Personeel openbaar onderwijs wél ambtenaar

Het personeel in het openbaar onderwijs heeft wel degelijk nog altijd de ambtenarenstatus. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die een eerder vonnis van rechtbank Gelderland vernietigt.

Die eerdere uitspraak van de rechtbank Gelderland leidde in februari tot veel commotie. Toen oordeelde deze rechtbank dat ze onbevoegd was uitspraak te doen in een ontslagkwestie, omdat de betrokkene geen ambtenaar zou zijn. Hij werkte bij een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs, maar de rechtbank vond dat in de statuten van deze stichting ‘geen overwegende overheidsinvloed’ was verzekerd. Op grond daarvan zou de stichting niet tot de openbare dienst behoren en het personeelslid geen ambtenaar zijn in de zin van de Ambtenarenwet. De bewuste medewerker moest zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Statuten wijzigen?
Hier kwamen veel reacties op het uit openbaar onderwijs. Immers, betekende deze uitspraak dat al personeel in het openbaar onderwijs geen ambtenarenstatus (meer) had? Of moesten de statuten van openbare onderwijsbesturen worden aangepast? De juristen van VOS/ABB gaven direct aan dat een enkele uitspraak niet direct gevolgen zou hebben voor de schoolbesturen en hun statuten. Zij wilden afwachten of deze uitspraak in hoger beroep in stand zou blijven.

Ten onrechte
Dat blijkt nu inderdaad niet het geval te zijn. De Centrale Raad van Beroep spreekt uit dat de rechtbank indertijd ten onrechte heeft geoordeeld dat de betrokken werknemer geen ambtenaar was. De CRvB verwijst daarbij naar de parlementaire geschiedenis en geeft aan hoe de betreffende artikelen van een stichting openbaar onderwijs gelezen dienen te worden.

Wel een bestuursorgaan
Uitdrukkelijk gaat de CRvB  in op het gegeven dat de stichting openbaar onderwijs een bestuursorgaan is in de zin van de Awb en dat dit zijn weerslag vindt in de parlementaire stukken. Ook een functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht doet daar niet aan af. Ook spreekt de Centrale Raad uit dat de statuten van de betrokkene stichting conform de wet zijn opgesteld en geen aanpassing behoeven.

Vervolgens beoordeelt de CRvB zelf de indertijd voorgelegde ontslagkwestie. Het schoolbestuur wordt daarbij in het gelijk gesteld. Het ontslag was terecht omdat er sprake was van ‘ernstig plichtsverzuim’.

Lees hier de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

 

Overzicht wetsvoorstellen en jurisprudentie

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie geactualiseerd (let op: alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB!).

Jurisprudentie
Entreerecht

In januari hebben verschillende commissies uitspraken gedaan over het onthouden van het entreerecht. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de verwachtingen die in het verleden zijn gewekt bij werknemers en de procedure die schoolbesturen hebben gehanteerd voor het toekennen van de bovenbouwuren aan docenten. Dit heeft geleid tot een aantal afwijzingen van het beroep, maar ook een aantal toekenningen.

Bovenwettelijke WW-uitkering
Ten aanzien van de bovenwettelijke WW-uitkering oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een wettelijke indexatie van de WW-uitkering ook doorgegeven dient te worden als wijzigingen van de inkomsten aan KPMG. De indexatie kan namelijk een wijziging meebrengen in de hoogte van de bovenwettelijke WW-uitkering. Ondanks het feit dat het een wettelijke indexatie is die ook de instanties kenbaar zou moeten zijn, dient de ex-werknemer deze wijziging alsnog door te geven.

Verboden onderscheid
Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat een school jegens een leerling verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte bij de weigering haar de toetsen in het kader van het LVS uitsluitend mondeling te laten afleggen.

Wetsvoorstel
Op 20 januari is het wetsvoorstel sociale veiligheid op school bij de Tweede Kamer ingediend. De regering vindt dat alle kinderen recht hebben op een onbezorgde schooltijd, die in het teken staat van ontwikkelen, ontdekken en leren. Kinderen moeten veilig zijn op school, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Met dit wetsvoorstel worden schoolbesturen in het funderend onderwijs, dus in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige schoolomgeving waarbij aandacht wordt besteed aan pesten. Hiertoe regelt het wetsvoorstel drie concrete verplichtingen:

− het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
− het beleggen van de taken: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten bij een persoon;
− de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,

 

Uitspraak ambtenarenstatus: geen gevolgen

VOS/ABB heeft contact gelegd met het ministerie van OCW na de opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Gelderland, eerder deze week, over de ambtenarenstatus van werknemers in het openbaar onderwijs. Vooralsnog heeft dit niet direct gevolgen voor schoolbesturen. Toetsen van statuten is in dit stadium niet nodig.

