De Onderwijsjuristen van VOS/ABB organiseren een digitale bijeenkomst over dossiervorming in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Let op: het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich er niet meer voor aanmelden!

Deze bijeenkomst gaat over het verwerken dan wel verstrekken van gegevens van leerlingen en personeel. Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen zal uitleggen hoe u de AVG in de praktijk kunt toepassen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Introductie privacywetgeving

  – Wat zijn persoonsgegevens?

  – Wanneer is er sprake van verwerken?

  – Welke verwekingsgrondslagen kent de AVG?

  – Wanneer is sprake van een datalek?

  – Wanneer moet u een datalek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens?

 2. Leerlingendossier

  – Inhoud leerlingdossier en inzagerecht.

  – Wat moet u in het onderwijskundig rapport opnemen?

  – Wat zijn de bewaartermijnen voor leerlinggegevens?

  – Informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

 3. Personeelsdossier

  – Inhoud van personeelsdossier.

  – Verwerking van medische gegevens.

  – Recht op informatie, inzage, correctie en verzet van werknemer.

  – Hoe dient u om te gaan met foto’s en video-opnames?

  – Controle van e-mail en internetgebruik van werknemers en leerlingen.

Na uitleg van de theorie zal Amziab aan de hand van jurisprudentie casussen bespreken. Aan het einde van de bijeenkomst weet u in hoofdlijnen welke regels er gelden voor het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen en personeel op grond van de AVG.

De bijeenkomst is relevant voor iedereen in het primair en voortgezet onderwijs die zich bezighoudt met het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan algemeen directeuren, schoolleiders, P&O’ers en administratief personeel.

Deze online bijeenkomst is op dinsdag 30 november van 13.00 uur tot circa 15.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 50 euro per persoon (btw-vrij).

Let op: het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich er niet meer voor aanmelden!

Deel dit bericht: