Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108846 in een nalevingsgeschil over vergoeding van kosten van rechtsbijstand. OMR niet-ontvankelijk

Op 17 februari 2020 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak in een door de OMR ingediend nalevingsverzoek over de vergoeding van kosten van rechtsbijstand. De Commissie oordeelde dat de bijstand van de gemachtigde aan de OMR in eerder...

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108929 in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten tot het aangaan van een duurzame samenwerking, met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract

De Landelijke Commissie voor Geschillen LCG WMS deed op 19 december 2019 uitspraak in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag tot het aangaan van een duurzame samenwerking middels toetreding tot de Raad van Inbesteders, met gelijktijdig...

Landelijke Geschillencommissie voor Geschillen WMS, Adviesgeschil over besluit tot opstarten van een tweede dependance. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen. Overweging ten overvloede door de Commissie

Het bevoegd gezag wil een tweede dependance van de school starten. De MR is het hier niet mee eens en dient een adviesgeschil bij de Commissie in. Nadat de MR advies heeft gegeven over het voornemen tot starten van de dependance, heeft het bevoegd gezag nog geen...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, De Commissie verleent het bevoegd gezag toestemming de besluiten te nemen tot regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van het te nemen besluit tot oprichting van een tweede dependance

Het bevoegd gezag wil overgaan tot het oprichten van een tweede dependance van de school. De oudergeleding en de personeelsgeleding (OPMR) stemmen niet in met de regeling van de gevolgen hiervan. Gebleken is dat er voor ouders en personeel nagenoeg geen gevolgen...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109340: Instemmingsgeschil over invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel. Vanwege zwaarwegende omstandigheden krijgt het bevoegd gezag toestemming het besluit te nemen. (zie ook 109345)

Het bevoegd gezag wil de onderwijstijden aanpassen. In plaats van twee vrije middagen op woensdag en vrijdag, wil het bevoegd gezag overgaan naar vijf gelijke dagen. De oudergeleding van de GMR (OGMR) stemt niet in. Het bevoegd gezag neemt vervolgens het besluit. De...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109345: Het verzoek van de oudergeleding van de GMR (OGMR) om het bevoegd gezag te verbieden uitvoeringshandelingen te verrichten ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel komt niet voor toewijzing in aanmerking. (zie ook 109340)

Het bevoegd gezag heeft een besluit genomen tot invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel. De OGMR heeft een beroep op de nietigheid van het besluit gedaan en vraagt de Commissie het bevoegd gezag te verbieden uitvoeringshandelingen te verrichten.   Het verzoek...