De uitspraak is bijzonder omdat deze bestuursrechter voor het eerst bepaalt dat een werknemer bij een stichting voor openbaar onderwijs geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet. Dat betekent dat de ambtenarenstatus van werknemers in het openbaar onderwijs ‘ineens’ zou zijn vervallen en de stichting geen bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarmee wordt een bestendige lijn van enkele decennia teniet gedaan.

Overheidsinvloed
De rechtbank Gelderland kwam tot haar uitspraak omdat zij onvoldoende overheersende overheidsinvloed in de statuten van de stichting openbaar onderwijs herkende. De rechter vond ook dat er geen sprake was van overwegende overheidsinvloed bij het vaststellen van de begroting en de jaarrekening. Het bestuur kent een raad van toezicht-model en heeft in de statuten omschreven dat de gemeenteraad de leden van deze raad op bindende voordracht benoemt.

Het is opmerkelijk dat de rechter niet ingaat op het feit  dat de statuten juist zijn ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen hieromtrent. Daar komt nog bij dat de parlementaire geschiedenis die ten grondslag lag aan de inkleding van de betreffende bepalingen juist duidelijk hierover is. De wetgever benoemt juist expliciet die overheidsinvloed en wanneer deze al dan niet overheersend genoeg is:

 “De gemeenteraad krijgt op grond van dit wetsvoorstel wel een doorslaggevende invloed op de samenstelling van de raad van toezicht en oefent daarmee nog een overheersende overheidsinvloed uit in het openbaar onderwijs.” (Kamerstukken II 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 28)

De casus lijkt juist precies zoals de wetgever het heeft beoogd. De bestuursrechter gaat er in haar summiere motivering helaas geheel niet op in. Het is dan ook slechts gissen naar de beweegredenen daartoe.

Storm in glas water
De rechtbank Gelderland was enkelvoudig, wat wil zeggen dat één rechter een oordeel vormde en niet meerdere rechters. Het is daarmee het laagste bestuursrechtelijke orgaan dat een geheel op zichzelf staande uitspraak heeft gedaan, zonder uitvoerige motivering met een fundament in jurisprudentie of parlementaire stukken. Zolang niet duidelijk is of deze uitspraak in hoger beroep in stand blijft, of weerklank vindt in uitspraken van andere rechters, is het volgens VOS/ABB een storm in een glas water.

‘Dit zal nog niet direct het hele stelsel omgooien. Ook leidt een enkele uitspraak van een rechtbank niet tot precedentwerking.  Er is dus geen aanleiding om als stichting openbaar onderwijs nu direct de statuten te gaan toetsen op basis van deze uitspraak, laat staan om deze te wijzigen’, aldus Ronald Bloemers, juridisch adviseur van VOS/ABB. Hij heeft inmiddels contact gelegd met het ministerie van OCW. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Helpdesk uitgebreid met nieuwe adviseur

De Helpdesk van VOS/ABB is per 1 augustus uitgebreid met een nieuwe juridisch adviseur. Het is mr. Hafida Amziab (29), die rechten heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is afgestudeerd in het ondernemingsrecht.

Hafida, geboren en getogen in Rotterdam, heeft veel zin in haar nieuwe functie bij VOS/ABB. ‘Arbeidsrecht heeft me altijd al geïnteresseerd, en ik vind het leuk om nu helemaal in het onderwijsrecht te duiken’, zegt ze. ‘Onderwijs zit in mijn hart. Als kind dacht ik altijd: ik word later schooljuf, of advocaat. Met deze functie bij VOS/ABB combineer ik die twee liefdes een beetje. De missie van VOS/ABB is immers: goed onderwijs voor alle kinderen. Ik vind het geweldig als ik daar een steentje aan kan bijdragen.’

Ook het team Helpdesk is blij met de komst van Hafida. Dit team bestaat verder uit mr. Céline Adriaansen, mr. José van Snek en mr. Ronald Bloemers. Met de nieuwe adviseur erbij kan de Helpdesk de leden nog beter van dienst zijn, zowel bij de directe beantwoording van vragen, als bij verzoeken om uitgebreidere advisering, dossierbehandeling en het verzorgen van cursussen.

In de eerste werkweken van Hafida, begin augustus, is het vanwege de schoolvakanties nog rustig bij de Helpdesk, zodat ze tijd heeft om zich goed in te werken. Als het schooljaar weer gaat beginnen, staat ook zij voor u klaar.
Overigens is de VOS/ABB Helpdesk de hele zomervakantie bereikbaar voor al uw vragen, zowel telefonisch als per e-mail.

