief gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken rond wat het Participatiefonds (Pf) een modernisering noemt. Het fonds spreekt van ‘het hervormen en verbeteren van de dienstverlening’ en een ‘nieuwe manier van vergoeden van werkeloosheidskosten’. Dat laatste wordt volgens het Pf ‘eenvoudiger en overzichtelijker’.

De afzenders van de brief aan de PO-Raad stellen dat zij van de ‘modernisering’ van het Pf veel nadelen zullen ondervinden. De administratieve beheerslasten zullen er volgens hen fors door toenemen ‘waardoor minder geld beschikbaar zal komen voor het onderwijs in de klas’. Ook zullen zij een financiële reserve moeten aanleggen ‘om toekomstige mogelijke uitkeringen te bekostigen’. Dat geeft volgens de briefschrijvers ‘voedsel aan het populistische beeld over rijke schoolbesturen’.

De voorgestelde andere werkwijze van het Pf brengt ook nog met zich mee, zo staat in de brief, dat van schoolbesturen blijkbaar wordt verwacht dat ze een afdeling Arbeidsbemiddeling inrichten. ‘Een nieuwe loot aan de stam van de door het Pf genoemde ‘gezonde bedrijfsvoering’?’, zo vragen zij zich retorisch af.

PO-Raad moet leden raadplegen!

De schoolbesturen nemen het de PO-Raad kwalijk dat die zijn goedkeuring heeft verleend ‘aan deze majeure wetswijziging’, zonder dat de sectorraad deze kwestie aan zijn leden heeft voorgelegd. ‘Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op uw medewerking aan de wetswijziging op te schorten en alsnog over te gaan tot een ledenraadpleging en een brede verenigingsdiscussie.’

De afzenders melden in hun brief alvast dat zij in die discussie zullen pleiten voor volledige afschaffing van het Participatiefonds en over te stappen naar het model dat in het voortgezet onderwijs geldt, ‘waarbij vanzelfsprekend als voorwaarde geldt dat de kosten van dit model in de lumpsumvergoeding verdisconteerd dienen te worden’. Ze wijzen erop dat alleen al het in stand houden van het Pf jaarlijks 6 miljoen euro kost.

Lees de brief

Rekeninstrument bekostiging asielzoekers bijgewerkt

In de map Basisschool van onze online Toolbox zit het geactualiseerde rekeninstrument voor de bekostiging van asielzoekersleerlingen.

Het aangepaste rekeninstrument vervangt het instrument dat in oktober online is gezet.

Download het geactualiseerde rekeninstrument

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Leraren weigeren botst met mensenrechten

De mogelijkheid in het bijzonder onderwijs om bepaalde leraren te weigeren, botst met de mensenrechten. Dat concludeert Niels Rijke van de Universiteit Utrecht. Hij promoveert op een onderzoek naar identiteitsgebonden benoemingsbeleid.

Onder andere christelijke scholen hebben wettelijk de mogelijkheid leraren buiten de deur te houden of te ontslaan als blijkt dat hun levenswijze niet bij bepaalde godsdienstige uitgangspunten zou passen. Hierbij kan worden gedacht aan het hebben van een homoseksuele relatie, ongehuwd samenwonen, gescheiden zijn of geloofsopvattingen hebben die afwijken van de grondslag van de school.

Rijke concludeert dat deze wettelijke mogelijkheid botst met de mensenrechten. Daarbij komen ook conflicten in sociale, religieuze en culturele normen naar voren.

Aangezien er geen hiërarchie is tussen de botsende rechten, wordt er altijd een balans gezocht. Dat gaat volgens Rijke gepaard met maatschappelijke en politieke strijd over de wetgeving en de interpretatie daarvan.

Algemene benoembaarheid

Het openbaar onderwijs kent in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs algemene benoembaarheid. Dit betekent dat leraren altijd welkom zijn in de openbare school. Het maakt daarbij niet uit welke geloofsovertuiging of levenswijze zij hebben.

Bekostiging Cornelius Haga Lyceum niet stopgezet

Onderwijsminister Arie Slob mag de bekostiging van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet per 1 december stopzetten, meldt de Raad van State.

In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS staat dat Slob zich bij zijn besluit niet aan zijn eigen beleidsregel heeft gehouden. ‘Daarom mag hij de bekostiging niet per 1 december 2019 volledig stopzetten’, aldus de RvS.

Minister schendt eigen beleidsregel

In de beleidsregel van de minister staat dat de bekostiging alleen wordt stopgezet als deze eerst voor 15 procent is opgeschort, na drie maanden voor 15 procent en na weer drie maanden voor 30 procent is ingehouden én als het bestuur dan nog altijd niet aan de wettelijke voorschriften voldoet.

‘Deze beleidsregel heeft de minister in het geval van het Cornelius Haga Lyceum niet gevolgd. De minister schendt dus zijn eigen beleidsregel’, zo oordeelt het hoogste rechtscollege. De eerder aangekondigde stopzetting van de bekostiging per 1 december is nu dus van de baan, maar dit betekent nog niet dat de minister de bekostiging überhaupt niet meer kan stopzetten.

Salafisten en terreurgroep

Slob eist het vertrek van bestuurder Soner Atasoy, omdat die banden zou hebben of hebben onderhouden met omstreden salafisten en met een terreurgroep. Het Cornelius Haga Lyceum zou volgens Slob onder leiding van Atasoy bovendien onvoldoende oog hebben voor de democratie en de rechtsstaat en voor de integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Ook zou de school onder leiding van de omstreden bestuurder er op financieel vlak een potje van maken.

ABP verhoogt pensioenpremie

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder meer de onderwijspensioenen beheert, verhoogt de premie die de werkgevers en werknemers samen betalen volgend jaar met 0,4 procentpunt. Het ABP waarschuwt alvast dat in 2021 de premie waarschijnlijk ‘fors omhoog’ gaat.

Het verschilt van persoon tot persoon wat de verhoging van de pensioenpremie in 2020 betekent voor het netto-inkomen. Het ABP rekent voor dat iemand die 3500 euro bruto per maand verdient, ongeveer 1 euro netto per maand meer gaat betalen.

Over de forse verhoging van de pensioenpremie in 2021 merkt het ABP op dat die dan mogelijk gepaard zal gaan met een verlaging van de pensioenen. Die waarschuwing hangt samen met de verwachting dat rente waarschijnlijk nog lange tijd erg laag blijft.

Lees meer…

Enquête Sociaal Emotioneel Leren in vmbo

De educatieve uitgeverij Kwintessens heeft een enquête uitgezet over Sociaal Emotioneel Leren in het vmbo. 

De enquête gaat over het pilotproject ONDERGROND voor de leerjaren 1 en 2 van het vmbo. ONDERGROND sluit aan bij de recente voorstellen van curriculum.nu. Het doel is om er een volwaardige leerlijn van te maken die burgerschap, levensbeschouwing en Sociaal Emotioneel Leren in samenhang presenteert.

Scholen kunnen ook een aantal activiteiten uitproberen op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren, burgerschap en levensbeschouwing.

Ga naar de enquête