Commissie voor Medezeggenschapsgeschillen voor het katholiek beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijs in Zuid-Nederland: uren deskundigheidsbevordering kunnen slechts in uitzonderlijke situaties overgeheveld worden naar andere taken

Instemmingsgeschil taakbeleid 2006-2007. Binnen het taakbeleid wordt voor de individuele medewerker 80 uur scholing vastgelegd in overleg met de teamleider. Indien de scholing niet binnen het inzetbaarheidsrooster te realiseren is, worden de overblijvende uren in...