Tien jaar cel voor neersteken schooldirecteur

Een 47-jarige vader uit Dordrecht die in april een schooldirecteur neerstak, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Het Openbaar Ministerie had acht jaar geëist.

De man stak de schooldirecteur neer tijdens een gesprek bij Bureau Leerplicht over de plaatsing van zijn zoon op de Drechtster, een school voor speciaal onderwijs in Dordrecht. Bij dat gesprek waren ook een onderwijsconsulent en een leerplichtambtenaar aanwezig.

De vader vond dat zijn zoon niet in het speciaal onderwijs thuishoorde. Volgens getuigen ging de man plotseling door het lint. Hij stak met een 30 centimeter lang kartelmes. De directeur raakte zwaargewond.

De rechter in Dordrecht legde een straf op die twee jaren hoger uitviel dan de eis. Hij achtte poging tot moord bewezen, omdat de vader bewust het mes had meegenomen. De vader is volgens de rechter een gevaar voor de samenleving. Daarom moet hij zo lang mogelijk van straat worden gehouden.

De man moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van 3250 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Huiselijk geweld: verplichte code, maar geen meldplicht

De verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onder anderen mensen in het onderwijs goed te reageren bij signalen van geweld in huiselijke kring. Sinds 1 juli jongstleden is het wettelijk verplicht om in dat geval de meldcode te gebruiken, maar dat betekent niet dat er ook een meldplicht is.

De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat bijvoorbeeld een leerkracht of begeleider moet doen wanneer die vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. Aan de hand van het vijfstappenplan kan worden beslist of er officieel melding van wordt gemaakt.

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional het vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan biedt daarbij houvast.

Uitgebreide informatie (inclusief het vijfstappenplan) staat op de website van de rijksoverheid.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rechter bepaalt: risicoleerling (7) weer naar school

De kort geding-rechter heeft bepaald dat een inmiddels 7-jarige risicoleerling naar de Johannesschool in Hillegom mag. Ouders van andere leerlingen van deze school hadden in kort geding geëist dat de jongen niet zou worden toegelaten, maar de rechter heeft deze eis afgewezen.

De rechter heeft meegewogen dat de leerling volgens deskundigen die hem hebben behandeld, geen groter risico vormt voor grensoverschrijdend seksueel gedrag dan willekeurig welk ander kind. De deskundigen geven verder aan dat er geen reden is om dit kind op een school voor speciaal onderwijs te plaatsen. Bovendien heeft de Johannesschool een veiligheidsplan opgesteld dat voorziet in continu toezicht op de jongen.

Afgelopen zomer is dit kind verwijderd van een andere school van de (katholieke) Sophia Stichting, juist vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag. Sindsdien krijgt hij thuisonderwijs. Terugplaatsing op dezelfde school stuitte op zeer veel verzet. Reden waarom de Sophia Stichting een andere school zocht om de jongen op te nemen. De Johannesschool heeft een veiligheidsplan gemaakt om de jongen onder toezicht weer te leren werken in een klassensituatie en te leren omgaan met andere kinderen. Een groep ouders van die andere kinderen uit groep 3 maakte hier bezwaar tegen en spande een kort geding aan tegen het schoolbestuur. Door de uitspraak in het kort geding wordt de plaatsing van de jongen nu toch definitief.

Informatie: Helpdesk VOS/ABB, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,  

 

RTL Nieuws kijkt alleen maar naar Cito-cijfers

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft geen bezwaar tegen de openbaarmaking van alle gemiddelde Cito-scores per school. Dat meldt RTL Nieuws, dat via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek tot openbaarmaking heeft ingediend. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein meldt desgevraagd via Twitter dat hij alleen geïnteresseerd is in de cijfers van het Cito. Het lijkt er dus op dat de redactie van RTL Nieuws niet een serieus item over onderwijskwaliteit gaat maken. 

RTL Nieuws meldt dat het ministerie van OCW een ontwerpbesluit heeft opgesteld om de gegevens openbaar te maken. Dit besluit is naar alle schoolbesturen voor primair onderwijs gestuurd. De besturen hebben twee weken de tijd om er eventueel bezwaar tegen te maken.

Het gaat RTL Nieuws niet om de Cito-score van elke leerling, maar om het gemiddelde per school. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein gaat ervan uit dat RTL Nieuws binnenkort kan publiceren. Op de vraag van VOS/ABB via Twitter of ook RTL Nieuws weer zo dom is om voor de kwaliteit van het onderwijs alleen naar cijfers te kijken, antwoordt hij dat het hem inderdaad om de cijfers te doen is.

De PO-Raad laat weten voor transparantie te zijn. Dat is volgens de sectororganisatie de reden waarom het project Vensters PO bestaat. 'Het doel van dit project is dat scholen en schoolbesturen hun gegevens op een vergelijkbare en toegankelijke manier presenteren. Dat is breder en betekenisvoler dan alleen de eindtoetsgegevens.'

Ook VOS/ABB vindt dat transparantie over het onderwijs van groot belang, maar wijst er tevens op dat de kwaliteit van het onderwijs veel méér is dan alleen de resultaten van de Cito-toets. Denk daarbij aan de sociale en maatschappelijke vorming van kinderen. Daarom adviseert VOS/ABB de redactie van RTL Nieuws om in de volle breedte aandacht te besteden aan onderwijskwaliteit en niet louter af te gaan op cijfertjes. Diverse media hebben die fout al eerder gemaakt, dus het zou alleen al voor de variatie mooi zijn als RTL Nieuws op dit vlak nu eens echt met nieuws komt.

In de Volkskrant van donderdag staat een artikel over de bezwaren die schoolbesturen tegen de openbaarmaking van de Cito-scores hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Extra Helpdesk-cursus over toelating en verwijdering

De Helpdesk organiseert geregeld cursussen over diverse onderwerpen die voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs interessant zijn. Al deze cursussen zijn gratis voor leden van VOS/ABB!

In de School!Week van 18 tot en met 22 maart geeft de Helpdesk in Zwolle een extra cursus over het toelatingsbeleid van scholen. Wat zijn binnen de kernwaarde van algemene toegankelijkheid de regels om leerlingen eventueel te kunnen weigeren of schorsen?

De cursus op woensdagmiddag 20 maart van 14 tot 17 uur in het Dominicanenklooster in Zwolle wordt verzorgd door de juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk. Deelname voor leden van VOS/ABB is gratis. Niet-leden betalen 75 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich voor de extra cursus online aanmelden via www.openbaaronderwijs.nu.

Klik hier voor informatie over de overige cursussen van de Helpdesk van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verklaring gedrag voor veroordeelde moordenaar?

De man vermoordde zijn vrouw in 1996 en heeft daarvoor een gevangenisstraf uitgezeten. Hij wil weer als leidinggevende in het onderwijs gaan werken. Daar heeft hij een VOG voor nodig, maar die krijgt hij niet van de minister van Justitie.

In 2009 oordeelde de RvS dat de minister de VOG niet mag weigeren, omdat dit alleen mogelijk is als iemand in de laatste vier jaar strafrechtelijk is vervolgd. Van die termijn kan slechts worden afgeweken in het geval van een zedenmisdrijf. Deze voorwaarden zijn niet op deze zaak van toepassing.

Gewijzigd beleid
Na het oordeel van de RvS heeft de minister van Justitie zijn beleid zodanig gewijzigd, dat de kwestie van de veroordeelde moordenaar uit Nieuwegein wel onder de uitzonderingen zou vallen. De man is het daar echter niet mee eens en houdt vol recht te hebben op de VOG.

De rechtbank in Utrecht verklaarde in april een eerder beroep van de man ongegrond. De zaak is nu voor de tweede keer door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS behandeld. Het nieuwe oordeel van de RvS wordt binnen zes weken verwacht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schooldirecteur beslist over extra vrije dagen

Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn in een reguliere schoolweek met hun dochters in Vancouver. In de media wordt gesuggereerd dat het koninklijk gezin hiermee de Leerplichtwet zou overtreden. Maar nadat de directeur van de school hiervoor toestemming heeft verleend, wat in deze kwestie het geval is, dan wordt de wet niet overtreden: ‘Het hoofd kan (…)  voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof (…) verlenen’, zo staat in artikel 14 van de Leerplichtwet.

De kwestie heeft tot Kamervragen geleid. Rita Verdonk van Trots op Nederland wil van minister Ronald Plasterk van OCW opheldering (zie rechterkolom). Als Verdonk de Leerplichtwet erop zou hebben nageslagen, waren de Kamervragen niet nodig geweest.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

VVD: loting tast algemene toegankelijkheid aan

De mondelinge vragen van Dezentjé aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldft van OCW volgen op een artikel in NRC Handelsblad van zaterdag 30 januari. In het artikel staat dat steeds meer populaire vo-scholen met veel aanmeldingen overgaan tot loting.

De VVD-politica vindt dit een ongewenste situatie en wil dat staatssecretaris Van Bijsterveldt maatregelen neemt. Die is dat echter niet van plan, zo blijkt uit haar reactie. Zij laat weten dat ze elk kind de school gunt die het beste bij hem of haar past, maar dat het de vrijheid van scholen is om tot loting over te gaan. Wel moeten de medezeggenschapsraad en de inspectie daarvan op de hoogte worden gesteld.

Stedelijk Gymnasium Haarlem
In het artikel in NRC Handelsblad wordt onder meer het Stedelijk Gymnasium in Haarlem genoemd. Een aantal ouders had een rechtszaak aangespannen tegen de loting op die school, omdat daarmee de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs in het geding zou zijn. De ouders eisten dat hun kinderen tot het populaire openbare gymnasium zouden worden toegelaten.

De school won in 2008 met juridische ondersteuning van VOS/ABB deze zaak. In de wet staat namelijk dat er voldoende openbaar voortgezet onderwijs van een bepaald niveau moet zijn, maar er staat nergens vermeld dat ouders voor hun kinderen het recht op categoraal gymnasiumonderwijs kunnen opeisen.

Klik hier voor een eerder nieuwsbericht over de Haarlemse kwestie;

Klik hier voor het artikel in NRC Handelsblad.

Gemeenten moeten huisvesting betalen

De gemeenteraad van Wierden weigerde in te stemmen met een huisvestingsbudget voor De Passie, omdat het geld voor onderwijshuisvesting op zou zijn. De gemeente stelde zich op het standpunt dat het ministerie daarom maar moest betalen.

De Raad van State heeft echter bepaald dat een school die al vijf kalenderjaren in het zogenoemde Plan van Scholen is opgenomen –waarmee de school is erkend door de rijksoverheid- van de gemeente huisvesting of een redelijke vergoeding daarvoor moet krijgen. De Passie staat sinds 1 augustus 2003 op het Plan van Scholen, hetgeen met zich meebrengt dat de gemeente Wierden vanaf 2008 voor huisvesting moet zorgen of een vergoeding beschikbaar moet stellen.

Onderwijswethouder Dirk Velten reageert op de website van Binnenlands Bestuur teleurgesteld: ‘De Raad van State heeft ons drie keer eerder in het gelijk gesteld, maar het is duidelijk: wij kunnen als gemeente het budget voor huisvesting niet op nul stellen als die school al vijf jaar is opgenomen in het Plan van Scholen van het ministerie.’

Hoe groot de strop voor de gemeente is, kan Velten niet zeggen. ‘Wij gaan nu hierover in overleg met het schoolbestuur. Maar net als  andere gemeenten hebben wij al te maken met een forse bezuinigingstaak, dus dit komt niet gelegen.’ Hij benadrukt dat de bestuurlijke samenwerking met de school goed is: ‘De juridische strijd ging ons niet om de school, maar puur om de financiering.’

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW is verheugd over het vonnis, zo laat zij weten via de website van haar ministerie: ‘Nu is duidelijk komen vast te staan dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om in onderwijshuisvestiging te voorzien en dat de wetgeving op dit punt tot het bedoelde resultaat leidt.’

Het vonnis van de Raad van State is ook van belang voor verzelfstandigde stichtingen voor openbaar voortgezet onderwijs. Klik hier voor het vonnis.

Zwolse school wint rechtszaak rond loverboy

De scholiere stelt dat de school geen adequaat veiligheids- en absentiebeleid had, waardoor zij slachtoffer kon worden van een loverboy. Ze spijbelde vaak en werd in die tijd misbruikt. Haar moeder werd over haar ongeoorloofd verzuim niet ingelicht, aldus de scholiere.

De Landelijke Klachtencommissie onderwijs verklaarde in juni 2006 een klacht van de moeder tegen de school over het onveilig schoolklimaat en het ontoereikend absentiebeleid gegrond. Maar de Zwolse rechter bepaalt dat de school niet aansprakelijk is voor de schade die zou zijn geleden.

De leerlinge eiste 50.000 euro smartengeld en daarnaast een schadevergoeding voor studievertraging. De rechtbank wees de vordering af, omdat er geen sprake is geweest van onrechtmatig handelen van de school. Een belangrijke overweging in het vonnis van de rechtbank was dat de verplichting om zorg te dragen voor een minderjarig kind primair bij de ouders ligt. Wel moet een school ervoor zorgen dat gevaarlijke situaties worden voorkomen of opgeheven.

Algemeen directeur Hans Schapenk van de Thorbecke Scholengemeenschap reageert tevreden: ‘De uitspraak van de rechter is helder over het feit dat ouders eindverantwoordelijk zijn en blijven ten aanzien van de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze uitspraak doet recht aan alle medewerkers in het onderwijs die dag in dag uit met zorg hun werk voor de leerlingen verrichten. Ik ben daarbij extra blij voor onze eigen personeelsleden die in de periode 2001–2005 werkzaam waren op het TSG, omdat met deze uitspraak bij de rechtbank een einde aan het geschil is gekomen. De uitspraak werd dan ook met instemming ontvangen in de personeelskamer.’

De Thorbecke Scholengemeenschap valt onder het bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en omgeving, dat is aangesloten bij VOS/ABB.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website www.rechtspraak.nl.

Europese Hof: ban kruisen uit openbare scholen

De moeder stelt dat de aanwezigheid van kruisbeelden in openbare scholen indruist tegen de scheiding van kerk en staat. Het schoolbestuur is het niet met haar eens. Het ministerie van Onderwijs in het katholieke Italië vindt ook dat kruisbeelden thuishoren in openbare scholen. 

Een Italiaanse rechtbank bepaalde dat kruisbeelden niet zozeer moeten worden gezien als een uiting van het katholieke geloof, maar als een symbool van de Italiaanse geschiedenis en cultuur. Het kruis zou symbool staan voor gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid.

Het Europese Hof voor de Mensenrechten, waar de Italiaanse moeder naartoe stapte, denkt daar heel anders over. Het Hof stelt dat kruisbeelden duiden op een bepaald religieus stempel. ‘Dit kan bemoedigend zijn voor gelovige leerlingen, maar storend voor leerlingen die een ander geloof aanhangen of ongelovig zijn’, aldus het Hof.

Het oordeel van het Europese Hof heeft in het van oorsprong katholieke Italië veel commotie veroorzaakt.

Normen aangepast: kinderen mogen geluid maken

De Tweede Kamer vindt dat de regels moeten worden aangepast in het belang van de maatschappelijke rol van basisscholen en kinderdagverblijven. De Kamer reageert daarmee op de wens van minister Jacqueline Cramer van VROM. De aanpassing volgt op een aantal procedures van omwonenden van scholen en kinderdagverblijven.

In het activiteitenbesluit, waar het hier om gaat, zijn de geluidsnormen voor instellingen vastgelegd. Op dit moment zijn alleen regels vastgelegd voor het stemgeluid van personen op een terrein van een inrichting, zoals basisscholen en kinderdagverblijven, als dit wordt omsloten door bebouwing. Bij een niet-omsloten buitenterrein wordt nu al een uitzondering gemaakt voor stemgeluid.

In de nieuwe regelgeving wordt nu ook een uitzondering gemaakt voor álle schoolpleinen en terreinen bij kinderdagverblijven. Het stemgeluid op deze plekken mag dan in alle gevallen (dus bij omsloten én andere buitenterreinen) buiten beschouwing worden gelaten.

Dit geldt overigens niet de hele dag. Bij basisonderwijs wordt een uitzondering gemaakt voor de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs. Bij kinderdagverblijven geldt de uitzondering tijdens openingstijden.

Een van de kwesties die tot de maatregel van de Tweede Kamer hebben geleid, speelde in Heemstede. Daar waren de buren vanwege vermeende geluidsoverlast een procedure begonnen tegen de openbare Crayenesterschool. VOS/ABB gaf juridische ondersteuning aan deze school.

In het maartnummer Over Onderwijs van dit jaar stond een artikel over de situatie rond de Crayenesterschool. Klik hier om het artikel te lezen.

Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus PO

De Arbocatalogus PO maakt formeel onderdeel uit van de CAO PO (artikel 11.7a). Belangrijke onderwerpen zijn het ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening en de risicoinventarisatie en –evaluatie (R, I & E).

De arbocatalogus is geen statisch instrument. De bedoeling is dat de inhoud continu geactualiseerd wordt. Als u achter een bepaald onderwerp een ‘krul’ ziet staan, betekent dit dat dit onderdeel formeel is vastgesteld.

U kunt de Arbocatalogus PO raadplegen op www.arbocataloguspo.nl.

Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

‘Goed onderwijs, goed bestuur’ aangenomen

De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk stemden voor. Ingediende moties werden niet aangenomen, maar wel enkele amendementen.

Zo moet duidelijk worden vastgelegd wat er vooraf moet gaan aan een aanwijzing door de minister. Ook krijgt de medezeggenschapsraad de bevoegdheid een lid voor de raad van toezicht voor te dragen. Ook ging de Kamer ermee akkoord dat de wet elke vijf jaar zal worden geëvalueerd.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Die stemt er naar verwachting ook mee in. Dat zal volgens adviseur Klaas te Bos van VOS/ABB ergens na het kerstreces het geval zijn. Hij verwacht dat de regering de nieuwe wet vervolgens op 1 augustus 2010 in werking laat treden.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl

School mag doorstroom vmbo’er naar havo blokkeren

De zaak gaat over een meisje dat na het vmbo-t wilde doorstromen naar de havo en daarbij wilde kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij. Omdat de leerlinge op haar eindlijst van het vmbo een onvoldoende had voor het vak geschiedenis, liet het Carmelcollege weten dat de overstap naar de havo met profiel C&M niet mogelijk was. De ouders waren het niet eens met dit besluit en begonnen een kort geding. 

De voorzieningenrechter in Almelo bepaalde dat het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft gehandeld volgens eigen bepalingen die door de centrale medezeggenschapsraad zijn goedgekeurd. Dit betekent volgens de rechter dat het meisje inderdaad niet hoeft te worden toegelaten tot de havo met profiel C&M, hoewel dat los van de eigen bepalingen van het Carmelcollege formeel wel had gekund.

VOS/ABB staat achter deze uitspraak, omdat hiermee de bestuursvrijheid van het onderwijs wordt bevestigd. De uitspraak betekent in de praktijk ook dat de eigen deskundigheid van de school voor de rechter zwaar weegt.

De uitspraak van de voorzieningenrechter in Almelo staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl   

Bijlagen

Richtlijnen voor publicatie van gegevens op internet

Bestuursorganen kunnen op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) genoodzaakt zijn informatie te verstrekken. Dat bevordert de transparantie van het beleid. De bepalingen van de WOB zijn van toepassing op het openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs hoeft zich er niet aan te houden.

In de praktijk blijkt dat veel (school)besturen actief informatie op het internet plaatsen. Voor deze handelwijze zijn geen eenduidige regels. De bescherming van persoonsgegevens staat daardoor onder druk. Met de publicatie van de richtlijnen wil het CBP een handreiking geven om privacybelangen en het belang van recht op openbaarheid van bestuur tegen elkaar af te wegen.

Identiteitsfraude
Het CBP waarschuwt voor het mogelijk misbruik van persoonsgegevens die op internet staan. Op scholen zijn al gevallen van identiteitsfraude bekend. Personen gaven zich bijvoorbeeld ten onrechte uit voor personeelsleden en konden op die manier op internetsites informatie plaatsen.

De richtlijnen van het CBP komen erop neer dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voorop dient te staan. Schoolbesturen en scholen moeten dus zeer voorzichtig omgaan met de publicatie van persoonsgegevens op het internet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de persoonlijke levenssfeer en het beroepsleven.

Bekendheid
Naarmate iemand meer bekend is bij het publiek, zal er volgens het CBP een strikte scheiding moeten zijn tussen persoonlijke en functionele gegevens. Daarbij moet de school of het bestuur er wel rekening mee houden dat bijvoorbeeld een doorkiesnummer of e-mailadres van een directeur doorgegeven moet worden als een ouder daarom vraagt.

Als de algemene bereikbaarheid echter gegarandeerd is, hoeft de school die gegevens niet te overhandigen, omdat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voorgaat. Die eerbiediging gaat ook voor als bijvoorbeeld een gescheiden ouder om de adresgegevens van de school van zijn kind vraagt.

Klik hier voor de richtlijnen van het CBP. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl

Training over de nieuwe ‘Wet dwangsom’

Op 1 oktober treedt de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat organisaties, waaronder schoolbesturen en gemeenten zo snel mogelijk beslissen over aanvragen voor bijvoorbeeld vergunningen en bezwaarschriften. Een bestuursorgaan dat niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Daaraan zijn consequenties verbonden, zoals een dwangsom. 

Op 24 september wordt de inhoud van deze nieuwe wet besproken. In één dagdeel wordt u op de hoogte gebracht van alle ins en outs van de Wet dwangsom, waaronder de nieuwe bezwaarschriftenprocedure.

Tussen 9.00 en 11.30 uur bent u welkom op het kantoor van Leeuwendaal in Rijswijk. Als u de voorkeur geeft aan de vestiging in Woerden, dan kunt u daar terecht tussen 14.00 en 16.30 uur. De training wordt verzorgd door mr. Vincent Kellenaar, senior adviseur van de adviesgroep Bestuursrecht en Ambtenarenrecht van Leeuwendaal. Deelname kost 295 euro per persoon.

Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om u online voor de training aan te melden. Deze training kan ook in company worden verzorgd. Leeuwendaal kan hiervoor een offerte maken.

Klik hier voor tips over u het beste kunt handelen om te voorkomen dat de nieuwe wet negatieve gevolgen voor u heeft. 

Klik hier voor tips over hoe u het beste gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de nieuwe wet u biedt.

Informatie: Vincent Kellenaar, vincent.kellenaar@leeuwendaal.nl

Bestuur Akkoord! vecht ontslag aan bij rechter

Het bestuur van de Noord-Limburgse Stichting Akkoord! PO voor openbaar primair onderwijs is op 23 juli ontslagen door het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO). In dit toezichthoudende orgaan zitten vertegenwoordigers van de gemeenten waar de verzelfstandigde onderwijsstichting actief is.

De ontslagen bestuursleden noemen in een persbericht het besluit van het GOTPOO ‘onterecht, onzorgvuldig voorbereid, onvoldoende gemotiveerd en buitenproportioneel’. Bovendien is het ontslag ‘in strijd met verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Het besluit van het GOTPOO is gebaseerd is op het feit dat het bestuur geen aanleiding heeft gezien om nader onderzoek te doen naar het functioneren van de leiding van Akkoord! PO. 

Advocaat Klaas te Bos van VOS/ABB staat in samenwerking met Marg Janssen van bureau Van Doorne Akkoord! PO in deze zaak juridisch bij. Zij benadrukken dat slechts wanneer er sprake is van gevaar voor de instandhouding van het openbaar onderwijs, ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet, het bestuur kan worden ontslagen.

Buitenproportioneel en onzorgvuldig
Daarnaast voeren de juristen aan dat het besluit om het bestuur te ontslaan buitenproportioneel is. "Los van het feit dat er onvoldoende inhoudelijke grond is om het bestuur te ontslaan, is ook de procesgang onzorgvuldig. Er is direct gekozen voor ontslag, terwijl andere stappen wel in de juiste verhouding hadden gestaan met het verwijt dat het GOTPOO het bestuur maakt."

De Stichting Akkoord! PO heeft bovendien een goede reputatie. De kwaliteit van de scholen wordt in de rapporten van de Rijksinspectie als ‘goed’ gekwalificeerd, het leerlingenaantal is substantieel gegroeid en in financieel opzicht zijn goede resultaten geboekt. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de medewerkers over het algemeen tevreden zijn over Akkoord! PO. Bovendien is het imago van de Noord-Limburgse stichting voor openbaar primair onderwijs uitstekend. Akkoord! PO is een van de onderwijsstichtingen in deze regio die er zeer goed voorstaan.

Altijd goedkeuring
De juristen wijzen er tevens op dat het GOTPOO de begrotingen en jaarrekeningen in de afgelopen jaren steeds heeft goedgekeurd. Ook de samenwerking met de directie en de GMR verloopt uitstekend. Kortom, er is op geen enkele wijze sprake van een bestuur dat haar taken heeft verwaarloosd. Het openbare karakter is meer dan geborgd door Akkoord! PO.

Het persbericht van het bestuur van Akkoord! PO staat in de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl 

Bijlagen

GMR hekelt ontslag van bestuur Stichting Akkoord!

GMR-voorzitter Thea van Moorst laat in een persbericht over de kwestie weten dat de GMR verbaasd is over het ontslag van de bestuursleden en dat daar geen enkele aanleiding toe is. Bovendien is de GMR ‘verbolgen’ over het aanstellen van een interim-bestuur door het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Onderwijs (GOTPOO). Van Moorst wijst erop dat de toezichthouders de GMR daar niet van op de hoogte hebben gesteld. "Wij zijn daar niet in gekend, en dat moet wel. Dat is statutair zo geregeld. Het instellen van een interim-bestuur is dus niet reglementair gebeurd." Van Moorst noemt dit ‘bijzonder onfatsoenlijk’ en niet getuigen van respect voor ‘de statutaire rol die de GMR heeft’.

Onacceptabel
De GMR benadrukt dat het ‘onacceptabel’ is dat er direct na het ontslag een interim-bestuur is benoemd. "Het GOTPOO is statutair verplicht om ons te verzoeken een voordracht te doen voor een interim-bestuur. Dat eisen we nu dan ook", aldus Van Moorst. De GMR laat verder weten niet te weten waarom het bestuur is ontslagen. "Wij kunnen slechts gissen naar de beweegredenen. Zowel het bestuur, bestaande uit maatschappelijk betrokken vrijwilligers, als de algemeen directeur en de verschillende schooldirecteuren functioneren in onze ogen goed."

Raadselachtig
Van Moorst vervolgt: "Er wordt uitstekend samengewerkt met de GMR. En als je kijkt naar de positieve inspectierapporten, de vele samenwerkingspartners van Akkoord!, tevreden ouders, en een financieel gezonde positie, dan is het ontslag van het bestuur en het aanstellen van een interim-bestuur erg raadselachtig."

Het persbericht van de GMR van de Stichting Akkoord! staat in de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen